HGM428/2011
ID intern unic:  338900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 428
din  13.06.2011
privind aprobarea modificărilor, completărilor şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 491
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766
    HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295

    Pentru realizarea acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar, prevăzute în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 428. Chişinău, 13 iunie 2011.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 428
din 13 iunie 2011
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.513 din 11 august 1993 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.8, art.246), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii şi al Regulamentului, textele „art.32 al Legii Republicii Moldova „Cu privire la protecţia muncii” se substituie cu textul „art.18 al Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008”, la cazul gramatical respectiv;
    2) în hotărîre:
    la punctul 2, textul „care, respectiv, a avut loc sau a fost stabilită după punerea în aplicare a Legii Republicii Moldova „Cu privire la protecţia muncii” (de la 1 august 1991)” se substituie cu cuvintele „stabilite  în condiţiile legii”;
    la punctul 3, textul „cu aplicarea coeficientului egal cu raportul dintre salariul minim în vigoare la data plăţii indemnizaţiei şi salariul minim valabil în luna premergătoare lunii pierderii capacităţii de muncă sau decesului angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale” se substituie cu textul „conform Modului de calculare şi plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.535 din 7 mai 2003, dacă reţinerea a durat o lună calendaristică şi mai mult după expirarea lunii următoare lunii pentru care urma să fie plătită”;
    punctul 4 se exclude;
    la punctul 5, sintagma „Departamentul Statisticii” se substituie cu sintagma „Biroul Naţional de Statistică”;
    3) în Regulament:
    la punctul 9, propoziţia a doua se exclude;
    punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. În cazul trimiterii la lucru în alte ţări, în corespundere cu acordurile interstatale sau alte acorduri încheiate cu unităţi economice din alte ţări, indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale în timpul prestării muncii în alte ţări se plăteşte în modul şi în mărimile prevăzute în aceste acorduri.
    În cazurile în care acordurile indicate nu prevăd plata indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale în timpul prestării muncii în alte ţări, salariul mediu anual pentru calcularea mărimii indemnizaţiei unice se determină în modul stabilit de prezentul Regulament, reieşind din salariul pe care angajaţii îl primeau pînă a fi trimişi la lucru în alte ţări.
    În cazul aflării peste hotare mai mult de doi ani, indemnizaţia unică determinată din salariul avut pînă la plecarea la lucru în alte ţări se va recalcula cu aplicarea coeficientului egal cu raportul dintre salariul mediu lunar pe ţară din anul precedent anului pierderii capacităţii de muncă sau decesului angajatului şi salariul mediu lunar pe ţară din anii ale căror luni au fost incluse în calculul salariului mediu din care s-a determinat suma iniţială a indemnizaţiei unice.
    Pentru angajaţii care n-au lucrat pînă a fi trimişi la lucru în alte ţări, indemnizaţia se va calcula din salariul mediu al angajaţilor din Republica Moldova la una dintre unităţile economice de bază din ramura respectivă sau corespunzător genului de activitate, iar cînd aceasta este imposibil de determinat – reieşind din salariul mediu pe ramura respectivă, cu confirmarea documentară a salariului mediu potrivit profesiei (funcţiei) şi calificării corespunzătoare, similare profesiei (funcţiei) deţinute în alte ţări.
    Retribuţia pentru munca prestată în alte ţări în calculul salariului mediu anual nu se include.”
    2. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 73-76, art. 570), cu modificările şi completările ulterioare, se  completează după cum urmează:
    1) punctul 2 se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „plata ajutorului de şomaj”;
    2) punctul 5 se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Pentru calcularea ajutorului de şomaj, salariul mediu se determină reieşind din 12 sau 3 luni premergătoare  lunii încetării contractului individual de muncă (de la data de 1 pînă la data de 1), cu respectarea prevederii alineatului trei din punctul 11 al prezentului Mod de calculare.”;
    3) la punctul 6 subpunctul 1), după alineatul „pentru plata concediilor de studii” se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „pentru calcularea ajutorului de şomaj;”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare ” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează cu punctul 51  cu următorul cuprins:
    „51. Începînd cu 1 iunie 2011, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-15 la prezenta hotărîre se stabilesc în cuantumul indicat în anexele nr.18-19 la prezenta hotărîre.”;
    2) în Condiţiile unice de  salarizare a personalului din unităţile bugetare:
    punctul 6 se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „De spor lunar pentru vechime în muncă beneficiază şi personalul medical inferior  din instituţiile de asistenţă socială.”;
    punctul 14:
    la primul alineat propoziţia a doua, după cuvîntul “premiilor” se completează cu cuvîntul “curente”;
    se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „Conducătorul instituţiei publice, cu acordul organului de conducere ierarhic superior, poate beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, cu ocazia sărbătorilor profesionale etc., care se plătesc din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv, şi al căror cuantum în fiecare caz nu va depăşi salariul lui de funcţie”;
    3) în anexa nr.1:
    punctul 2 din notele la tabelul nr.1:
    la litera d), după cuvintele „profesori-defectologi” se completează cu cuvintele „(oligofrenopedagogi, tiflopedagogi, surdopedagogi etc.)”;
    ultimul alineat se completează cu cuvintele „ ,precum şi salariile lunare corespunzătoare funcţiei didactice pentru preşedintele şi secretarul-consultant (adjunct al preşedintelui) al Consultaţiei republicane medico-psihologo-pedagogice”;
    notele la tabelul nr.2 se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins:
    „7. Indemnizaţiile de conducere pentru preşedintele şi secretarul-consultant (adjunct al preşedintelui) ai Consultaţiei republicane medico-psihologo-pedagogice se stabilesc în mărime de, respectiv, 30 şi 20% din salariul lunar prevăzut pentru cadrele didactice la compartimentul II al tabelului nr.1 la prezenta anexă.”;
    la tabelul nr.6, poziţia 6 alineatul doi se completează în final cu cuvintele „şi din consultaţiile medico-psihologo-pedagogice”;
    4) anexa nr.3:
     în tot textul:
     sintagma „Centru Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie cu sintagma „Centru Naţional de Sănătate  Publică”;
     sintagma „Centre de Medicină Preventivă” se substituie cu sintagma „Centre de Sănătate Publică”;
     sintagma „Centrul de reabilitare pentru copii cu handicap sever al aparatului locomotor” se substituie cu sintagma „Centrul republican de reabilitare pentru copii”;
    sintagma „Centrul Ştiinţifico-Practic de Sănătate Publică şi Management Public sanitar” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional de Management în Sănătate”;
    sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de sănătate reproductivă, Genetica Medicală şi Planificarea Familiei” se substituie cu sintagma „Centrul de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală”;
    la punctul 8 litera  d), cuvîntul „salariu” se substituie cu cuvintele „salariul de funcţie”, iar în final se completează cu cuvintele „şi din cadrul Consiliului republican de expertiză medicală a vitalităţii”;
    5) anexa nr.16:
    tabelul va avea următorul cuprins:
    „Salariul tarifar pe unitate de timp pentru personalul încadrat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naţionale
 

Contingentul din instituţiile

de învăţămînt

Salariul tarifar pe unitate de timp (lei)

Profesor universitar sau doctor habilitat

Conferenţiar universitar sau doctor în ştiinţe

Fără titlu sau grad ştiinţific

cu studii superioare

 

cu studii medii de specialitate

Elevi ai instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, ai şcolilor profesionale şi de meserii, ai instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate şi alte categorii de persoane asimilate acestora, care îşi fac studiile; muncitori angajaţi care deţin funcţii ce necesită studii medii de specialitate, cursanţi

 
 
 
47
 
 
 
39
 
 
 
31
 
 
 
 
26
Studenţi şi masteranzi
59
44
37
x

Doctoranzi, audienţi ai instituţiilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, precum şi profesori solicitanţi de grade didactice

 
69
 
50
 
40
 
x

Persoane care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova

62
46
39
x”;

    la note:
    punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Salariile tarifare pe unitate de timp indicate în prezentul tabel se aplică cu începere de la 1 septembrie 2011, în limita alocaţiilor bugetare aprobate.”;
    la punctul 9, cifrele „14”, „10”, şi „8” se substituie, respectiv, cu cifrele „17”, „12” şi  „10”;
    6) anexele nr.18 şi nr.19 vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.18

    anexa nr.19

     [Pct.4 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    5. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 4, sintagma „1 iulie 2009” se substituie cu sintagma „1 iunie 2011”, iar textul „minime nominale prevăzute de grilele de salarii, indicate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 şi” se exclude;
    2) la punctul 16, în varianta în limba de stat, cuvintele „plăţilor suplimentare” se substituie cu cuvîntul  „suplimentelor”;
    3) la punctul 17, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    4)  la tabelul nr.1 din anexa nr.2:
    în denumirea tabelului şi coloniţa a treia, cuvintele „departamentelor şi direcţiilor” se substituie cu cuvîntul „subdiviziunilor”, iar în final se completează cu cuvintele „care asigură elaborarea politicilor”;
    nota va avea următorul cuprins:
    „Notă:
    Conform prevederilor prezentului tabel se stabilesc salariile de funcţie pentru corpul de conducere al aparatului central al subdiviziunilor subordonate ministerului care asigură elaborarea politicilor:
    - Departamentul poliţie, inclusiv:
    Direcţia generală servicii operative
    Direcţia generală ordine publică
    Direcţia poliţie rutieră
    Direcţia poliţie transporturi
    Direcţia investigare a fraudelor
    Direcţia tehnico-criminalistică
    - Departamentul trupelor de carabinieri
    - Departamentul urmărire penală
    - Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
    Direcţia protecţia martorilor
    Direcţia informaţii şi evidenţe operative
    Biroul migraţie şi azil (conducerea Biroului şi asubdiviziunii ce elaborează politica în domeniul migraţiei şi azilului)”;
    5) anexa nr.13:
     coloniţa a treia va avea următorul cuprins:

„Salariul de funcţie de la

1 iunie 2011
(k=1,0)
770
780
795
815
835
855
875
900
930
970
1020
1070
1120
1160
x ”;

    coloniţa  a patra se exclude;
    6. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9, sintagma „1 ianuarie 2009” se substituie cu sintagma „1 iunie 2011”, iar cuvintele „la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate” se substituie cu cuvintele  „în cuantumul indicat”;
    2) anexa nr.8  va avea următorul cuprins:

    anexa nr.8

    7. La punctul 10 alineatul unu din Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 28 august 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), cu modificările şi completările ulterioare,  cifra „17” se substituie cu cifra „18”.
   [Pct.8 abrogat prin HG253 din 20.04.12, MO85-87/04.05.12 art.295]
    9. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8, sintagma „1 ianuarie 2009” se substituie cu sintagma „1 iunie 2011”, iar cuvintele „la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate” se substituie cu cuvintele  „în cuantumul indicat”;
    2) anexa nr.3  va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    10. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11, sintagma „1 ianuarie 2009” se substituie cu sintagma „1 iunie 2011”, iar cuvintele „la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate” se substituie cu cuvintele  „în cuantumul indicat”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    3) anexa nr.8 se exclude;
    4)  anexa nr.12  va avea următorul cuprins:

    anexa nr.12

    11. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 7, sintagma „1 ianuarie 2009” se substituie cu sintagma „1 iunie 2011”, iar cuvintele „la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate” se substituie cu cuvintele  „în cuantumul indicat”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    12. Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1)  la punctul 17, sintagma „1 ianuarie 2009” se substituie cu sintagma „1 iunie 2011”, iar cuvintele „la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate” se substituie cu cuvintele „în cuantumul indicat”;
    2) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.5

    13. Hotărîrea Guvernului nr. 122 din  7 februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 10, sintagma „1 ianuarie 2009” se substituie cu sintagma „1 iunie 2011”, iar cuvintele „la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate” se substituie cu cuvintele „în cuantumul indicat”;
    2) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    14. Regulamentul  cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din  20 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art.889), se  completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
„31. De dreptul de a primi spor pentru vechime în muncă beneficiază şi  personalul medical inferior din instituţiile de asistenţă socială.”
    15. Modificările şi completările la punctul 6 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din instituţiile bugetare şi la punctul 8 litera d) din anexa nr.3, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006, şi la punctul 3 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007, vor fi aplicate cu începere de la 1 ianuarie 2012.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.428
din 13 iunie 2011
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Punctele 2 şi 6 din Hotărîrea Guvernului nr.42 din 24 ianuarie 1994 „Cu privire la instituirea consultaţiilor republicane şi raionale (orăşeneşti) medico-psihologo-pedagogice pentru copiii cu deficienţe fizice şi mintale” (Monitor, 1994, nr.1, art.24).
    2. Punctele 1-4, 7 şi 8 din Hotărîrea Guvernului nr.321 din 20 martie 1998 „Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.311).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1239 din 14 octombrie 2003 „Cu privire la remunerarea muncii angajaţilor din teatre, circuri şi organizaţii concertistice, beneficiare de subvenţii de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.218-220, art.1290).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1133 din 17 septembrie 2003 „Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.1171).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 1511 din 12 decembrie 2003 „Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1133 din 17 septembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.254-261, art.1572).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.52 din 23 ianuarie 2004 „Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1133 din 17 septembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.175).
    7. Punctul II din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.416 din 26 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.550).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.103 din 2 februarie 2005 „Cu privire la majorarea salariilor pentru muncitori şi alte categorii de angajaţi din sectorul bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.20-23, art.155).