HGM451/2011
ID intern unic:  338975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 451
din  16.06.2011
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 103-106     art Nr : 515
    MODIFICAT
   
HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364
    HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212
   
HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396
    HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012
    HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950
    HG331 din 28.05.12, MO104-108/01.06.12 art.371
    HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30
    HG1034 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.16
    HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100    În scopul aducerii cadrului normativ în vigoare în concordanţă cu dispoziţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.345 din 23 martie 2005 „Cu privire la contractul-model individual de muncă în serviciul public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.394).

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                           Mihail Moldovanu

    Nr. 451. Chişinău, 16 iunie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 451
din 16 iunie 2011

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul Inspecţiei de Stat în Construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Efectivul-limită şi structura Inspecţiei se aprobă de către Guvern, la propunerea Organului naţional de dirijare în construcţii. Statul de personal şi schema de încadrare a personalului Inspecţiei se aprobă de către şeful Inspecţiei, în limitele efectivului aprobat de Guvern.”;
    punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. Inspecţia este condusă de şeful acesteia. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către conducătorul Organului naţional de dirijare în construcţii.”;
    punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Numirea şefului adjunct al Inspecţiei şi a şefilor inspecţiilor teritoriale, precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către conducătorul Organului naţional de dirijare în construcţii.”;
    la punctul 19, cuvintele „are gradul de calificare de” se substituie prin cuvîntul „este”;
    la punctul 20, litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii,  raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează şi eliberează personalul contractual al Inspecţiei;”;
    din titlul capitolului VI, cuvintele „ , gradele de calificare” se exclud;
    la punctul 21, cuvîntul „criterii” se substituie prin cuvintele „cerinţe specifice”;
    la punctul 22, cuvintele „pe bază de concurs, în condiţiile legii” se substituie prin cuvintele „în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
    punctele 24-28 se exclud;
    punctul 29 se completează, la început, cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Specialiştii Inspecţiei poartă în exerciţiul funcţiunii uniformă.”;
    la punctul 32, cuvintele „privind serviciul public” se substituie prin cuvintele „în vigoare”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.431 din 19 iulie 1996 „Privind aprobarea Statutului Inspectorului de Stat pentru ecologie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.485), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 al hotărîrii, sintagma „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se substituie prin sintagma „Ministerul Mediului”;
    2) Statutul Inspectorului de Stat pentru ecologie:
    la punctul 1, sintagma „Departamentului Protecţiei Mediului Înconjurător (în continuare – Departamentul)” se substituie prin sintagma „Ministerului Mediului (în continuare – Ministerul)”;
    punctul 3:
    la alineatul doi, cuvintele „de către Directorul General al Departamentului” se substituie prin textul „ , în condiţiile legii, de către ministrul mediului”;
    alineatele trei şi şase, după cuvîntul „desemnat”, se completează cu cuvintele  „ , în condiţiile legii,”;
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Inspectorul Superior de Stat, Inspectorul de Stat, inspectorul superior zonal de stat, inspectorul zonal de stat se numeşte în funcţie potrivit Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, prin actul administrativ al Inspectorului Principal de Stat.”;
    punctul 5 se exclude.
    [Pct.3 abrogat prin HG331 din 28.05.12, MO104-108/01.06.12 art.371]
    4. Hotărîrea Guvernului nr.499 din 30 mai 2000 „Despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.584), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot cuprinsul hotărîrii şi al anexei, sintagma „Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului” se substituie prin sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) Regulamentul-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism:
    la punctul 5, propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
    „Personalul organelor arhitectură şi urbanism este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”;
    la punctul 11 alineatul doi, punctul 13 şi punctul 17, cuvintele „departamentul” şi „departamentului” se substituie, respectiv, prin cuvintele „direcţia generală” şi „direcţiei generale”;
    la punctul 17, textul „, propune pentru desemnare şi eliberare din funcţie specialişti şi aplică măsurile de stimulare şi sancţionare a acestora în modul stabilit” se exclude;
    punctul 18:
    la alineatul unu, sintagma „şi Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului” se substituie cu sintagma „ , cu participarea în cadrul comisiei de concurs a reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”, iar textul „prin coordonare cu arhitectul-şef al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi” se substituie cu textul „prin concurs, organizat de primarul unităţii respective, cu participarea în cadrul comisiei de concurs a arhitectului-şef al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi”;
    la alineatul doi, cuvîntul „destituirea” se substituie prin cuvintele „încetarea raporturilor de serviciu a”.
    [Pct.5 abrogat prin HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012]
    6. Regulamentul Fondului republican şi al fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139 -140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 25 alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „25. Administrarea Fondului republican se exercită de către directorul executiv. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.”
    la punctul 27, alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă cu personalul contractual al fondului;”.
    [Pct.7 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    [Pct.8 abrogat prin HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30]
    9. Hotărîrea Guvernului nr.1429 din 6 noiembrie 2002 „Privind modul de atestare a colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi condiţiile de corespundere a lor gradelor speciale deţinute” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151-153, art.1564) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 al hotărîrii alineatul trei, cuvintele „, gradelor de calificare” se exclud;
    2) anexa nr.2:
    în titlu, cuvintele „ , gradelor de calificare” se exclud;
    din tabel, coloniţele “Gradul de calificare a funcţionarilor publici” şi „Gradul personal al Gărzii Financiare” se exclud.
    10. Hotărîrea Guvernului nr.832 din 14 iulie 2003 “Cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.149-152, art.868), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot cuprinsul hotărîrii şi al anexei nr.1, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „ministrul economiei şi comerţului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
    la punctul 10 alineatul zece, cuvîntul „atestarea” se substituie prin cuvintele „evaluarea performanţelor profesionale a”;
    punctele 18 şi 19 vor avea următorul cuprins:
    „18. Conducerea operativă a activităţii Agenţiei Naţionale se exercită de către directorul general. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.
    19. Directorul general este asistat în conducere de doi vicedirectori generali, inclusiv un prim-vicedirector general. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.”;
    la punctul 20, alineatul şase va avea următorul cuprins:
    „numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici ai Agenţiei Naţionale şi ale conducătorilor agenţiilor teritoriale, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Agenţiei Naţionale;”;
    punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă raionale, municipale şi ale U.T.A. Găgăuzia sînt conduse de directori. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către directorul general al Agenţiei Naţionale.”;
    punctul 24 va avea următorul cuprins:
    „24. Personalul Agenţiei Naţionale şi al agenţiilor teritoriale este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”;
    punctul 26 va avea următorul cuprins:
    „26. Efectivul-limită şi structura Agenţiei Naţionale şi a agenţiilor teritoriale se aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei.”;
    la punctul 27, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „27. Statul de personal şi schemele de încadrare ale personalului Agenţiei Naţionale şi al agenţiilor teritoriale se aprobă de către directorul general al Agenţiei Naţionale.”
    11. La punctul 3 din Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185, art.1031), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995,” se exclude.
    12. Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20 august 2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.191-195, art.1059), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 7 alineatul doi, cuvîntul „concedierea” se substituie prin cuvintele „încetarea raportului de serviciu a”;
    punctul 9 alineatul unu:
    în propoziţia a doua, textul „în conformitate cu legislaţia privind serviciul public şi legislaţia muncii, cu avizul organului fiscal teritorial” se substituie prin cuvintele „în conformitate cu legislaţia în vigoare”;
se completează, în final, cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins:
    „În cazul încadrării în bază de concurs, în cadrul comisiei de concurs participă, în mod obligatoriu, un reprezentant al organului fiscal teritorial, iar în cazul încadrării prin alte modalităţi prevăzute de lege – numirea se face după obţinerea avizului favorabil din partea organului fiscal teritorial.”;
    punctul 10:
    la alineatul unu, după cuvintele „pînă la angajare,” se completează cu cuvintele „cu excepţia situaţiei în care se organizează concurs de recrutare,”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Evaluarea performanţelor profesionale a perceptorilor fiscali se efectuează potrivit prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    13. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2004 „Cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.26-29, art.215), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 3 al hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „3. Efectivul-limită şi structura Inspectoratului Ecologic de Stat se aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului mediului. Statul de personal şi schema de încadrare a personalului Inspectoratului Ecologic de Stat se aprobă de către şeful Inspectoratului.”;
    2) Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat:
    la punctul 5, alineatul unu se exclude;
    la punctul 10 compartimentul „alte atribuţii” alineatul patru va avea următorul conţinut:
    „organizează instruirea, reciclarea şi evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici ai Inspectoratului”;
    punctele 12 şi 13 vor avea următorul cuprins:
    „12. Inspectoratul este condus de către şeful acestuia. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către Guvern. Şeful Inspectoratului este membru al Colegiului Ministerului şi inspector principal de stat pentru ecologie.
    13. Şeful Inspectoratului are doi adjuncţi. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către ministrul mediului. Obligaţiunile acestora sînt stabilite prin ordinul şefului Inspectoratului.”;
    la punctul 15, alineatul şapte va avea următorul cuprins:
    „numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Inspectoratului;”
    14. La punctul 20 din Regulamentul Serviciului de Stat de Curieri Speciali, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.635 din 29 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94, art.694), sintagma „Legea serviciului public” se substituie cu sintagma „Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    [Pct.15 abrogat prin HG1034 din 29.12.11, MO1-6/06.01.12 art.16]
    [Pct.16 abrogat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.17 abrogat prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    18. La punctul 3 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.461 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.436), cu modificările ulterioare, cuvintele „ale căror raporturi de muncă sînt reglementate de legislaţia muncii” se substituie prin textul „ale căror raporturi de serviciu sau de muncă sînt reglementate de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau, după caz, Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003”.
    19. Hotărîrea Guvernului nr.765 din 24 iunie 2008 “Cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.760), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii şi al anexei nr.2, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului” şi „ministrul economiei şi comerţului” se substituie, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Economiei” şi „ministrul economiei”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) Regulamentul Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase:
    la punctul 9, alineatul unu şi doi vor avea următorul cuprins:
    „9. Inspectoratul este condus de şeful Inspectoratului. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul economiei. În activitatea sa, şeful Inspectoratului se subordonează direct ministrului economiei.
    Şeful Inspectoratului are un adjunct. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul economiei.”;
    la punctul 11, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii,  raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Inspectoratului;”
    [Pct.19 abrogat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212]
    [Pct.20 abrogat prin HG882 din 22.10.14, MO325-332/31.10.14 art.950]
    21. Regulamentul Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.221-222, art.1410), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 6 litera a) subpunctul 7, cuvintele „stabilirea necesarului” se substituie prin cuvintele „aprobarea sau, după caz, modificarea statului”, iar cuvîntul „tehnice” se substituie prin cuvîntul „specifice”;
    la punctul 10, sintagmele „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale”, „Ministerul Administraţiei Publice Locale” şi „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Mediului”, „Cancelaria de Stat” şi „Ministerul Economiei”;
    la punctul 11, cuvintele „la propunerea ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se substituie prin cuvintele „în condiţiile legii”;
    punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Şeful are doi adjuncţi: şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele fitosanitare şi şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele controlului semincer. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare.”;
    la punctul 17, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al  Inspectoratului General;”.
    22. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.38 din 23 ianuarie 2009 „Cu privire la Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art. 81), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Serviciul este condus de către şeful Serviciului. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către directorul general al Biroului Naţional de Statistică.”;
    la punctul 8, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii,  raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual al Serviciului;”;
    la punctul 9, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „9. Şeful Serviciului are un adjunct, numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al căruia se face, în condiţiile legii, de către directorul general al Biroului Naţional de Statistică.”.
    23. Anexele nr.4 şi nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.4:
    punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Reprezentarea statului în societăţile economice, în al cărei capital social statul deţine cote de participare, se realizează în cazurile prevăzute de legislaţie, în temeiul:
    a) unui act administrativ emis de conducătorul autorităţii publice competente privind desemnarea funcţionarului public în calitate de membru al consiliului de administraţie al întreprinderii de stat/municipale sau reprezentant al statului în societatea comercială respectivă;
    b) hotărîrii adunării generale a acţionarilor (asociaţilor) societăţii comerciale respective prin alegerea, în modul stabilit, a funcţionarului public în calitate de membru al consiliului sau comisiei de cenzori a societăţii.”
    punctul 9 se exclude;
    2) anexa nr.5:
    la punctul 11, sintagma „nr.2 la Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” se substituie prin sintagma „la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”;
    la punctul 12, după cuvîntul “miniştrilor” se completează cu cuvintele „ , secretarului general al Guvernului”;
    punctul 14:
    literele d)-f) se exclud;
    litera h) se completează în final cu cuvintele „şi secretar al preturii”;
    din titlul capitolului III, cuvintele “Formularului-tip al” se exclud;
    la punctul 20, după cuvintele “conducătorul autorităţii publice” se completează cu textul “sau, după caz, altă persoană abilitată potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare”.
    24. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 16 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.919), se modifică după cum urmează:
    la punctul 6 subpunctul 11), cuvintele „dările de seamă” se substituie prin cuvîntul „rapoartele”;
    punctul 8:
    la alineatul unu, propoziţia a doua va avea următorul cuprins:
    „Directorul general are un vicedirector general, numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al căruia se face, în condiţiile legii, de către Guvern.”;
    la subpunctul 6), cuvintele „numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici şi a altor salariaţi ai Agenţiei” se substituie prin textul „numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă cu personalul contractual al Agenţiei”.
    [Pct.25 abrogat prin HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364]
    26. Punctul 11 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Relaţii Interetnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.43 din  2 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.18-19, art.80) va avea următorul cuprins:
    „11. În cadrul Biroului activează vicedirectorul general. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face în condiţiile legii, de către Guvern.”.
    27. Punctul 13 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.150 din 2 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.33, art.204) va avea următorul cuprins:
    „13. Directorul general are 2 vicedirectori generali. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către Guvern.”.