LPM87/2011
ID intern unic:  339023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 87
din  21.04.2011
privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la
 executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti
Publicat : 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 282
    MODIFICAT
   
LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4
    HCC32 din 17.11.16, MO40-49/10.02.17 art.9; în vigoare 17.11.16
   
LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 28.04.17
    LP96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Scopul legii
    (1) Scopul prezentei legi este crearea în Republica Moldova a unui remediu intern eficient de apărare a dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.
    (2) Aplicarea şi interpretarea termenilor din prezenta lege se fac prin prisma legislaţiei naţionale, a prevederilor Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.
    Articolul 2. Dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin
                       încălcarea dreptului la judecarea în termen
                       rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea
                       în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti
    (1) Orice persoană fizică sau juridică ce consideră că i-a fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti poate adresa în instanţă de judecată o cerere de chemare în judecată privind constatarea unei astfel de încălcări şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare, în condiţiile stabilite de prezenta lege şi de legislaţia procesuală civilă.
    (2) Repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti se face doar în măsura în care încălcarea a avut loc din cauze ce nu pot fi imputate exclusiv persoanei care a depus cererea de reparare a prejudiciului (denumită în continuare reclamant).
    (3) Prejudiciul cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti se repară indiferent de vinovăţia instanţei de judecată, a organului de urmărire penală, a organului responsabil de executarea hotărîrilor judecătoreşti sau a instituţiei de stat debitoare.
    (4) Prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau de o autoritate căreia statul i-a delegat atribuţii de autoritate publică prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti se repară de către stat. Reparaţia prejudiciului se face de la bugetul de stat.
    (5) După repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, statul are drept de regres faţă de persoana vinovată.
    (6) Mărimea reparaţiei prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti se stabileşte de instanţa de judecată în fiecare caz în parte, în funcţie de circumstanţele cauzei în cadrul căreia a fost comisă încălcarea, precum şi de pretenţiile invocate de reclamant, de complexitatea cauzei, de comportamentul reclamantului, de conduita organului de urmărire penală, a instanţei de judecată şi a autorităţilor relevante, de durata încălcării şi de importanţa procesului pentru reclamant.
    (7) Оrganul care reprezintă statul în instanţă de judecată pe această categorie de cauze este Ministerul Justiţiei.
    [Art.2 al.(7) modificat prin LP96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    Articolul 3. Intentarea acţiunii de reparare a prejudiciului
                       cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în
                       termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la
                       executarea în termen rezonabil a hotărîrii
                       judecătoreşti
    (1) Cererea de chemare în judecată privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare (denumită în continuare cerere de chemare în judecată) se depune conform regulilor de competenţă jurisdicţională stabilite la capitolul IV din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova şi se examinează de un alt complet de judecată decît cel care a examinat (examinează) cauza în care se pretinde încălcarea.
     (2) În cauzele în care se pretinde încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei, cererea de chemare în judecată poate fi depusă în cadrul examinării cauzei în fond sau în decursul a 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei procurorului de încetare a urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărire penală ori a actului judecătoresc de dispoziţie.
    (3) În cauzele în care se pretinde încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, cererea de chemare în judecată poate fi depusă în cadrul executării actului judecătoresc irevocabil sau în decursul a  6 luni de la încetarea procedurii de executare.
    Articolul 4. Examinarea pricinii şi sarcina probaţiunii
    (1) Sarcina probaţiunii lipsei de încălcare a dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi a lipsei suportării unui prejudiciu moral îi revine Ministerului Justiţiei, iar sarcina de a dovedi suportarea prejudiciului material cauzat prin această încălcаre şi suportarea costurilor şi cheltuielilor de judecată îi revine reclamantului.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP 96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    (2) Instanţa de judecată care examinează în fond cauza, organul de urmărire penală, autoritatea implicată în proces sau, după caz, executorul judecătoresc ori autoritatea responsabilă de executarea hotărîrii judecătoreşti prezintă Ministerului Justiţiei un raport motivat privind modul de respectare a termenului rezonabil şi, după caz, dosarul sau o copie de pe dosar.
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP 96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    (3) Raportul privind modul de respectare a termenului rezonabil se prezintă în scris şi va conţine: numele şi prenumele judecătorului, ale reprezentantului autorităţii implicate în proces, ale executorului judecătoresc sau ale reprezentantului autorităţii responsabile de executarea hotărîrii judecătoreşti; date despre acţiunile procesuale întreprinse, termenele de realizare şi motivarea acestora; date despre acţiunile procesuale întreprinse în vederea accelerării procedurii de judecare, după caz; alte date relevante privind respectarea termenului rezonabil.
    (4) Cererea de chemare în judecată se examinează de instanţa de judecată sesizată în cel mult 3 luni de la depunerea sa.
    (5) Categoriile de litigii menţionate se examinează în instanţă de judecată în conformitate cu normele legislaţiei procesuale civile, ţinîndu-se cont de particularităţile prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 5. Hotărîrea judecătorească
    (1) În urma constatării faptului că a fost încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, instanţa de judecată decide asupra acordării unei satisfacţii echitabile de la bugetul de stat în contul reparării prejudiciului  moral, material, precum şi a costurilor şi a cheltuielilor de judecată.
    (2) La constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, instanţa de judecată poate decide că simpla constatare a încălcării dreptului reprezintă prin sine o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral.
    (3) Instanţa de judecată nu poate dispune încasarea sumei creanţei ca urmare a constatării faptului că a fost încălcat dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.
    [Art.5 al.(3) introdus prin LP191 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.747; în vigoare 28.04.17]
    Articolul 6. Executarea hotărîrii judecătoreşti
    (1) Hotărîrea judecătorească privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare se execută după ce devine definitivă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    [Art.6 al.(1) sintagma „după ce devine irevocabilă” declarată neconstituțională prin HCC32 din 17.11.16, MO40-49/10.02.17 art.9; în vigoare 17.11.16]
    (2) Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu, emis în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile, spre executare Ministerului Justiţiei şi informează părţile despre acest fapt. La solicitarea Ministerului Justiţiei, creditorul prezintă, în termen de 5 zile, datele bancare necesare pentru executarea titlului executoriu. Titlul executoriu, eliberat în baza hotărîrii definitive, poate fi prezentat spre executare Ministerului Justiţiei şi de către creditor, cu anexarea datelor bancare necesare, în vederea efectuării transferului.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    [Art.6 al.(2) sintagmele „emis în baza hotărârii judecătoreşti irevocabile”, „eliberat în baza hotărârii irevocabile” declarate neconstituționale prin HCC32 din 17.11.16, MO40-49/10.02.17 art.9; în vigoare 17.11.16]
    (3) În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, eliberat în baza hotărîrii judecătoreşti definitive, Ministerul Justiţiei remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărîrile judecătoreşti emise pe cauza respectivă, şi datele bancare ale creditorului.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    [Art.6 al.(3) sintagma  „eliberat în baza hotărârii judecătoreşti irevocabile” declarată neconstituțională prin HCC32 din 17.11.16, MO40-49/10.02.17 art.9; în vigoare 17.11.16]
    (4) Titlul executoriu se va executa de către Ministerul Finanţelor, în conformitate cu procedura şi termenele stabilite prin Legea  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    [Art.6 în redacţia LP 96 din 03.05.12, MO135-141/06.07.12 art.443; în vigoare 06.10.12]
    Articolul 7. Dispoziţii tranzitorii
    Persoanele care au depus cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu o pretinsă încălcare a drepturilor lor stabilite de prezenta lege şi garantate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi în a cărei privinţă Curtea nu a decis asupra admisibilităţii şi fondului cauzei pot adresa în instanţă de judecată, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cerere de chemare în judecată, în modul stabilit de prezenta lege şi de legislaţia procesuală civilă.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 87. Chişinău, 21 aprilie 2011.