LPM65/2011
ID intern unic:  339149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 65
din  07.04.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 297
    MODIFICAT
    LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541; în vigoare 01.07.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 5 din Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1989, nr. 9, art. 217), cu modificările ulterioare, textul „precum şi în unităţile militare şi în instituţiile subordonate Ministerului apărării al Uniunii RSS, în unităţile militare ale Comitetului pentru securitatea statului al Uniunii RSS şi ale Ministerului afacerilor interne al Uniunii RSS,” se exclude.
    Art. II. – Articolul 17 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 27 iunie 2006), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1) subalineatul întîi, textul „militarilor care-şi satisfac serviciul militar prin contract şi care au satisfăcut” se substituie cu textul „persoanelor care îndeplinesc serviciul militar sau special prin contract şi care au îndeplinit”;
    la alineatul (3), textul „ai serviciului militar ai militarilor, care în prezent îşi satisfac serviciul militar, precum şi ai celor aflaţi” se substituie cu textul „de serviciu militar sau special ai persoanelor care în prezent îndeplinesc serviciul militar sau special, precum şi ai celor aflate”.
    Art. III. – Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul legii va avea următorul cuprins:
    „Prezenta lege stabileşte condiţiile de asigurare cu pensii a cetăţenilor Republicii Moldova: militari ai Forţelor Armate, colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, ofiţeri de informaţii şi securitate, persoane din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratori care îndeplinesc serviciul special prin contract în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în cadrul Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, pensionari din rîndul militarilor forţelor armate, al organelor securităţii statului, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, al persoanelor care au îndeplinit serviciul militar sau special prin contract în cadrul organelor similare anterioare celor nominalizate, inclusiv ale fostei U.R.S.S., şi familiile acestora.”
    2. Articolul 4 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Ofiţerii de informaţii şi securitate şi membrii lor de familie au dreptul la pensie în aceleaşi condiţii ca şi militarii care îndeplinesc serviciul prin contract şi, respectiv, ca şi membrii de familie ai militarilor, serviciul special în funcţia de ofiţer de informaţii şi securitate fiind echivalat cu serviciul militar prin contract.”
    Art. IV. – La articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările ulterioare, textul „Militarii, efectivul corpului de comandă al organelor afacerilor interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat care şi-au satisfăcut serviciul” se substituie cu textul „Militarii, ofiţerii de informaţii şi securitate, efectivul corpului de comandă al organelor afacerilor interne, al Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat care au îndeplinit serviciul”.
    Art. V. – Legea securităţii statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 117), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, cuvintele „acordurile şi convenţiile” se substituie cu cuvîntul „tratatele”.
    2. La articolul 8 alineatul (2), textul „ , militar, de serviciu ori comercial, precum şi a informaţiilor cu caracter confidenţial a căror divulgare ar putea prejudicia securitatea statului, onoarea şi demnitatea persoanei sau ar putea leza drepturile şi libertăţile ei” se substituie cu textul „sau a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată a căror divulgare ar putea prejudicia respectarea drepturilor şi reputaţia altei persoane, protecţia securităţii naţionale, ordinii publice, ocrotirii sănătăţii sau protecţia moralei societăţii, cu excepţia cazurilor cînd dezvăluirea informaţiilor nu atinge şi nu poate să atingă un interes legitim legat de securitatea naţională sau cînd interesul public de a cunoaşte informaţia depăşeşte atingerea pe care ar putea să o aducă dezvăluirea informaţiei”.
    3. La articolul 11 litera c), textul „ , departamente şi alte organe” se substituie cu textul „şi alte autorităţi administrative centrale”.
    4. La articolul 12 alineatul (1), cuvîntul „departamentelor” se substituie cu textul „a altor autorităţi administrative centrale”.
    5. Articolul 13:
    la alineatul (3), textul „Legea privind organele securităţii statului” se substituie cu textul „actele legislative ce reglementează activitatea acestor organe şi prin alte acte normative în vigoare”;
    alineatele (4)–(7) se abrogă.
    6. La articolul 14, cuvîntul „departamentele” se substituie cu textul „alte autorităţi administrative centrale”.
    Art. VI. – Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    la alineatul (1), textul „în serviciul militar (civil)” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „militar al” se exclud.
    2. Articolul 10 alineatul (1):
    la litera o), cuvintele „militari ai Serviciului” se substituie cu cuvintele „ofiţeri de informaţii şi securitate”, iar cuvîntul „militar” se substituie cu cuvîntul „special”;
    la litera u), cuvintele „militarilor Serviciului” se substituie cu cuvintele „ofiţerilor de informaţii şi securitate”, iar cuvîntul „departamente” se substituie cu cuvintele „autorităţi publice”.
    3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Dreptul la aplicarea forţei fizice, a armei
                          de foc, a muniţiilor şi a mijloacelor speciale
    Ofiţerul de informaţii şi securitate are dreptul la aplicarea forţei fizice, a armei de foc, a muniţiilor şi a mijloacelor speciale în condiţiile Legii nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.”
    4. La articolul 12 alineatul (4), cuvintele „militarilor Serviciului” se substituie cu cuvintele „ofiţerilor de informaţii şi securitate”.
    5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Personalul Serviciului
    (1) Personalul Serviciului este format din ofiţeri de informaţii şi securitate şi din salariaţi civili (în continuare – colaboratori), angajaţi în bază de contract. În funcţie de atribuţiile ce le revin, ofiţerii de informaţii şi securitate fac parte din personalul scriptic sau din cel criptic.
    (2) Statutul juridic, modul de îndeplinire a serviciului special prin contract, regimul disciplinar, interdicţiile şi răspunderea ofiţerului de informaţii şi securitate sînt reglementate prin Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.
    (3) Activitatea de muncă, condiţiile de odihnă, salarizarea şi normarea muncii salariaţilor civili sînt reglementate de legislaţia muncii, de legislaţia privind statutul funcţionarului public şi de alte acte normative, ţinînd cont de particularităţile prevăzute de prezenta lege.
    (4) În calitate de salariat civil poate fi angajată persoana care întruneşte condiţiile generale de angajare, are pregătire profesională, calificare şi stare de sănătate necesare ocupării funcţiei şi corespunde criteriilor de securitate.
    (5) Pe perioada activităţii în Serviciu colaboratorii nu pot deţine cetăţenia altor state.
    (6) Colaboratorii Serviciului nu pot face parte din partide şi din alte organizaţii social-politice. Salariaţii civili pot întemeia şi se pot afilia la sindicate.
    (7) Colaboratorii Serviciului nu pot să desfăşoare sau să fie implicaţi în vreun fel în activitate de întreprinzător, să acorde sprijin altor persoane în astfel de activităţi, să fondeze societăţi comerciale, cooperative şi organizaţii necomerciale şi să participe la administrarea lor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    (8) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, ofiţerii de informaţii şi securitate şi funcţionarii publici ai Serviciului sînt obligaţi să depună declaraţie cu privire la venituri şi proprietate în condiţiile prevăzute de lege.
    (9) Colaboratorii Serviciului sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
    (10) Colaboratorii Serviciului sînt obligaţi să păstreze cu stricteţe secretul de stat, alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv după părăsirea, indiferent din care motiv, a Serviciului. Divulgarea datelor şi a informaţiilor care le-au devenit cunoscute pe parcursul activităţii în Serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, este interzisă şi se pedepseşte conform legii.”
    6. La articolul 16, alineatele (2), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Protecţia socială şi juridică a ofiţerului de informaţii şi securitate este reglementată de Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate.
    (3) Protecţia socială şi juridică a salariaţilor civili este reglementată de Codul muncii şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii.”
    „(5) Perioada îndeplinirii de către colaboratorii Serviciului a misiunilor speciale legate de asigurarea securităţii de stat, precum şi de executarea obligaţiilor de serviciu în alte condiţii ce periclitează viaţa şi sănătatea lor, se include în vechimea în muncă generală, în vechimea în muncă specială, în vechimea în serviciul public, în stagiul de cotizare, precum şi în stagiul ce acordă dreptul la spor pentru vechime în muncă, în conformitate cu legislaţia.”
    7. La articolul 22 alineatul (2), cuvîntul „militar” se substituie cu cuvîntul „special”.
   [Art.VII abrogat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541; în vigoare 01.07.12]
    Art. VIII. – Articolul 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 51, art. 280), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    la punctul 1), după cuvîntul „militarilor,” se introduc cuvintele „ofiţerilor de informaţii şi securitate,”, iar după cuvintele „serviciu militar” se introduc, în ambele cazuri, cuvintele „sau special”;
    la punctele 3), 4) şi 5), după cuvintele „din rîndurile militarilor” se introduc cuvintele „şi ofiţerilor de informaţii şi securitate”.
    Art. IX. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 62 alineatul (1) litera c) şi alineatul (5), după cuvintele „gradului militar” se introduc cuvintele „sau special”.
    2. În titlul şi în cuprinsul articolului 66, după cuvintele „gradului militar” şi „gradul militar” se introduc cuvintele „sau special”.
    Art. X. – La articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „ofiţerilor” se introduc cuvintele „şi a subofiţerilor”.
    Art. XI. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 270 alineatul (1):
    la punctul 1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) persoanele menţionate la art. 37 pct. 1)–3);”
    la punctul 2), după cuvintele „ofiţerilor de urmărire penală,” se introduc cuvintele „ofiţerilor de informaţii şi securitate,”.
    2. La articolul 395 alineatul (4), după cuvintele „gradului militar” se introduc cuvintele „sau special”.
    Art. XII. – La articolul 323 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, în titlu şi la alineatul (1), după cuvintele „serviciului militar” se introduc cuvintele „sau special”.
    Art. XIII. – Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 84–86, art. 392), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2) litera d), după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , ai organelor securităţii statului”.
    2. La articolul 7 alineatul (2) punctul 1) litera g), după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc, în ambele cazuri, cuvintele „ , ai organelor securităţii statului”.
    3. La articolul 8 alineatul (2) litera b), cuvintele „din organele securităţii naţionale” se substituie cu cuvintele „colaboratorii organelor securităţii statului”.
    4. Articolul 11:
    în titlul şi în cuprinsul articolului, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , ai organelor securităţii statului”;
    articolul se completează în final cu textul „ , precum şi persoanele care au devenit invalizi în urma rănirii, contuziei, schilodirii sau a unei afecţiuni contractate în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu”.
    5. La articolul 15 alineatul (2), cuvintele „din organele securităţii naţionale” se substituie cu cuvintele „asupra colaboratorilor organelor securităţii statului”.
    6. În titlul şi în cuprinsul articolului 17, după cuvintele „organelor afacerilor interne” se introduc cuvintele „ , veteranilor din organele securităţii statului”.
    7. La articolul 18 alineatul (2) partea introductivă şi la litera e), după cuvîntul „militarilor” se introduc cuvintele „şi colaboratorilor organelor securităţii statului”.
    Art. XIV. – Articolul 24 din Legea nr. 216-XV din 29 mai 2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170–172, art. 695), cu modificările ulterioare, se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) Serviciului de Informaţii şi Securitate;”.
    Art. XV. – La articolul 173 alineatul (1), în titlul şi în cuprinsul capitolului XX, la articolul 276 alineatul (3) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, după cuvintele „gradului militar” se introduc cuvintele „sau special”.
    Art. XVI. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul capitolului V, după cuvîntul „militarilor” se introduc cuvintele „ , a ofiţerilor de informaţii şi securitate”.
    2. Articolul 20:
    la alineatul (1), după cuvîntul „militari,” se introduce textul „pentru efectivul de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru”;
    la alineatul (2), cuvintele „şi sergenţi” se exclud.
    3. Articolul 21:
    la alineatul (1), după cuvîntul „Militarii,” se introduc cuvintele „ofiţerii de informaţii şi securitate,”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „militarilor,” se introduc cuvintele „ofiţerilor de informaţii şi securitate,”.
    4. Articolul 35:
    la alineatul (1) subalineatul al doilea, după cuvîntul „militari,” se introduc cuvintele „ofiţeri de informaţii şi securitate,”;
    la alineatul (2) subalineatul al treilea, după cuvîntul „militarilor,” se introduc cuvintele „corpului de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate,”.
    5. La articolul 36 alineatul (2) litera a), după cuvîntul „militari,” se introduce textul „pentru efectivul de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate, pentru”.
    6. La anexa nr. 1 compartimentul II punctul 1, după cuvîntul „militare” se introduce cuvîntul „(speciale)”.
    7. Anexa nr. 7 compartimentul III:
    la poziţia „Împuternicit operativ, specialist coordonator”, cifrele „1100–1650” se substituie cu cifrele „1200–1800”;
    la poziţia „Specialist”, cifrele „1000–1500” se substituie cu cifrele „1100–1650”;
    în notă, cuvintele „militarii” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „ofiţerii de informaţii şi securitate”.
    8. Anexa nr. 9 compartimentul „Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor apărării naţionale, securităţii statului, ordinii publice şi serviciului vamal”:
    la poziţia întîi, după cuvintele „General de corp,” se introduc cuvintele „general-colonel al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a doua, după cuvintele „General de divizie,” se introduc cuvintele „general-locotenent al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a treia, după cuvintele „General de brigadă,” se introduc cuvintele „general-maior al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a patra, după cuvîntul „colonel:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a cincea, după cuvîntul „locotenent-colonel:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a şasea, după cuvîntul „maior:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a şaptea, după cuvîntul „căpitan:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a opta, după cuvîntul „locotenent-major:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a noua, după cuvîntul „locotenent:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a unsprezecea, după cuvîntul „plutonier-adjutant:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a douăsprezecea, după cuvîntul „plutonier-major:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”;
    la poziţia a treisprezecea, după cuvîntul „plutonier:” se introduc cuvintele „al Serviciului de Informaţii şi Securitate,”.
    9. La anexa nr.10 compartimentul „Serviciul de Informaţii şi Securitate”, cuvintele „şi sergenţi” se exclud.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 65. Chişinău, 7 aprilie 2011.