LPC66/2011
ID intern unic:  339151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 66
din  07.04.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 299
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 3 alineatul doi al Legii nr. 416-XII din  18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 56), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi de serviciu” se exclud, iar în final alineatul se completează cu textul „ , alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. II. – La articolul 13 alineatul (1) al Legii nr. 110-XIII din  18 mai 1994 cu privire la arme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 4, art. 43), cu modificările ulterioare, cuvintele „sau de serviciu” se exclud.
    Art. III. – Legea nr. 619-XIII din  31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 115), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (3), textul „militar, de serviciu  ori comercial, precum  şi  informaţii cu caracter confidenţial,” se înlocuieşte cu textul „secret comercial, precum şi alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată,”.
    2. La articolul 29 alineatul (1), textul „militar, de  serviciu  şi comercial” se înlocuieşte cu textul „secret comercial, precum şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. IV. – La articolul 52 litera f) al Legii nr. 329-XIV din 25 martie 1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 87–89, art. 423), cu modificările ulterioare, cuvîntul „secrete” se înlocuieşte cu textul „specificate la art. 23”.
    Art. V. – La articolul 5 alineatul (3) al Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, textul „militar, de serviciu şi comercial, precum şi informaţiile cu caracter confidenţial” se înlocuieşte cu textul „secret comercial, precum şi alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. VI. – Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88–90, art. 664), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) informaţiilor atribuite la secret de stat, reglementate prin lege organică, a căror divulgare neautorizată sau pierdere poate aduce atingere intereselor şi/sau securităţii Republicii Moldova;”.
    2. La articolul 21 alineatul (3) litera f), cuvintele „informaţiilor confidenţiale” se înlocuiesc cu textul „altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. VII. – Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 73–74, art. 547), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (2), textul „cu caracter secret sau confidenţial” se înlocuieşte cu textul „ce constituie informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    2. La articolul 20 alineatul (2), textul „legale cu caracter confidenţial sau secret” se înlocuieşte cu textul „ce constituie informaţie oficială cu accesibilitate limitată”.
    3. La articolul 23 alineatul (1), textul „Datele protejate de stat” se înlocuieşte cu textul „Informaţiile atribuite la secret de stat”, iar cuvintele „aceste date” se înlocuiesc cu cuvintele „aceste informaţii”.
    4. La articolul 35 litera c), cuvintele „secretul sau confidenţialitatea” se înlocuiesc cu cuvintele „accesibilitatea limitată”.
    Art. VIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
     1. La articolul 17 alineatul (2), textul „informaţiile confidenţiale (informaţiile care nu sînt accesibile tuturor şi a căror divulgare poate leza onoarea şi demnitatea persoanei, drepturile şi libertăţile ei)” se înlocuieşte cu textul „alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    2. La articolul 168 alineatul (2), textul „secret comercial sau alte secrete protejate de lege, precum şi informaţia confidenţială” se înlocuieşte cu textul „secret de stat, secret comercial, alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    3. La articolul 321 alineatul (2), cuvîntul „confidenţiale” se înlocuieşte cu textul „informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. IX. – La articolul 46 al Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată utilizate în activitatea de serviciu, pierderea documentelor, copiilor autentificate ce conţin asemenea informaţie;”.
    Art. X. – Articolul 7 al Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20, art. 80), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), textul „confidenţiale sau secrete” se înlocuieşte cu textul „atribuite la secret de stat sau a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”;
    la alineatul (2), textul „cu caracter confidenţial sau secret” se înlocuieşte cu textul „a informaţiei atribuite la secret de stat, a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. XI. – La articolul 9 alineatul (8) al Legii nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29–31, art. 160), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat” se înlocuieşte cu textul „Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
    Art. XII. – Articolul 121 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 121. Secretul de stat
    Prin secret de stat se înţeleg informaţiile definite astfel prin Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.”
    Art. XIII. – La articolul 18 alineatul (1) al Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul  pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91–94, art. 668), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi de serviciu” se înlocuiesc cu textul „şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, care îmi vor deveni cunoscute în activitatea de serviciu”.
    Art. XIV. – La articolul 39 al Legii nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările ulterioare, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
     „b1) asigură accesul avocaţilor la secretul de stat şi decide asupra perfectării dreptului de acces la secretul de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;”.
    Art. XV. – La articolul 14 alineatul (2) al Legii nr. 1549-XV din  19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 51), cu modificările ulterioare, textul „Legii nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat” se înlocuieşte cu textul „Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
    Art. XVI. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, textul „de serviciu, comercial sau un alt secret ocrotit de lege” se înlocuieşte cu textul „secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    2. La articolul 214:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 214.    Păstrarea secretului comercial şi a altor
                                informaţii  oficiale cu accesibilitate
                                limitată”;
    la alineatul (1), textul „un alt secret ocrotit prin lege” se înlocuieşte cu textul „a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”;
    la alineatele (2), (3), (4) şi (5), textul „un alt secret ocrotit prin lege” se înlocuieşte cu textul „altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată”.
    Art. XVII. – La articolul 40 alineatul (1) al Legii nr. 358-XV din 5 noiembrie 2004 cu privire la implementarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 5-12, art. 40), textul „de serviciu sau comerciale” se înlocuieşte cu textul „secrete comerciale sau de alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. XVIII. – La articolul 26 al Legii nr. 162-XVI din  22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) să fie disciplinaţi şi vigilenţi, să asigure păstrarea secretului de stat şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată;”.
    Art. XIX. – Articolul 29 al Legii nr. 371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Transmiterea informaţiilor atribuite la secret de stat se efectuează în condiţiile Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.”
    la alineatul (2), cuvintele „de stat,” se exclud.
    Art. XX. – La articolul 12 alineatul (3) al Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36–38, art. 141), cu modificările ulterioare, textul „de serviciu sau comercial” se înlocuieşte cu textul „secretului comercial sau altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. XXI. – La articolul 28 alineatul (1) al Legii nr. 71-XVI din  22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70–73, art. 314), cuvîntul „confidenţialitate” se înlocuieşte cu cuvîntul „secretizare”.
    Art. XXII. – La articolul 42 litera d) al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, cuvintele „de serviciu” se înlocuiesc cu textul „altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată care le-a devenit cunoscută în activitatea de serviciu”.
    Art. XXIII. – La articolul 2 alineatul (1) punctul 8) al Legii nr. 105-XVI din  16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 112–114, art. 434), textul „art. 7 al Legii nr. 106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat” se înlocuieşte cu textul „art. 11 al Legii 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat”.
    Art. XXIV. – Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 120–121, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 litera l), cuvintele „şi de serviciu” se înlocuiesc cu textul „şi a altor informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    2. La articolul 19 alineatul (11), cuvintele „şi de serviciu” se înlocuiesc cu textul „şi alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. XXV. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 365 se introduc articolele 3651 şi 3652 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3651. Încălcarea regimului secret în cadrul
                               autorităţilor publice şi al altor persoane
                               juridice
    (1) Încălcarea regulilor de acces la secretul de stat
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Încălcarea regulilor de întocmire, evidenţă, păstrare, procesare, multiplicare, utilizare, transmitere, distrugere a informaţiilor atribuite la secret de stat
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Încălcarea regulilor de asigurare a protecţiei secretului de stat prin măsuri de ordin juridic, de ordin procedural, de protecţie fizică, de protecţie a sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Faptele specificate la alin. (1)–(3) soldate cu urmări grave, dacă acestea nu constituie infracţiune,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 150 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 3652. Secretizarea/desecretizarea
                             neîntemeiată a informaţiilor
    (1) Secretizarea/desecretizarea informaţiilor cu încălcarea cerinţelor stabilite de legislaţia cu privire la secretul de stat
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Refuzul neîntemeiat de a secretiza/desecretiza informaţiile atribuite la secretul de stat
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 393 litera d), cifra „423” se înlocuieşte cu cifra „4231”.
    3. La articolul 400 alineatul (1), cifrele „261, 262,” se exclud.
    4. După articolul 423 se introduce articolul 4231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4231. Serviciul de Informaţii şi Securitate
                               al Republicii Moldova
    (1) Contravenţiile specificate la art. 261, 262, 3651 şi 3652 se constată de către Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale ofiţerii de informaţii şi securitate special împuterniciţi prin ordinul directorului Serviciului.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. XXVI. – La articolul 9 alineatul (1) litera c) al Legii nr. 123-XVIII din  23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 31), cuvintele „informaţii confidenţiale” se înlocuiesc cu textul „informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.
    Art. XXVII. – La articolul 9 alineatul (1) litera c) al Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 33), cuvintele „informaţii confidenţiale” se înlocuiesc cu textul „informaţii oficiale cu accesibilitate limitată”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr. 66. Chişinău, 7 aprilie 2011