*LPC123/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  339229
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 123
din  23.12.2009
cu privire la gazele naturale
Publicat : 12.02.2010 în Monitorul Oficial Nr. 23-24     art Nr : 31
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale şi abrogarea Directivei 98/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 15 iulie 2003.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă a pieţei gazelor naturale şi desfăşurarea activităţilor sectorului de gaze naturale, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.
    Articolul 2. Sfera de aplicare
    Sub incidenţa prezentei  legi cad:
    a) producerea de gaze combustibile (denumite în continuare gaze naturale);
    b) stocarea gazelor naturale;
    c) transportul, inclusiv fluxurile transfrontaliere de gaze naturale;
    d) distribuţia gazelor naturale;
    e) furnizarea gazelor naturale;
    f) importul şi  exportul gazelor naturale;
    g) determinarea şi aprobarea tarifelor reglementate la gazele naturale şi a tarifelor la serviciile prestate;
    h) licenţierea genurilor de activitate pe piaţa gazelor naturale;
    i) piaţa gazelor naturale;
    j) funcţionarea sistemului de gaze naturale;
    k) securitatea şi fiabilitatea în furnizarea gazelor naturale către consumatori;
    l) protecţia drepturilor consumatorilor finali.
    Articolul 3. Principiile fundamentale de reglementare
    (1) Pentru asigurarea securităţii energetice, protecţiei mediului, apărării drepturilor şi intereselor consumatorilor, gazele naturale se produc, se stochează, se transportă, se distribuie, se furnizează şi se consumă în cel mai eficient mod.
    (2) Principiile fundamentale de organizare şi de reglementare a activităţilor în sectorul gazelor naturale sînt:
    a) asigurarea unui acces nediscriminatoriu, reglementat al terţilor persoane fizice şi juridice la reţelele de gaze naturale, inclusiv la tarife bazate pe costuri, transparente şi previzibile;
    b) crearea de condiţii optime pentru asigurarea independenţei, în primul rînd din punct de vedere decizional, a operatorilor depozitelor de  stocare, a operatorului reţelei de transport şi a operatorilor reţelelor de distribuţie faţă de furnizorii sau de producătorii gazelor naturale;
    c) promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale;
    d) asigurarea unui cadru favorabil pentru efectuarea de investiţii, necesare în sistemul de gaze naturale, inclusiv pentru extinderea reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
    e) respectarea principiului eficienţei maxime la costuri minime la producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale;
    f) protecţia intereselor legitime ale consumatorilor finali.
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    acces la reţea – drept al persoanelor fizice şi juridice de a beneficia de servicii de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale în condiţiile prezentei legi, inclusiv de racordare la  reţelele de gaze naturale şi la reţeaua de gazoducte în amonte a instalaţiilor de producere, a depozitelor de stocare, a instalaţiilor de gaze naturale lichefiate (denumite în continuare GNL) şi a instalaţiilor de utilizare;
    calitate a gazelor naturale – caracteristici fizico-chimice ale gazelor naturale stabilite în standardul naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”;
    conductă directă de gaze naturale – conductă de gaze naturale complementară reţelelor de gaze naturale interconectate;
    consumator – consumator angro sau consumator final de gaze naturale;
    consumator angro – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică ce procură gaze naturale în scopul revînzării lor în interiorul sau în exteriorul sistemului de gaze naturale;
    consumator casnic – persoană fizică ce procură şi consumă gaze naturale pentru necesităţi casnice, excluzînd consumul aferent activităţii de întreprinzător sau activităţii profesionale;
    consumator final – consumator casnic sau consumator noncasnic care  procură gaze naturale  pentru consumul propriu;
     consumator noncasnic – persoană fizică sau juridică ce procură şi consumă gazele naturale în alte scopuri decît necesităţile casnice;
    control asupra unei întreprinderi – situaţie în care o întreprindere de gaze naturale, datorită unor drepturi conferite ca urmare a contractelor încheiate sau prin orice alte modalităţi, separat sau împreună, avînd în vedere  considerentele de drept sau de fapt implicate, poate să exercite o influenţă decisivă asupra unei alte întreprinderi de gaze naturale, în special prin:
    a) deţinere, cu titlu de proprietate sau cu drept de folosinţă, a tuturor activelor unei întreprinderi sau a unei părţi din ele;
    b) obţinere de drepturi sau încheiere de contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, drepturilor de vot sau asupra luării de decizii de către organele de conducere ale unei întreprinderi;
    depozit de stocare – instalaţie utilizată pentru stocarea gazelor naturale, care este deţinută şi/sau exploatată de o persoană, inclusiv parte a instalaţiilor de GNL utilizate pentru stocare, cu excepţia instalaţiilor folosite la producere şi a instalaţiilor utilizate în mod exclusiv de operatorul reţelei de transport în activitatea licenţiată;
     distribuţie a gazelor naturale – transmitere a gazelor naturale prin reţele de distribuţie a gazelor naturale în vederea livrării lor către consumatori, fără a se include furnizarea;
    echilibru între ofertă şi cerere – îndeplinire a cererilor previzibile de consum al gazelor naturale de către consumatori fără a fi necesară impunerea de măsuri pentru reducerea consumului;
    echipament de măsurare – aparat sau sistem destinat măsurării volumului de gaze naturale livrate şi, după caz, a debitului de gaze naturale, în scopul facturării;
    extindere a reţelei de transport sau de distribuţie a gazelor naturale – majorare a capacităţii reţelei existente de transport sau de distribuţie a gazelor naturale sau construcţia unor noi reţele sau porţiuni de reţele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, acţiuni efectuate de operatorul reţelei de transport sau de operatorul reţelei de distribuţie, pentru satisfacerea cererii de gaze naturale a persoanelor fizice şi juridice care solicită racordare la reţeaua de gaze naturale;
    furnizare – vînzare, inclusiv revînzare, a gazelor naturale, inclusiv a GNL, procurate;
    furnizor – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică titular de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale;
    furnizor de ultimă opţiune – furnizor desemnat să furnizeze gaze naturale consumatorilor finali în condiţii specifice, reglementate;
    gaze naturale comprimate pentru vehicul (GNCV) – gaze naturale stocate în recipienţi, prin comprimare la presiunea de peste 20 MPa, în scopul utilizării lor drept combustibil pentru vehicule cu motoare cu ardere internă;
    gaze naturale lichefiate (GNL) – gaze naturale care, în urma unor procese specifice, sînt aduse în stare lichidă şi sînt stocate în recipienţi speciali;
    instalaţie GNL – terminal utilizat la lichefierea gazelor naturale sau la importul, descărcarea şi regazeificarea GNL, care include servicii auxiliare şi instalaţii de depozitare temporară necesare procesului de regazeificare a GNL şi de livrare ulterioară către reţelele de transport, dar care nu include nici o parte a terminalelor GNL utilizate pentru depozitare;
    instalaţie de utilizare – ansamblu de instalaţii şi de conducte de gaze naturale ale consumatorului final destinate utilizării gazelor naturale, situate în aval de punctul de delimitare;
    interconector –  conductă de transport care traversează o frontieră  dintre două ţări sau care trece peste ea în unicul scop al conectării sistemelor naţionale de transport al gazelor naturale ale acestor ţări;
    întreprindere de gaze naturale – persoană care desfăşoară una din următoarele activităţi: producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea gazelor naturale, inclusiv a GNL, şi care îndeplineşte funcţii comerciale, tehnice şi/sau de întreţinere în legătură cu activităţile menţionate;
    întreprindere integrată pe orizontală – întreprindere care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producere, stocare, transport, distribuţie sau furnizare a gazelor naturale, precum şi o altă activitate ce nu ţine de sectorul  gazelor naturale;
    întreprindere integrată pe verticală – întreprindere sau grup de întreprinderi care pot exercita control una asupra alteia, după cum este definit în prezenta lege, şi care desfăşoară cel puţin una din activităţile de stocare, de transport, de distribuţie şi cel puţin una din activităţile de producere sau de furnizare a gazelor naturale, inclusiv a GNL;
    întreprindere înrudită – societate comercială afiliată, întreprinderi care aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane;
    management al eficienţei energetice/gestionare a cererii – abordare globală sau integrală în scopul influenţării volumului şi capacităţii, programării consumului de gaze naturale pentru reducerea consumului de gaze naturale şi a volumelor de gaze naturale livrate de sursele de vîrf prin acordare de prioritate investiţiilor în măsurile de eficienţă energetică sau în alte măsuri, precum ar fi contractele de alimentare întreruptibilă cu gaze naturale, investiţiile pentru creşterea capacităţii de producere, dacă acestea se dovedesc a fi cele mai eficiente şi economice opţiuni, avîndu-se în vedere impactul pozitiv pe care îl are economia consumului de gaze naturale asupra mediului, asupra securităţii alimentării cu gaze naturale, precum şi asupra costurilor de distribuţie a gazelor naturale aferente acestor măsuri;
    obligaţii de serviciu public – obligaţii care incumbă titularilor de licenţe pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale şi care se pot referi la securitate, inclusiv la securitatea furnizării, la regularitatea, la calitatea şi la tarifele de furnizare a gazelor naturale către consumatori, precum şi la protecţia mediului, inclusiv la eficienţa energetică şi la protecţia climei;
    operator al depozitului de stocare – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică responsabilă de  exploatarea şi de întreţinerea depozitelor de stocare;
    operator al instalaţiei GNCV – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică ce desfăşoară activitate de stocare în recipienţi a gazelor naturale prin comprimare la presiunea de peste 20 MPa şi de comercializare ulterioară a lor;
    operator al instalaţiei GNL – persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activitate de lichefiere a gazelor naturale sau de import, descărcare şi de regazeificare a GNL şi răspunde de exploatarea unei instalaţii GNL;
    operator al reţelei de distribuţie – persoană juridică titular de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale care dispune de reţele de distribuţie a gazelor naturale, îndeplineşte funcţii de distribuţie a gazelor naturale şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele de gaze naturale, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de distribuţie a gazelor naturale;
    operator al reţelei de transport – persoană juridică titular de licenţă pentru transportul gazelor naturale care dispune de reţele de transport al gazelor naturale, îndeplineşte funcţii de transport al gazelor naturale şi care este responsabilă de exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale în anumite zone şi a interconexiunilor cu alte reţele de gaze naturale, dacă este necesar, precum şi de asigurarea capacităţii reţelelor de transport al gazelor naturale de a satisface pe termen lung cererile rezonabile de transport al gazelor naturale;
    piaţă a gazelor naturale – cadru organizat de vînzare-cumpărare a gazelor naturale de către participanţii la piaţă şi de prestare a serviciilor de sistem în scopul aprovizionării continue şi fiabile a consumatorilor cu gaze naturale în cadrul sistemului de gaze naturale;
    planificare pe termen lung – planificare pe termen lung a necesarului de investiţii în capacităţi de producere şi de stocare, în reţele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale în vederea satisfacerii cererii de gaze naturale din sistem, diversificării surselor şi  asigurării livrării de gaze naturale către consumatori;
    plată pentru racordare – sumă achitată de consumatorul final, de producător, de operatorul depozitului de stocare, de operatorul instalaţiei GNL operatorului reţelei de  transport sau operatorului reţelei de distribuţie pentru acoperirea cheltuielilor necesare racordării instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare sau a instalaţiei GNL la reţeaua de gaze naturale, pentru procurarea de instalaţii, dispozitive, conducte, indispensabile racordării instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare sau a instalaţiei GNL la reţeaua de gaze naturale, şi pentru efectuarea lucrărilor de instalare a acestora, în conformitate cu o metodologie aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    producător – persoană fizică întreprinzător individual sau persoană juridică ce desfăşoară activitate de extragere a gazelor ca zăcămînt natural pe teritoriul Republicii Moldova sau care produce gaze naturale în mod artificial şi este titular de licenţă pentru producerea gazelor naturale;
    punct de delimitare – loc în care instalaţia de utilizare  se racordează la reţeaua de gaze naturale şi în care patrimoniul consumatorului final şi patrimoniul întreprinderii de gaze naturale se delimitează în funcţie de dreptul de proprietate sau loc în care se delimitează, în funcţie de dreptul de proprietate, patrimoniile întreprinderilor de gaze naturale;
    racordare – realizare de către operatorul reţelei de transport sau de operatorul reţelei de distribuţie a unei legături permanente între instalaţia de producere, instalaţia de utilizare, depozitul de stocare sau instalaţia GNL şi reţeaua de gaze naturale;
    retehnologizare – ansamblu al operaţiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne în scopul eficientizării activităţii în sectorul gazelor naturale, al reducerii consumului tehnologic de gaze naturale, al reducerii emisiilor de poluanţi etc.;
    reţea de distribuţie a gazelor naturale – sistem format din conducte de gaze naturale cu o presiune de pînă la 1,2 MPa inclusiv, cu staţii de reglare-măsurare şi cu alte instalaţii situate în aval de punctul de racordare la reţeaua de transport al gazelor naturale şi în amonte de punctul de delimitare de instalaţia de utilizare, care servesc în ansamblu la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare de instalaţia de utilizare;
    reţea de gaze naturale – reţea de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;
    reţea de gazoducte în amonte – orice gazoduct sau reţea de gazoducte exploatate şi/sau construite ca parte a unui proiect de producere a gazelor naturale sau utilizate la transportul gazelor naturale de la unul sau mai multe locuri de producţie de acest tip către o instalaţie sau către un terminal de prelucrare, sau către un terminal de descărcare de coastă;
    reţea de transport al gazelor naturale – sistem format din conducte de gaze naturale de presiune mai mare de 1,2 MPa, cu staţii de compresare, de predare şi de măsurare, care servesc în ansamblu la transportul gazelor naturale;
    securitate – securitate a furnizării şi a livrării de gaze naturale, precum  şi securitate tehnică;
    servicii auxiliare – servicii adiţionale transportului sau distribuţiei de gaze naturale, acordate consumatorilor finali şi terţilor de către operatorul reţelei de transport sau de către operatorii reţelelor de distribuţie;
    servicii de sistem – servicii necesare funcţionării şi asigurării accesului la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, la instalaţiile GNL şi/sau la depozitele de stocare, inclusiv serviciile de asigurare a unui echilibru între ofertă şi cerere şi de amestecare, dar cu excepţia instalaţiilor destinate în exclusivitate posibilităţii ca operatorul reţelei de transport să-şi îndeplinească funcţiile;
    sistem de gaze naturale – utilaje de producere, depozite de stocare, reţele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, instalaţii GNL, precum şi instalaţii de utilizare, care, în ansamblu, funcţionează într-un sistem unic;
    sistem interconectat – serie de reţele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale legate între ele prin intermediul unui sau mai multor interconectori;
    sistem pauşal – metodă de determinare prin calcul a volumului de gaze naturale consumate, în funcţie de debitul nominal de gaze naturale al aparatelor de utilizare şi de numărul orelor de utilizare a acestor aparate sau în funcţie de suprafaţa încălzită, metodă care trebuie aplicată în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;
    staţie de predare – ansamblu al instalaţiilor de reglare a presiunii, de măsurare a debitului, de filtrare şi de odorizare prin care gazele naturale din reţelele de transport al gazelor naturale sînt predate operatorilor reţelelor de distribuţie şi/sau consumatorilor finali;
    staţie de reglare-măsurare – ansamblu al instalaţiilor de reglare a presiunii, de măsurare a debitului, de filtrare, conectate printr-un racord la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, prin care gazele naturale din reţelele de presiune înaltă sînt trecute/transferate în  reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi/sau în instalaţiile de utilizare;
    stocare a gazelor naturale – ansamblu de activităţi şi de operaţiuni desfăşurate de întreprinderea de gaze naturale pentru/sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele de stocare şi pentru injecţia, depozitarea în şi extracţia din aceste depozite a unor cantităţi determinate de gaze naturale;
    stocare în conductă – stocare a gazelor naturale prin compresie în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, excluzîndu-se instalaţiile rezervate pentru operatorul reţelei de transport care îşi desfăşoară activităţile;
    transport al gazelor naturale – transmitere a gazelor naturale prin reţele de transport al gazelor naturale în vederea livrării lor către consumatori sau către operatorii reţelelor de distribuţie, fără a se include  furnizarea;
    utilizator de sistem – persoană fizică sau persoană juridică căreia i se prestează serviciu de transport, de distribuţie sau de stocare a gazelor naturale;
 zonă de protecţie a reţelelor de gaze naturale – zonă adiacentă reţelelor de gaze naturale, cu condiţii deosebite de utilizare, stabilită de-a lungul traseului reţelei  de gaze naturale şi în jurul altor obiecte ale  reţelei de gaze naturale, în care se introduc interdicţii privind accesul de persoane, efectuarea lucrărilor stabilite şi regimul construcţiilor, în scopul asigurării condiţiilor normale de exploatare şi al excluderii posibilităţilor de deteriorare a reţelelor de gaze naturale.
Capitolul II
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE
ŞI DE REGLEMENTARE
    Articolul 5. Competenţa Guvernului
    (1) Pentru funcţionarea şi dezvoltarea durabilă a sistemului de gaze naturale, Guvernul:
    a) asigură securitatea energetică a statului;
    b) determină politica de explorare şi utilizare a zăcămintelor de gaze naturale aflate pe teritoriul ţării;
    c) aprobă strategia de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale şi a interconectorilor cu sistemele de gaze naturale ale altor ţări pentru o perioadă de cel puţin 15 ani, elaborată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii  în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    d) aprobă programele de dezvoltare a sistemului de gaze naturale, elaborate de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;
    e) aprobă construirea reţelelor de transport al gazelor naturale, finanţată de la bugetul de stat;
    f) emite decizii cu privire la construirea depozitelor artificiale de stocare  cu capacitatea de peste 0,1 milioane de metri cubi şi сu privire la adaptarea la aceste scopuri a rezervoarelor naturale;
    g) lansează procedura de licitaţie, în condiţiile legii;
    h) aprobă documentele normativ-tehnice specifice sistemului de gaze naturale, inclusiv GNCV şi GNL;
    i) aprobă Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale;
    j) asigură protecţia mediului;
    k) asigură cercetarea ştiinţifică specifică sistemului de gaze naturale şi promovează utilizarea tehnicii noi şi a tehnologiilor avansate în domeniu;
    l) promovează interesele sectorului de gaze naturale pe plan internaţional.
    (2) Guvernul, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, asigură monitorizarea securităţii furnizării gazelor naturale. Monitorizarea va cuprinde, în special, acoperirea balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa gazelor naturale, nivelul cererii viitoare de gaze naturale şi sursele de acoperire disponibile, capacităţile suplimentare planificate sau în curs de construcţie, calitatea şi nivelul de întreţinere a reţelelor de gaze naturale, precum şi îndeplinirea măsurilor de acoperire a cererii de vîrf şi a deficitului în furnizarea gazelor naturale în cazul indisponibilităţii unui sau mai multor furnizori. Anual, pînă la 30 aprilie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va întocmi şi va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa electronică un raport pentru anul precedent, în care va prezenta rezultatele monitorizării problemelor în cauză, precum şi orice măsură luată sau preconizată pentru soluţionarea lor.
    Articolul 6. Competenţa autorităţilor administraţiei
                        publice locale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale aprobă construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale la nivel local, acordînd, la solicitare, autorizaţii de construire a obiectelor sistemului de gaze naturale, inclusiv a conductelor directe de gaze naturale, în conformitate cu legea.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale sînt responsabile de elaborarea proiectelor de construcţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu destinaţie locală în baza avizelor de racordare eliberate de operatorii reţelelor de distribuţie şi în conformitate cu planurile urbanistice şi cu planurile de amenajare a  teritoriului, prezintă proiectele respective operatorilor reţelelor de distribuţie.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale examinează problema atribuirii de terenuri pentru obiectele sistemului de gaze naturale, contribuie la soluţionarea problemelor orientate spre asigurarea securităţii energetice a statului, cu respectarea procedurii prevăzută de lege.
    Articolul 7. Agenţia Naţională pentru Reglementare
                        în Energetică
    (1) Piaţa gazelor naturale este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (denumită în continuare Agenţie).
    (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare, are statut de persoană juridică şi nu se subordonează nici unei alte autorităţi publice sau private, cu excepţia cazurilor stipulate în lege.
    (3) Regulamentul Agenţiei se elaborează în conformitate cu legea şi se aprobă de Parlament.
    Articolul 8. Funcţiile Agenţiei în domeniul gazelor
                       naturale
    (1) Agenţia:
    a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe pentru: producerea gazelor naturale, stocarea gazelor naturale, transportul gazelor naturale, distribuţia gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate;
    b) în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, modifică, sistează temporar sau retrage licenţele eliberate;
    c) desemnează titularul de licenţă care va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate a cărui licenţă a fost sistată temporar, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat;
    d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate, a prevederilor prezentei legi, inclusiv a celor privind drepturile  consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
    e) elaborează şi aprobă metodologia de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la serviciile de stocare, de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, a tarifului pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, precum şi a tarifului final la gazele naturale furnizate consumatorilor finali;
    f) aprobă tarifele reglementate, calculate în conformitate cu metodologia aprobată, monitorizează corectitudinea aplicării lor de către titularii de licenţe;
    g) supraveghează respectarea de către titularii de licenţe a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate, desfăşurate pe piaţa gazelor naturale; 
    h) supraveghează piaţa gazelor naturale şi modul în care titularii de licenţe îşi îndeplinesc obligaţiile, inclusiv cele care revin operatorului reţelei de transport şi operatorilor reţelelor de distribuţie;
    i) stabileşte, cu respectarea confidenţialităţii, informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe;
    j)  promovează, monitorizează şi asigură transparenţa şi concurenţa pe piaţa gazelor naturale;
    k) monitorizează importul de gaze naturale sub aspectul fluxurilor de gaze naturale, stabileşte condiţiile de export al gazelor naturale în cazul în care este necesar să se asigure securitatea furnizării;
    l) stabileşte, pentru monitorizarea separării efective a conturilor titularilor de licenţe pe piaţa gazelor naturale şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, de stocare, de transport, de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, metode de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze naturale în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate, cerinţe privind rapoartele contabile, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum şi un sistem de informaţii în a căror bază titularii de licenţe prezintă rapoarte Agenţiei;
    m) elaborează şi aprobă regulamentul privind procedurile de achiziţie, de către titularii de licenţe, a bunurilor şi/sau a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă pe piaţa necompetitivă;
    n) elaborează, aprobă şi monitorizează, cu consultarea autorităţilor de reglementare ale statelor vecine, normele de gestionare şi de atribuire a capacităţii interconectorilor dintre sistemele de gaze naturale;
    o) aprobă mecanismele de soluţionare a problemelor congestiilor în sistemul de gaze naturale şi monitorizează aplicarea lor, monitorizează, de asemenea, termenele în care operatorul reţelei de transport şi operatorii reţelelor de distribuţie au efectuat racordările, reconectările şi reparaţiile;
    p) elaborează şi aprobă regulile pieţei gazelor naturale şi stabileşte în regulamente, în conformitate cu legea, condiţii, obligatorii pentru participanţii la piaţa gazelor naturale, cu privire la producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi măsurarea gazelor naturale;
    q) monitorizează respectarea de către titularii de licenţă a regulilor şi a condiţiilor stabilite pentru accesul la reţelele de gaze naturale, inclusiv la reţelele de gazoducte în amonte, la depozitele de stocare, pentru serviciile de sistem, precum şi pentru accesul în vederea stocării în conductă;
    r) elaborează şi aprobă procedura de schimbare, de către consumatorii finali, a furnizorului de gaze naturale;
    s) colaborează cu autorităţile de reglementare ale altor state la dezvoltarea pieţei regionale de gaze naturale şi la crearea de condiţii pentru  concurenţă loială.
    (2) În vederea executării prezentei legi, Agenţia colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile de reglementare, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă.
    (3) Anual, pînă la 31 martie, Agenţia pregăteşte un raport, pentru anul precedent, despre activitatea desfăşurată, precum şi despre monitorizarea activităţii participanţilor la piaţa gazelor naturale, şi plasează raportul pe pagina sa electronică.
    Articolul 9. Drepturile Agenţiei
    (1) Pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor sale, Agenţia are dreptul:
    a) să controleze, în modul şi în limitele prevăzute de lege, dacă titularul de licenţă respectă condiţiile stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate şi prevederile prezentei legi, inclusiv cele privind drepturile  consumatorilor finali şi calitatea serviciilor prestate;
    b) să controleze dacă titularul de licenţă aplică corect tarifele reglementate la gazele naturale;
    c) să aibă acces la documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei, inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii confidenţiale;
    d) să obţină de la titularii de licenţe copii, extrase din documentele menţionate la lit. c), precum şi informaţii suplimentare necesare;
    e) să pună în aplicare principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime în producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate;
    f) să aprobe regulamente privind reglementarea relaţiilor dintre producători, operator al depozitului de stocare, operator al reţelei de transport, operatori ai reţelelor de distribuţie, furnizori şi consumatori;
    g) să adopte hotărîri şi să emită decizii, în limitele competenţelor prevăzute de lege;
    h) să înainteze prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;
    i) să constate contravenţii în domeniul gazelor naturale şi să  depună în instanţă de judecată procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;
    j) să participe la forurile şi la evenimentele internaţionale în domeniu.
    (2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege.
    Articolul 10. Administrarea Agenţiei
    Agenţia este condusă de un consiliu de administraţie conform prevederilor Legii nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
    Articolul 11. Bugetul Agenţiei
    Agenţia îşi formează bugetul în modul stabilit în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
    Articolul 12. Raportul financiar
    Anual, pînă la 1 martie, Agenţia pregăteşte un raport financiar, pentru anul precedent, despre plăţile regulatorii efectuate pe contul său curent, precum şi despre cheltuielile pe care le-a efectuat de pe acest cont. În raportul financiar  indică, de asemenea, împrumuturile bancare contractate, alte mijloace pe care le-a utilizat. Raportul financiar se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina electronică a Agenţiei.
    Articolul 13. Protecţia consumatorilor
    (1) În scopul protecţiei consumatorilor finali, Agenţia:
    a) promovează protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale consumatorilor finali;
    b) examinează şi soluţionează, în limitele competenţei, petiţiile consumatorilor finali;
    c) colaborează cu organizaţiile care apără interesele consumatorilor finali;
    d) prezintă, la solicitare, organizaţiilor care promovează interesele consumatorilor finali, precum şi consumatorilor finali, informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe, cu excepţia cazurilor în care această informaţie este confidenţială;
    e) examinează şi soluţionează în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatorii finali şi operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sau furnizorii de gaze naturale la tarife reglementate, după caz, survenite în legătură cu racordarea la reţelele de gaze naturale, precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale;
    f) emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei de utilizare sau privind reluarea furnizării gazelor naturale pe parcursul examinării petiţiei consumatorului final.
    (2) Consumatorii au dreptul să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării problemelor ce ţin de competenţa acesteia, inclusiv în cazul furnizării de gaze naturale necalitative sau al prestării de servicii necalitative. Agenţia examinează petiţiile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale, adoptînd decizii după caz.
    Articolul 14. Transparenţa activităţii Agenţiei
                          Hotărîrile  şi deciziile Agenţiei
    (1) Transparenţa activităţii Agenţiei o asigură Consiliul de administraţie, care, în acest scop:
    a) face publice şedinţele sale;
    b) anunţă din timp părţile interesate despre ordinea de zi a şedinţei sale şi asigură persoanelor interesate, precum şi publicului, acces liber la examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi. La şedinţele în care se vor discuta informaţii confidenţiale sînt invitate numai persoanele vizate.
    (2) În cazul în care Consiliul de administraţie intenţionează să adopte hotărîri ce pot avea impact asupra pieţelor relevante şi asupra prestării serviciilor publice, Agenţia va respecta procedura de consultare, publicînd pe pagina sa electronică proiectul actului ce urmează a fi aprobat prin hotărîre. La solicitarea părţilor interesate, proiectul actului va fi remis prin poştă electronică. Proiectul va fi comunicat publicului larg cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data aprobării. Pentru prezentarea propunerilor se stabileşte un termen de 15 zile calendaristice, iar pentru discutarea lor, un termen similar.
    (3) Persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă a Agenţiei vor fi informate referitor la începerea consultărilor.
    (4) Agenţia face accesibile publicului rezultatele consultărilor, inclusiv motivele pentru care a respins obiecţiile şi/sau propunerile prezentate de părţile interesate, cu excepţia cazurilor în care informaţia este protejată de lege.
    (5) Neînţelegerile dintre titularii de licenţe în probleme care ţin de competenţa Agenţiei şi care nu pot fi soluţionate de aceştia de sine stătător sînt examinate de Agenţie. La sesizarea oricăreia dintre părţi, Agenţia va emite, în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării, o decizie în vederea soluţionării neînţelegerii. Agenţia poate prelungi, după caz, termenul cu cel mult o lună, comunicînd acest fapt părţilor interesate.
    (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, Agenţia remite decizia asupra neînţelegerii spre executare părţilor implicate, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază acest act. Decizia Agenţiei este obligatorie spre executare părţilor implicate.
    (7) În cazul unor dispute transfrontaliere privind refuzul operatorului reţelei de transport de a acorda acces la reţeaua de transport al gazelor naturale sau la utilizarea sistemului de gaze naturale, Agenţia este autoritatea de reglementare decisivă. Agenţia, de asemenea, este autoritatea de reglementare decisivă în cazul disputelor transfrontaliere privind refuzul operatorului reţelei de gazoducte în amonte de a acorda acces la reţeaua sa.
    (8) Pentru organizarea executării legilor, Consiliul de administraţie adoptă, în numele Agenţiei, hotărîri. Hotărîrile Agenţiei care prezintă interes public, precum şi menţiunile cu privire la licenţele eliberate, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (9) Pentru organizarea executării reglementărilor în sectorul gazelor naturale şi pentru organizarea activităţii interne a Agenţiei, un singur director emite, în numele Agenţiei, decizii care vizează destinatari individuali.
    (10) Hotărîrile şi deciziile Agenţiei pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.
    (11) La cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, Agenţia furnizează informaţia solicitată, cu excepţia celei cu caracter confidenţial. Informaţia din registrele de licenţiere poate fi furnizată la cerere.
Capitolul III
REGIMUL DE ELIBERARE, DE MODIFICARE,
DE SISTARE TEMPORARĂ ŞI DE RETRAGERE

A LICENŢELOR
    Articolul 15. Activităţile pentru care se acordă licenţe
    (1) Producerea gazelor naturale, stocarea gazelor naturale, transportul gazelor naturale, distribuţia gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate sînt activităţi pentru care se eliberează licenţe.
    (2) Consumatorii angro procură şi revînd gaze naturale în bază de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate.
    (3) Activitatea legată de stocarea gazelor naturale în depozite de stocare cu o capacitate mai mică de 0,1 milioane de metri cubi  nu se supune licenţierii.
    (4) Activităţile de comercializare a GNCV şi a GNL se desfăşoară în baza licenţelor de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate. Titularii de licenţă respectivi îndeplinesc atribuţiile de operatori ai instalaţiilor GNCV şi GNL şi sînt obligaţi să respecte cerinţele legii şi documentele normativ-tehnice.
    Articolul 16. Condiţiile şi procedura de obţinere
                          a licenţelor
    (1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art.17 alin.(1) lit.a), b) şi e) se acordă persoanelor fizice întreprinzători individuali sau persoanelor juridice, iar licenţele pentru activităţile prevăzute la art.17 alin.(1) lit.c) şi d) se acordă persoanelor juridice.
    (2) Pentru obţinerea licenţei, persoanele prevăzute la alin.(1) trebuie:
    a) să fie înregistrate în Republica Moldova şi să prezinte act confirmativ în acest sens;
    b) să prezinte raport financiar pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii;
    c) să prezinte documente care confirmă că dispune de reţele de gaze naturale, de instalaţii de producere sau depozite de  stocare, după caz;
    d)  să prezinte documente care confirmă că dispune de personal calificat, necesar activităţii pentru care solicită licenţă, şi că reţelele de gaze naturale, instalaţiile de producere sau depozitele de stocare, după caz, sînt conforme cerinţelor tehnice stabilite prin lege.
    (3) Managerul întreprinderii care solicită licenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
    b) să aibă studii superioare şi experienţă practică de cel puţin 5 ani în domeniul energetic;
    c) să nu aibă antecedente penale legate de activităţile desfăşurate în domeniul energetic sau antecedente penale de comitere a infracţiunilor din intenţie, prevăzute de Codul penal.
    (4) Eliberarea licenţei, prelungirea termenului ei de valabilitate, reperfectarea licenţei, eliberarea duplicatului ei, sistarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea licenţelor pentru activităţile prevăzute la art.17, se efectuează conform procedurilor stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a declaraţiilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor pe piaţa gazelor naturale/prelungirea termenului lor de valabilitate este de 15 zile calendaristice.
    Articolul 17. Tipurile de licenţe. Sfera de acţiune
                          a licenţelor
    (1) Agenţia are dreptul să elibereze următoarele tipuri de licenţe:
    a) licenţă pentru producerea gazelor naturale;
    b) licenţă pentru stocarea gazelor naturale;
    c) licenţă pentru transportul gazelor naturale;
    d) licenţă pentru distribuţia gazelor naturale;
    e) licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate.
    (2) La licenţă se anexează, în mod obligatoriu, condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care sînt în conformitate cu legea şi care fac parte integrantă a licenţei.
    (3) Transportul gazelor naturale se efectuează de către operatorul reţelei de transport în baza licenţei pentru transportul gazelor naturale.
    (4) Distribuţia gazelor naturale se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie în baza licenţei pentru distribuţia gazelor naturale.
    (5) Licenţele pentru producerea gazelor naturale, pentru stocarea gazelor naturale, pentru transportul gazelor naturale, pentru distribuţia gazelor naturale şi pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de 25 de ani.
    (6) Licenţele eliberate de Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova în condiţiile specificate în licenţă. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (7) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii de gaze naturale la tarife reglementate îşi desfăşoară activitatea licenţiată pe teritoriul specificat de Agenţie în condiţiile licenţei dacă pe acel teritoriu nu-şi desfăşoară activitatea un alt titular de licenţă pentru activitate de acelaşi tip.
    Articolul 18. Obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă
    (1) Titularul de licenţă este obligat:
    a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
    b) să se conducă, în activitatea licenţiată, de principiul eficienţei maxime la cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei calculele argumentate ale cheltuielilor pe care le-a suportat;
    c) să nu admită discriminarea participanţilor la piaţa gazelor naturale;
    d) să nu întrerupă prestarea de servicii şi furnizarea gazelor naturale, cu excepţia cazurilor de neplată, a motivelor tehnice şi de securitate stipulate în licenţă şi în contracte;
    e) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de lege şi să asigure separarea organizaţională pe gen de activitate desfăşurat;
    f) să publice informaţii cu privire la sursele de gaze naturale utilizate pentru acoperirea cererii în anul precedent;
    g) să prezinte în termen Agenţiei rapoarte anuale, inclusiv cu privire la activitatea desfăşurată pe piaţa gazelor naturale, pe criterii stabilite, altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară ei în exercitarea atribuţiilor, conform legii;
    h) să nu transmită unor alte persoane fizice sau juridice drepturi şi obligaţii aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă;
    i) să efectueze în termen plăţile regulatorii.
    (2) În desfăşurarea  activităţii licenţiate, titularul de licenţă trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea aprovizionării cu gaze naturale, respectînd normele de securitate şi sănătate a muncii şi de protecţie a mediului, precum şi  prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.
    (3) Titularul de licenţă trebuie să respecte obligaţiile de serviciu public cu privire la securitatea, inclusiv obligaţiile de securitate a furnizării, la regularitatea, la calitatea şi la tariful de furnizare a  gazelor naturale către consumatorii finali, obligaţiile privind protecţia mediului, inclusiv privind eficienţa energetică şi protecţia climei. Obligaţiile de serviciu public se stabilesc de autoritatea competentă prin licenţe, autorizaţii sau reglementări speciale şi trebuie să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii şi verificabile.
    (4) Titularul de licenţă nu poate fi obligat să continue prestarea de servicii sau furnizarea gazelor naturale persoanei fizice sau persoanei juridice care nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condiţiile, aprobate, de prestare a acestor servicii. Pe durata examinării reclamaţiilor consumatorilor finali privind facturarea se interzice deconectarea instalaţiilor de utilizare ale acestora de la reţeaua de gaze naturale.
    (5) Titularul de licenţă poate dezvălui informaţiile şi datele pe care le-a obţinut de la consumator sau de la terţi şi informaţiile referitoare la consumul şi la achitarea facturilor emise numai după ce a obţinut acordul scris al consumatorului sau al terţului, cu excepţiile prevăzute la art.9.
    (6) Operatorii depozitelor de stocare, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să nu divulge informaţia confidenţială obţinută în desfăşurarea activităţii licenţiate şi să se abţină de la oferirea în mod discriminatoriu a informaţiei despre propria activitate, care poate fi avantajoasă din punct de vedere comercial utilizatorilor de sistem.
    (7) Este interzis operatorului reţelei de transport, operatorilor reţelelor de distribuţie să facă abuz de informaţia obţinută de la terţi la asigurarea sau la negocierea accesului la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, după caz, în situaţia în care procurarea sau vînzarea gazelor naturale se efectuează prin intermediul întreprinderilor înrudite.
    (8) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să publice informaţia respectivă privind interconectorii, utilizarea reţelelor de gaze naturale şi alocarea capacităţii persoanelor interesate, cu excepţia informaţiei confidenţiale.
    (9) Titularul de licenţă are drept de acces la echipamentele de măsurare de pe teritoriul consumatorului final cu care a încheiat contract de procurare, transport, distribuţie sau furnizare a gazelor naturale.
    Articolul 19. Modificarea, sistarea temporară a licenţei
                         şi reluarea valabilităţii ei
    (1) Licenţa poate fi modificată atît la iniţiativa titularului, cît şi la iniţiativa Agenţiei în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.
    (2) Licenţa se sistează temporar prin hotărîre a Agenţiei, la cererea titularului de licenţă. În celelalte cazuri, licenţa poate fi sistată temporar la cererea Agenţiei, prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii.
    (3) În cazul în care se constată că titularul de licenţă nu şi-a îndeplinit  obligaţiile, ceea ce a condus la întreruperea furnizării de gaze naturale către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau în cazul în care acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă conduc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi sistată temporar de către Agenţie, cu adresarea ei ulterioară în instanţă de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea hotărîrii de către Agenţie. În cazul nerespectării acestui termen, sistarea temporară a licenţei se anulează. Hotărîrea Agenţiei privind sistarea temporară a licenţei se aplică pînă la adoptarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
    (4) Agenţia sistează temporar licenţa, conform procedurii prevăzute la alin.(3), dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei.
    (5) Drept temei pentru sistarea temporară a licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind sistarea temporară a licenţei;
    b) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
    c) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea, în termenul stabilit de Agenţie, a încălcării condiţiilor de desfăşurare a activităţii licenţiate;
    d) incapacitatea provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii;
    e) neefectuarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie.
    (6) Hotărîrea privind sistarea temporară a licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi este adusă la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării. În hotărîrea Agenţiei privind sistarea temporară a licenţei se indică termenul concret de sistare temporară, care nu poate depăşi 6 luni.
    (7) Pentru perioada sistării temporare a licenţei, Agenţia va desemna un nou titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a sistat temporar licenţa. Titularul de licenţă căruia i s-a sistat temporar licenţa nu va împiedica în nici un mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţie, necesare în activitate.
    (8) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei.
    (9) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe durata de sistare temporară a acesteia.
    (10) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de sistare temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată ierarhic superioare, în condiţiile legii.
    (11) Hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării despre înlăturarea circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a  licenţei sau de la data la care Agenţiei i s-a comunicat hotărîrea judecătorească respectivă. Hotărîrea Agenţiei se aduce la cunoştinţă titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
    Articolul 20. Retragerea licenţei
    (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei;
    d) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta către o altă persoană în scopul desfăşurării genului de activitate indicat în licenţă;
    e) neînlăturarea în termen a circumstanţelor care au condus la sistarea temporară a licenţei;
    f) nerespectarea repetată a prescripţiilor de lichidare a încălcării condiţiilor activităţii licenţiate.
    (3) Agenţia adoptă hotărîrea privind retragerea licenţei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti şi o aduce la cunoştinţă titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării.
    (4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (5) Agenţia va desemna un nou titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a retras licenţa. Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa nu va împiedica în nici un mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţie, necesare în activitate.
    (6) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărîrii de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
    (7) După expirarea a 6 luni de la data depunerii la Agenţie a licenţei retrase, titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie privind eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate.
    Articolul 21. Fuziunea, crearea de uniuni, dezmem-
                          brarea întreprinderilor de gaze naturale
                          şi procurarea de acţiuni
    (1) Fuziunea întreprinderilor de gaze naturale între ele, precum şi cu alte societăţi comerciale, crearea de uniuni sau dezmembrarea întreprinderilor de gaze naturale se efectuează doar cu acordul Agenţiei. În acest caz, Agenţia este obligată ca, în termen de o lună, să prezinte acordul, avînd dreptul să modifice condiţiile stipulate în licenţă. Din motive întemeiate, perioada de examinare poate fi prelungită pînă la cel mult 2 luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat, acordul se consideră oferit.
    (2) Titularul de licenţă nu are dreptul să procure acţiuni ale altor titulari de licenţă fără acordul scris al Agenţiei. Despre acordul respectiv, Agenţia informează în scris titularul de licenţă în termen de o lună de la data depunerii cererii acestuia. Din motive întemeiate, perioada de examinare poate fi prelungită pînă la cel mult 2 luni. Agenţia poate solicita, după caz, opinia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. Dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat, acordul se consideră oferit.
Capitolul IV
Regimul drepturilor asupra
PROPRIETĂŢII UNUI TERŢ
    Articolul 22. Principii generale
    (1) Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate privată, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie, cu acordul proprietarilor, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de construire, reabilitare, retehnologizare, respectiv, de exploatare şi de întreţinere a reţelelor de gaze naturale, beneficiază de următoarele drepturi:
    a) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construirii, reabilitării sau retehnologizării reţelelor de gaze naturale;
    b) dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare;
    c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului pentru executarea lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor de gaze naturale cu ocazia intervenţiei în scopul retehnologizării, reparaţiei, reviziei şi al înlăturării consecinţelor avariilor, precum şi pentru accesul la locul lor de amplasare;
    d) dreptul de a obţine restrîngerea sau sistarea unor activităţi care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, bunurile sau anumite activităţi;
    e) dreptul de acces la terenul unde se află reţelele de gaze naturale.
    (2) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să notifice în scris proprietarul terenurilor sau al bunurilor, care poate fi afectat ca urmare a lucrărilor la reţelele de gaze naturale, cu excepţia cazurilor de avarii, situaţie în care proprietarul este înştiinţat în termenul cel mai scurt posibil.
    (3) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin.(1), operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să asigure degajarea terenului şi repunerea lui în situaţia iniţială.
    (4) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute la alin.(1) şi să plătească proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor.
    Articolul 23. Dreptul de uz (folosinţă) asupra propri-
                         etăţii unui terţ
    (1) Dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcţiei, reabilitării sau retehnologizării reţelelor de gaze naturale se  stabileşte prin contract, încheiat cu proprietarul terenului, şi se întinde pe durata executării lucrărilor. La exercitarea dreptului menţionat, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie pot, cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al imobilului:
    a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii, necesare executării  lucrărilor;
    b) să îndepărteze materiale şi să capteze apă, în condiţiile legii;
    c) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier;
    d) să oprească ori să restrîngă activităţi ale proprietarului în măsura strict necesară executării lucrărilor menţionate.
    (2) Dreptul de uz (folosinţă) prevăzut la alin.(1) încetează la expirarea termenului stabilit pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data finisării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora. Oricare dintre aceste situaţii trebuie notificată de îndată proprietarului.
    (3) Dreptul de uz (folosinţă) asupra terenului pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor de gaze naturale, prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare, în scopul asigurării funcţionării lor normale, se stabileşte prin contract, încheiat cu proprietarul, şi se întinde pe toată durata de funcţionare a reţelelor de gaze naturale, iar exercitarea lui se face ori de cîte ori este nevoie pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale. În exercitarea dreptului menţionat, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie pot, cu acordul prealabil al proprietarului:
    a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii pentru întreţinere, revizie, reparaţie şi pentru alte intervenţii, necesare asigurării funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale;
    b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
    c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrîngă activităţi ale proprietarului în măsura şi pe durata strict necesară în vederea executării activităţilor de întreţinere, de revizii, de reparaţii sau de alte intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor de gaze naturale.
    Articolul 24. Servitutea de trecere subterană, de
                          suprafaţă sau aeriană a terenului unui terţ
    Servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului cuprinde dreptul la instalare a reţelelor de gaze naturale, precum şi accesul la ele pentru intervenţii, reparaţii, revizii, retehnologizări, întreţinere şi exploatare, în condiţiile legii.
    Articolul 25. Restrîngerea sau sistarea unor activităţi
                         şi accesul la terenul unde se află reţelele
                         de gaze naturale
    (1) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activităţi desfăşurate în zona de efectuare a lucrărilor de construcţie, reabilitare, retehnologizare, întreţinere şi exploatare a reţelelor de gaze naturale, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie  au dreptul de a obţine restrîngerea sau sistarea, pe durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătate. În acest caz, persoanele afectate vor fi înştiinţate în scris despre data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor.
    (2) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie trebuie să exercite cu bună-credinţă şi în mod rezonabil dreptul de acces la terenul unde se află reţelele de gaze naturale.
    Articolul 26. Exproprierea
    (1) Terenurile necesare construirii, reabilitării, retehnologizării, întreţinerii şi exploatării reţelelor de gaze naturale care aparţin cu titlu de proprietate unor terţi pot fi expropriate pentru cauză de utilitate publică de autoritatea competentă, cu respectarea procedurii prevăzută de lege, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire a proprietarului de teren.
    (2) Exproprierea terenului poate avea loc doar dacă operatorul reţelei de transport sau operatorii reţelelor de distribuţie nu au reuşit să obţină dreptul de uz sau de servitute asupra terenului şi/sau dacă demonstrează că lucrările prevăzute la art.22 vor împiedica substanţial folosirea ori chiar vor exclude posibilitatea folosirii de către proprietar a terenului său.
    (3) După trecere în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, terenul expropriat va fi dat în folosinţă cu titlu gratuit operatorului reţelei de transport sau operatorilor reţelelor de distribuţie pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării reţelelor de gaze naturale.
    Articolul 27. Zonele de protecţie a reţelelor de gaze
                         naturale
    (1) Pentru a asigura protecţia şi funcţionarea normală a reţelelor de gaze naturale, pentru a se evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale, aprobat de Guvern, se stabilesc zone de protecţie a reţelelor de gaze naturale.
    (2) În scopul protecţiei reţelelor de gaze naturale, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:
    a) să efectueze construcţii de orice fel în zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale fără acordul prealabil al operatorului reţelei de transport sau al operatorilor reţelelor de distribuţie. În cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată o reţea de gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia din urmă şi/sau proprietarul vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei de gaze naturale, cu condiţia obţinerii acordului proprietarilor sau al deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie plasate noile reţele de gaze naturale, precum şi după obţinerea avizelor autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construire;
    b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel sub sau peste reţelele de gaze naturale ori în zona lor de protecţie ori să înfiinţeze plantaţii perene fără acordul prealabil al operatorului reţelei de transport sau al  operatorilor reţelelor de distribuţie;
    c) să depoziteze materiale pe căile de acces la conducte şi în zonele de protecţie a reţelelor de gaze naturale;
    d) să intervină în orice mod asupra reţelelor de gaze naturale.
Capitolul V
PRODUCEREA, STOCAREA, TRANSPORTUL,
DISTRIBUŢIA ŞI FURNIZAREA GAZELOR NATURALE
    Articolul 28. Coordonarea activităţilor în sistemul de
                         gaze naturale
    (1) Întreprinderile de gaze naturale funcţionează într-un sistem unic. Producătorii, operatorii depozitelor de stocare, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii de gaze naturale colaborează pe principiile economiei de piaţă şi ale dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale.
    (2) Dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului de gaze naturale este funcţia operatorului reţelei de transport.
    (3) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale se stabilesc în bază de contract, conform condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie.
    Articolul 29. Separarea conturilor şi transparenţa în
                         desfăşurarea  activităţilor pe piaţa gazelor
                         naturale
    (1) Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să supună auditului rezultatele economico-financiare, să întocmească şi să publice anual pe pagina electronică dările de seamă privind exerciţiul economico-financiar al activităţii desfăşurate.
    (2) Pentru a se evita discriminarea, subvenţionările încrucişate şi  distorsionarea concurenţei, întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să ţină în sistemul lor de contabilitate internă conturi separate pentru fiecare din activităţile de producere, de stocare, de transport, de distribuţie, de furnizare a gazelor naturale, activitatea cu GNL, aşa cum ar fi în cazul în care aceste activităţi sînt desfăşurate de întreprinderi distincte. Întreprinderile de gaze naturale sînt obligate să ţină conturi ce pot fi consolidate pentru alte activităţi  care ţin de sectorul de gaze naturale şi care nu se referă la activităţile de producere, de stocare, de transport, de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale. De asemenea, întreprinderile de gaze naturale trebuie să ţină conturi consolidate pentru alte activităţi, nereglementate de prezenta lege. Conturile interne trebuie să conţină bilanţul contabil şi un cont al profitului şi al pierderilor pentru fiecare activitate în parte.
    (3) În baza standardelor naţionale de contabilitate, întreprinderile de gaze naturale vor preciza în contabilitatea lor internă regulile de alocare a activelor şi pasivelor, a cheltuielilor şi veniturilor, precum şi a pierderilor, pe care le aplică la întocmirea conturilor separate prevăzute la alin.(2).
    (4) Veniturile obţinute din posesia reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale se specifică în conturile întreprinderilor de gaze naturale. Aceste întreprinderi de gaze naturale ţin conturi separate pentru activităţile de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate şi de furnizare la tarife nereglementate. Rapoartele contabile anuale trebuie să cuprindă în note informaţii despre orice tranzacţie de un anumit volum, efectuată de întreprinderile înrudite.
    Articolul 30. Regulile pieţei gazelor naturale
    (1) Raporturile juridice dintre producători, operatorii depozitelor de stocare, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie, furnizorii de gaze naturale şi consumatori se stabilesc în contracte, încheiate în conformitate cu prezenta lege, cu Regulile pieţei gazelor naturale, elaborate şi aprobate de Agenţie, cu alte acte normative.
    (2) Principiile de bază ale Regulilor pieţei gazelor naturale sînt următoarele:
a) stabilirea de raporturi juridice între participanţii la piaţa gazelor naturale şi societăţile comerciale din zonele externe de dispecerizare pentru asigurarea  funcţionării stabile, fiabile şi sigure a sistemului de gaze naturale.     În acest scop, toţi participanţii la piaţa gazelor naturale vor respecta în activitatea lor principiul dirijării operativ-tehnologice unice a sistemului de gaze naturale;
    b) asigurarea securităţii operaţionale adecvate a sistemului de gaze naturale, inclusiv prin echilibrarea consumului de gaze naturale şi decontarea conturilor, prin crearea de condiţii optime pentru efectuarea managementului congestiilor în reţelele de gaze naturale de către operatorul reţelei de transport şi operatorii reţelelor de distribuţie;
    c) organizarea unui sistem de evidenţă a gazelor naturale prin măsurarea exactă a fluxurilor de gaze naturale intrate în fiecare lună în reţeaua de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a debitelor de gaze naturale, şi, corespunzător, repartizarea volumului total al gazelor naturale între consumatori şi furnizori potrivit contractelor de procurare şi de furnizare a gazelor naturale, încheiate de furnizori şi consumatori;
    d) asigurarea unui acces reglementat, fără discriminare la reţeaua de gaze naturale tuturor producătorilor, operatorilor depozitelor de stocare, operatorului reţelei de transport şi operatorilor reţelelor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor, existenţi sau potenţiali, asigurarea de către operatorul reţelei de transport a accesului operatorilor reţelelor de distribuţie, al operatorilor depozitelor de stocare, al furnizorilor şi al producătorilor la toate echipamentele de măsurare care înregistrează volumele şi debitele de gaze naturale intrate în reţeaua de transport al gazelor naturale şi ieşite din ea, în conformitate cu regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie, în scopul  citirii indicaţiilor;
    e) asigurarea prestării serviciilor de sistem în baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii;
    f) prezentarea de către operatorul reţelei de transport şi de către operatorii reţelelor de distribuţie a unor informaţii exacte, actuale tuturor participanţilor la piaţa gazelor naturale, cu respectarea principiului transparenţei şi imparţialităţii.
    (3) În funcţie de genul activităţii, participanţii la piaţa gazelor naturale încheie, după caz, contracte de procurare, de furnizare a gazelor naturale, contracte de asigurare a serviciilor de sistem,  contracte de stocare a gazelor naturale şi de prestare a serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale. Contractele trebuie să asigure acoperirea necesităţilor de gaze naturale în fiecare oră a anului calendaristic următor, inclusiv a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de gaze naturale.
    (4) Calculul lunar al fluxurilor efective de gaze naturale pe piaţa gazelor naturale, al cantităţilor de gaze naturale procurate în conformitate cu contractele încheiate, evidenţa volumelor de gaze naturale la hotarele externe şi interne ale reţelei de transport al gazelor naturale, precum şi calculul  şi divizarea valorii efective a consumului tehnologic de gaze naturale în reţeaua de transport al gazelor naturale sînt în sarcina operatorului reţelei de  transport şi se efectuează după o   metodă stabilită în Regulile pieţei gazelor naturale.
    Articolul 31. Măsurarea gazelor naturale în scopuri
                          comerciale
    (1) Măsurarea volumelor de gaze naturale în scopuri comerciale se efectuează de către participanţii la piaţa gazelor naturale, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, elaborat şi aprobat de Agenţie.
    (2) Prevederile Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale se aplică în mod obligatoriu şi nediscriminatoriu producătorilor, operatorilor depozitelor de stocare, operatorului reţelei de transport, operatorilor reţelelor de distribuţie, furnizorilor şi consumatorilor de gaze naturale. Aceste prevederi reglementează raporturile juridice cu privire la:
    a) stabilirea punctelor de măsurare;
    b) măsurarea volumelor şi debitelor de gaze naturale produse, stocate, importate, exportate, transportate, distribuite, furnizate sau consumate, precum şi a fluxurilor transfrontaliere;
    c) definirea funcţiilor şi a obligaţiilor producătorilor, ale operatorilor depozitelor de stocare,  ale  operatorului reţelei de transport, ale operatorilor reţelelor de distribuţie, ale furnizorilor şi ale consumatorilor de gaze naturale în legătură cu măsurarea gazelor naturale;
    d) colectarea datelor cu privire la echipamentele de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale şi a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi al menţinerii bazelor de date;
    e) prezentarea datelor cu privire la echipamentele de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale şi a datelor constatate la citirea indicaţiilor echipamentelor de măsurare, în scopul facturării şi al asigurării transparenţei privind activitatea de măsurare a gazelor naturale;
    f) măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem, colectarea şi acumularea datelor respective.
    Articolul 32. Producerea gazelor naturale
    (1) Producătorul are dreptul să participe la piaţa gazelor naturale, inclusiv să vîndă gaze naturale furnizorilor sau consumatorilor, dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţelele de gaze naturale, iar calitatea gazelor naturale livrate corespunde cerinţelor stabilite.
    (2) Producătorul trebuie să fie independent, din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară activitate de transport, de distribuţie sau de stocare a gazelor naturale. El nu poate deţine licenţă pentru transportul, distribuţia sau stocarea gazelor naturale.
    Articolul 33. Aprobarea construcţiei obiectelor siste-
                         mului de gaze naturale
    (1) Construcţia reţelelor de transport al gazelor naturale din mijloacele bugetului de stat se aprobă de Guvern.
    (2) Construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale la nivel local se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale prin eliberarea, la solicitare, a autorizaţiilor de construire a obiectelor sistemului de gaze naturale, inclusiv pentru conducte directe de gaze naturale, în conformitate cu legea.
    (3)  Procedura şi temeiurile de eliberare a autorizaţiilor de construire se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.
    (4) Orice persoană poate adresa autorităţii administraţiei publice locale cerere de eliberare a autorizaţiei de construire.
    (5) Este interzis refuzul eliberării autorizaţiilor de construire a obiectelor sistemului de gaze naturale pe motive subiective şi discriminatorii. Temeiurile refuzului se comunică solicitantului în mod obligatoriu. În  conformitate cu Legea contenciosului administrativ, solicitantul se poate adresa în instanţă de contencios administrativ în cazul refuzului de a i se aproba construcţia obiectelor sistemului de gaze naturale.
    Articolul 34. Stocarea gazelor naturale
    (1) Operatorul depozitului de stocare are dreptul să participe la piaţa gazelor naturale dacă respectă cerinţele tehnice de racordare la reţeaua de gaze naturale, iar calitatea gazelor naturale livrate corespunde cerinţelor stabilite.
    (2) În activitatea de stocare a gazelor naturale, operatorul depozitului de stocare trebuie să respecte următoarele principii:
    a) asigurarea securităţii în alimentarea consumatorilor cu gaze naturale;
    b) armonizarea variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi pe ore cu sursele de gaze naturale disponibile;
    c) asigurarea permanentă a echilibrului fizic al reţelelor de transport al gazelor naturale.
    (3) Obligaţiile de bază ale operatorului depozitului de stocare  sînt:
    a) operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea depozitului de stocare în condiţii de securitate, eficienţă şi de protecţie a mediului;
    b) asigurarea accesului terţilor la depozitul de stocare, în condiţii nediscriminatorii, conform reglementărilor aprobate de Agenţie;
    c) furnizarea către utilizatori a informaţiei necesare asigurării unui acces eficient la depozitul de stocare.
    (4) Drepturile operatorului depozitului de stocare sînt:
    a) încasarea tarifului aferent prestării serviciului de stocare a gazelor naturale, limitarea şi/sau întreruperea prestării serviciului în caz de neplată, conform reglementărilor aprobate de Agenţie;
    b) elaborarea normelor tehnice specifice activităţii proprii şi înaintarea lor spre aprobare Agenţiei;
    c) întreruperea funcţionării instalaţiilor pe un termen strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, altor situaţii prevăzute de lege, cu anunţarea prealabilă a participanţilor la piaţa gazelor naturale cu care a încheiat contracte;
    d) refuzul justificat al accesului terţilor la depozitele de stocare în lipsă de capacitate. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător.
    (5) Operatorul depozitului de stocare  nu poate deţine licenţă pentru producerea sau furnizarea de gaze naturale.
    (6) Operatorul depozitului de stocare este obligat să prezinte în termen Agenţiei un raport anual despre activitatea desfăşurată, inclusiv despre îndeplinirea funcţiilor aferente asigurării accesului la depozitele de stocare şi la alte servicii de sistem prestate.
    Articolul 35. Operatorul reţelei de transport
    (1) Operatorul reţelei de transport  este obligat:
    a) să efectueze dirijarea operativ-tehnologică unică a sistemului de gaze naturale în conformitate cu condiţiile licenţei pentru transportul gazelor naturale, cu prevederile prezentei legi, cu Regulile pieţei gazelor naturale şi cu Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale;
    b) să exploateze, să întreţină, să retehnologizeze, să reabiliteze şi să extindă reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv interconectorii, în condiţii de eficienţă economică şi să presteze serviciul de transport al gazelor naturale la destinaţie, conform clauzelor contractului încheiat între părţi şi condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie. La exploatarea, întreţinerea, retehnologizarea, reabilitarea şi extinderea reţelei de transport al gazelor naturale, operatorul reţelei de transport va aplica în mod obligatoriu metode moderne de management al eficienţei energetice/gestionare a cererii, respectînd standardele minime privind întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, în special a interconectorilor;
    c) să asigure capacitatea pe termen lung a reţelelor de transport al gazelor naturale de a acoperi cererile rezonabile de prestare a serviciului de transport al gazelor naturale, elaborînd şi executînd planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale;
    d) să contribuie la securitatea livrării gazelor naturale prin reţele de transport al gazelor naturale adecvate şi la fiabilitatea funcţionării reţelelor de transport al gazelor naturale;
    e) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de transport al gazelor naturale, ţinînd cont de schimburile cu alte sisteme interconectate. În acest scop, operatorul reţelei de transport răspunde de asigurarea unui serviciu de transport al gazelor naturale sigur, fiabil şi eficient  şi, în acest context, de asigurarea disponibilităţii tuturor serviciilor de sistem, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de nici o altă reţea de transport al gazelor naturale cu care este interconectată reţeaua sa;
    f) să îndeplinească funcţii de management al congestiilor în reţelele de transport al gazelor naturale în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale şi cu Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale;
    g) să răspundă la orice solicitare de serviciu, inclusiv la cererea privind eliberarea avizului de racordare, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;
    h) să efectueze racordări, deconectări, reconectări la reţelele de transport al gazelor naturale sau reparaţia acestora în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi în Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale;
    i) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de  sistem, în special în favoarea întreprinderilor înrudite;
    j) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa ori oricărui operator al depozitului de stocare, operatorului instalaţiei GNL şi/sau oricărui operator al reţelei de distribuţie informaţii suficiente pentru a asigura eficienţa şi securitatea exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare, dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor de gaze naturale interconectate;
    k) să ofere informaţii suficiente, necesare utilizatorilor de sistem pentru accesul eficient la reţelele de transport al gazelor naturale;
    l) să plaseze zilnic pe pagina sa electronică informaţii cu caracter operativ şi tehnic privind funcţionarea sistemului de gaze naturale;
    m) să prezinte Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii pentru următorii 5 ani, care trebuie ajustat anual. Planul de investiţii se publică pe pagina electronică a operatorului reţelei de transport;
    n) să prezinte Agenţiei, cel puţin o dată la 3 luni sau la solicitare, un raport cu privire la volumul gazelor naturale importate pe parcursul lunii/lunilor anterioare;
    o) să elaboreze şi să prezinte, pînă la 31 martie, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi Agenţiei un raport anual, care să cuprindă informaţii cu privire la echilibrul între ofertă şi cerere pe piaţa gazelor naturale, la prognoza cererii şi a volumelor de gaze naturale disponibile spre furnizare, la capacităţile de producţie planificate sau aflate în construcţie, la calitatea şi la nivelul de întreţinere a reţelelor de transport al gazelor naturale, la măsurile de acoperire a cererii de vîrf, precum  şi la acţiunile care trebuie întreprinse în caz de reducere a volumelor  furnizate de unul sau de mai mulţi furnizori.     Raportul se publică pe pagina electronică a operatorului reţelei de transport;
    p) să respecte, în activitatea licenţiată, normele de construcţie, actele normative, standardele tehnice, documentele normativ-tehnice aplicabile în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin lege, în vederea reducerii/ limitării/eliminării impactului reţelelor de transport al gazelor naturale asupra mediului;
    q) să procure, în conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii, bazate pe principiile de piaţă, stabilite în actele de reglementare,  energia pe care o utilizează în activitatea licenţiată.
    (2) Operatorul reţelei de transport trebuie să fie independent, din punct de vedere legal, de orice întreprindere care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare a gazelor naturale şi nu poate deţine licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale.
    (3) Operatorul reţelei de transport este independent în luarea deciziilor. În activitatea sa trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) administratorii operatorului reţelei de transport să nu facă parte din conducerea întreprinderilor integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile, direct sau indirect, de gestionarea cotidiană a activităţii de producere, de distribuţie sau de furnizare a gazelor naturale;
    b) să fie întreprinse măsuri adecvate pentru a se asigura că interesele profesionale ale administratorilor operatorului reţelei de transport sînt luate în considerare într-un mod care să le permită a acţiona independent;
    c) operatorul reţelei de transport să aibă drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice;
    d) operatorul reţelei de transport să elaboreze  un program de conformitate, care să conţină măsuri menite să garanteze excluderea unui comportament discriminatoriu, precum şi să conţină obligaţii specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv, să prezente Agenţiei un raport anual privind măsurile luate, pe care să îl publice ulterior pe pagina sa electronică.
    (4) Operatorul reţelei de transport procură gazele naturale necesare acoperirii consumului tehnologic de gaze naturale din reţelele de transport al gazelor naturale la nivelurile stabilite de Agenţie şi menţine rezerva de capacitate din reţelele sale, în conformitate cu procedurile nediscriminatorii şi transparente stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale.
    (5) Operatorul reţelei de transport asigură prestarea serviciilor de sistem şi îndeplineşte funcţiile de dispecerat în scopul gestionării volumelor de gaze naturale transportate prin reţele de transport al gazelor naturale.     Regulile utilizate de operatorul reţelei de transport în acest scop trebuie să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, inclusiv regulile de taxare a utilizatorilor de sistem pentru provocarea dezechilibrelor în reţeaua de transport al gazelor naturale. Termenele şi condiţiile, inclusiv regulile şi tarifele pentru prestarea acestor servicii de către operatorul reţelei de transport, se stabilesc în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale, într-un mod nediscriminatoriu. Ele trebuie să reflecte costurile şi să fie publicate.
    (6) Operatorul reţelei de transport se conduce, în activitatea sa de exploatare a reţelei de transport al gazelor naturale, de condiţiile stipulate în licenţă, de regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie şi de documentele normativ-tehnice stabilite prin lege.
    Articolul 36. Normele tehnice ale reţelelor de transport
                         al gazelor naturale
    (1) Cerinţele minime de ordin tehnic pentru participanţii la piaţa gazelor naturale, menite să asigure transportul gazelor naturale şi funcţionarea sigură şi eficientă a sistemului de gaze naturale, se stabilesc în Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale, elaborate şi aprobate de Agenţie.
    (2) Obiectivele de bază ale Normelor tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale sînt:
    a) stabilirea unui set de reguli pentru asigurarea accesului utilizatorilor de sistem la reţelele de transport al gazelor naturale;
    b) stabilirea unui set de reguli pentru conducerea prin dispecer a reţelelor de transport al gazelor naturale;
    c) stabilirea responsabilităţilor şi a obligaţiilor operatorului reţelei de  transport şi ale utilizatorilor de sistem;
    d) specificarea parametrilor tehnici de calitate la funcţionarea reţelelor de transport al gazelor naturale;
    e) stabilirea procedurilor de conducere prin dispecer a obiectelor sistemului de gaze naturale, în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale;
    f) stabilirea cerinţelor tehnice şi a procedurilor privind racordarea la reţelele de transport al gazelor naturale;
    g) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea reţelelor de transport al gazelor naturale;
    h) stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorul reţelei de transport şi utilizatorii de sistem.
    (3) Schimbul de informaţii între operatorul reţelei de transport şi utilizatorii de sistem se desfăşoară în conformitate cu procedura privind colectarea şi circulaţia datelor între participanţii la piaţa gazelor naturale, cu respectarea celorlalte norme în vigoare.
    Articolul 37.  Operatorii reţelelor de distribuţie
    (1) Operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi:
    a) să exploateze, să întreţină, să retehnologizeze, să reabiliteze, să extindă reţelele de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de eficienţă economică şi să presteze servicii de distribuţie a gazelor naturale la destinaţie, în condiţii nediscriminatorii pentru toţi utilizatorii de sistem, în conformitate cu clauzele contractului încheiat între părţi, cu condiţiile prevăzute în licenţă, cu Regulile pieţei gazelor naturale, cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi cu Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. La exploatarea, la întreţinerea, retehnologizarea, reabilitarea şi la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorii reţelelor de distribuţie vor aplica în mod obligatoriu metode moderne de management al eficienţei energetice/de gestionare a cererii;
    b) să întreţină reţelele de distribuţie a gazelor naturale din zona sa în condiţii de siguranţă, fiabilitate şi eficienţă, ţinînd cont de protecţia mediului;
    c) să asigure capacitate pe termen lung reţelelor de distribuţie a gazelor naturale pentru a satisface cererile rezonabile de prestare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, elaborînd şi executînd planuri de perspectivă privind extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, ţinînd cont de prognoza consumului de gaze naturale;
    d) să contribuie la securitatea livrării prin reţele adecvate de distribuţie a gazelor naturale, precum şi la securitatea funcţionării reţelelor de distribuţie a gazelor naturale;
    e) să gestioneze fluxurile de gaze naturale din reţelele de distribuţie a gazelor naturale;
    f) să răspundă la orice solicitare de serviciu, inclusiv la cererea de eliberare a avizului de racordare, în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării;
    g) să efectueze racordarea, deconectarea şi reconectarea la reţelele de distribuţie a gazelor naturale sau reparaţia acestora în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi în Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale;
    h) să nu facă discriminare între utilizatorii de sistem sau între categoriile de utilizatori de sistem, în special în favoarea întreprinderilor înrudite;
    i) să furnizeze operatorului oricărei alte reţele de gaze naturale interconectate cu reţeaua sa, oricărui operator al depozitului de stocare şi/sau operator al instalaţiei GNL şi/sau operator al reţelei de transport informaţii suficiente pentru a asigura eficienţa şi securitatea exploatării reţelelor de gaze naturale şi/sau a depozitelor de stocare, dezvoltarea coordonată şi interoperabilitatea reţelelor de gaze naturale interconectate;
    j) să ofere informaţii suficiente utilizatorilor de sistem pentru acces eficient la reţelele de distribuţie a gazelor naturale;
    k) să prezinte anual Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii pentru următorul an calendaristic;
    l) să respecte, în activitatea licenţiată, actele normative, standardele tehnice şi documentele normativ-tehnice aplicabile în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin lege, în vederea reducerii/limitării/eliminării impactului reţelelor de distribuţie a gazelor naturale asupra mediului.
    (2) Operatorii reţelelor de distribuţie sînt independenţi de orice întreprindere care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare a gazelor naturale,  cu excepţia situaţiei prevăzută la art.54, şi nu pot  deţine licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale. Se permite să se acorde licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate operatorilor reţelelor de distribuţie în cazul în care ultimii prestează servicii de distribuţie a gazelor naturale pentru un număr de pînă la 100 000 de consumatori finali, ale căror instalaţii sînt racordate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. În acest caz, se va asigura separarea funcţională a activităţii de distribuţie de cea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate.
    (3) Operatorul reţelei de distribuţie este independent în luarea deciziilor. În activitatea sa, el trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) administratorii operatorului reţelei de distribuţie să nu facă parte din conducerea întreprinderilor de gaze naturale, integrate pe orizontală sau pe verticală,  responsabile, direct sau indirect, de gestionarea cotidiană a activităţii de producere, de transport sau de furnizare a gazelor naturale;
    b) să fie întreprinse măsuri adecvate pentru a se asigura că interesele profesionale ale administratorilor operatorului reţelei de distribuţie sînt luate în considerare într-un mod care să le permită a acţiona independent;
    c) operatorul reţelei de distribuţie să aibă  drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderile de gaze naturale integrate pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi dreptul de a respinge orice imixtiune în operaţiunile zilnice;
    d) operatorul reţelei de distribuţie să elaboreze un program de conformitate, care să conţină măsuri menite să garanteze excluderea unui comportament discriminatoriu, precum şi să conţină obligaţii specifice ale salariaţilor în vederea realizării acestui obiectiv, să  prezinte Agenţiei un raport anual privind măsurile luate, pe care să îl publice ulterior într-un ziar republican şi să-l afişeze la oficiile sale.
    (4) Operatorii reţelelor de distribuţie  procură gaze naturale pentru a acoperi consumul tehnologic de gaze naturale din reţelele de distribuţie a gazelor naturale şi pentru a menţine o rezervă de capacitate în reţelele lor, prin proceduri transparente, nediscriminatorii şi în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale.
    (5) Operatorii reţelelor de distribuţie asigură menţinerea unui echilibru între capacitate şi consum în reţelele de distribuţie a gazelor naturale. Regulile utilizate în acest scop trebuie să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, inclusiv regulile privind taxarea utilizatorilor de sistem pentru provocarea dezechilibrelor în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. Termenele şi condiţiile, inclusiv regulile şi tarifele pentru prestarea acestor servicii de către operatorii reţelelor de distribuţie, se stabilesc în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale, într-un mod nediscriminatoriu. Ele trebuie să reflecte costurile şi urmează să fie publicate.
    (6) Operatorii reţelelor de distribuţie se conduc, în activitatea lor de exploatare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, de condiţiile licenţei, de regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie şi de documentele normativ-tehnice stabilite prin lege.
    Articolul 38.  Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie
                          a gazelor naturale
    (1) Planificarea extinderii, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale se efectuează în conformitate cu Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, elaborate şi aprobate de Agenţie.
    (2) Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale sînt elaborate în vederea asigurării funcţionării sigure, inofensive, stabile şi economice a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, sînt obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa gazelor naturale şi reglementează, în special, raporturile juridice care ţin de asigurarea unui acces nediscriminatoriu la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, de racordarea la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, de planificarea extinderii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, de exploatarea şi de asigurarea întreţinerii reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, de dirijarea prin dispecer a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi de stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale, după caz, dintre operatorii reţelelor de distribuţie  şi operatorul reţelei de transport, precum şi utilizatorii de sistem.
    Articolul 39. Accesul terţilor la reţelele de gaze naturale
    (1) Accesul terţilor la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se bazează pe tarife publicate, aplicate faţă de toţi utilizatorii de sistem pe principii obiective şi nediscriminatorii.
    (2) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie asigură acces la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale tuturor utilizatorilor de sistem şi terţilor fără discriminare. Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie pot refuza accesul la reţelele lor în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să ofere informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.
    (3) Accesul terţilor la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se efectuează în condiţiile şi în termenele stabilite în Regulile pieţei gazelor naturale, în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, potrivit Normelor tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale şi Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.
    (4) Operatorul reţelei de transport este obligat să informeze Agenţia despre orice caz în care unui participant la piaţă sau unui solicitant i se refuză accesul la reţelele de transport al gazelor naturale, precum şi despre congestii, propunînd modalităţi de soluţionare a acestora.
    (5) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt responsabili de racordarea la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor altor titulari de licenţe sau a instalaţiilor de utilizare, la cererea solicitanţilor sau a consumatorilor.
    Articolul 40. Accesul la reţeaua de gazoducte în amonte
    (1) Întreprinderile de gaze naturale şi consumatorii, indiferent de locul unde se află, au acces la reţelele de gazoducte în amonte, inclusiv la instalaţiile care furnizează servicii tehnice legate de acest acces, cu excepţia părţilor din aceste reţele şi instalaţii care sînt utilizate în operaţiuni locale de producţie pe amplasamentul pe care se produc gaze naturale.
    (2) Accesul prevăzut la alin.(1) se acordă în mod corect, deschis şi nediscriminatoriu pentru crearea unei pieţe de gaze naturale competitive şi pentru prevenirea oricărui abuz din cauza unei poziţii dominante, ţinîndu-se cont de securitatea şi de regularitatea furnizării gazelor naturale, de capacitatea disponibilă existentă sau de capacitatea care poate fi disponibilă, de protecţia mediului. În acest context trebuie să se ţină seama de necesitatea:
    a) refuzului motivat al accesului atunci cînd există o incompatibilitate de ordin tehnic, care nu poate fi rezolvată într-un mod acceptabil;
    b) evitării unor dificultăţi care nu pot fi depăşite într-un mod acceptabil şi care ar putea prejudicia producerea eficientă, curentă şi viitoare, de gaze naturale, inclusiv din zăcăminte a căror viabilitate economică este marginală;
    c) respectării nevoilor rezonabile, justificate în modul corespunzător, ale proprietarului sau ale operatorului reţelei de gazoducte în amonte referitoare la transportul şi la prelucrarea gazelor naturale, precum şi respectării intereselor tuturor celorlalţi utilizatori ai reţelei de gazoducte în amonte sau utilizatori ai principalelor instalaţii de prelucrare şi de manipulare care pot fi afectate;
    d) aplicării legilor şi procedurilor administrative cu privire la acordarea licenţei pentru producerea gazelor naturale sau a autorizaţiei de construire a reţelelor de gazoducte în amonte.
    Articolul 41. Operatorul combinat
    (1) Prevederile stabilite la art.35 şi 37 nu trebuie să împiedice exploatarea reţelei combinate de transport, a instalaţiei GNL, a reţelei de distribuţie şi a depozitelor de stocare  de către un operator care este independent, din punct de vedere legal, organizaţional şi din punct de vedere al luării deciziilor, de alte activităţi nelegate de operarea reţelelor de transport al gazelor naturale, de operarea instalaţiei GNL, a depozitelor de stocare şi a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. În activitatea sa, operatorul combinat trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) administratorii operatorului combinat să nu facă parte din conducerea întreprinderilor integrate pe verticală sau pe orizontală, responsabile, direct sau indirect, de gestionarea cotidiană a activităţilor de producere sau de furnizare a gazelor naturale;
    b) să fie întreprinse măsuri adecvate pentru a se asigura că interesele profesionale ale administratorilor operatorului combinat sînt luate în considerare într-un mod care să le permită a acţiona independent;
    c) operatorul combinat să aibă drepturi decizionale depline şi efective, independent de întreprinderea integrată pe verticală sau pe orizontală, privind exploatarea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea reţelei. Faptul acesta nu va împiedica existenţa unor mecanisme de coordonare adecvate care să asigure protejarea drepturilor societăţii-mamă prin supraveghere economică şi de gestiune a rentabilităţii activelor, în special de aprobare a planului financiar anual al operatorului combinat sau a oricărui document echivalent şi de stabilire a limitelor globale nivelului de îndatorare a filialei sale. Societatea-mamă nu este în drept să dea instrucţiuni cu privire la gestionarea cotidiană şi nici asupra luării de decizii individuale referitor la construirea sau la modernizarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale care nu depăşesc limitele din planul financiar aprobat sau din orice document echivalent;
    d) operatorul combinat să elaboreze un program de conformitate care să conţină măsuri menite să garanteze excluderea unui comportament discriminatoriu, măsuri de monitorizare, precum şi obligaţii specifice ale angajaţilor de  realizare a acestui obiectiv. Persoana sau organul care răspunde de monitorizarea programului de conformitate prezintă, anual, Agenţiei un raport privind măsurile luate, care se  publică pe pagina electronică a operatorului combinat.
    (2) Normele menţionate la alin.(1) nu creează obligaţia de separare a activelor operatorului combinat de întreprinderea integrată pe verticală.
    Articolul 42. Extinderea reţelelor de transport şi de distribuţie
                         a gazelor naturale
    (1) Operatorul reţelei de transport şi operatorii reţelelor de distribuţie efectuează extinderea reţelelor lor de gaze naturale  în legătură cu creşterea cererii de gaze naturale, astfel încît să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale, conform unui regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.
    (2) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport al gazelor naturale le suportă operatorul reţelei de transport. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul gazelor naturale în cazul în care s-au  efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia tarifară şi cu regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie.
    (3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale  le suportă operatorii reţelelor de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia gazelor naturale în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia tarifară şi cu regulamentele elaborate şi aprobate de Agenţie.
    Articolul 43.  Conducte directe de gaze naturale
    (1) Producătorii şi furnizorii de gaze naturale au dreptul să alimenteze cu gaze naturale consumatorii prin intermediul unor conducte directe de gaze naturale.
    (2) Orice consumator  are dreptul să fie alimentat cu gaze naturale printr-o conductă directă de gaze naturale de către un producător sau de către un furnizor de  gaze naturale.
    (3) Autorizaţiile de construire a conductelor directe de gaze naturale se eliberează, la solicitare, de către autorităţile administraţiei publice locale pe criterii obiective şi nediscriminatorii, stabilite de lege.
    (4) Eliberarea autorizaţiei de construire a unei conducte directe de gaze naturale poate fi condiţionată de refuzul accesului la reţelele de transport sau de distribuţie a gazelor naturale sau de examinarea de către Agenţie a disputelor privind accesul la reţelele de gaze naturale.
    Articolul 44. Calitatea serviciilor de transport şi de
                         distribuţie a gazelor naturale
    (1) Calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale va fi apreciată în baza indicatorilor de calitate stabiliţi într-un regulament elaborat şi aprobat de Agenţie, care vor reflecta continuitatea livrării gazelor naturale şi calitatea relaţiilor dintre operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali. Agenţia stabileşte indicatori generali, care vor fi calculaţi pentru operatorul reţelei de transport şi pentru operatorii reţelelor de distribuţie, şi indicatori garantaţi, care vor viza consumatorul final individual, precum şi valorile minime ale indicatorilor de calitate, care vor fi actualizaţi în funcţie de situaţia obiectivă din sectorul gazelor  naturale şi de cerinţele consumatorilor finali.
    (2) Pentru nerespectarea valorilor minime ale indicatorilor de calitate, Agenţia are dreptul să reducă tarifele pentru transportul gazelor naturale şi pentru distribuţia gazelor naturale în mărime de pînă la 5% din valoarea tarifului respectiv şi/sau să stabilească compensaţii individuale ce urmează a fi achitate de operatorul reţelei de transport sau de operatorii reţelelor de distribuţie consumatorilor finali, în conformitate cu un regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.
    (3) Operatorul reţelei de transport şi operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să ţină evidenţa tuturor cererilor, sesizărilor, solicitărilor legate de indicatorii de calitate a serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi să prezinte anual  Agenţiei, în termenele stabilite, rapoarte privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.
    Articolul 45. Furnizarea gazelor naturale
    (1) Furnizorul este obligat să furnizeze consumatorului gaze naturale în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu dispoziţiile capitolului VI şi cu actele normative, elaborate în conformitate cu prezenta lege, cu alte legi.
    (2) Titularul de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate procură gaze naturale la cel mai mic preţ, asigurînd, totodată, fiabilitate furnizării gazelor naturale către consumatori. Contractele de procurare a gazelor naturale de către furnizorii de gaze naturale la tarife reglementate sînt avizate de Agenţie.
    (3) Furnizorul poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea calităţii stabilite a  gazelor naturale furnizate.
    (4) Furnizorul de gaze naturale este independent de orice întreprindere care desfăşoară activitate de transport, de distribuţie sau de stocare a gazelor naturale, cu excepţia situaţiei prevăzută la art.37, şi nu poate deţine licenţă pentru stocarea, transportul sau distribuţia gazelor naturale. Se interzice ca furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate să desfăşoare activitate de furnizare a gazelor naturale la tarife nereglementate pe teritoriul în care desfăşoară activitate de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, conform condiţiilor stipulate în licenţă.
    (5) Agenţia desemnează furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate drept furnizor de ultimă opţiune pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.
    (6) Furnizorul de ultimă opţiune încheie contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice consumator final în conformitate cu prezenta lege, cu regulamentele şi cu tarifele aprobate de Agenţie. Condiţiile şi termenele care trebuie respectate la încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.
Capitolul VI
RAPORTURILE JURIDICE DINTRE PARTICIPANŢII
LA PIAŢA GAZELOR NATURALE
    Articolul 46. Raporturile juridice pe piaţa gazelor
                         naturale competitivă şi necompetitivă
    (1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa gazelor naturale stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie.
    (2) Raporturile juridice dintre producători, furnizori şi consumatori pe piaţa gazelor naturale stabilită de Agenţie ca fiind competitivă se reglementează prin clauzele contractelor încheiate între părţi, cu respectarea legilor şi regulamentelor în domeniu.
    Articolul 47. Regulamentul pentru furnizarea şi utili-
                          zarea gazelor naturale
    (1) Raporturile juridice dintre furnizori şi/sau operatorul reţelei de transport sau operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali sînt reglementate de prezenta lege, de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, elaborat şi aprobat de Agenţie, de alte acte normative prevăzute de lege.
    (2) Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale va cuprinde norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare, la delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor de utilizare, va conţine prevederi referitor la termenele şi la procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de utilizare, la încheierea contractelor privind furnizarea gazelor naturale, la evidenţa consumului de gaze naturale, la plata gazelor naturale, la deconectarea instalaţiilor de utilizare, la limitarea şi întreruperea furnizării de gaze naturale, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali şi la modalitatea de soluţionare a diferendelor şi  a litigiilor dintre furnizorii şi/sau operatorul reţelei de transport sau operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali.   
    (3) Furnizorul este obligat să întreprindă măsuri pentru înlăturarea încălcării parametrilor de calitate a gazelor naturale furnizate în termenele şi în condiţiile stipulate de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.
    Articolul 48. Contractul de furnizare a gazelor naturale
    (1) Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în bază de contract, încheiat între furnizor şi consumator. Contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu consumatorul final stipulează, în mod obligatoriu, denumirea şi adresa furnizorului, obiectul contractului, nivelurile de calitate, termenul de racordare a instalaţiei de utilizare, responsabilităţile furnizorului şi ale consumatorului final, mijloacele prin care se pot obţine informaţii despre toate tarifele în vigoare, durata contractului, condiţiile de întrerupere a furnizării gazelor naturale, condiţiile de deconectare şi de reconectare a instalaţiei de utilizare la reţelele de gaze naturale, cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului, acţiunile care trebuie întreprinse în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate  prevăzute în contract, cuantumul compensaţiilor sau modalitatea de calcul al acestora în cazul încălcării de către furnizor a obligaţiilor sale, modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor şi a litigiilor aferente neexecutării sau executării defectuoase a clauzelor contractuale.
    (2) Clauzele contractuale pot fi detalizate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale.
    (3) Consumatorul final poate încheia contracte de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor, inclusiv din străinătate. La schimbarea furnizorului, consumatorul final nu poate fi obligat la plata vreunei taxe. Condiţiile şi modalitatea de trecere a consumatorului final de la un furnizor la altul se stabilesc printr-un regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.
    (4) Cererile consumatorilor finali privind încheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice şi în termenele stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.
    (5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator final care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea cu întîrziere a consumului de gaze naturale, consumatorii finali plătesc penalitate în mărime determinată şi în modul stabilit prin contract, în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata de refinanţare stabilită de Banca Naţională a Moldovei.
    (6) Furnizorul de gaze naturale este obligat să prezinte consumatorului final informaţii suficiente cu privire la preţurile şi la tarifele practicate, precum şi la condiţiile generale aplicabile referitoare la accesul la reţelele de gaze naturale.
    (7) Furnizorul este obligat să notifice consumatorul final despre intenţia de a modifica contractul, precum şi despre faptul că acesta din urmă are dreptul să rezilieze contractul în caz de dezacord.
    (8) Drepturile şi obligaţiile consumatorilor finali şi ale furnizorilor de gaze naturale la tarife reglementate se stabilesc în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic care a încheiat contract de furnizare a gazelor naturale se extind şi asupra membrilor lui de familie care locuiesc împreună cu el.
    (9) Consumatorul final are dreptul să încheie contract de procurare a gazelor naturale cu producătorul şi să organizeze transportul şi distribuţia lor prin reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, încheind contracte pentru prestarea serviciilor de transport şi  de distribuţie a gazelor naturale.
    Articolul 49. Efectele încheierii contractului de furnizare
                         a gazelor naturale
    (1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea furnizării gazelor naturale la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale.
    (2) Instalaţiile de utilizare nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului de gaze naturale şi în furnizarea gazelor naturale către alţi consumatori finali.
    Articolul 50.  Întreruperi şi limitări în livrarea gazelor
                          naturale
    (1) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să întrerupă prestarea serviciilor pentru un timp cît mai scurt dacă a survenit una din următoarele împrejurări:
    a) sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor;
    b) apare pericolul prejudicierii proprietăţii;
    c) se încalcă echilibrul între ofertă şi cerere în sistemul de gaze naturale;
    d) se încalcă regimul de funcţionare a obiectelor sistemului de gaze naturale;
    e) se efectuează racordări şi alte operaţiuni de exploatare şi de întreţinere care nu pot fi executate în alt mod;
    f) s-au produs avarii ori se lichidează consecinţele lor.
    (2) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie avizează din timp consumatorul despre data şi durata întreruperii prestării de servicii dacă întreruperea nu este cauzată de o situaţie excepţională.
    (3) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să limiteze ori să întrerupă prestarea serviciilor în caz de criză de combustibil, survenită la scară naţională, sau în cazul unor interese ce ţin de apărarea naţională. La dispariţia circumstanţelor care au condus la limitarea sau la întreruperea prestării serviciilor, operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie vor relua cît mai repede prestarea serviciilor.
    (4) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie nu repară prejudiciile pe care le-au cauzat prin limitarea sau întreruperea prestării serviciilor în condiţiile prevăzute la alin.(3) dacă acţiunile lor sînt conforme prevederilor alin.(1) şi (2).
    (5) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să limiteze ori să întrerupă prestarea serviciilor de transport sau de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care consumatorul sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale.
    (6) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie au dreptul să deconecteze de la reţeaua de gaze naturale instalaţia de utilizare pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale şi/sau dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    Articolul 51. Evidenţa consumului de gaze naturale
                          şi plata pentru gazele naturale
    (1) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt responsabili de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorului final racordat la reţelele lor.
    (2) Operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie ţin evidenţa gazelor naturale utilizînd doar echipamente de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Participanţii la piaţa gazelor naturale pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.
    (4) Consumatorul final:
    a) suportă cheltuielile de racordare, de reconectare;
    b) achită, în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi cu clauzele contractuale, costul gazelor naturale consumate;
    c) achită consumul de gaze naturale calculat prin aplicarea sistemului pauşal, dacă se constată încălcarea de către consumator a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale. Calculul consumului de gaze naturale în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.
    Articolul 52. Soluţionarea litigiilor dintre participanţii
                          la piaţa gazelor naturale
    Litigiile dintre participanţii la piaţa gazelor naturale se soluţionează în instanţă de judecată competentă, excepţie făcînd cazurile prevăzute de prezenta lege.
Capitolul VII
REGLEMENTAREA TARIFELOR
    Articolul 53. Tarifele reglementate în sectorul gazelor
                          naturale
    (1) Tarifele reglementate la serviciile de stocare, de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, tariful pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, precum şi tariful final la gazele naturale furnizate consumatorilor finali, inclusiv tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale la care sînt racordate instalaţiile de utilizare, se determină şi se aprobă de Agenţie, conform unei metodologii prestabilite.
    (2) Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate indicate la alin.(1) se elaborează şi se aprobă de către Agenţie, în modul stabilit, pentru anumite perioade.
    (3) Metodologia de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale include:
    a) componenţa şi modul de calculare:
    – a consumurilor aferente procurării de gaze naturale;
    – a consumurilor materiale;
    – a consumurilor aferente retribuirii muncii;
    – a uzurii mijloacelor fixe, inclusiv în cazul reevaluării acestora, pentru a asigura ca activele respective să nu fie depreciate mai mult de o dată şi pentru a exclude activele care au fost obţinute gratuit prin donaţii şi granturi;
    – a costurilor suportate şi a veniturilor obţinute din activele utilizate în activităţile reglementate;
    – a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi întreţinerii obiectelor sistemului de gaze naturale;
    – a cheltuielilor comerciale, generale şi administrative;
    – a altor cheltuieli operaţionale;
    – a nivelului de rentabilitate determinat în conformitate cu metoda costului mediu ponderat al capitalului şi aplicat la valoarea netă a activelor materiale pe termen lung;
    b) determinarea costurilor incluse în tarif, separat pentru fiecare activitate desfăşurată de titularul de licenţă pe piaţa gazelor naturale;
    c) condiţiile de utilizare a uzurii anuale a mijloacelor fixe, a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de exploatare, modul de reflectare a acestora în tarif în cazul utilizării lor în alte scopuri;
    d) principiile de efectuare a investiţiilor în sectorul gazelor naturale şi  modul de recuperare a acestora prin tarif;
    e) modul de determinare şi de aplicare a tarifelor diferenţiate în funcţie de presiunea din reţelele de gaze naturale la care sînt racordate instalaţiile de utilizare;
    f) modul de ajustare a tarifelor pentru perioada de valabilitate a metodologiei tarifare.
    (4) Metodologia de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale trebuie să contribuie la furnizarea fiabilă a gazelor naturale către consumatori, cu cheltuieli minime şi cu  utilizarea eficientă a obiectelor sistemului de gaze naturale, inclusiv a capacităţilor  de producţie.
    (5) Titularii de licenţe sînt obligaţi să prezinte Agenţiei informaţiile care îi sînt necesare în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei consumurilor şi cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate.
    (6) Hotărîrile Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor reglementate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Stabilirea, aprobarea şi revizuirea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor finali şi terţilor de către operatorul reţelei  de transport sau de către operatorii reţelelor de distribuţie, inclusiv pentru racordarea instalaţiilor de utilizare la reţelele de gaze naturale, se efectuează conform unei metodologii aprobată de Agenţie şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Tarifele la serviciile auxiliare se aprobă anual de Agenţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (8) Furnizorii de gaze naturale la tarife nereglementate negociază cu consumatorii preţul la gazele naturale furnizate.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 54
    (1) Pînă la 1 ianuarie 2013:
    a) operatorii reţelelor de distribuţie care deservesc un număr de consumatori  finali ce  depăşeşte 100 000 pot fi concomitent şi furnizori de gaze naturale la tarife reglementate;
    b) fiecare operator al reţelei de distribuţie ce deserveşte peste 100 000 de consumatori finali va separa legal şi funcţional activitatea de distribuţie de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, prin reorganizare, creînd două  întreprinderi: una de distribuţie şi alta de furnizare. Noile întreprinderi vor fi succesoarele licenţelor pentru distribuţia şi, respectiv, pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, deţinute de întreprinderea integrată pe verticală la momentul intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Licenţele eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi valabile pînă la expirarea termenului indicat în ele.
    (3) Pentru aducerea în concordanţă a condiţiilor din licenţele eliberate cu prevederile prezentei legi, Agenţia are dreptul să modifice din oficiu, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, condiţiile din licenţele eliberate.
    (4) Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (5) Agenţia, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba regulamentele prevăzute în prezenta lege.
    (6) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr.136-XIV din 17 septembrie 1998 cu privire la gaze (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111–113, art. 679);
    articolul XXVIII din Legea nr.280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94–96, art.349);
    articolul III din Legea nr.107-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197–200, art.648).

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr.123-XVIII. Chişinău, 23 decembrie 2009.