*LPC200/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  339245
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 200
din  16.07.2010
privind regimul străinilor în Republica Moldova
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181     art Nr : 610     Data intrarii in vigoare : 24.12.2010
    Avînd în vedere necesitatea stabilirii unui cadru juridic privind libera circulaţie şi imigrarea cetăţenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, asigurării unui mecanism complet, uniform şi continuu de reglementare a regimului străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, aplicării unei proceduri uniforme de documentare a acestora şi adoptării unui nou cadru normativ în conformitate cu legislaţia comunitară, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte: Convenţia cu privire la implementarea Acordului Schengen din 19 iunie 1990, Regulamentul 562/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen),  Regulamentul 810/2009/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui cod comunitar de vize (Codul de vize), Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, Regulamentul 539/2001/CE al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 2414/2001/CE al Consiliului din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului 539/2001/CE de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi  trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 453/2003/CE al Consiliului din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 851/2005/CE al Consiliului din 2 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie în ceea ce priveşte mecanismul de reciprocitate, Regulamentul 1932/2006/CE al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Regulamentul 1244/2009/CE al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat, Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sînt rezidenţi pe termen lung, Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare
    Prezenta lege reglementează intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrîngere în caz de nerespectare a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.
    Articolul 2. Excepţii de la aplicarea prezentei legi
    (1) Sub incidenţa prezentei legi, cu excepţia capitolului III, nu cad următoarele categorii de străini:
    a) membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii lor de familie, al căror statut este reglementat prin tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în alt mod stabilit de legislaţia în vigoare;
    b) reprezentanţii unor alte state şi persoanele însoţitoare, membrii delegaţiilor oficiale, invitaţi de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova, de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale. 
    (2) Cu excepţia situaţiilor în care, pentru raţiuni de securitate naţională sau de ordine publică, se impune returnarea de pe teritoriul Republicii Moldova, sub incidenţa prezentei legi nu cad:
    a) străinii al căror regim este reglementat prin Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova;
    b) forţa militară străină, componenta civilă care o însoţeşte şi efectivele formaţiunilor speciale antitero străine, care desfăşoară activităţi comune pe teritoriul ţării în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    străin - persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova sau care este apatrid;
    autoritate competentă pentru străini - structură specializată (Biroul migraţie şi azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) care exercită atribuţii cu privire la regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi cu privire la gestionarea evidenţei străinilor cărora li s-a acordat drept de şedere în Republica Moldova;
    invitaţie – document oficial pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau a persoanei juridice, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi care constituie una dintre condiţiile de obţinere a vizei Republicii Moldova de către anumite categorii de străini;
    viză - autorizaţie, acordată în condiţiile prezentei legi, care conferă străinului dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată;
    transportator - persoană fizică sau juridică autorizată să efectueze transporturi auto, feroviare, maritime sau aeriene internaţionale de călători;
    drept de şedere - drept de a-şi stabili reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova, acordat străinului, în condiţiile prezentei legi, de către autoritatea competentă pentru străini;
    permis de şedere/buletin de identitate pentru apatrizi - act de identitate care atestă dreptul de şedere legală pe teritoriul Republicii Moldova;
    şedere ilegală – prezenţă pe teritoriul Republicii Moldova a unui străin care nu îndeplineşte sau nu mai îndeplineşte condiţiile privind intrarea, aflarea sau şederea în Republica Moldova; 
    Sistem informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului - sistem informaţional de evidenţă a străinilor, precum şi de gestionare a proceselor migraţionale pe teritoriul Republicii Moldova, parte integrantă a Registrului de stat al populaţiei;
    interdicţie de intrare – decizie a autorităţii competente pentru străini care interzice intrarea şi şederea pe teritoriul Republicii Moldova pentru o anumită perioadă şi care însoţeşte o decizie de returnare;
    returnare – proces de întoarcere a unui străin prin executare voluntară a deciziei de returnare sau prin executare forţată a acesteia: în ţara de origine, în o ţară de tranzit în conformitate cu acordurile de readmisie sau în o terţă ţară în care străinul decide în mod voluntar să se întoarcă şi în care acesta va fi acceptat;
    decizie de returnare – act administrativ al autorităţii competente pentru străini, prin care şederea unui străin este stabilită ca fiind ilegală şi  care obligă străinul să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un termen stabilit;
    îndepărtare – executare a deciziei de returnare a străinului, respectiv transportul lui fizic în afara teritoriului Republicii Moldova;
    custodie publică – măsură de restrîngere a libertăţii de mişcare;
    repatriere –  reîntoarcere benevolă în patrie a persoanelor care s-au născut în Republica Moldova şi a urmaşilor acestora, în condiţiile legii;
    confirmare de repatriere – act oficial eliberat de autoritatea competentă pentru străini, în condiţiile prezentei legi, care confirmă dreptul la repatriere.
    Articolul 4. Drepturile şi obligaţiile străinilor
    (1) Străinii aflaţi legal în Republica Moldova se bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca şi cetăţenii Republicii Moldova, garantate de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu excepţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (2) Pe timpul aflării sau şederii în Republica Moldova, străinii sînt obligaţi să respecte legislaţia Republicii Moldova şi să se supună, în condiţiile legii, controlului organelor abilitate.
    (3) Dreptul de proprietate, de posesiune, de folosinţă sau de dispoziţie asupra unui bun imobiliar pe teritoriul Republicii Moldova nu oferă străinului prioritate la obţinerea dreptului de şedere pe teritoriul ei.
    (4) Străinii au dreptul să desfăşoare activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova doar cu permisiunea organelor abilitate.
    (5) Străinii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare şi, după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării, precum şi să părăsească teritoriul Republicii Moldova la expirarea termenului de şedere acordat.
    (6) Pe durata şederii în Republica Moldova, străinii sînt obligaţi să declare autorităţii competente pentru străini, în termen de 15 zile calendaristice, schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat.
    (7) Furtul sau pierderea documentului de trecere a frontierei de stat, a permisului de şedere, a buletinului de identitate pentru apatrizi sau a paşaportului pentru apatrizi se declară organului de poliţie teritorial în termen de 15 zile calendaristice.
    Articolul 5. Asistenţa la integrarea străinilor în viaţa
                        economică, socială şi culturală a
                        Republicii Moldova
    (1) Străinilor cărora li s-a acordat un drept de şedere în ţară li se vor asigura, prin intermediul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi al autorităţilor administraţiei publice locale,  condiţii de integrare  în viaţa economică, socială şi culturală a ţării.
    (2) Pentru integrarea străinilor prevăzută la alin. (1), se pot organiza şi desfăşura următoarele activităţi:
    a) cursuri de studiere a limbii de stat;
    b) informare despre drepturile şi obligaţiile străinilor, despre oportunităţile de integrare în societate;
    c) cursuri de studiere a istoriei, culturii, civilizaţiei şi a sistemului de drept al Republicii Moldova;
    d) întîlniri prilejuite de diferite evenimente, la care să participe şi cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru promovarea cunoaşterii şi a înţelegerii reciproce.
    (3) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale cooperează, potrivit competenţelor, cu organizaţii naţionale şi internaţionale în vederea promovării şi derulării unor programe de integrare a străinilor în societate, de identificare şi de atragere a resurselor financiare necesare în acest scop.
Capitolul II
DISPOZIŢII PRIVIND INTRAREA
 ŞI IEŞIREA STRĂINILOR

    Articolul 6. Condiţiile de intrare a străinilor pe
                       teritoriul Republicii Moldova
    (1) Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiţii:
    a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
    b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;
    c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
    d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;
    e) nu sînt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova conform art. 9  sau care au fost declaraţi indezirabili conform art. 55;
    f) nu  prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică.
    (2) Intrarea străinilor pe teritoriul Republicii Moldova se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional.
    (3) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova de către străini se poate face şi prin alte locuri, în condiţiile stabilite prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Străinii care staţionează în zonele de tranzit internaţional ale aeroporturilor, în zonele de tranzit de la frontiera de stat sau în centre de cazare cu regim de zonă de tranzit ori pe ambarcaţiuni ancorate în porturi fluviale nu cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi referitoare la condiţiile de intrare şi de şedere a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) Străinii care domiciliază legal în Republica Moldova şi care părăsesc temporar teritoriul ei au dreptul de a reintra în ţară, fără viză de intrare-ieşire, pe toată durata valabilităţii permisului de şedere.
    Articolul 7. Obligaţiile transportatorilor
    (1) Este interzisă aducerea în Republica Moldova de către transportatori a străinilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).
    (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), transportatorul este obligat să asigure transportarea imediată a străinilor în cauză la locul de îmbarcare sau într-un alt loc pe care străinii îl acceptă şi unde sînt acceptaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, transportatorul este obligat să suporte cheltuielile privind cazarea şi întreţinerea, precum şi toate celelalte cheltuieli aferente returnării lor.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) sînt aplicabile şi transportatorilor cu care străinii aflaţi în tranzit sosesc în Republica Moldova dacă:
    a) transportatorul care urmează să-i preia pentru a-i duce în ţara de destinaţie refuză să-i îmbarce;
    b) autorităţile statului de destinaţie nu permit intrarea străinilor şi îi returnează în Republica Moldova.
    Articolul 8. Nepermiterea intrării în Republica Moldova
    (1) Străinilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova dacă:
    a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1);
    b) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că aceştia finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
    c) există indicii că fac parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
    d) există indicii să se presupună că au săvîrşit sau că au participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) au prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
    f) au încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
    g) au săvîrşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse;
    h) au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori sînt implicaţi în traficul de fiinţe umane;
    i) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Autorităţile publice sau instituţiile care deţin date şi informaţii cu privire la existenţa unor situaţii de natura celor indicate la alin. (1)  au obligaţia să informeze organele abilitate în domeniu.
    (3) Măsura nepermiterii intrării în Republica Moldova a străinului va fi motivată de organul de control al frontierei de stat şi va fi comunicată persoanei în cauză, faptul consemnîndu-se în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi al azilului. Decizia privind aplicarea măsurii nepermiterii intrării în Republica Moldova poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) Străinul căruia nu i se permite intrarea în Republica Moldova este obligat să părăsească imediat punctul de trecere a frontierei de stat către ţara de origine sau către orice altă destinaţie pe care o doreşte, cu excepţia teritoriului Republicii Moldova.
    (5) În cazul în care părăsirea imediată a punctului de trecere a frontierei de stat de către străinul prevăzut la alin. (1) nu este posibilă, organul abilitat va dispune cazarea lui într-un loc amenajat în acest scop, pînă la încetarea motivelor care fac imposibilă plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazării. Dacă motivele care fac imposibilă plecarea nu încetează în 24 de ore de la data cazării, străinul va fi predat autorităţii competente pentru străini în vederea îndepărtării de pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile legii.
    Articolul 9. Interdicţia de intrare în Republica Moldova
    (1) Interdicţia de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă determinată este dispusă:
    a) de autoritatea competentă pentru străini, în condiţiile legii, în privinţa străinului returnat de pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) de organul de control al frontierei de stat în privinţa străinului care a ieşit din Republica Moldova după data la care şederea sa a devenit ilegală, fără a face obiectul unei măsuri de returnare de pe teritoriul ţării.
    (2) Măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova prevăzută la alin. (1) se dispune şi împotriva persoanelor specificate la art. 8 alin. (1) lit. b)–e).
    (3) Măsura interdicţiei de intrare se realizează în toate cazurile prin aplicarea pe documentele valabile de trecere a frontierei de stat a ştampilei de interdicţie, în care se precizează durata interdicţiei.
    (4) În toate cazurile de dispunere a măsurii interdicţiei de intrare în Republica Moldova se instituie un consemn nominal în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului de către autoritatea competentă pentru străini sau de către organul de control al frontierei de stat.
    (5) Instituirea măsurii interdicţiei de intrare în Republica Moldova se comunică străinilor în scris de către organul care a adoptat măsura, împreună cu motivele care stau la baza dispunerii ei.
    Articolul 10.  Stabilirea duratei interdicţiei de intrare
                           în Republica Moldova
    (1) Împotriva străinilor care au intrat legal în Republica Moldova, dar a căror şedere a devenit ilegală, durata interdicţiei de intrare va fi:
    a) de 1 an - în cazul unei şederi ilegale de la 3 luni la 1 an;
    b) de 2 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 1 la 2 ani;
    c) de 3 ani - în cazul unei şederi ilegale de la 2 la 3 ani;
    d) de 5 ani - în cazul unei şederi ilegale de peste 3 ani;
    e) de 3 ani - în cazul practicării ilegale a unei activităţi de muncă;
    f) de 5 ani - în cazul comunicării cu premeditare de informaţii personale false;
    g) de 5 ani - în cazul expulzării.
    (2) În cazul străinilor care solicită returnare voluntară, termenele interdicţiilor de la alin. (1) lit. a)–d) se reduc la jumătate.
    (3) În cazul străinilor care au comis pe teritoriul Republicii Moldova infracţiuni cu intenţie sau infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave din imprudenţă, durata interdicţiei de intrare în Republica Moldova este de 5 ani, iar cînd aceştia reprezintă o ameninţare gravă pentru ordinea publică sau pentru securitatea naţională, durata interdicţiei se stabileşte pentru un termen de pînă la 10 ani.
    (4) Împotriva străinilor care au intrat ilegal în Republica Moldova, durata interdicţiei este de 5 ani.
    (5) Perioadelor de interdicţie prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) se adaugă un spor de 6 luni în cazul străinilor îndepărtaţi de pe teritoriul ţării din contul Republicii Moldova.
    (6) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) nu cad străinii care au copii minori sau copii inapţi pentru muncă, comuni cu persoanele care  domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd străinii au fost decăzuţi din drepturile părinteşti.
    Articolul 11. Ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Străinii pot ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui document valabil pentru trecerea frontierei de stat în al cărui temei au intrat în ţară.
    (2) Dacă nu se mai găseşte în posesia documentului valabil în al cărui temei a intrat în ţară, străinul trebuie să prezinte la ieşire din Republica Moldova un nou document valabil pentru trecerea frontierei de stat, eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular străin ori de un alt organ competent, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Organul de control al frontierei de stat poate permite străinului ieşirea din ţară şi în baza documentului care atestă o altă cetăţenie, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului cu care acesta a intrat în Republica Moldova.
    Articolul 12. Nepermiterea ieşirii
    (1) Străinului nu i se permite ieşirea din ţară dacă:
    a) este bănuit, învinuit sau inculpat într-o cauză penală, iar procurorul sau instanţa de judecată a dispus obligarea lui de a nu părăsi ţara şi nu există nici o încuviinţare de a ieşi din ţară;
    b) a fost condamnat prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate, pedeapsă penală sub formă de amendă sau de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
    (2) În toate situaţiile, se vor preciza motivele pentru care se solicită măsura nepermiterii ieşirii din ţară şi, după caz, vor fi prezentate documentele confirmative.
    (3) Nepermiterea ieşirii din ţară se realizează prin:
    a) instituirea unui consemn nominal în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului;
    b) aplicarea, de către autoritatea competentă pentru străini, în actele de identitate a ştampilei privind nepermiterea ieşirii din Republica Moldova.
    Articolul 13. Încetarea măsurii nepermiterii ieşirii
    (1) Revocarea măsurii nepermiterii ieşirii din ţară se face prin anularea consemnului nominal din Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului şi prin aplicarea de către autoritatea competentă pentru străini a ştampilei în documentul de identitate privind revocarea nepermiterii ieşirii.
    (2) Măsura nepermiterii ieşirii din ţară încetează de drept dacă se dovedeşte că:
    a) în privinţa străinului s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală ori  încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal ori revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara;
    b) străinul a executat pedeapsa, a fost graţiat, beneficiază de amnistie sau a fost condamnat, prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.
Capitolul III
REGIMUL ACORDĂRII VIZELOR
    Articolul 14. Drepturile conferite de viză şi tipurile ei
    (1) Viza dă titularului dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova numai dacă, în momentul prezentării lui la punctul de trecere a frontierei de stat,  organul de control al frontierei de stat constată că nu există nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării în Republica Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1).
    (2) Străinii care intră în Republica Moldova pot rămîne pe teritoriul ei numai în perioada stabilită în viză, cu excepţia cazurilor cînd li s-a acordat drept de şedere provizorie sau de şedere permanentă.
    (3) Dacă în tratatele internaţionale sau în actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize nu este prevăzută perioada pentru care vizele sînt desfiinţate, străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei pentru a intra în Republica Moldova li se permite accesul pe teritoriul ei. Aceştia pot să rămînă pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară.
    (4) În funcţie de scopurile pentru care se acordă, vizele pot fi:
    a) tip „A” – tranzit  aeroportuar;
    b) tip „B” – tranzit;
    c) tip „C” – scurtă şedere;
    d) tip „D” – lungă şedere.
    Articolul 15. Forma şi conţinutul vizei
    Forma şi conţinutul vizei,  semnele ei de protecţie se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 16.  Viza de tranzit aeroportuar
    (1) Viza de tranzit aeroportuar permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional.
    (2) Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză, care se aprobă şi se actualizează permanent de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne şi a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai acestor state, sînt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autorităţile statelor respective.
    (3) Viza de tranzit aeroportuar se acordă de misiunile diplomatice şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova cetăţenilor proveniţi din statele prevăzute în lista menţionată la alin. (2), în condiţiile existenţei vizei unui stat terţ, care permite străinilor continuarea călătoriei. Această viză se acordă la prezentarea biletului de avion valabil pînă la destinaţie. Viza permite străinilor rămînerea în zona aeroportuară cel mult 5 zile.
    (4) Viza de tranzit aeroportuar nu este necesară:
    a) membrilor echipajelor de aeronavă;
    b) titularilor de paşapoarte diplomatice şi de paşapoarte de serviciu sau asimilate acestora;
    c) cetăţenilor statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri în acest sens;
    d) titularilor de permise de şedere sau de documente echivalente eliberate de statele membre ale Uniunii Europene şi de Statele Unite ale Americii;
    e) titularilor de vize eliberate de un stat membru al Uniunii Europene sau de Statele Unite ale Americii.
    Articolul 17. Viza de tranzit
    Viza de tranzit se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
    Articolul 18. Viza de scurtă şedere
    (1) Viza de scurtă şedere se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte  90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
    (2) Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:
    a) misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
    b) turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;
    c) vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;
    d) afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;
    e) transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
    f) activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
    g) activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova - în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova.
    (3) Viza de scurtă şedere prin care s-a acordat un termen de şedere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încît durata  totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată.
    (4) Cererea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit în viză.
    Articolul 19. Viza de lungă şedere
    (1) Viza de lungă şedere se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.
    (2) Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri:
    a) desfăşurarea activităţii de întreprinzător - străinilor care  efectuează investiţii în economia naţională, care sînt sau care urmează să devină acţionari sau asociaţi cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
    b) angajare în muncă - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova în vederea încadrării în muncă, străinilor detaşaţi temporar de către companiile străine, lucrătorilor stagiari sau sezonieri. În astfel de scop se eliberează vize şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din Republica Moldova, în baza unui contract individual de muncă;
    c) studii - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a studia în învăţămîntul preuniversitar, universitar sau postuniversitar;
    d) reîntregirea familiei - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru reîntregirea familiei şi păstrarea integrităţii ei. Familia poate să includă: soţia (soţul), copiii minori, părinţii, precum şi persoanele asupra cărora este stabilită tutelă sau curatelă. Solicitarea de viză va fi însoţită de aprobarea autorităţii competente pentru străini;
    e) activităţi umanitare sau religioase - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pentru a desfăşura activităţi în scop umanitar sau în domeniul cultelor recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova;
    f) activităţi diplomatice şi de serviciu – străinilor titulari de paşaport diplomatic sau de serviciu, care urmează să îndeplinească funcţii oficiale ca membri ai unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular în Republica Moldova al statului de apartenenţă. Aceste tipuri de vize se eliberează titularilor de paşapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea organului abilitat al statului trimiţător sau a misiunii lui diplomatice ori oficiului său consular, precum şi membrilor de familie împreună cu care locuieşte titularul, şi sînt valabile pe perioada misiunii sau în conformitate cu tratatele bilaterale la care Republica Moldova este parte;
    g) tratament – străinilor care urmează tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare.
    Articolul 20. Acordarea vizei
    (1) Viza se acordă  străinilor de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.
    (2) În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 21, viza poate fi acordată şi în punctele de trecere  a frontierei de stat de către autoritatea competentă pentru străini.
    (3) Procedura de acordare a vizelor se reglementează printr-un regulament aprobat de Guvern.
    Articolul 21. Acordarea vizei în situaţii de excepţie
    (1) Viza se acordă în punctele de trecere a frontierei de stat în următoarele situaţii:
    a) în caz de urgenţă, determinată de dezastre, calamităţi naturale sau de accidente;
    b) în caz de deces sau de îmbolnăvire gravă, confirmat/confirmată prin documente, a rudelor de pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor aflate în situaţii deosebite, nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni, intemperii sau a pericolului de atac terorist.
    (2) Vizele prevăzute la alin. (1) se pot acorda pentru perioade care să nu depăşească:
    a) 10 zile, în cazul vizei de scurtă şedere;
    b) 5 zile, în cazul vizei de tranzit.
    Articolul 22. Condiţiile de valabilitate a documentelor
                         de trecere a frontierei de stat
    (1) Documentul de trecere a frontierei de stat urmează să fie valabil cel puţin 3 luni de la data intrării.
    (2) Valabilitatea documentului de trecere a frontierei de stat în care urmează să fie aplicată viza trebuie să depăşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni.
    (3) În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 21 alin. (1), se permite intrarea în Republica Moldova în baza unui document de trecere a frontierei de stat valabil mai puţin de 3 luni de la data intrării.
    (4) În situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1) pot fi acordate vize străinilor care se află în posesiunea unor documente de trecere a frontierei de stat a căror valabilitate este mai mică decît cea prevăzută la alin. (2), cu condiţia ca durata de valabilitate a vizei să nu o depăşească pe cea a documentului.
    Articolul 23. Condiţiile de solicitare a vizei
    (1) Cererea de acordare a vizei trebuie să fie însoţită de documentul de trecere a frontierei de stat, valabil potrivit art. 22, în care să poată fi aplicată viza, de documente care să justifice scopul călătoriei, precum şi de dovada existenţei mijloacelor de întreţinere pe timpul şederii în Republica Moldova şi al părăsirii teritoriului Republicii Moldova.
    (2) Pot fi acceptate ca dovadă a existenţei mijloacelor băneşti de întreţinere următoarele:
    a) numerarul în lei moldoveneşti, numerarul şi/sau cecurile de călătorie în valută străină, acceptate de băncile din Republica Moldova;
    b) cardurile (de debit etc.) însoţite de extrasele din cont (în a căror bază au fost emise cardurile), care confirmă suma mijloacelor băneşti (în lei moldoveneşti sau în valută străină) în conturile solicitantului, la care acesta poate avea acces în perioada aflării în Republica Moldova. Extrasele urmează a fi eliberate cu cel mult 10 zile înainte de solicitarea vizei;
    c) prezentarea în scris a garanţiei întreţinerii din partea persoanei care invită.
    (3) Mijloacele de întreţinere vor fi apreciate în funcţie de durata, de scopul şederii şi de media preţurilor la cazare şi la masă din Republica Moldova înmulţită la numărul zilelor de şedere. Cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere va fi stabilit de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.
    Articolul 24. Condiţiile refuzului de acordare a vizei
    Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova au dreptul să refuze eliberarea vizei către străini dacă:
    a) străinii nu îndeplinesc condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f);
    b) există vreun motiv de nepermitere a intrării în Republica Moldova prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b)–i);
    c) lipseşte invitaţia în original.
    Articolul 25. Anularea vizei
    (1) Viza poate fi anulată: în străinătate, de către misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova; la trecerea frontierei de stat, de către organul de control al frontierei de stat; în ţară, de către autoritatea competentă pentru străini, dacă aceştia:
    a) au obţinut viză de intrare pe bază de documente sau de informaţii false;
    b) au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori au înlesnit transportul sau cazarea acestora;
    c) au încălcat reglementările vamale sau cele ale frontierei de stat;
    d) nu mai îndeplinesc condiţiile cerute la acordarea vizei;
    e) nu respectă scopul pentru care le-a fost acordată viza de intrare;
    f) după acordarea vizei, au fost declaraţi indezirabili.
    (2) Decizia de anulare a vizei se comunică de către misiunea diplomatică sau de oficiul consular care a acordat viza, dacă solicitantul se află în străinătate, de organul de control al frontierei de stat, dacă străinul se află la punctul de control al frontierei de stat, de autoritatea competentă pentru străini, prin decizie de returnare conform art. 52, dacă străinul se află pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) La comunicarea deciziei de anulare, pe viză se aplică ştampila  „ANULAT”.
    (4) La controlul de trecere a frontierei de stat organul de control poate limita perioada de valabilitate a vizei dacă se constată că străinul nu posedă mijloace de întreţinere pentru întreaga perioadă de valabilitate. Limitarea se materializează prin înscrierea pe viză a perioadei pentru care străinul are mijloace de întreţinere.
    Articolul 26. Abolirea regimului de vize
    (1) Parlamentul Republicii Moldova poate stabili abolirea unilaterală a regimului de vize.
    (2) Abolirea regimului de vize se efectuează şi prin încheiere de tratate internaţionale, în condiţiile şi pentru perioadele de şedere stabilite în acestea.
    Articolul 27. Acordarea vizelor pe bază de invitaţie
    (1) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu alte organe abilitate ale Republicii Moldova, va stabili lista statelor ai căror cetăţeni vor primi vize pe bază de invitaţie, aprobată prin hotărîre de Guvern.
    (2) Acordarea vizelor pe bază de invitaţie se va efectua în condiţiile art.20, 23 şi 24.
    Articolul 28. Invitaţia
    (1) Străinilor specificaţi la art. 27 alin. (1) li se poate acorda viză cu una sau cu multiple intrări şi ieşiri doar dacă prezintă misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova originalul invitaţiei.
    (2) Dreptul de a invita străini îl au persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova care au atins vîrsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament, precum şi persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege.
    (3) Cererea sau demersul de eliberare a invitaţiei se depune spre aprobare la autoritatea competentă pentru străini.
    (4) La depunerea cererii sau a demersului de eliberare a invitaţiei, persoana care invită este informată despre regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova şi semnează o declaraţie referitor la obligaţia sa de a suporta cheltuielile legate de şedere şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat în viză.
    (5) Aprobarea cererii sau a demersului de eliberare a invitaţiei este condiţionată de verificarea documentelor prezentate şi a evidenţelor autorităţii competente pentru străini, în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea în Republica Moldova a străinilor în cauză şi, implicit, al prevenirii intrării în Republica Moldova a unor străini care nu prezintă garanţii că vor părăsi teritoriul la expirarea vizei.
    (6) Cererile de aprobare a invitaţiilor se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau a demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia, în decursul a 3 zile lucrătoare.
    (7) Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind refuzul eliberării invitaţiei dacă:
    a) străinii nu îndeplinesc condiţiile de intrare în Republica Moldova, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e) şi f);
    b) există vreun motiv de nepermitere a intrării în Republica Moldova prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b)–i).
    (8) Decizia privind refuzul eliberării invitaţiei se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare şi poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    (9) În caz de aprobare, invitaţia va fi înmînată persoanei care invită, pentru a o transmite străinului invitat.
    (10) Străinul poate solicita acordarea vizei în termen de 90 de zile de la data aprobării invitaţiei.
    (11) Autoritatea competentă pentru străini asigură evidenţa invitaţiilor eliberate în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi al azilului, accesul organelor abilitate la datele respective.
    (12) Forma, conţinutul, elementele de siguranţă şi procedura de eliberare a invitaţiei se stabilesc şi se aprobă de Guvern.
    Articolul 29.  Taxa de stat şi tarifele percepute pentru
                           perfectarea şi eliberarea invitaţiilor
    Pentru perfectarea şi eliberarea invitaţiilor, persoanele fizice şi juridice achită taxă în conformitate cu Legea  taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992.
    Articolul 30. Excepţii de la procedura invitaţiei
    Sînt exceptaţi de la procedura invitaţiei următoarele categorii de străini:
    a) minorul al cărui părinte, cetăţean străin, se află în posesia unui permis de şedere în Republica Moldova sau buletin de identitate pentru apatrizi, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
    b) străinii care solicită viză de tranzit şi viză de tranzit aeroportuar cu condiţia respectării prevederii art.6 alin.(1) lit. d);
    c) cetăţenii statelor cu care Republica Moldova a încheiat tratate internaţionale în acest sens sau apatrizii cu domiciliul în aceste state;
    d) minorul al cărui părinte este cetăţean străin căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
    e) străinii titulari ai unui permis de şedere sau ai unei vize valabile (cu excepţia vizei de tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
    f) apatrizii care fac dovada naşterii pe teritoriul Republicii Moldova sau al R.S.S.M.
Capitolul IV
ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA DREPTULUI
 DE ŞEDERE PROVIZORIE

    Articolul 31. Condiţii generale privind acordarea
                         dreptului de şedere provizorie
    (1) Străinul poate solicita autorităţii competente pentru străini acordarea dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova în baza unei vize de lungă şedere în scopul pentru care a fost eliberată.
    (2) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat:
    a) pentru imigrare la muncă;
    b) pentru studii;
    c) pentru reîntregirea familiei;
    d) pentru activităţi umanitare sau religioase;
    e) pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare;
    f) pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau  de securitate naţională.
    Articolul 32. Acordarea dreptului de şedere provizorie
    (1) Pentru acordarea dreptului de şedere provizorie, străinul trebuie să  adreseze autorităţii competente pentru străini, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a acordat dreptul de aflare, o cerere în acest sens.
    (2) Cererea de acordare a dreptului de şedere provizorie va fi însoţită de documentul în original şi în copie,  în al cărui temei s-a permis trecerea frontierei de stat, de certificatul medical, din care să rezulte că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică, de dovada spaţiului de locuit, a asigurării medicale şi a mijloacelor de întreţinere, de cazierul judiciar din ţara de origine, de alte acte în funcţie de scopul pentru care se solicită acordarea dreptului de şedere provizorie  în Republica Moldova.
    (3) În termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data depunerii cererii, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind acordarea sau  refuzul acordării dreptului de şedere provizorie. Decizia va fi consemnată în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului. În cazul în care termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova expiră pînă la emiterea deciziei, autoritatea pentru străini va elibera străinului un certificat ce confirmă statutul lui (certificat de confirmare).
    (4) În funcţie de motivul solicitării, dreptul de şedere provizorie poate fi acordat pentru o perioadă de pînă la 5 ani, iar în cazurile prevăzute de lege, şi pentru o altă perioadă.
    (5) Decizia privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie se emite în cazul în care:
    a) străinul nu întruneşte condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f);
    b) există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h) şi i).
    (6) Decizia privind refuzul  acordării dreptului de şedere provizorie se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.
    (7) Decizia privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    Articolul 33. Prelungirea dreptului de şedere provizorie
    Autoritatea competentă pentru străini poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova dacă:
    a) străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f);
    b) nu a intervenit, pe perioada şederii în Republica Moldova, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la   art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h) şi i);
    c) străinul posedă document de trecere a frontierei de stat valabil în perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere în Republica Moldova;
    d) străinul solicită prelungirea dreptului de şedere în acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza şi dreptul de şedere în al cărui temei se află pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) străinul a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în Republica Moldova;
    f) străinul face dovada spaţiului de locuit pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie, precum şi dovada asigurării medicale, în modul stabilit.
    Articolul 34. Solicitarea prelungirii dreptului de
                         şedere provizorie
    (1) Solicitantul prelungirii dreptului de şedere provizorie trebuie să depună la autoritatea competentă pentru străini o cerere în acest sens  cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a aprobat şederea.
    (2) Cererea va fi însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2).
    (3) Cererea va fi soluţionată în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data depunerii.
    (4) Dacă este necesar, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea în termen din motive imputabile străinului poate constitui motiv de respingere a cererii.
    (5) În termen de pînă la 30 de zile calendaristice din data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind prelungirea sau  refuzul prelungirii dreptului de şedere provizorie dacă, la examinarea cererii, nu sînt întrunite cumulativ condiţiile art. 33 şi condiţiile aferente scopului şederii, prevăzute în prezentul capitol.
    (6) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere, motivele care au stat la baza ei se comunică în scris solicitantului în decursul a 3 zile lucrătoare de la emitere.
    (7) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere provizorie poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    Articolul 35. Acordarea dreptului de şedere provizorie
                          lucrătorului imigrant
    Dreptul de şedere provizorie se acordă lucrătorului imigrant în baza demersului angajatorului şi a deciziei organului abilitat în domeniul  reglementării migraţiei forţei de muncă, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în limita cotei de imigrare în scop de muncă, stabilită anual de Guvern.
    Articolul 36. Prelungirea dreptului de şedere provizorie
                          lucrătorului imigrant
    Lucrătorului imigrant i se poate prelungi dreptul de şedere provizorie în baza demersului angajatorului şi a deciziei organului abilitat în domeniul reglementării migraţiei forţei de muncă dacă scopul şederii corespunde condiţiilor pentru care a fost acordat acest drept.
    Articolul 37. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                          provizorie pentru studii
    (1) Dreptul de şedere provizorie pentru studii se acordă şi   se prelungeşte, după caz, la cererea străinului în baza unui demers din partea instituţiei de învăţămînt,  a documentului ce atestă înmatricularea lui la studii, a confirmării existenţei mijloacelor de întreţinere şi a mijloacelor necesare pentru efectuarea studiilor în ţară.
    (2) Străinilor care au intrat în Republica Moldova să facă studii şi sînt bursieri ai Republicii Moldova li se acordă drept de şedere şi li se prelungeşte acest drept în condiţiile prevăzute la alin. (1), fără confirmarea existenţei mijloacelor de întreţinere şi a mijloacelor necesare efectuării studiilor.
    (3) În condiţiile prevăzute la alin. (1), dreptul de şedere provizorie se acordă şi se prelungeşte în baza unei vize de lungă şedere în scop de specializare profesională, de efectuare a unor stagii de documentare sau activităţi de cercetare într-o instituţie de învăţămînt.
    (4) Străinilor admişi la studii în instituţii de învăţămînt de stat sau private acreditate, dreptul de şedere provizorie li se acordă pentru întreaga perioadă de studii.
    Articolul 38. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                          provizorie pentru reîntregirea familiei
    (1) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi în Republica Moldova sau cu străini avînd dreptul de şedere în Republica Moldova, cu condiţia să nu fie căsătorie fictivă, constatată în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (2) Străinii cărora li s-a acordat drept de şedere provizorie, cu excepţia celor cărora li s-a acordat acest drept în scop de studii, pot solicita autorităţii competente pentru străini reîntregirea familiei pentru:
    a) soţie ori soţ;
    b) copiii minori, necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizie a unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi;
    c) părinţii care se află la întreţinerea titularului dreptului de şedere provizorie;
    d) persoanele asupra cărora este stabilită tutelă sau curatelă.
    (3) Cererea de reîntregire a familiei se aprobă în următoarele condiţii:
    a) nu există poligamie;
    b) solicitantul deţine spaţiu de locuit;
    c) solicitantul posedă mijloace de întreţinere în cuantumul corespunzător categoriei dreptului de şedere al cărui titular este.
    (4) În cazul în care există dubii asupra legăturii de rudenie, autoritatea competentă pentru străini poate solicita dovezi pentru constatarea adevărului.
    (5) Dispoziţiile alin. (3) lit. b) şi c) nu se aplică străinilor căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova sau cu străini care au drept de şedere permanentă pe teritoriul ei.
    (6) Dreptul de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei se prelungeşte, individual, fiecărui membru de familie pe aceeaşi perioadă pentru care  s-a acordat dreptul de şedere provizorie străinului care se află în Republica Moldova, la solicitarea acestuia, la prezentarea dovezii de deţinere a mijloacelor de întreţinere la nivelul a cel puţin unui salariu mediu lunar pe economia naţională pentru fiecare membru de familie.
    Articolul 39. Dreptul de şedere provizorie acordat
                          membrilor de familie în mod independent
    (1) Străinului titular al unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei i se poate prelungi dreptul de şedere provizorie în mod independent dacă:
    a) devine major;
    b) persoana care a solicitat reîntregirea familiei a decedat;
    c) căsătoria a încetat prin divorţ sau deces.
    (2) Pentru prelungirea dreptului de şedere, solicitantul prezintă suplimentar, după caz, certificat de naştere, certificat de deces, certificat de divorţ sau hotărîre judecătorească de desfacere a căsătoriei.
    (3) Dreptul de şedere prevăzut la alin. (1) se prelungeşte pentru o perioadă de pînă la 6 luni.
    (4) Orice prelungire ulterioară a dreptului de şedere se acordă doar în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în prezenta lege.
    Articolul 40. Desfăşurarea activităţii de întreprinzător
                         şi angajarea în muncă a titularului
                         unui drept de şedere pentru  reîntregirea
                         familiei
    Străinul titular al unui drept de şedere pentru reîntregirea familiei  poate fi angajat sau poate desfăşura activitate de întreprinzător sau de liber profesionist în condiţiile legii.
    Articolul 41. Acordarea şi prelungirea dreptului
                         de şedere provizorie pentru activităţi
                         umanitare sau religioase
    Dreptul de şedere provizorie pentru activităţi umanitare sau religioase poate fi acordat sau prelungit, la cerere, dacă străinul:
    a) prezintă extras din Registrul cultelor religioase şi al părţilor lor componente sau din Registrul societăţilor necomerciale;
    b) este reprezentant al unui cult recunoscut în Republica Moldova sau al unei organizaţii umanitare, după caz;
    c) face dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere în cuantumul corespunzător scopului pentru care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere;
    d) este angajat în baza unui contract de voluntariat sau a unui acord de colaborare.
    Articolul 42. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                          provizorie pentru tratament
    (1) Dreptul de şedere provizorie pentru tratament de lungă durată, balneosanatorial sau de recuperare poate fi acordat sau prelungit străinului care urmează o cură de tratament într-o instituţie medico-sanitară publică, departamentală sau privată dacă prezintă:
    a) scrisoare de acceptare din partea instituţiei respective, în care să fie precizate diagnosticul şi durata minimă necesară a tratamentului;
    b) face dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament.
    (2) Dreptul specificat la alin. (1) poate fi acordat şi unui eventual însoţitor care asistă străinul aflat în imposibilitatea de a se îngriji singur dacă acest lucru este menţionat expres în scrisoarea de acceptare a instituţiei medicale.
    Articolul 43. Acordarea şi prelungirea dreptului
                         de şedere provizorie în alte cazuri
    (1) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat sau prelungit străinului care are dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere sau redobîndire.
    (2) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat sau prelungit şi pentru alte activităţi decît cele prevăzute în prezentul capitol, care nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, dacă străinul prezintă dovezi ce justifică prezenţa sa pe teritoriul Republicii Moldova şi dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art. 32 sau la art. 33, după caz.
Capitolul V
ACORDAREA DREPTULUI DE ŞEDERE
 PERMANENTĂ

    Articolul 44. Dreptul de şedere permanentă
    Dreptul de şedere permanentă se acordă la cerere, în condiţiile prezentei legi, pe o perioadă nedeterminată, străinului titular al dreptului de şedere provizorie.
    Articolul 45. Acordarea şi încetarea dreptului de
                          şedere permanentă
    (1) Dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi acordat străinului titular al dreptului de şedere provizorie dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 3 ani - în cazul străinului căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are drept de şedere provizorie legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova de cel puţin 5 ani - în cazul străinului din alte categorii;
    c) face dovada faptului că deţine mijloace suficiente de întreţinere; excepţie fac străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova;
    d) dispune de spaţiu de locuit;
    e) vorbeşte limba de stat la un nivel satisfăcător;
    f) îndeplineşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), e) şi f);
    g) nu a intervenit, în perioada şederii în Republica Moldova, nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h) şi i);
    h) nu a avut în ultimii 3 ani antecedente penale.
    (2) Pentru străinii căsătoriţi cu cetăţeni ai Republicii Moldova, durata căsătoriei trebuie să fie în mod obligatoriu de cel puţin 3 ani, în caz contrar fiind aplicabile prevederile alin. (1) lit. b).
    (3) Străinilor a căror şedere este în interesul Republicii Moldova li se poate aproba acordarea dreptului de şedere permanentă fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
    (4) În cazul în care ambii părinţi sînt titulari ai dreptului de şedere permanentă, străinul minor obţine stabilirea domiciliului în Republica Moldova concomitent cu părinţii săi. Minorul este în drept să obţină stabilirea domiciliului în Republica Moldova şi în cazul în care numai unul dintre părinţi este titular al dreptului de şedere permanentă dacă se află la întreţinerea acestuia.
    (5) Dreptul de şedere permanentă se acordă şi străinilor care, conform legislaţiei în vigoare, beneficiază de dreptul la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere şi întrunesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi h).
    (6) Sînt exceptaţi de la prevederile prezentului articol străinii înmatriculaţi la studii şi lucrătorii imigranţi.
    (7) Dreptul de şedere permanentă încetează:
    a) la cererea titularului;
    b) la plecarea străinului din ţară pentru a-şi stabili domiciliul pe teritoriul unui alt stat;
    c) în cazul absenţei străinului pe teritoriul Republicii Moldova în o perioadă mai mare de 12 luni consecutive;
    d) în cazul declarării străinului persoană indezirabilă;
    e) în cazul decăderii temeiului în care a fost acordat.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. c), străinul poate depune o nouă cerere de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, după o şedere provizorie legală şi continuă de 12 luni.
    (9) Dreptul de şedere permanentă poate fi anulat sau revocat în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 46.  Condiţiile de depunere a cererii de
                          acordare a dreptului la şedere permanentă
                           în Republica Moldova
    (1) Cererea de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova se depune personal la autoritatea competentă pentru străini.
    (2) Cererea se scrie în limba de stat şi se însoţeşte de următoarele documente:
    a) certificatul de stare civilă;
    b) documentul valabil pentru trecerea frontierei de stat;
    c) actul ce confirmă deţinerea legală a spaţiului de locuit;
    d) actul ce confirmă mijloacele de întreţinere;
    e) cazierul judiciar sau un alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine;
    f) certificatul medical, din care să rezulte că străinul nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
    g) dovada asigurării medicale.
    (3) Autoritatea competentă pentru străini va emite, în termen de pînă la 90 de zile calendaristice din data înregistrării cererii,  o decizie privind acordarea sau refuzul acordării dreptului de şedere permanentă, care va fi consemnată în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.
    Articolul 47. Respingerea cererii de acordare a
                         dreptului de şedere permanentă
                         în Republica Moldova
    (1) În cazul în care, după depunerea cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 46 alin.(1) şi (2), autoritatea competentă pentru străini respinge cererea.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini comunică solicitantului în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, decizia de respingere a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi motivele care au stat la baza deciziei.
    (3) Decizia de respingere a cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
    (4) Străinilor cărora li s-a respins cererea de acordare a dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova li se poate acorda, la cerere, drept de şedere provizorie conform situaţiei anterioare depunerii cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă, cu îndeplinirea condiţiilor legale în acest sens.
    (5) Cererea repetată privind acordarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova poate fi depusă după înlăturarea motivelor care au condus la respingerea ei.
Capitolul VI
ANULAREA ŞI REVOCAREA DREPTULUI
DE ŞEDERE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
    Articolul 48.  Anularea dreptului de şedere
    Autoritatea competentă pentru străini poate anula, prin decizie motivată, dreptul de şedere în Republica Moldova, acordat sau prelungit în condiţiile prezentei legi, dacă:
    a) se constată ulterior că, la data acordării sau prelungirii dreptului de şedere, străinul nu îndeplinea condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    b) se stabileşte că unele acte care au stat la baza acordării dreptului de şedere sînt falsificate.
    Articolul 49.  Revocarea dreptului de şedere
    Autoritatea competentă pentru străini poate revoca, prin decizie motivată, dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova dacă:
    a) în urma verificărilor efectuate de structura specializată a autorităţii competente pentru străini sau a sesizărilor primite de la alte autorităţi abilitate, potrivit legii, se constată că străinul nu mai întruneşte condiţiile de prelungire a dreptului de şedere ori nu mai respectă scopul pentru care i s-a acordat acest drept;
    b) se constată că străinul a încălcat reglementările vamale sau reglementările privind frontiera de stat.
    Articolul 50.    Aducerea la cunoştinţă străinului a
                            deciziei  privind anularea sau revocarea
                            dreptului de şedere
    Decizia privind anularea sau revocarea dreptului de şedere se aduce în scris la cunoştinţă străinului care se află pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea competentă pentru străini, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere. Decizia poate fi contestată în instanţă de  contencios administrativ.
Capitolul VII
REGIMUL ÎNDEPĂRTĂRII STRĂINILOR
DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 51. Returnarea străinilor de pe teritoriul
                          Republicii Moldova
    Împotriva străinilor care au intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a căror şedere pe acest teritoriu a devenit ilegală, a căror viză sau al căror drept de şedere a fost anulat sau revocat, cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere provizorie, al căror drept de şedere permanentă a încetat, precum şi împotriva foştilor solicitanţi de azil, autoritatea competentă pentru străini dispune măsura returnării de pe teritoriul Republicii Moldova şi aplică interdicţia intrării în Republica Moldova pentru o perioadă determinată conform art. 10.
    Articolul 52. Decizia de returnare
    (1) Decizia de returnare este un act administrativ al autorităţii competente pentru străini prin care şederea unui străin este declarată ca fiind ilegală şi care obligă străinii indicaţi la art. 51 să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un anumit termen, după cum urmează:
    a) în maximum 5 zile calendaristice – străinul căruia i s-a anulat viza, precum şi cel care a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova sau a cărui şedere a devenit ilegală;
    b) în 30 de zile calendaristice – străinul căruia i s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere ori căruia acest drept a fost anulat sau revocat;
    c) în 3 luni - străinul care trebuie să lichideze o investiţie;
    d) în 15 zile calendaristice – foştii solicitanţi de azil.
    (2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data la care străinului i s-a adus la cunoştinţă decizia de returnare, în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 53. Aducerea la cunoştinţă străinului a
                         deciziei de returnare
    (1) Decizia de returnare se aduce la cunoştinţă străinului de către autoritatea competentă pentru străini.
    (2) Decizia de returnare  se redactează în două exemplare, în limba de stat şi într-o limbă de circulaţie internaţională, înţeleasă de străin.
    (3) Dacă străinul este prezent, un exemplar al deciziei de returnare i se înmînează lui contra semnătură pe exemplarul care rămîne la autoritatea competentă pentru străini.
    (4) Dacă străinul nu este prezent, comunicarea se face:
    a) prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa declarată de străin ca loc al său de trai;
    b) prin afişare la sediul autorităţii competente pentru străini, în cazul în care nu se cunoaşte adresa la care locuieşte străinul.
    Articolul 54. Contestarea deciziei de returnare
    (1) Decizia de returnare poate fi atacată în instanţă de judecată în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării.
    (2) Exercitarea căii de atac prevăzută la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a deciziei de returnare. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei de judecată să dispună suspendarea executării deciziei de returnare pînă la soluţionarea acţiunii. Instanţa de judecată va examina de urgenţă cererea de suspendare, hotărîrea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.
    Articolul 55. Declararea străinului persoană indezirabilă
    (1) Declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asigurătorie de autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori în a cărui privinţă există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică.
    (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea unor alte autorităţi cu competenţe în domeniul ordinii publice şi al securităţii  naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul celor indicate la alin. (1).
    (3) Autoritatea competentă pentru străini emite o decizie motivată privind declararea străinului persoană indezirabilă după ce s-a constatat că este ca atare. Atunci cînd decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă se întemeiază pe raţiune de securitate naţională, în decizie nu vor fi menţionate motivele care stau la baza ei.
    (4) Dreptul de şedere al străinului încetează de drept la data emiterii deciziei privind declararea sa persoană indezirabilă.
    (5) Perioada pentru care un străin poate fi declarat persoană indezirabilă este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului cu o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că motivele care au determinat luarea acestei măsuri nu au încetat.
    (6) Măsura declarării străinului persoană indezirabilă se consemnează în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.
    Articolul 56.    Aducerea la cunoştinţă străinului 
                            a deciziei privind declararea sa
                             persoană  indezirabilă
    (1) Decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă se aduce la cunoştinţă acestuia de către autoritatea competentă pentru străini, în condiţiile art. 53.
    (2) Comunicarea datelor şi a informaţiilor care constituie motivele deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă se poate face, pentru raţiuni de securitate naţională,  numai în condiţiile stabilite şi numai către destinatarii prevăzuţi în mod expres de actele normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la securitatea naţională şi la protejarea secretului de stat. Astfel de date şi informaţii nu pot fi sub nici o formă, direct sau indirect, aduse la cunoştinţă străinului declarat persoană indezirabilă, inclusiv în cadrul examinării în instanţă de judecată a contestării deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă.
    Articolul 57.    Contestarea deciziei privind declararea
                            străinului persoană indezirabilă
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă poate fi atacată de acesta în instanţă de judecată.
    (2) Exercitarea căii de atac prevăzută la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instanţei de judecată să dispună suspendarea executării deciziei pînă la soluţionarea acţiunii. Instanţa de judecată va examina de urgenţă cererea de suspendare, hotărîrea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept.
    Articolul 58.  Îndepărtarea sub escortă a străinului
    (1) Îndepărtarea sub escortă a străinului presupune însoţirea acestuia de către personalul specializat al autorităţii competente pentru străini pînă la punctul de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional ori pînă în ţara de origine, de tranzit sau de destinaţie.
    (2) Dacă străinul posedă document de identitate valabil pentru trecerea frontierei de stat, mijloace financiare şi dacă nu este necesară efectuarea unor alte formalităţi, măsura prevăzută la alin. (1) va fi pusă în aplicare în 24 de ore.
    (3) Dacă măsura returnării nu poate fi aplicată în termenul indicat la alin. (2), străinul va fi luat în custodie publică.
    (4) Pentru străinii care nu posedă documente valabile de trecere a frontierei de stat vor fi solicitate documente de călătorie de la misiunile diplomatice sau de la oficiile consulare acreditate în Republica Moldova ale statelor ai căror cetăţeni sînt.
    (5) Pentru străinii proveniţi din state care nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în Republica Moldova vor fi solicitate documente de călătorie din ţara de origine prin intermediul organului abilitat în domeniul afacerilor externe.
    Articolul 59. Îndepărtarea în baza acordurilor de readmisie
    (1) Străinii prevăzuţi la art. 51 pot fi îndepărtaţi şi în baza acordurilor de readmisie încheiate de Republica Moldova cu alte state, în condiţiile stipulate în aceste acorduri.
    (2) La cererea statului care a încheiat acord de readmisie cu Republica Moldova, se poate permite tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către străinul care face obiectul unei proceduri de readmisie către un stat terţ, cu condiţia escortării şi a prezentării garanţiilor că acesta îşi poate continua călătoria şi că poate intra în statul de destinaţie.
    Articolul 60. Interzicerea îndepărtării
    (1) Îndepărtarea este interzisă dacă:
    a) străinul este minor, iar părinţii au drept de şedere în Republica Moldova;
    b) străinul este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova, iar perioada de şedere ilegală nu este mai mare de un an şi căsătoria nu este declarată nulă;
    c) există temeri justificate că viaţa străinului este pusă în pericol ori că el va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante în statul în care urmează să fie returnat;
    d) îndepărtarea este interzisă de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) străinul se află în situaţia prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e), cu excepţia cazului în care nu i s-a prelungit perioada pentru care i s-a acordat tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile art. 69 alin. (5).
    (2) Punerea în executare a măsurii îndepărtării se suspendă, în cazul străinilor care se află în una din situaţiile indicate la art. 12 alin. (1), pînă la data la care încetează motivele de neadmisie a ieşirii din Republica Moldova.
    (3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se poate acorda sau, după caz, prelungi dreptul de şedere în Republica Moldova de către autoritatea competentă pentru străini pentru unul dintre scopurile şi în condiţiile indicate la cap. IV şi V. Persoanelor specificate la alin. (1) lit. e) li se poate acorda drept de şedere permanentă în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3).
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) şi (3) străinii care prezintă pericol pentru ordinea publică, securitatea naţională ori care suferă de boli ce ameninţă sănătatea publică şi refuză să urmeze tratamentul stabilit de autorităţile medicale.
    Articolul 61. Reîntoarcerea voluntară asistată
    (1) Străinii aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova pot solicita sprijinul autorităţii competente pentru străini în vederea reîntoarcerii în ţara de origine dacă nu dispun de mijloace financiare.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini, în comun cu organizaţii naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu, va desfăşura programe comune pentru identificarea modalităţilor concrete de sprijinire a străinilor menţionaţi la alin. (1) în vederea reîntoarcerii lor în ţările de origine, precum şi a resurselor financiare necesare în acest sens.
    (3) Străinii prevăzuţi la alin. (1) pot beneficia în mod individual o singură dată de sprijinul acordat de autoritatea competentă pentru străini, prin intermediul programelor menţionate la alin. (2), pentru reîntoarcere în ţara de origine.
    Articolul 62.  Expulzarea
    (1) Împotriva străinului care a săvîrşit o contravenţie sau o infracţiune pe teritoriul Republicii Moldova poate fi dispusă măsura expulzării în condiţiile prevăzute de Codul penal şi de Codul contravenţional.
    (2) Dreptul de şedere al străinului încetează de drept la data la care a fost dispusă măsura expulzării.
    (3) Instanţa de judecată poate dispune ca, pînă la efectuarea expulzării, străinul să fie luat în custodie publică.
    (4) Dacă străinul nu posedă document de identitate pentru trecerea frontierei de stat sau mijloace financiare suficiente, autoritatea competentă pentru străini procedează conform art. 58 alin. (4) şi (5).
    (5) Procedurile detaliate referitoare la expulzarea străinilor vor fi stabilite prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 63. Interzicerea expulzării
    (1) Străinul nu poate fi expulzat într-un stat dacă există temeri justificate că acolo viaţa îi va fi pusă în pericol ori că va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante.
    (2) Măsura expulzării nu se dispune, iar în cazul în care a fost dispusă nu poate fi executată, dacă străinul se află în una din situaţiile menţionate la art. 12 alin. (1).
    (3) Interdicţia de expulzare durează pînă la dispariţia motivelor pe care a fost întemeiată.
    (4) Străinul care se află în una din situaţiile prevăzute în alin. (1) şi (2) poate fi expulzat pentru motive de securitate naţională sau de ordine publică.
    (5) Constatarea situaţiilor indicate la alin.(1) şi (2) este de competenţa instanţei de judecată, în urma comunicării efectuate de autoritatea competentă pentru străini.
    Articolul 64.  Luarea în custodie publică
    (1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrîngere a libertăţii de mişcare dispusă de instanţa de judecată împotriva străinului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de prezenta lege, precum şi împotriva străinului care a fost declarat indezirabil sau în a cărui privinţă instanţa de judecată a dispus expulzarea.
    (2) În cazul străinului împotriva căruia s-a dispus măsura returnării, luarea în custodie publică se dispune de către instanţa de judecată pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.
    (3) În cazul străinului împotriva căruia s-a dispus măsura expulzării, instanţa de judecată poate dispune ca, pînă la efectuarea expulzării de către autoritatea competentă pentru străini, acesta să fie luat în custodie publică.
    (4) Luarea în custodie publică a străinului declarat indezirabil se dispune de către instanţa de judecată la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.
    (5) Prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor prevăzuţi la alin. (2), (3) şi (4), care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova în termen de 30 de zile se dispune de către instanţa de judecată la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini.
    (6) Perioada maximă de luare în custodie publică a străinului împotriva căruia s-a dispus măsura returnării nu poate depăşi 6 luni.
    (7) Străinul împotriva căruia s-a dispus măsura returnării poate depune plîngere împotriva măsurilor de  luare în custodie publică în instanţă de judecată, care este obligată să o examineze în 5 zile lucrătoare din data primirii. Depunerea plîngerii nu suspendă executarea măsurii de luare în custodie publică.
    (8) Străinii luaţi în custodie publică, precum şi cei returnaţi sînt supuşi, în   24 de ore,  înregistrării dactiloscopice şi sînt fotografiaţi.
    Articolul 65. Centrul de plasament temporar al străinilor
    (1) Străinii luaţi în custodie publică vor fi plasaţi în Centrul de plasament temporar al străinilor, denumit în continuare Centru.
    (2) Centrul este o structură specializată, administrată de autoritatea competentă pentru străini, destinată cazării temporare a străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura returnării ori expulzării şi care au fost luaţi în custodie publică.
    (3) Organizarea, funcţionarea şi asigurarea tehnico-materială a Centrului se reglementează prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 66.    Drepturile şi obligaţiile străinilor cazaţi
                             în Centru
    (1) Străinii cazaţi în Centru beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de drepturile stipulate în tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    (2) Străinii cazaţi în Centru au dreptul la asistenţă juridică, medicală, socială şi la respectarea opiniei şi a specificului propriu în materie religioasă, filozofică şi culturală.
    (3) Străinii cazaţi în Centru au dreptul să fie informaţi în scris, imediat după cazare, în limba pe care o vorbesc sau într-o limbă înţeleasă, despre motivele principale care au condus la luarea măsurii, despre drepturile şi obligaţiile pe care le au în timpul şederii în Centru.
    (4) Pe întreaga perioadă a şederii în Centru, străinilor li se va asigura posibilitatea comunicării cu reprezentanţii diplomatici şi consulari ai statului de provenienţă.
    (5) Străinii cazaţi în Centru vor fi trataţi fără discriminare pe motiv de rasă, sex, vîrstă, cultură, naţionalitate, religie sau apartenenţă la un anumit grup social.
    (6) Pe durata cazării, străinii sînt obligaţi să respecte regulile, programul zilnic şi ordinea interioară stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului.
    Articolul 67.    Tolerarea rămînerii pe teritoriul
                             Republicii Moldova
    (1) Tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea, acordată de autoritatea competentă pentru străini, de a rămîne pe teritoriul ţării străinilor care nu au drept de şedere şi care, din motive obiective, nu pot părăsi teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Prin motive obiective, în sensul prezentei legi, se înţeleg împrejurările independente de voinţa străinului, imprevizibile, care nu pot fi înlăturate şi din a căror cauză străinul nu poate părăsi teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 68.    Categoriile de străini care pot beneficia
                             de acordarea tolerării
    (1) De acordarea tolerării pot beneficia:
    a) străinii împotriva cărora s-a dispus măsura luării în custodie publică şi care nu au putut fi returnaţi în termen de 6 luni;
    b) străinii care se află în situaţiile menţionate la art. 12 alin. (1) şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea unui drept de şedere;
    c) străinii cărora li s-a respins prin hotărîre judecătorească irevocabilă cererea de acordare a unei forme de protecţie, în conformitate cu prevederile legale, şi care, din motive obiective, nu au părăsit teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit de lege;
    d) străinii a căror prezenţă temporară pe teritoriul Republicii Moldova este cerută de interese publice;
    e) străinii care sînt sau care au fost victime ale traficului de fiinţe umane.
    (2) Tolerarea nu se acordă străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a dispus măsura expulzării.
    Articolul 69.  Regimul tolerării
    (1) Tolerarea se acordă pentru o perioadă de pînă la 6 luni care poate fi prelungită cu noi perioade de pînă la 6 luni, pînă la dispariţia cauzelor.
    (2) Tolerarea nu anulează obligaţia străinilor de a părăsi Republica Moldova la încetarea motivelor pentru care a fost acordată.
    (3) Tolerarea încetează în momentul părăsirii teritoriului Republicii Moldova de către străin.
    (4) La încetarea motivelor care au stat la baza acordării tolerării, străinul va fi îndepărtat imediat de pe teritoriul Republicii Moldova, fără notificare prealabilă.
    (5) În cazul persoanelor indicate la art. 68 alin. (1) lit. e), instanţa de judecată  poate dispune prelungirea tolerării dacă prezenţa lor este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal. În acest caz, tolerarea se prelungeşte succesiv, în condiţiile prevăzute la alin. (1), pînă la încetarea procesului penal.
    (6) Străinul este obligat să se prezinte, lunar sau ori de cîte ori este chemat, la autoritatea competentă pentru străini şi să anunţe despre orice schimbare a reşedinţei.
    (7) Tolerarea are valabilitate teritorială limitată la raza de reşedinţă a străinului, iar orice deplasare în afara acesteia este permisă numai cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente pentru străini.
    (8) În cazul nerespectării obligaţiilor menţionate la alin. (6) şi (7) poate fi dispusă măsura luării în custodie publică a străinului.
    Articolul 70.  Autoritatea competentă pentru străini
    (1) Activitatea autorităţii competente pentru străini este un serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în baza şi în vederea executării legii.
    (2) În exercitarea atribuţiilor, autoritatea competentă  pentru străini cooperează cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu organizaţii internaţionale.
    (3) Structura organizatorică şi atribuţiile autorităţii  competente pentru străini se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.
    Articolul 71. Suportarea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile de îndepărtare de pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor care dispun de mijloace financiare le suportă aceştia.
    (2) Dacă străinul nu dispune de mijloace financiare şi a intrat în Republica Moldova în baza unei invitaţii, cheltuielile le suportă persoana fizică sau juridică care a invitat străinul.
    (3) Angajatorul persoană fizică sau juridică este obligat să suporte cheltuielile de îndepărtare a străinului pe care l-a angajat ilegal sau al cărui permis de şedere nu mai este valabil.
    (4) Cheltuielile de îndepărtare a străinilor care nu dispun de mijloacele necesare în acest sens, cheltuielile de transport, de alimentare, de întreţinere şi de cazare în Centru, precum şi cheltuielile de asistenţă medicală şi de spitalizare se suportă de la bugetul autorităţii competente pentru străini.
    (5) Costurile construirii, amenajării, întreţinerii şi funcţionării Centrului se suportă de la bugetul autorităţii competente pentru străini.
    (6) Normele referitoare la materialele de întreţinere şi de igienă personală, precum şi normele de alimentare a străinilor luaţi în custodie publică se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
Capitolul VIII
DOCUMENTAREA STRĂINILOR
    Articolul 72.    Eliberarea actelor de identitate pentru
                             străini
    (1) Autoritatea competentă pentru străini eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit, după caz, dreptul de şedere în Republica Moldova următoarele acte de identitate:
    a) permis de şedere provizorie - străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit, după caz,  dreptul de şedere provizorie;
    b) permis de şedere permanentă - străinului, cu excepţia apatrizilor,  căruia i s-a acordat drept de şedere permanentă în Republica Moldova;
    c) buletin de identitate pentru apatrizi şi, la cerere, paşaport pentru apatrizi – apatridului căruia i s-a acordat drept de şedere permanentă în Republica Moldova.
    (2) Actele de identitate se perfectează de organul competent desemnat de Guvern.
    (3) Cererea de eliberare a actelor de identitate pentru străini se depune la Ghişeul Unic, instituit în cadrul autorităţii competente pentru străini.
    Articolul 73. Regimul permisului de şedere şi al
                          buletinului de identitate pentru apatrizi
    (1) Permisul de şedere şi buletinul de identitate pentru apatrizi atestă identitatea străinului şi dreptul de şedere în Republica Moldova, precum şi durata şi scopul pentru care i s-a acordat acest drept.
    (2) Titularul permisului de şedere sau al buletinului de identitate pentru apatrizi este obligat să aibă în permanenţă asupra sa documentul, să nu îl înstrăineze şi să îl prezinte la solicitarea organelor abilitate.
    Articolul 74.    Valabilitatea permisului de şedere
                            provizorie
    (1) Valabilitatea permisului de şedere provizorie este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de şedere provizorie a titularului în Republica Moldova.
    (2) Permisul de şedere provizorie se reînnoieşte de fiecare dată cu ocazia prelungirii dreptului de şedere provizorie.
    Articolul 75.    Valabilitatea permisului de şedere
                             permanentă şi a buletinului de identitate
                             pentru apatrizi
    (1) Permisul de şedere permanentă se eliberează la data acordării dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, pe perioada valabilităţii actului de identitate naţional, şi se reînnoieşte succesiv.
    (2) Buletinul de identitate pentru apatrizi se eliberează la data acordării dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    Articolul 76.    Documentele de călătorie eliberate
                            străinilor
    Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova eliberează titlu de călătorie străinului aflat temporar în străinătate, cu drept de şedere valabil în Republica Moldova, care nu mai este în posesia unui document de identitate valabil pentru trecerea frontierei de stat şi care, din motive obiective, nu poate obţine un asemenea document de la reprezentanţa diplomatică a ţării al cărei cetăţean este.
    Articolul 77.    Regimul paşaportului pentru apatrizi
    Paşaportul pentru apatrizi face dovada identităţii şi a calităţii de apatrid cu drept de şedere în Republica Moldova a titularului şi îi dă dreptul de a ieşi şi de a intra în ţară prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului internaţional de călători.
    Articolul 78.    Anularea permisului de şedere, a
                            buletinului de identitate pentru apatrizi
                             şi a paşaportului pentru apatrizi
    (1) În cazul în care titularului permisului de şedere, al buletinului de identitate pentru apatrizi sau al paşaportului pentru apatrizi i se anulează dreptul de şedere provizorie sau permanentă, documentul se anulează la data deciziei de anulare şi se retrage cel tîrziu la data la care această decizie este adusă la cunoştinţă străinului.
    (2) În cazul în care îşi pierde calitatea de apatrid cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova, titularul buletinului de identitate pentru apatrizi are obligaţia de a depune documentul la autoritatea competentă pentru străini, care îl retrage şi îl anulează.
    Articolul 79.    Furtul, pierderea, deteriorarea sau
                             distrugerea permisului de şedere,
                             buletinului de identitate pentru apatrizi
                             şi a paşaportului pentru apatrizi
    (1) Autoritatea competentă pentru străini eliberează străinului un nou permis de şedere, buletin de identitate sau paşaport pentru apatrizi în locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care a fost sesizată.
    (2) Permisele de şedere, buletinele de identitate pentru apatrizi şi paşapoartele pentru apatrizi deteriorate se retrag şi se anulează de către autoritatea competentă pentru străini.
    Articolul 80.    Forma şi conţinutul actelor de identitate
                             pentru străini
    Forma şi conţinutul actelor de identitate pentru străini prevăzute în prezentul capitol se stabilesc prin Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    Articolul 81. Taxa de stat
    Pentru examinarea cererii de acordare, de prelungire a dreptului de şedere provizorie, de acordare a dreptului de şedere permanentă, precum şi pentru eliberarea actelor de identitate străinilor se percepe taxă de stat.
Capitolul IX
EVIDENŢA STRĂINILOR, PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL ŞI CONDIŢIILE
DE AFLARE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 82.    Evidenţa străinilor în cadrul Subsistemului
                             informaţional al autorităţii competente
                             pentru străini
    (1) La nivelul autorităţii competente pentru străini se constituie Subsistemul informaţional (parte componentă a Sistemului informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului), ca sistem complex de prelucrare a datelor cu caracter personal ale străinilor, necesar îndeplinirii atribuţiilor legale cu privire la admisia, şederea şi îndepărtarea străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Regulamentul de funcţionare şi de utilizare a Subsistemului informaţional al autorităţii competente pentru străini se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
    Articolul 83.    Instituţiile competente să prelucreze
                            datele cu caracter personal ale străinilor
    (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei legi, a regulamentelor sau a instrucţiunilor emise în baza acestei legi, autoritatea competentă pentru străini, organul de control al frontierei de stat, alte organe abilitate cu funcţii în domeniul migraţiei pot efectua activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale străinilor.
    (2) Prelucrarea şi protecţia datelor personale ale străinilor se efectuează în condiţiile legii.
    Articolul 84. Evidenţa şi condiţiile de aflare a străinilor
                          pe teritoriul Republicii Moldova
    (1) Evidenţa străinilor care intră sau ies de pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, prin aplicarea menţiunii respective în actele de identitate naţionale şi prin introducerea informaţiei din aceste acte în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.
    (2) Străinilor care nu au obligaţia de a obţine viză de intrare în  Republica Moldova li se permite intrarea pe teritoriul ţării şi se pot afla pînă la 90 de zile în decursul a 6 luni, începînd cu data primei intrări în ţară.
    (3) Străinii aflaţi temporar în mod legal pot rămîne pe teritoriul  Republicii Moldova numai pînă la data la care încetează dreptul de aflare stabilit prin viză sau, după caz, permisul de şedere ori buletinul de identitate pentru apatrizi.
Capitolul X
REGIMUL JURIDIC APLICABIL UNOR CATEGORII
SPECIALE DE STRĂINI
    Articolul 85.    Regimul juridic aplicabil străinilor minori
                             aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova
                             fără reprezentanţii lor legali
    (1) În cazul străinilor minori care au intrat şi rămîn neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea competentă pentru străini procedează după cum urmează:
    a) stabileşte identitatea şi modul lor de intrare în ţară;
    b) le asigură, indiferent de modul de intrare în Republica Moldova, reprezentarea printr-o instituţie competentă potrivit legii, care le va oferi protecţia şi îngrijirea necesară, inclusiv cazarea în centre speciale de ocrotire a minorilor, în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni ai Republicii Moldova;
    c) adoptă măsuri de identificare a părinţilor, indiferent de locul lor de reşedinţă, în scopul reîntregirii familiei;
    d) pînă la identificarea părinţilor, acordă acces minorilor de vîrstă şcolară la sistemul de învăţămînt;
    e) în cazul în care părinţii nu au reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova, returnează minorul în ţara de reşedinţă a părinţilor ori în ţara în care au fost identificaţi alţi membri de familie, cu acceptul acestora;
    f) în cazul în care părinţii ori alţi membri de familie nu au fost identificaţi sau minorul nu este acceptat în statul de origine, acordă acestuia drept de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) La interviul cu străinii minori care intră neînsoţiţi sau care rămîn neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Moldova asistă specialistul în domeniul ocrotirii drepturilor copilului.
    (3) În scopul identificării unor soluţii adecvate, autoritatea competentă pentru străini cooperează cu alte instituţii, precum şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale specializate în domeniul ocrotirii drepturilor copilului.
    Articolul 86. Accesul străinilor minori la educaţie
    (1) Străinii minori care locuiesc în Republica Moldova au acces la învăţămîntul primar în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni ai Republicii Moldova.
    (2) Organul abilitat în domeniul învăţămîntului stabileşte, potrivit legii, limitele şi condiţiile recunoaşterii şi echivalării studiilor efectuate în ţara de origine pentru înscrierea elevilor străini în sistemul naţional de învăţămînt.
    Articolul 87. Repatrierea
    (1) Dreptul la repatriere se acordă persoanelor care s-au născut în Republica Moldova şi care, din anumite motive, nu au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova, precum şi urmaşilor acestora, indiferent de locul lor de trai.
    (2) Autoritatea competentă pentru străini acordă persoanelor specificate la alin. (1) dreptul la repatriere, eliberîndu-le confirmarea de repatriere.
    (3) Confirmarea de repatriere constituie un temei pentru eliberarea permisului de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova sau a buletinului de identitate pentru apatrizi.
Capitolul XI
GESTIONAREA IMIGRAŢIEI
    Articolul 88. Măsurile de gestionare a imigraţiei
    (1) Pentru asigurarea gestionării eficiente a imigraţiei, Guvernul stabileşte anual sau la necesitate:
    a) cota de imigrare în scop de muncă, la propunerea organului abilitat, în funcţie de necesităţile economiei naţionale;
    b) cuantumul alocaţiilor necesare pentru alimentarea, întreţinerea şi cazarea străinilor în Centru, precum şi al alocaţiilor pentru asistenţă medicală şi spitalizare;
    c) cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere în funcţie de durata şi de scopul şederii şi de media preţurilor de cazare şi de masă în Republica Moldova, precum şi de preţul întoarcerii în ţara de origine;
    d) cuantumul mijloacelor de întreţinere pentru studenţii străini, în funcţie de  taxele de studii, de asigurare medicală, de cazare şi de întreţinere pe întreaga perioadă de studii; 
    e) procedura de stabilire a nivelului de cunoaştere a limbii de stat.
    (2) Guvernul poate adopta orice alte măsuri suplimentare de gestionare eficientă în domeniul imigraţiei.
    Articolul 89.    Soluţionarea litigiilor şi răspunderea
                            juridică pentru încălcarea prevederilor
                             prezentei legi
    (1) Litigiile care apar în procesul aplicării prezentei legi se soluţionează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
    (2) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere penală, contravenţională sau civilă, după caz.
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 90
    Situaţiile aflate în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentei legi  vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile ei.
    Articolul 91
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va adopta actele normative necesare implementării prezentei legi şi asigurării activităţii autorităţii competente pentru străini;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 92
    Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 93
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1–2, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE   PARLAMENTULUI                              Mihai GHIMPU

    Nr. 200. Chişinău, 16 iulie 2010.