LPM151/2011
ID intern unic:  339761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 151
din  15.07.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 403
    MODIFICAT
   
LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 56), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12, punctul 19) va avea următorul cuprins:
    „19) să verifice respectarea de către străini a regulilor de şedere în Republica Moldova;”.
    2. Articolul 13:
    la punctul 44), cuvintele „cetăţenilor străini sau a apatrizilor” se substituie cu cuvîntul „străinilor”;
    punctul 45) va avea următorul cuprins:
     „45) să emită decizii de returnare a străinilor şi să asigure îndepărtarea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova.”
    Art. II. – Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:
    „3) pentru eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova a paşapoartelor sau a documentelor înlocuitoare în schimbul celor pierdute, a foilor suplimentare la paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova care pleacă să domicilieze în străinătate; pentru examinarea cererii de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova sau de renunţare la ea; pentru eliberarea invitaţiei în Republica Moldova; pentru eliberarea sau prelungirea vizelor; pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie; pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de şedere permanentă; pentru acordarea sau prelungirea dreptului la muncă; pentru eliberarea confirmării de repatriere; pentru eliberarea permisului de şedere provizorie sau permanentă; pentru eliberarea buletinului de identitate pentru apatrizi; pentru eliberarea documentului de călătorie pentru apatrizi; pentru examenul de stabilire a nivelului de cunoaştere a limbii de stat;
    4) pentru înregistrarea domiciliului;”.
    2. La articolul 3, punctele 3) şi 4) vor avea următorul cuprins:
    „3) pentru efectuarea altor acţiuni:
    a) pentru eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova
       a paşapoartelor sau a documentelor înlocuitoare în schimbul
       celor pierdute, a foilor suplimentare la paşaportul cetăţeanului
       Republicii Moldova care pleacă să domicilieze în străinătate              100%
    b) pentru examinarea cererii de acordare a cetăţeniei
         Republicii Moldova sau de renunţare la ea                                      180 lei
    c) pentru eliberarea invitaţiei în Republica Moldova                              100%
    d) pentru eliberarea sau prelungirea vizelor                                           100 %
    e) pentru examinarea cererii de acordare sau pe prelungire a
        dreptului de şedere provizorie                                                           180 lei
    f) pentru examinarea cererii de acordare a dreptului de şedere
        permanentă                                                                                      200 lei
    g) pentru acordarea dreptului la muncă                                                  1440 lei
    h) pentru prelungirea dreptului la muncă                                                 720 lei
    i) pentru eliberarea confirmării de repatriere                                           100%
    j) pentru eliberarea permisului de şedere provizorie sau
        permanentă                                                                                        50 lei
    k) pentru eliberarea buletinului de identitate pentru apatrizi                       100%
    l) pentru eliberarea documentului de călătorie pentru apatrizi                    100%
    m) pentru examenul de stabilire a nivelului de cunoaştere a limbii de stat   100 lei
    4) pentru înregistrarea domiciliului                                                            50%”.
    3. Articolul 4:
    la alineatul (3) punctul 7), cuvintele „cetăţenii străini” se substituie cu cuvîntul „străinii”, iar după cuvintele „permiselor de şedere” se introduce cuvîntul „provizorie”;
    alineatul (6):
    la punctul 1), cuvintele „cetăţenii străini” se substituie cu cuvîntul „străinii”, iar textul „eliberarea adeverinţei de imigrant” se substituie cu textul „examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere  provizorie”;
    la punctul 2), cuvintele „cetăţenii străini” se substituie cu cuvîntul „străinii”.
    Art. III. – Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 6, art. 54), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (5) se abrogă.
    2. La articolul 2 alineatul (1), cuvintele „călătorie, apatrizilor” se substituie cu cuvintele „călătorie apatrizilor”.
    3. Capitolul III se abrogă.
    4. În titlul capitolului IV, textul  „ , a documentelor de călătorie, a invitaţiilor şi a permiselor de şedere” se substituie cu textul „şi a documentelor de călătorie”.
    5. Articolul 9 se abrogă.
    6. La articolul 10, textul  „ , a documentului de călătorie, a invitaţiei şi a permisului de şedere” se substituie cu textul „sau a documentului de călătorie”.
    7. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.
    Art. IV. – Articolul 3 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), textul „care domiciliază permanent în Republica Moldova” se substituie cu textul „cărora li s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Permisul de şedere provizorie se eliberează străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit, după caz, dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Permisul de şedere permanentă se eliberează străinului, cu excepţia apatrizilor, căruia i s-a acordat dreptul de şedere permanentă în Republica Moldova.”
    la alineatul (5) litera d), poziţiile:
    „CR       – PERMIS DE ŞEDERE
                     ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
                     PERMISSION FOR RESIDANCE;
    IR          – PERMIS DE ŞEDERE PENTRU CETĂŢENI
                     STRĂINI (provizoriu)
                     RESIDENCE PERMIT FOR FOREIGN
                     CITIZENS (temporary);
    IC          – PERMIS DE ŞEDERE PENTRU
                    APATRIZI  (provizoriu)
                    STATELESS PERSONS RESIDENCE
                    PERMIT (temporary);”
    se substituie cu poziţiile:
    „CR      – PERMIS DE ŞEDERE PERMANENTĂ
                    PERMANENT RESIDENCE PERMIT;
    IR         – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE
                    (pentru străini)
                    TEMPORARY RESIDENCE PERMIT
                    (for foreigners);
    IC        – PERMIS DE ŞEDERE PROVIZORIE
                   (pentru apatrizi)
                   TEMPORARY RESIDENCE PERMIT
                   (for stateless persons);”
    alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Valabilitatea permisului de şedere provizorie este limitată la perioada pentru care s-a acordat sau, după caz, s-a prelungit dreptul de şedere provizorie în Republica Moldova al titularului. Permisul de şedere provizorie se reînnoieşte de fiecare dată cu ocazia prelungirii dreptului de şedere provizorie.”
    articolul se completează cu alineatul (121) cu următorul cuprins:
    „(121) Permisul de şedere permanentă se eliberează pe perioada valabilităţii actului de identitate naţional şi se reînnoieşte succesiv.”
    alineatul (13) se abrogă;
    alineatul (14) va avea următorul cuprins:
    „(14) În permisele de şedere provizorie pentru străini se indică suplimentar:
    a) seria şi numărul actului de identitate naţional;
    b) ţara de reşedinţă;
    c) scopul şederii;
    d) instituţia, organizaţia sau persoana gazdă.”
   [Art.V  abrogat prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    Art. VI. – La articolul 8 litera r) din Legea nr. 619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 10–11, art. 115), cu modificările ulterioare, cuvintele „cetăţenilor străini şi a apatrizilor” se substituie cu cuvîntul „străinilor”.
    Art. VII. – La articolul 9 litera n) din Legea nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, textul „persoanelor străine şi apatrizilor, precum şi de respectarea regimului de aflare a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în ţară” se substituie cu textul „şi a străinilor, precum şi de respectarea regimului de şedere a străinilor în ţară”.
    Art. VIII. – Legea nr. 162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 612), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (1) litera f), cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor” se substituie cu cuvîntul „străinilor”.
    2. La articolul 8 alineatul (1), punctul 9) va avea următorul cuprins:
    „9) să dispună interzicerea intrării în Republica Moldova a străinilor, precum şi să nu permită intrarea în ţară a străinilor în condiţiile Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;”.
    3. La articolul 9 alineatul (5), cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor” se substituie cu cuvîntul „străinilor”.
    Art. IX. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 151. Chişinău, 15 iulie 2011.