HGA630/2011
ID intern unic:  339886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 630
din  22.08.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi
efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
Publicat : 26.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 139-145     art Nr : 700
    Abrogată prin HG697 din 30.08.17, MO329/06.09.17 art.802

    MODIFICAT

    HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589
    HG421 din 26.06.13, MO136-139/28.06.13 art.508; în vigoare 01.06.13
    HG357 din 12.06.13, MO125-129/14.06.13 art.408

    NOTĂ:
    în tot textul Regulamentului din anexa nr.1, cuvîntul „organisme” se substituie cu cuvîntul „organizaţii”, cuvîntul „post” se substituie cu cuvîntul „funcţie”, la cazul gramatical corespunzător prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589    În temeiul art. 20 pct. 2) şi art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr.1;
    structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în număr de 178 unităţi, inclusiv personalul de deservire a clădirilor în număr de 20 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG357 din 12.06.13, MO125-129/14.06.13 art.408]
    3. În activitatea sa de conducere a Ministerului, ministrul este asistat de trei viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern, la propunerea ministrului, şi un secretar general (post diplomatic), numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului.
    [Pct.3 modificat prin HG357 din 12.06.13, MO125-129/14.06.13 art.408]
    4. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene funcţionează Colegiul Ministerului, constituit din 13 membri.
    5. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 3.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                    Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 630. Chişinău, 22 august 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.630
din 22 august 2011
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
     1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
     2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare – Minister) este organul central de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, avînd sediul în municipiul Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 80.
    3. Ministerul dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de alte ştampile şi anteturi.
    4. Ministerul este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, alte legi şi hotărîri ale Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezentul Regulament.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE MINISTERULUI
    5. Ministerul asigură realizarea politicii externe a Republicii Moldova în concordanţă cu interesele naţionale, inclusiv monitorizarea şi coordonarea procesului de integrare europeană a ţării, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi programul de activitate al Guvernului.
    6. Pornind de la misiunea care îi revine, Ministerul exercită următoarele funcţii de bază:
    1) elaborarea documentelor de politici publice, a actelor legislative şi normative de punere în aplicare a acestora, în conformitate cu priorităţile de politică externă, inclusiv de integrare europeană a ţării, stabilite în programul de activitate al Guvernului;
    2) participarea la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice naţionale şi sectoriale;
    3) asigurarea, în numele statului sau al Guvernului Republicii Moldova, a reprezentării pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
    4) monitorizarea şi controlul aplicării şi respectării cadrului normativ din domeniul său de activitate şi a reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor ce îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
    5) elaborarea cadrului legislativ şi normativ privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova, precum şi a propunerilor de modificare a acestuia;
    6) administrarea fondurilor şi bunurilor Ministerului.
    7. În vederea realizării funcţiilor sale de bază, Ministerul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) apără şi promovează pe plan extern interesele naţionale ale Republicii Moldova, asigurînd caracterul unic al politicii externe a statului;
    2) iniţiază şi desfăşoară activităţi internaţionale, contribuind la dezvoltarea relaţiilor diplomatice şi de cooperare cu toate statele, relaţii întemeiate pe principiile şi pe normele dreptului internaţional;
    3) asigură reprezentarea Republicii Moldova şi promovarea intereselor naţionale în statele lumii în cadrul organizaţiilor internaţionale, în relaţiile cu Uniunea Europeană, precum şi în contextul reuniunilor, conferinţelor şi forurilor internaţionale; participă la elaborarea mandatului delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova la conferinţele, reuniunile internaţionale, precum şi la evenimentele desfăşurate în cadrul dialogului cu Uniunea Europeană;
    4) monitorizează şi coordonează activitatea autorităţilor publice centrale în cadrul procesului de integrare europeană a ţării, inclusiv în contextul negocierilor pe marginea Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană;
    5) examinează şi formulează propuneri cu privire la ajustarea politicilor naţionale la standardele europene;
    6) coordonează acţiunile realizate la nivel naţional ca rezultat al alinierii Republicii Moldova la deciziile sau poziţiile Uniunii Europene;
    7) coordonează, în limitele competenţei sale, pe plan naţional, poziţiile Republicii Moldova expuse la forurile internaţionale;
    8) elaborează şi prezintă, în modul stabilit, Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului propuneri privind dezvoltarea relaţiilor Republicii Moldova cu alte state şi organizaţii internaţionale, în baza analizei informaţiilor privind relaţiile bilaterale şi multilaterale, evoluţiei vieţii internaţionale şi intereselor Republicii Moldova;
    9) contribuie, prin acţiuni de politică externă, la consolidarea statului de drept şi a instituţiilor democratice în societate;
    10) coordonează poziţiile Republicii Moldova prezentate pe plan extern în domeniul drepturilor omului;
    11) contribuie prin mijloace diplomatice la atragerea şi consolidarea sprijinului internaţional necesar în vederea soluţionării problemei transnistrene şi retragerii trupelor şi armamentelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova, întreţinînd un dialog intens cu partenerii externi şi organizaţiile internaţionale, precum şi în strînsă conlucrare cu autorităţile naţionale, antrenate în realizarea politicii de reintegrare teritorială a ţării;
    12) acordă asistenţă şi protecţie drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate, persoanelor fizice şi juridice, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, practicii internaţionale, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi în conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional;
    13) contribuie la dezvoltarea relaţiilor cu diaspora moldovenească;
    14) organizează şi desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate activităţi consulare;
    15) asigură buna funcţionare a misiunilor diplomatice, a reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi a oficiilor consulare străine pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul asigurării îndeplinirii sarcinilor pe plan extern;
    16) coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate;
    17) asigură aparatul central al Ministerului şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare cu personal calificat, organizează cursuri de perfecţionare a personalului serviciului diplomatic, precum şi asigură realizarea drepturilor şi respectarea obligaţiilor angajaţilor, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    18) mediatizează în străinătate subiectele de pe agenda politicii externe şi interne a Republicii Moldova, informînd, totodată, comunitatea internaţională despre procesele de transformare democratică din ţară şi cele de apropiere de standardele europene;
    19) colaborează la elaborarea, fundamentarea şi realizarea politicii economice şi comerciale a Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi programul de activitate al Guvernului;
    20) iniţiază şi participă la negocieri în vederea încheierii tratatelor internaţionale;
    21) exercită controlul asupra executării legislaţiei referitoare la încheierea tratatelor internaţionale;
    22) elaborează şi avizează proiecte de tratate internaţionale;
    [Pct.7 subpct.22) modificat prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
    23) înaintează Guvernului propuneri privind iniţierea negocierilor, semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea tratatelor internaţionale, aderarea la acestea sau denunţarea lor; elaborează propuneri şi coordonează procedura de parafare a proiectelor de tratate internaţionale şi efectuare a schimbului instrumentelor de ratificare;
    [Pct.7 subpct.23) modificat prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
    24) coordonează activitatea de raportare pe care o desfăşoară autorităţile publice naţionale în vederea implementării tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte;
    25) monitorizează, în colaborare cu alte autorităţi publice centrale, procesul de aplicare a prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prezintă Guvernului informaţii privind implementarea obligaţiilor asumate în cadrul realizării acestor tratate;
    26) urmăreşte respectarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul tratatelor internaţionale, raportează în numele statului, precum şi coordonează sau facilitează activitatea de raportare a instituţiilor naţionale;
    27) participă, în comun cu autorităţile naţionale de resort la procesul de elaborare şi transpunere în viaţă a politicii de securitate naţională şi la eforturile paneuropene în domeniul securităţii internaţionale, inclusiv prin asigurarea coordonării la nivel naţional a activităţilor ce ţin de dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu structurile euroatlantice;
    28) asigură implementarea adecvată a legislaţiei în domeniile de competenţă;
    29) informează organizaţiile Uniunii Europene despre realizarea planului naţional anual de armonizare a legislaţiei;
    30) colaborează cu autorităţile administraţiei publice din ţară şi cu societatea civilă în vederea realizării misiunii sale în condiţii de maximă transparenţă şi spirit de susţinere reciprocă, garantînd actul participativ al societăţii;
    31) asigură protocolul de stat şi ceremonialul;
    32) întreţine arhiva diplomatică de stat şi elaborează politici în acest domeniu;
    33) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să iniţieze şi să prezinte Guvernului proiecte privind perfecţionarea legislaţiei în domeniile de competenţă;
    2) să elaboreze, să aprobe, să modifice sau să abroge, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordine, dispoziţii, regulamente, instrucţiuni, reguli, reglementări şi alte acte normative departamentale;
    3) să dispună autorităţilor administraţiei publice realizarea acţiunilor legate de politica externă şi procesul de integrare europeană;
    4) să convoace şedinţe cu participarea factorilor de decizie şi a experţilor ministerelor şi ai altor autorităţi publice centrale pentru dezbaterea, soluţionarea şi formarea poziţiei unice asupra chestiunilor de pe agenda politicii externe şi procesului de integrare europeană a ţării;
    5) să propună crearea, reorganizarea sau lichidarea, în modul stabilit de legislaţie, a subdiviziunilor din subordine;
    6) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sferele de competenţă proprie;
    7) să propună crearea sau gestionarea (inclusiv prin participare, după caz), structurilor interministeriale pentru soluţionarea unor probleme sau implementarea angajamentelor asumate pe plan internaţional, care necesită contribuţia altor instituţii;
    8) să adopte, în limitele legii, norme obligatorii privind procedura de prestare a serviciilor de către subdiviziunile interioare ale aparatului central sau structurile subordonate Ministerului, precum şi să soluţioneze problemele cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor, în modul stabilit de Guvern;
    [Pct.8 subpct.8) în redacţia HG421 din 26.06.13, MO136-139/28.06.13 art.508; în vigoare 01.06.13]
    9) să folosească mijloacele speciale, obţinute în urma prestării serviciilor consulare, cu excepţia taxelor consulare, pentru acoperirea cheltuielilor aferente, suportate de către misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organizaţiile internaţionale şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova, în modul stabilit în legislaţie.
 Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII  MINISTERULUI
     9. Ministerul îşi organizează activitatea în baza principiilor transparenţei în procesul decizional şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele competenţei lor.
    10. Ministerul este condus de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe şi integrării europene (în continuare – ministrul), numit în funcţie şi eliberat din funcţie conform Constituţiei Republicii Moldova şi Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
    11. Ministrul:
    1) conduce activitatea Ministerului şi a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobă decizii privind instituţiile serviciului diplomatic;
    2) delimitează sarcinile şi atribuţiile şi stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, secretarului general, ambasadorului cu misiuni speciale şi ale conducătorilor subdiviziunilor din subordinea aparatului central al Ministerului şi instituţiilor subordonate Ministerului;
    3) emite ordine şi instrucţiuni obligatorii pentru subdiviziunile interioare ale aparatului central al Ministerului;
    4) prezintă Guvernului Republicii Moldova, în modul stabilit, propuneri privind înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice;
    [Pct.11 subpct.4) modificat prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
    5) prezintă Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea clasei oficiilor consulare ale Republicii Moldova;
    6) promovează relaţiile bilaterale şi multilaterale politice, comerciale, economice, culturale, ştiinţifice şi de alta natură ale Republicii Moldova cu statele lumii, reglementează eventualele probleme politico-juridice care există sau care pot apărea în raport cu aceste state;
    7) reprezintă Ministerul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice din străinătate şi în relaţiile cu organizaţii internaţionale;
    8) în limita competenţelor ce-i revin, aprobă sau, după caz, modifică statul de personal al aparatului central şi al subdiviziunilor Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită, aprobate de Guvern;
    9) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului;
    10) înaintează Guvernului propuneri privind numirea în funcţie şi rechemarea din funcţie a ambasadorilor extraordinari şi plenipotenţiari, a reprezentanţilor permanenţi, trimişilor şi însărcinaţilor cu afaceri en titre (permanenţi) şi a trimişilor – şefi ai misiunilor diplomatice;
    [Pct.11 subpct.10) modificat prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
    11) înaintează Guvernului propuneri privind desemnarea în funcţie şi rechemarea din funcţie a consulilor generali;
    111) numeşte şi recheamă în/din funcţii însărcinaţii cu afaceri ad-interim (interimari);
    [Pct.11 subpct.111) introdus prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
    12) numeşte în funcţii şi recheamă din funcţii şefii celorlalte oficii consulare;
    13) numeşte în funcţii şi eliberează din funcţii personalul din cabinetul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe şi integrării europene;
    14) numeşte funcţionarii publici în funcţii diplomatice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu în condiţiile Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic;
    15) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu funcţionarii publici care nu deţin funcţii diplomatice;
    16) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul administrativ-tehnic şi de serviciu;
    17) exercită monitorizarea generală a îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu de către personalul Ministerului şi al subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului;
    171) eliberează depline puteri conform deciziei privind iniţierea negocierilor şi conform deciziei privind aprobarea semnării tratatului internaţional;
    [Pct.11 subpct.171) introdus prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
    18) înaintează, în modul stabilit, propuneri pentru acordarea distincţiilor de stat şi conferirea titlurilor de onoare ale Republicii Moldova lucrătorilor din domeniu, care s-au manifestat în mod deosebit;
    19) prezintă, în mod periodic, Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acordarea rangurilor diplomatice de ambasador şi ministru plenipotenţiar, funcţionarilor publici din instituţiile serviciului diplomatic;
    [Pct.11 subpct.19) în redacţia HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
   
191) la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs, acordă, prin ordin, ranguri diplomatice funcţionarilor publici din instituţiile serviciului diplomatic, cu excepţia celor prevăzute la subpunctul 19);
    [Pct.11 subpct.191) introdus prin HG539 din 07.07.14, MO185-199/18.07.14 art.589]
    20) asigură exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor Ministerului, prevăzute în prezentul Regulament, şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea întocmai a acestora, pentru respectarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi altor acte normative;
    21) coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate;
    22) îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
    12. În activitatea sa de conducere a Ministerului, ministrul este asistat de trei viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern, la propunerea ministrului.
    [Pct.12 modificat prin HG357 din 12.06.13, MO125-129/14.06.13 art.408]
    13. În caz de absenţă temporară, atribuţiile ministrului sînt exercitate de către unul din viceminiştri.
    14. Viceminiştrii:
    1) coordonează, conform obligaţiunilor delimitate de către ministru, activitatea subdiviziunilor interioare ale aparatului central al Ministerului şi a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova de peste hotare din subordinea Ministerului, asigurînd o conlucrare operativă şi constructivă;
    2) coordonează şi monitorizează realizarea politicii externe a Republicii Moldova; asigură implementarea conformă a atribuţiilor Ministerului;
    3) participă şi coordonează, conform obligaţiunilor delimitate de către ministru, activitatea de elaborare a politicilor de personal şi a principiilor directoare pentru managementul de personal din cadrul instituţiilor sistemului diplomatic;
    4) colaborează cu subdiviziunile Cancelariei de Stat, cu alte  ministere şi autorităţi administrative centrale în probleme de interes comun;
    5) supraveghează şi asigură finalizarea proiectelor documentelor de politici publice şi a proiectelor actelor legislative şi normative prezentate spre examinare Guvernului la iniţiativa Ministerului;
    6) recepţionează, examinează, elaborează şi transmit autorităţilor publice centrale, spre avizare, proiectele de acte normative;
    7) monitorizează procesul de elaborare a rapoartelor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;
    8) exercită alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dispoziţiile prezentului Regulament sau cu dispoziţiile exprese ale ministrului.
    15. În cadrul Ministerului este instituită funcţia diplomatică de secretar general. Secretarul general este numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului, exercită atribuţiile stabilite de prezentul Regulament delegate de către ministru, căruia i se subordonează direct.
    16. În îndeplinirea propriilor atribuţii de serviciu, ministrul este asistat de cabinetul ministrului.
    17. În cadrul Ministerului funcţionează Colegiul Ministerului, constituit din 13 membri: ministru, viceminiştri, secretar general, ambasador cu misiuni speciale, şefi ai subdiviziunilor şi un reprezentant al societăţii civile. Componenţa nominală a Colegiului este aprobată de către Guvern, la propunerea ministrului.
    18. Colegiul se întruneşte în şedinţă trimestrial sau în funcţie de necesităţi.
    19. Colegiul examinează chestiunile de importanţă majoră din domeniile de competenţă ale Ministerului, precum şi dările de seamă ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova.
    20. Colegiul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul său, aprobat prin ordinul ministrului.
     21. Hotărîrile Colegiului se pun în aplicare prin emiterea de către ministru a actelor administrative respective.
    22. Structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului, precum şi ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, se aprobă de către Guvern, la propunerea ministrului.
    23. Statele de personal ale aparatului central al Ministerului şi ale structurilor subordonate sînt compuse din funcţii diplomatice echivalate cu funcţiile publice din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, funcţii din cabinetul viceprim-ministrului, ministrului, funcţii publice de conducere şi de execuţie, funcţii de deservire tehnică, ce asigură funcţionarea Ministerului şi a structurilor din subordine.
    24. Ministrul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Ministerului.
    25. În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre viceminiştri sau secretarului general.
    26. Viceminiştrii, secretarul general, precum şi alte persoane cu funcţii de răspundere au dreptul de a semna actele Ministerului, în temeiul ordinului ministrului sau prin împuternicire specială.
    27. Semnătura pe actele Ministerului este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (digitală).
    28. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    29. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea funcţiilor şi misiunii sale speciale, Ministerul, în calitate de autoritate publică centrală, participă şi monitorizează activitatea comisiilor, consiliilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în vederea implementării obiectivelor de politică externă şi de integrare europeană.
    30. Finanţarea activităţii Ministerului se efectuează din contul bugetului de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    31. Structurile subordonate Ministerului funcţionează în baza prevederilor legale de înfiinţare şi a Regulamentului cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern, ordinelor şi dispoziţiilor emise de ministru, precum şi instrucţiunilor şi regulamentelor interne aprobate de Minister.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.630
din 22 august 2011

STRUCTURA
aparatului central al
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    Conducerea Ministerului
    Cabinetul viceprim-ministrului, ministrului (cu statut de serviciu)
    Protocol diplomatic de stat (cu statut de direcţie)
    Direcţia generală integrare europeană
    Direcţia generală cooperare bilaterală
    Direcţia generală cooperare multilaterală
    Direcţia generală drept internaţional
    Direcţia generală afaceri consulare
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia personal, legislaţie şi contencios
    Serviciul audit intern
    Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media
    Direcţia buget şi finanţe
    Direcţia documentare, probleme speciale şi arhivă diplomatică de stat
    Direcţia management şi logistică
    Secţia de deservire a clădirilor

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.630
din 22 august 2011

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 1 iulie 2005 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 92-94, art. 701).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1156 din 4 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 151-153, art. 1233).
    3. Pct. 4 al anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15 februarie 2007 „Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art. 177).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 375 din 17 iunie 2009 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.104, art. 431).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 30 decembrie 2009 „Cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 197-200, art. 987).
    6. Pct. 22 din Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 3 mai 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 70-71, art. 418).