*LPO156/1998 Versiunea originala
ID intern unic:  339933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  14.10.1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat
Publicat : 17.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 111-113     art Nr : 683     Data intrarii in vigoare : 01.01.1999
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
    asigurat - persoană fizică, în vîrstă aptă pentru muncă, domiciliată în Republica Moldova, avînd obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale ca să beneficieze de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
    agricultor - persoană care realizează venituri anuale şi, după caz:
    - este proprietar şi/sau arendaş de suprafeţe agricole;
    - este membru al unei societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură;
    - desfăşoară activitate agricolă în cadrul unei gospodării individuale sau al unei forme de asociere din agricultură;
    cod personal de asigurări sociale (denumit în continuare cod personal) - cod atribuit fiecărui asigurat prin care se ţine evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public;
    contribuţii de asigurări sociale de stat (denumite în continuare contribuţii) - contribuţii datorate de participanţi la sistemul public de asigurări sociale;
    indexare a pensiei - măsură, luată periodic, în vederea actualizării cuantumului pensiei în funcţie de creşterea indicelui preţurilor de consum;
    invaliditate - pierdere totală sau parţială a capacităţii de muncă, ce se menţine după expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi limitează posibilitatea practicării de activităţi care ar aduce venituri;
    pensie de asigurări sociale de stat (denumită în continuare pensie) - drept bănesc cuvenit asiguratului, în condiţiile prezentei legi, corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
    stagiu de cotizare - însumare a perioadelor de activitate în care s-a plătit contribuţia la fondul de pensii;
    sistem public de asigurări sociale obligatorii (denumit în continuare sistem public) - sistem organizat de stat pe principiul contributivităţii obligatorii, prin care se realizează constituirea de fonduri şi plata de prestaţii de asigurări sociale;
    venit asigurat - venit pe care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale şi care constituie baza de calcul a pensiei în sistemul public.
    Articolul 2. Dreptul la pensie
    (1) Dreptul la pensie îl au asiguraţii domiciliaţi în Republica Moldova. El se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de asigurări contra riscurilor sociale reprezentate de pierderea capacităţii de muncă (datorită vîrstei înaintate, invalidităţii) sau de pierderea susţinătorului.
    (2) Categoriile de persoane care sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, sînt specificate în Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
    (3) Agricultorii au dreptul la pensie în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 3. Acordurile privind asigurările sociale încheiate
                        între Republica Moldova şi alte state
    În cazul în care acordurile (convenţiile) privind asigurările sociale, inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova este parte cuprind alte reglementări decît cele din prezenta lege, se aplică normele stabilite prin aceste acorduri (convenţii).
    Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor
    (1) Pensiile stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din fondul de pensii.
    (2) Veniturile fondului de pensii provin din:
    a) contribuţiile angajatorilor;
    b) contribuţiile asiguraţilor;
    c) contribuţiile altor fonduri;
    d) defalcările de la bugetul de stat;
    e) alte venituri.
    Articolul 5. Stagiul de cotizare
    (1) În sistemul public, stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive, inclusiv cele în care contribuţiile sînt  achitate de către fondurile respective pentru beneficiarii de pensie de invaliditate, de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, pentru sarcină şi lăuzie, de şomaj.
    (2) Perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sînt:
    a) perioada de satisfacere a serviciului militar obligatoriu în trupele Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Securităţii Naţionale şi Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale;
    b) perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 2 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi.
    (3) La stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă, în stagiul de cotizare se însumează perioadele de invaliditate realizate înaintea împlinirii vîrstei de pensionare.
    Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare
    (1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile  stabilite şi împărţirea acestei sume la 12. Rezultatul obţinut se rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă.
    (2) În stagiul de cotizare nu se includ lunile pentru care nu s-au plătit contribuţii sau suma contribuţiei plătite este mai mică decît cea anuală prevăzută de Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
    (3) Modul de achitare a contribuţiilor de către diferitele categorii  de contribuabili este prevăzut în Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
    Articolul 7. Dovada stagiului de cotizare
    Dovada stagiului de cotizare se face pe baza datelor din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public al  asigurărilor sociale.
    Articolul 8. Baza de calcul a pensiei
    (1) Baza de calcul a pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat din toată perioada de activitate.
    (2) Venitul mediu lunar asigurat se determină din suma contribuţiilor plătite în perioada de cotizare, cotele de contribuţii stabilite şi numărul total de luni de cotizare. Formula de calcul a venitului mediu lunar asigurat este redată înanexa nr.1, parte integrantă a prezentei legi.
    (3) Pentru perioadele specificate la art.5 alin.(2), la determinarea bazei de calcul a pensiei, se ia în considerare salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în economia naţională la data calculării pensiei.
    (4) Plafonul venitului pe care se plătesc contribuţiile, cotele de contribuţie şi modul de decontare a acestora se stabilesc de către Parlament.
Capitolul II
PENSIILE
Secţiunea 1
Dispoziţii comune
    Articolul 9. Categoriile de pensii
    În sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii:
    a) pensie pentru limită de vîrstă;
    b) pensie de invaliditate;
    c) pensie de urmaş.
    Articolul 10. Dreptul la pensie
    (1) În sistemul public, o persoană poate primi o singură pensie. În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru cea mai avantajoasă.
    (2) Dreptul la pensie se cuvine şi poate fi solicitat de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege.
    (3) Dreptul la pensie este imprescriptibil.
    Articolul 11. Dreptul de opţiune
    (1) Pensionarului în drept să obţină o altă categorie de pensie i se acordă această pensie de la data depunerii cererii şi documentelor necesare.
    (2) Beneficiarul de pensie de invaliditate, la împlinirea vîrstei prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vîrstă, este transferat la această categorie de pensie. În cazul în care cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă este mai mic, se menţine cuantumul pensiei de invaliditate.
    Articolul 12. Pensia minimă
    (1) Pensia minimă constituie suma lunară garantată de stat persoanelor îndreptăţite, cetăţeni ai Republicii Moldova, în cazul cînd cuantumul pensiei, calculat în conformitate cu prezenta lege, nu atinge această sumă.
    (2) Pensia minimă pentru limită de vîrstă se stabileşte în cuantum de 25% din salariul mediu pe ţară pentru anul precedent anului intrării în vigoare a prezentei legi. Pensia minimă se indexează ulterior în modul prevăzut la art.13.
    (3) Pensia minimă pentru agricultori se stabileşte în proporţie de 85% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă prevăzut la alin.(2).
    (4) Cuantumul minim al pensiei de invaliditate şi al pensiei de urmaş se determină în raport procentual faţă de cuantumul minim al pensiei pentru limită de vîrstă.
    Articolul 13. Indexarea pensiei
    (1) Cuantumul pensiilor din sistemul public se indexează anual în cazul creşterii ratei inflaţiei cu cel puţin 5% faţă de indexarea precedentă.
    (2) Indexarea pensiilor în anul bugetar se efectuează prin hotărîre de Guvern.
Secţiunea 2
Pensia pentru limită de vîrstă
    Articolul 14. Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă
    Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă se acordă dacă sînt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art.41 şi 42.
    Articolul 15. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru limită
                         de vîrstă
    (1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se stabileşte la împlinirea vîrstelor prevăzute la art.41, cu condiţia realizării unui stagiu de cotizare prevăzut la art.42.
    (2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, nu îndeplineşte condiţia privind stagiul total de cotizare, dar confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, are dreptul la o pensie parţială, calculată proporţional numărului de ani de cotizare.
    Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Cuantumul integral al pensiei pentru limită de vîrstă se determină din calculul a 1,2% din venitul asigurat specificat la art.8  pentru fiecare an de cotizare din stagiul necesar de 35 de ani.
    (2) Asiguratul care a realizat un stagiu de cotizare mai mare de 35 de ani beneficiază, pentru fiecare an de cotizare în plus, de un spor, la pensia integrală, de 2% din venitul asigurat.
    (3) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile de pensionare prevăzute la art.15 alin.(1), dar nu-şi exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei el beneficiază, pentru fiecare an de cotizare realizat după împlinirea vîrstei standard de pensionare, de un spor la pensie de 2% din venitul asigurat.
    (4) Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă sînt redate în anexa nr.2, parte integrantă a prezentei legi.
    (5) În cazul în care cuantumul pensiei calculat pentru un stagiu de cotizare de 35 de ani este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se acordă pensie minimă.
    (6) Pensia minimă se majorează în condiţiile alin.(2) şi (3).
    (7) În cazul în care pensia calculată în condiţiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decît pensia minimă diminuată proporţional stagiului de cotizare realizat.
    Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă
                         către pensionarii care realizează venituri
    Pensionarului care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat i se suspendă suma din pensie care depăşeşte dublul pensiei minime pentru limită de vîrstă.
Secţiunea 3
Pensia de invaliditate
    Articolul 18. Constatarea invalidităţii
    Starea de invaliditate, cauzele, gradul şi timpul apariţiei ei se constată de către Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii (C.E.M.V.) în baza unor regulamente aprobate de Guvern.
    Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei de invaliditate
    (1) Are dreptul la pensie de invaliditate asiguratul care şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă din cauza:
    a) unei boli obişnuite;
    b) unui accident de muncă;
    c) unei boli profesionale.
    (2) În raport cu gradul de pierdere a capacităţii de muncă, se stabilesc trei grade de invaliditate.
    (3) Pensia de invaliditate se acordă numai pînă la împlinirea vîrstelor standard de pensionare.
    Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de invaliditate
    (1) Asiguratul încadrat într-un grad de invaliditate cauzată de o boală obişnuită beneficiază de o pensie de invaliditate dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la
data constatării invalidităţii, conform tabelului nr.1:
Tabelul nr.1.
------------------------------------------------------------------------
Vîrsta la data constatării |Stagiul de cotizare (ani)
invalidităţii                      |
------------------------------------------------------------------------
Sub 23 de ani 2
23 - 26 de ani 3
26 - 31 de ani 4
peste 31 de ani 5

    (2) Pensia de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabileşte indiferent de stagiul de cotizare.
    (3) În cazul transferării de la pensia de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională la pensia de invaliditate cauzată de o boală obişnuită, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta de la data constatării iniţiale a invalidităţii.
    Articolul 21. Calcularea pensiei de invaliditate
    (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se calculează în raport cu gradul de invaliditate conform formulelor din anexa nr.3, parte integrantă a prezentei legi.
    (2) În cazul în care cuantumul pensiei de invaliditate, calculat conform alin.(1), este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se acordă pensie minimă.
    (3) Cuantumul pensiei minime constituie pentru gradele I şi II de invaliditate 100%, iar pentru gradul III de invaliditate 50% din pensia minimă pentru limită de vîrstă.
    (4) Încadrarea în alt grad de invaliditate condiţionează modificarea cuantumului pensiei conform unei noi decizii a C.E.M.V.
    Articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de invaliditate
    (1) Pensionarul de invaliditate este supus reexpertizării medicale în termenele stabilite de C.E.M.V.
    (2) După fiecare reexpertizare, dreptul la pensia de invaliditate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia C.E.M.V.
Modificarea şi suspendarea se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală respectivă.
    (3) Neprezentarea la reexpertizarea medicală atrage încetarea plăţii pensiei, începînd cu luna următoare. Reluarea în plată a pensiei de invaliditate se efectuează din ziua constatării invalidităţii dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii.
    (4) Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a 3 ani de la încetarea plăţii pensiei, reluarea dreptului la pensia de invaliditate se efectuează în condiţiile art.20 şi 21.
    Articolul 23. Plata pensiei către invalizii care realizează venituri
    Beneficiarului de pensie de invaliditate care realizează venituri supuse asigurării sociale de stat i se suspendă suma din pensie care depăşeşte dublul pensiei minime pentru limită de vîrstă.
Secţiunea 4
Pensia de urmaş
    Articolul 24. Dreptul la pensia de urmaş
    Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
    Articolul 25. Persoanele care au dreptul la pensie de urmaş
    Se stabileşte pensie de urmaş:
    a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi (secundar, secundar profesional şi superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani;
    b) soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului susţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 sau a fost încadrat în gradul I sau II de invaliditate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;
    c) soţului supravieţuitor sau persoanei care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului, pe perioadele de neîncadrare în muncă.
    Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaş
    (1) Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia aflată în plată sau din pensia potenţială pentru limită de vîrstă a susţinătorului calculată conform formulei indicate la alin.(2) din anexa nr.2 în funcţie de numărul urmaşilor, astfel:
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru doi urmaşi - 75%;
    c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.
    (2) Cuantumul minim al pensiei de urmaş se stabileşte în funcţie de numărul urmaşilor, în următoarele proporţii în raport cu pensia minimă pentru limită de vîrstă:
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru doi urmaşi - 75%;
    c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.
    (3) Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă însumarea drepturilor de urmaş calculate după fiecare părinte.
    (4) Cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru fiecare copil, în cazul orfanilor de ambii părinţi, nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîrstă.
    (5) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte luîndu-se ca bază de calcul:
    a) pensia susţinătorului decedat, dacă acesta era pensionar, sau pensia potenţială de gradul I în cazul invalizilor de gradul II şi III;
    b) pensia pentru limită de vîrstă, la care susţinătorul ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, luîndu-se în considerare contribuţiile depuse.
    Articolul 27. Plata pensiei de urmaş
    (1) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.a) se plăteşte integral pensia de urmaş.
    (2) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.b) şi c) pensia de urmaş se plăteşte numai în cazul în care nu realizează venituri asibile de asigurări sociale de stat.
    Articolul 28. Recalcularea pensiei de urmaş
    În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează potrivit noii situaţii. Recalcularea se face începînd cu luna următoare celei în care au intervenit modificările sau a fost solicitată recalcularea.
    Articolul 29. Separarea unei părţi din pensia de urmaş
    (1) Beneficiarul pensiei de urmaş este în drept să solicite separarea părţii de pensie ce i se cuvine.
    (2) Separarea părţii de pensie se face începînd cu luna următoare celei în care a fost solicitată.
    (3) Partea de pensie pentru un urmaş se determină prin împărţirea cuantumului pensiei stabilite la numărul de beneficiari ai pensiei de urmaş.
Capitolul III
STABILIREA PENSIEI
    Articolul 30. Organele care efectuează stabilirea şi plata pensiilor
    (1) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale.
    (2) Modul de organizare a activităţilor privind stabilirea şi plata pensiilor se stabileşte de Guvern.
    Articolul 31. Solicitarea pensiei
    (1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
    (2) Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege, se depune la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului.
    (3) Acordarea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.
    (4) Decizia de pensionare se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.
    Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă.
    (2) Pensia de invaliditate se stabileşte pe perioada cît durează invaliditatea, confirmată de C.E.M.V., dar nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstelor standard de pensionare.
    (3) Pensia de urmaş se stabileşte pe perioada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.25.
    (4) Se stabilesc următoarele termene de acordare a drepturilor la pensie în funcţie de categoria pensiei solicitate:
    a) la pensia pentru limită de vîrstă - de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
    b) la pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei C.E.M.V. de încadrare în grad de invaliditate, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la această dată;
    c) la pensia de urmaş - de la data decesului susţinătorului, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată;
    d) la toate categoriile de pensii în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la lit.a), b) şi c) - de la data depunerii cererii.
    Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie
    (1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează la apariţia unor circumstanţe noi, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor la pensie.
    (2) Noile drepturi la pensie se acordă începînd cu luna următoare celei în care s-au constatat noile circumstanţe.
Capitolul IV
PLATA PENSIEI
    Articolul 34. Modul de plată a pensiei
    (1) Plata pensiei se face lunar în localitatea de domiciliu. Pentru pensionarii care nu realizează venituri asigurate, plata pensiei se efectuează pentru luna în curs. Pentru asiguraţii care cumulează pensia cu venituri asigurate, plata pensiei se efectuează pentru luna precedentă.
    (2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora.
    (3) Pensia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
    Articolul 35. Plata retroactivă
    (1) Pensia neîncasată la timp se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani pînă la data solicitării.
    (2) Pensia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia se achită fără nici un fel de limite în termen.
    Articolul 36. Plata pensiei către persoana care şi-a
                         stabilit domiciliul în străinătate
    (1) Asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi.
    (2) Pensionarului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate pensia stabilită se plăteşte anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care titularul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu.
    Articolul 37. Plata pensiei neîncasate de beneficiarul decedat
    Pensia rămasă neîncasată de către beneficiarul decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia.
    Articolul 38. Reţinerile din pensie
    Reţinerile din pensie se efectuează în temeiul:
    a) deciziilor, hotărîrilor şi sentinţelor judecătoreşti;
    b) deciziilor organelor administrative, care urmează a fi executate în mod obligatoriu;
    c) deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit din vina beneficiarului.
    Articolul 39. Obligaţiuni şi responsabilităţi
    (1) Organul de asigurări sociale este obligat să informeze anual asiguratul despre situaţia curentă a contului personal al acestuia.
    (2) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale informaţii privind asiguratul angajat, datele necesare ţinerii contului personal al acestuia.
    (3) Angajatorul este obligat să comunice, în termen de5 zile de la angajarea pensionarului, acest fapt organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei.
    (4) Pensionarul este obligat să comunice, în termen de30 de zile, organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei noile circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau
suspendarea ei.
    (5) Angajatorul şi angajatul poartă răspundere, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, pentru autenticitatea actelor şi datelor prezentate organului de asigurări sociale.
    (6) În cazul în care prezentarea de date false are ca efect cheltuirea nejustificată de mijloace la plata pensiilor, persoana vinovată restituie în fondul de pensii sumele încasate necuvenit.
    Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare
    (1) Decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare, privind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus poate fi contestată la fondul de pensii.
    (2) În caz de dezacord cu decizia fondului de pensii, aceasta poate fi atacată în justiţie.
Capitolul V
VÎRSTELE DE PENSIONARE ŞI STAGIILE DE COTIZARE
    Articolul 41. Vîrstele de pensionare în perioada anilor 1999-2011
    (1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, vîrstele de pensionare se stabilesc la 60 de ani 6 luni pentru bărbaţi şi la 55 de ani6 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vîrstele de pensionare se majorează cu 6 luni.
    Începînd cu 1 ianuarie 2008, se stabilesc vîrstele standard de pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 60 de ani pentru femei conform tabelului nr.2.
Tabelul nr.2.
 
De la 1 ianuarie

Vîrsta de pensionare

Bărbaţi

Femei

1999
60 ani 6 luni    

55 ani 6 luni

2000
61 ani 56 ani
 
2001
61 ani 6 luni    
56 ani 6 luni
2002
62 ani 57 ani
 
2003
62 ani 6 luni    
57 ani 6 luni
2004

63 ani 58 ani

 
2005
63 ani 6 luni    
58 ani 6 luni
2006
64 ani 59 ani
 
2007
64 ani 6 luni    
59 ani 6 luni
2008

65 ani 60 ani

 
    (2) Începînd cu 1 ianuarie 1999, pentru femeile care au născut şi au educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii se stabileşte vîrsta de pensionare de 50 de ani şi 9 luni. În fiecare an ulterior, vîrsta de pensionare se majorează cu9 luni. Începînd cu 1 ianuarie 2011, se stabileşte vîrsta de pensionare de 60 de ani (tabelul nr.3).

Tabelul nr.3
 
 
De la 1 ianuarie

Vîrsta de pensionare a mamelor cu 5 şi mai mulţi copii


1999
50 ani 9 luni
2000
51 ani 6 luni
2001
52 ani 3 luni
2002
53 ani
2003
53 ani 9 luni
2004
54 ani 6 luni
2005
55 ani 3 luni
2006
56 ani
2007
56 ani 9 luni
2008
57 ani 6 luni
2009
58 ani 3 luni
2010
59 ani
2011
60 ani
 
    (3) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele (prevăzute de Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.822 din 15 decembrie 1992) de 55 de ani 9 luni pentru bărbaţi şi de 50 de ani 9 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vîrsta de pensionare se majorează cu 9 luni pînă la 1 ianuarie 2011.
    Începînd cu1 ianuarie 2011, se stabileşte vîrsta de pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 60 de ani pentru femei (tabelul nr.4).

Tabelul nr.4
 
De la 1 ianuarie

Vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate
la lucrări foarte nocive şi foarte grele

Bărbaţi 

Femei

1999
55 ani 9 luni    

50 ani 9 luni

2000
56 ani 6 luni    
51 ani 6 luni
2001
57 ani 3 luni    
52 ani 3 luni
2002
58 ani 53 ani
 
2003
58 ani 9 luni    
53 ani 9 luni
2004
59 ani 6 luni    
54 ani 6 luni
2005
60 ani 3 luni    
55 ani 3 luni
2006
61 ani 56 ani
 
2007
61 ani 9 luni    
56 ani 9 luni
2008
62 ani 6 luni    
57 ani 6 luni
2009
63 ani 3 luni    
58 ani 3 luni
2010
64 ani 59 ani
 
2011
65 ani 60 ani
 

    Articolul 42. Stagiul de cotizare pe perioada 1999-2008
    (1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte stagiul de cotizare necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vîrstă de 26 de  ani pentru bărbaţi şi de 22 de ani pentru femei. În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare creşte cu 1 an pentru bărbaţi şi cu 2 ani pentru femei pînă la 1 ianuarie 2004, iar începînd cu 1 ianuarie 2004 cu 1 an pentru bărbaţi şi femei pînă la atingerea vîrstei de 35 de ani (tabelul nr.5).

Tabelul nr.5
De la 1 ianuarie

Stagiul de cotizare

Bărbaţi 

Femei

1999
26 22
2000
27 24
2001
28 26
2002
29 28
2003
30 30
2004
31 31
2005
32 32
2006
33 33
2007
34 34
2008
35 35
 
    (2) Se stabileşte stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte grele, necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vîrstă persoanelor indicate la art.41 alin.(3), de 10 ani pentru bărbaţi şi de 7 ani şi 6 luni pentru femei.
    (3) Stagiul special se ia în considerare dacă a fost realizat pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Capitolul VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 43. Activităţile ce se includ în stagiul de cotizare
    (1) În stagiul de cotizare se includ următoarele activităţi realizate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrii de colhoz, nemotivat, nu au îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul perioada efectivă de prestare a activităţii;
    b) activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie confirmată de către secretariatele comitetelor de direcţie ale uniunilor respective;
    c) activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor începînd cu 1 aprilie 1992.
    (2) În stagiul de cotizare se mai includ în modul stabilit de Guvern:
    a) perioada de îngrijire a unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vîrsta de 75 de ani;
    b) perioada de studii în instituţii de învăţămînt superior de zi.
    (3) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la alin.(2) se acoperă de la bugetul de stat.
    Articolul 44. Confirmarea stagiului de cotizare realizat
                         anterior intrării în vigoare a prezentei legi
    (1) Stagiul de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi se confirmă prin carnetul de muncă sau prin alte acte eliberate în modul stabilit.
    (2) Modul de confirmare a stagiului de cotizare menţionat la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.
    Articolul 45. Calcularea venitului asigurat realizat anterior
                         intrării în vigoare a prezentei legi
    (1) În venitul asigurat realizat anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi se includ toate tipurile de remunerare a muncii, primele şi alte plăţi asigurate, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, toate tipurile de remunerare a muncii colhoznicilor  în gospodăriile colective, plata în natură, cu excepţia plăţilor unice şi burselor.
    (2) Tipurile de venituri neasigurate sînt stabilite de Guvern.
    Articolul 46. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia pentru limită de vîrstă se determină prin cumularea drepturilor la pensie din perioada anterioară şi cea posterioară intrării în vigoare a prezentei legi. Formula de calcul a pensiei în aceste cazuri este redată în anexa nr.4, parte integrantă a prezentei legi.
    (2) Asiguratului care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani i se calculează pensie, în temeiul art.16, din venitul mediu lunar asigurat realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, luîndu-se în considerare stagiul de cotizare total.
    (3) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime prevăzut la art.12, pensia minimă se determină în condiţiile art.16 alin.(5) - (7).
    Articolul 47. Calcularea pensiei de invaliditate
    (1) Pentru asiguratul încadrat în grad de invaliditate care a realizat stagiul de cotizare necesar stabilirii pensiei pînă şi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pensia se determină în condiţiile art.46 alin.(1).
    (2) Pensia de invaliditate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează în funcţie de gradul de invaliditate după una din formulele din anexa nr.5, parte integrantă a prezentei legi.
    (3) Pensia de invaliditate pentru perioada posterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează în condiţiile art.21.
    (4) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se stabileşte pensie minimă în condiţiile art.21 alin.(3).
    (5) Începînd cu 1 ianuarie 2010, pensia de invaliditate se calculează în condiţiile art.21.
    Articolul 48. Calcularea pensiei de urmaş
    (1) Pensia potenţială pentru limită de vîrstă din care, conform art.26, se stabileşte pensia de urmaş, în cazul susţinătorului care, la momentul decesului, şi-a realizat stagiul de cotizare pînă şi după intrarea în vigoare a prezentei legi, se determină în condiţiile art.46 alin.(1).
    (2) Pensia potenţială pentru limită de vîrstă pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după formula din anexa nr.4 alin.(2).
    (3) Pensia potenţială pentru limită de vîrstă pentru perioada posterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după formula din anexa nr.6, parte integrantă a prezentei legi. 
    (4) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se stabileşte  pensie minimă în condiţiile art.26 alin.(2) şi (4).
    Articolul 49. Pensiile în plată la data intrării în vigoare
                         a prezentei legi
    (1) Pensiile în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se păstrează în cuantumurile stabilite.
    (2) La transferul de la o categorie de pensie la alta, la încadrarea într-un alt grad de invaliditate, la modificarea numărului de urmaşi îndreptăţiţi, pensia se stabileşte în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 50. Pensia unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă
    (1) Se acordă pensie, cu condiţia încetării activităţii în funcţia respectivă, unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă indiferent de subordonarea departamentală a întreprinderilor în care sînt încadraţi:
    a) membrilor de echipaje de aeronave, la împlinirea vîrstei de 45 de ani dacă au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
    b) lucrătorilor care efectuează dirijarea traficului aerian şi dispun de adeverinţă de dispecer la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile, dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 12 ani şi 6 luni bărbaţii şi 10 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
    c) personalului de ingineri şi tehnicieni la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.
    (2) Modul de calculare a stagiului de cotizare pentru categoriile de asiguraţi indicate la alin.(1) şi Lista funcţiilor conform cărora se oferă dreptul la pensie în condiţiile prezentului articol se determină de Guvern.
    (3) Cuantumul pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 3 ani de activitate în funcţiile menţionate la alin.(1), dar nu mai mult decît din trei salarii medii pe ţară.
    (4) Beneficiarilor de aceste pensii care realizează venituri pasibile de asigurări sociale plata pensiei se efectuează în condiţiile art.17.
    (5) Prezentul articol se va aplica pe un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Articolul 51. Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    Legea nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.1005-XII din 2 aprilie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.162-XIII din 30 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.452-XIII din 6 mai 1995 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.1374-XIII din 19 noiembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Legea nr.1428-XIII din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Sovietului Suprem al Republicii Moldova nr.438-XII din 27 decembrie 1990 despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1006-XII din 2 aprilie 1992 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1007-XII din 2 aprilie 1992 privind aprobarea Listei nr.3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, cărora li se acordă drepturi la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase.
    (3) Guvernul:
    - pînă la 1 ianuarie 1999, va abroga Hotărîrea nr.865 din 29 decembrie 1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii;
    - în termen de 2 luni, va înainta Parlamentului propuneri privind modificarea şi completarea legilor şi altor acte normative în legătură cu intrarea în vigoare a prezentei legi;
    - pe parcursul anului 1999:
    va adopta actele normative necesare realizării prezentei legi;
    va emite o hotărîre cu privire la transferarea Consiliului de
    Expertiză Medicală a Vitalităţii în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                Dumitru DIACOV

    Chişinău, 14 octombrie 1998.
    Nr. 156-XIV.


Anexa nr.1
Formula de calcul a venitului mediu lunar asigurat
    Venitul mediu lunar asigurat se calculează după formula:

                                 n CONi
                         suma------
                                  i=l Ci
    în care: Sa = ------------
                                 n
    Sa - venitul mediu lunar asigurat;
    con i - suma contribuţiilor plătite pentru perioada i de cotizare;
    ci - cota de contribuţie stabilită în perioada i de cotizare;
    n - numărul lunilor pentru care s-au plătit contribuţiile.


Anexa nr. 2
Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se calculează după formula:
P = {1,2% x 35 + 2% x (Vt - 35) + 2% x (R-Rn)} X Sa
    în care:
    P - cuantumul pensiei;
    Vt - stagiul de cotizare realizat, dar nu mai mic de 35 de ani;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat;
    Rn - vîrsta standard de pensionare conform art.15;
    R - vîrsta reală la pensionare.
    (2) În cazul în care asiguratul, la împlinirea vîrstei standard de pensionare prevăzute la art.15, confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, dar care nu depăşeşte 35 de ani, pensia se calculează după formula:

P = 1,2% x Vt x Sa

Anexa nr. 3
Formulele de calcul ale pensiei de invaliditate

    Pensia de invaliditate, în raport cu gradul de invaliditate, se calculează după formulele:
    pentru invaliditatea:
    de gradul I:
Va
P = 0,42 x Sa + ----- x Sa x 0,1
Vmax
    de gradul II:
Va
P = 0,35 x Sa + ----- x Sa x 0,1
Vmax
    de gradul III:
Va
P = 0,20 x Sa + ----- x Sa x 0,1
Vmax
    în care:
    P - cuantumul pensiei;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat, realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a venitului mediu asigurat pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;
    Va - stagiul de cotizare realizat;
    Vmax - stagiul de cotizare maxim potenţial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrstele de pensionare stabilite la art.41, dar nu mai mare de 42 de ani.

Anexa nr. 4

Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă
în condiţiile art.46 alin.(1), art.48 alin.(2)

    (1) Pensia pentru limită de vîrstă, în condiţiile art.46 alin.(1), se calculează după formula:
Vv Vn
Pt = --- x Pv + ---- x Pn;
Vt Vt
    în care:
    Pt - cuantumul pensiei;
    Pv - cuantumul pensiei calculate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi;
    Pn - cuantumul pensiei calculate conform art.16;
    Vv - stagiul de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi;
    Vn - stagiul de cotizare realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate.
    (2) Pensia pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după formula:

Pv = 57 + 0,004 x Vt x Sm x K
    în care:
    Sm - salariul mediu pe ţară din care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale pentru anul anterior anului de pensionare;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate;
    K - coeficientul individual al pensionarului.
    (3) Coeficientul individual al pensionarului reprezintă raportul dintre suma salariului pentru oricare 36 de luni consecutive (indiferent de durata întreruperii în muncă) din ultimii 5 ani de muncă anteriori intrării în vigoare a prezentei legi şi suma salariului mediu pe ţară pentru aceeaşi perioadă. În cazul cînd vechimea în muncă este mai mică de 36 de luni, coeficientul individual se determină reieşind din timpul real lucrat şi nu poate depăşi 2,0.
    (4) Pensia, în cazul în care stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate este mai mare decît stagiul de cotizare necesar la data stabilirii ei, se calculează, în condiţiile art.16, după formula:

Pn = {1,2% x 35 + 2% x (Vt - Vl) + 2% (R - Rl)} x Sa
    în care:
    Sa - venitul mediu lunar asigurat;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate;
    Vl - stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei;
    Rl - vîrsta de pensionare necesară la data stabilirii pensiei;
    R - vîrsta reală la pensionare.
    Pensia, în cazul în care stagiul de cotizare total realizat este de cel puţin 20 de ani, dar nu depăşeşte stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei, se calculează după formula:

Pn = 1,2% x Vt x Sa

Anexa nr. 5

Formulele de calcul ale pensiei de invaliditate
în condiţiile art.47 alin.(2)
    Pensia de invaliditate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează, în funcţie de gradul de invaliditate stabilit, după formulele:
    pentru invaliditatea:
    de gradul I :
Pv = 57 + 0,15 x Sm x K

    de gradul II :
Pv = 57 + 0,10 x Sm x K

    de gradul III :
Pv = 37 + 0,05 x Sm x K
    în care:
    Pv - cuantumul pensiei de invaliditate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi;
    Sm - salariul mediu lunar asigurat pe ţară pentru anul anterior anului de pensionare;
    K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin.(3) din anexa nr.4.

Anexa nr.6
Formula de calcul
a pensiei potenţiale pentru limită de vîrstă
conform art.48 alin.(3)
    Pensia potenţială pentru limită de vîrstă pentru perioada posterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după formula:
Pn = 1,2% x Vp x Sa
    în care:
    Sa - venitul mediu lunar asigurat realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi;
    Vp - stagiul de cotizare total constituit din stagiul de cotizare realizat pentru întreaga activitate de pînă la deces şi stagiul de cotizare potenţial de pînă la vîrsta standard de pensionare, stabilită pentru anul acordării pensiei.