HKK46/2011
ID intern unic:  340277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 46
din  25.08.2011
privind Raportul auditului bugetului raional Drochia
pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
Publicat : 23.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 156-159     art Nr : 38
    Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei monitorizare şi evaluarea politicilor a Ministerului Finanţelor dna L.Iaconi, preşedintelui raionului Drochia dl A.Marian, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional dna I.Viţa, şefului Secţiei cultură dl P.Ababii, contabilului-şef al aparatului preşedintelui raionului dna R.Aramă, şefului Direcţiei dezvoltarea teritotiului dl V.Moroşanu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul  auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.
    ___________________________________________
    1 M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

    Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept scop evaluarea regularităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional, precum şi a integrităţii şi gestionării conforme a  patrimoniului public.
    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, deciziile conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional.
    ___________________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
    Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor neregularităţi şi neconformităţi, admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:
    • Executorii principali de buget, atît de nivelul al doilea, cît şi de nivelul întîi, nu şi-au asumat întocmai responsabilităţile, nu au asigurat realizarea unor proceduri şi instrumente eficiente în vederea încasării integrale a veniturilor şi nu au contribuit pe deplin la încasarea veniturilor în bugetul local. Ca rezultat, analiza veniturilor selectate pentru verificare denotă o diminuare semnificativă a veniturilor prognozate pe anul 2010 în sumă totală de 3098,8 mii lei.
    • Autorităţile publice locale din subordinea Consiliului raional nu au asigurat respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare ce reglementează domeniul retribuirii muncii, generînd astfel cheltuieli neregulamentare, suplimentare şi neprevăzute în sumă de 130,1 mii lei.
    • Nu s-au respectat prevederile legale ce ţin de limitele de întreţinere a unităţilor de transport şi liniilor de telefonie fixă, norma de consum a carburanţilor, cheltuielile în legătură cu titularii de avans, fapt ce a condus la cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 46,7 mii lei.
    • Nu a fost asigurată o activitate conformă regulamentelor aplicabile la acordarea unor servicii de către centrele sociale, ca rezultat, la planificarea cheltuielilor pentru centrele de plasament a fost admisă majorarea neîntemeiată a acestora cu suma de 36,5 mii lei, precum şi cheltuieli nejustificate în sumă totală de 15,3 mii lei. Totodată, Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a familiei a efectuat o gestionare frauduloasă a mijloacelor financiare publice, ceea ce s-a soldat cu sustragerea a peste 500,0 mii lei.
    • Managementul ineficient al mijloacelor financiare alocate pentru investiţiile şi reparaţiile capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul respectiv au permis: executarea lucrărilor în lipsa proiectului şi a calculelor de deviz, elaborate şi verificate regulamentar, a licenţelor în domeniu, precum şi fără efectuarea procedurilor de achiziţie publică; majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor executate; nerespectarea procedurii de recepţie a lucrărilor; neînregistrarea regulamentară în evidenţa contabilă a unor bunuri şi servicii; trecerea neregulamentară a mijloacelor financiare la cheltuieli; suportarea cheltuielilor pentru reparaţia capitală a mijloacelor fixe din gestiunea unei autorităţi publice centrale. Impactul acestui mod necorespunzător de gestionare s-a soldat cu cheltuieli neregulamentare  în sumă de 7034,3 mii lei, precum şi cu neînregistrarea regulamentară în evidenţa contabilă a aparatului preşedintelui raionului a bunurilor şi serviciilor în sumă totală de 14263,6 mii lei.
    • La aprobarea unor cheltuieli din contul mijloacelor bugetului raional, Consiliul raional nu a ţinut cont de modalitatea de delimitare a cheltuielilor, stabilită de legislaţie. Totodată, neconformîndu-se acestor reglementări, Consiliul raional a aprobat decizii de susţinere materială şi financiară pentru instituţiile de cult, Departamentul Situaţii Excepţionale (Secţia situaţii excepţionale Drochia) şi Procuratura raională Drochia, cu un impact în valoare de 593,1 mii lei.
    • Consiliul raional nu a asigurat monitorizarea eficientă a modului de acordare şi rambursare a împrumuturilor cu scadenţă în acelaşi an bugetar. În consecinţă, instituţiile de profil nu au asigurat rambursarea în termen a creditelor, formînd datorii faţă de bugetul raional, la situaţia din 01.01.2010, în sumă de 248,5 mii lei, iar la situaţia din 01.01.2011 – de 158,5 mii lei.
    • Nu s-au respectat prevederile legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
    • Activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul administraţiei raionului în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public s-a soldat cu: neînregistrarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor în valoare de 1183,1 mii lei; necontabilizarea patrimoniului public în sumă de 174,5 mii lei, precum şi denaturarea prin diminuare a valorii clădirilor aflate în proprietate publică cu suma de 3971,1 mii lei; casarea neregulamentară a  mijloacelor fixe în sumă de 19,4 mii lei; transmiterea neconformă a bunurilor publice în gestiune şi în locaţiune; neîncasarea la bugetul raional a veniturilor de la locaţiunea imobilelor în sumă de 11,9 mii lei. Totodată,  au fost admise neconcordanţe semnificative  referitor la evidenţa valorii mijloacelor fixe gestionate.
    • Nu au fost respectate prevederile legale la efectuarea achiziţiilor publice.
    • A fost diminuată calitatea managementului contabil, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, nereguli în decontări, ca rezultat fiind raportate eronat situaţiile patrimoniale.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta hotărîre.
    2. Prezenta hotărîre şi Raportul de audit se remit:
    2.1. Aparatului preşedintelui raionului şi se cere examinarea acestora în şedinţa Consiliului raional, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea iregularităţilor şi încălcărilor constatate, precum şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit;
    2.2. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru verificarea volumelor de lucrări executate în cadrul implementării Proiectului Energetic II, precum şi celor executate de către „Laiola” S.R.L. (cod fiscal 1003600039415) la implementarea proiectului „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia”.
    3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi executarea bugetului raional Drochia pe anul 2010.
    4. Se ia act că:
    4.1. Aparatul preşedintelui raionului:
    - a înregistrat în evidenţa contabilă bunurile şi serviciile recepţionate în cadrul implementării Proiectului Energetic II în sumă totală de 14263,6 mii lei;
    - a restabilit cheltuielile în sumă de 3296,1 mii lei, atribuindu-le ca datorie a Agenţiei de implementare a proiectului de tip DemoEnvironment „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia”, cu asigurarea contabilizării corecte pe viitor, conform cadrului legal în vigoare;
    - a întocmit notele contabile corespunzătoare de corectare în vederea înregistrării regulamentare a dobînzii bancare în sumă de 208,8 mii lei, precum şi a valorii documentaţiei proiectelor recepţionate în sumă totală de 82,7 mii lei;
    4.2. abuzurile şi fraudele depistate la Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a familiei sînt în stadiu de investigare la Comisariatul raional de poliţie.
    5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
    6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 34 alin. (7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

    PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI                       Serafim URECHEAN

    Nr. 46. Chişinău, 25 august 2011.


 Aprobat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi
nr. 46 din 25 august 2011
RAPORTUL
auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010
şi gestionării patrimoniului public
I. Introducere
    Auditul bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a fost efectuat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi1 şi conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011.
    _____________________________________________
    1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările  şi completările  ulterioare).

    Scopul auditului a fost evaluarea regularităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional, precum şi verificarea integrităţii şi gestionării conforme a  patrimoniului public.
    Responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale este întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite şi potrivit cadrului legal a rapoartelor financiare privind situaţiile economico-financiare, elaborarea şi implementarea unui sistem eficient de management financiar şi control, avînd şi obligaţia de a asigura prevenirea şi descoperirea erorilor şi fraudelor, înregistrarea veridică în registrele contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate, precum şi utilizarea eficientă şi conformă a alocaţiilor bugetare.
    Responsabilitatea echipei de audit a constat în obţinerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor asupra regularităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional, precum şi a gestionării patrimoniului public.
    Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi2. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, ordinele conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional.
    _____________________________________________
    2 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii”.

    În cadrul misiunii de audit s-au solicitat şi informaţiile de la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raion (privind salariul şi alte plăţi achitate angajaţilor instituţiilor subordonate Consiliului raional), Casa Teritorială de Asigurări Sociale Drochia (privind salariul şi alte plăţi la locurile de muncă achitate asiguraţilor), precum şi de la agenţii economici din raion.
    Reieşind din semnificaţia problemelor identificate şi din riscurile determinate la etapa de planificare a auditului, pentru auditare s-au selectat: aparatul preşedintelui raionului; Direcţia generală finanţe (în continuare – DGF); Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport (în continuare – DGÎTS); Direcţia generală asistenţă socială şi protecţie a familiei (în continuare – DGASPF); Secţia cultură (în continuare – SC); Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri (în continuare – SCGCD); Comisariatul raional de poliţie.
    În cadrul prezentului audit au fost folosite materialele privind rezultatele reviziilor financiare asupra activităţii economico-financiare în perioada anilor 2009-2010, precum şi ale controalelor tematice efectuate de către Serviciul Control Financiar şi Revizie la DGASPF şi DGÎTS, cu colectarea unor probe suplimentare la entităţile nominalizate.
II. Prezentare generală
    Bugetul raional Drochia este parte componentă a bugetului raionului, care include totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru exercitarea funcţiilor ce ţin de competenţele la nivel raional, conform legislaţiei, precum şi a funcţiilor suplimentare delegate de Guvern.
    În procesul de execuţie bugetară funcţia de executor principal al bugetului raional a fost exercitată de către preşedintele raionului.
    Bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului raional sînt reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.20033 , Legea nr.847-XIII din 24.05.19964, Legea nr.436-XVI din 28.12.20065, precum şi de alte acte legislative şi normative în domeniul bugetar-fiscal.
    ______________________________________________
    3 Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.397-XV din 16.10.2003).
    4 Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 „Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996).
    5 Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.436-XVI din 28.12.2006).

    Evidenţa contabilă la autorităţile publice auditate a fost reglementată de Legea nr.113-XVI din 27.04.20076, Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.20047, Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului inanţelor nr.85 din 09.10.19968, Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.20109, precum şi de alte acte normative.
    ______________________________________________
    6 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare;  în continuare – Legea  nr.113-XVI din 27.04.2007).
    7 Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional,municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe”, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.51 din 16.08.2004 (cu modificările şi completările ulterioare).
    8 Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”,  aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996 (cu modificările şi completările ulterioare). Abrogată la 03.08.2010, prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010.
    9 Instrucţiunea „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la  evidenţa contabilă în instituţiile publice”,  aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010 (cu modificările şi completările ulterioare;  în continuare – Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010).

III. Sinteza veniturilor şi cheltuielilor
    Bugetul raional, ca parte componentă a bugetului raionului Drochia, în anul 2010, a fost rectificat la partea de venituri în sumă de 133324,3 mii lei, iar la partea de cheltuieli – în sumă de 140405,6 mii lei, sau cu un deficit de 7081,3 mii lei, sursa de acoperire a acestuia fiind soldul de mijloace băneşti existent la începutul anului.
    Execuţia de ansamblu a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2010 se prezintă în Tabelul nr.1
Tabelul nr.1
 
Indicatori

Unitatea de măsură

Rectificat
Executat
Depășiri,
nerealizări (+;-)

Nivelul executării (%)

1.
Venituri
1.1.
Veniturile bugetului raionului, total, inclusiv:
mii lei
163031,6
167665,6
4634,0
102,8
1.2.

Veniturile bugetului raional, inclusiv transferuri

mii lei
133324,3
138265,5
4941,2
103,7
1.3.
Veniturile bugetului raional
mii lei
15550.3
21135.4
5585.1
135.9
1.4.

Ponderea veniturilor bugetului raional în structura bugetului raionului, inclusiv transferuri

%
81,77
82,46
 
 
1.5.

Ponderea veniturilor bugetului raional în structura bugetului raionului

%
9.53
12.6
 
 
2.
Cheltuieli
2.1.

Cheltuielile bugetului raionului, total, inclusiv:

mii lei
174536,4
166366,6
-8169,8
95,3
2.2.

Cheltuielile bugetului raional, inclusiv transferuri

mii lei
140405,6
136475,9
-3929,7
97,2
2.3.
Cheltuielile bugetului raional
mii lei
48817,5
44887,8
-3929,7
91,9
2.4.

Ponderea cheltuielilor bugetului raional în structura bugetului raionului, inclusiv transferuri

%
80,44
82,03
 
 
2.5.

Ponderea cheltuielilor bugetului raional în structura bugetului raionului

%
27,96
26,98
 
 
3.
Excedent/deficit
3.1.
Excedentul/deficitul bugetului raional (+;-)
mii lei
-7081,3
+1789,7
x
x
3.2.

Sursa de acoperire a deficitului bugetului raional

3.2.1.
Din soldul disponibil la începutul anului
mii lei
7081,3
+1789,7
x
x
3.3.
Soldul la 01.01.2010
 
7081,3
7395,7
x
x
3.4.
Soldul la 01.01.2011
 
-
9185,4
x
x

    Sursă: Raportul privind executarea bugetului raional pe venituri, la toate componentele, pe anul 2010 și Raportul privind executarea bugetului raional pe cheltuieli, la toate componentele, pe anul 2010.


    Datele din tabel denotă că exerciţiul bugetar raional pe anul 2010 s-a încheiat cu executarea veniturilor în sumă de 138265,5 mii lei şi a cheltuielilor – de 136475,9 mii lei, ce constituie 103,7% şi, respectiv, 97,2% în raport cu indicii rectificaţi, precum şi cu un excedent bugetar de 1789,7 mii lei, faţă de deficitul preconizat în sumă de 7081,3 mii lei.
    3.1. Sinteza veniturilor bugetului raional pe anul 2010
    Structura veniturilor bugetului raional pe anul 2010 este reflectată în Tabelul nr.2.
Tabelul nr.2
Specificația
Planul rectificat
Executat (realizat)

Depășiri (+), nerealizări (-)

(mii lei)
Nivelul executării (%)
Suma
 (mii lei)
Ponderea (%)
Suma
 (mii lei)
Ponderea (%)
Venituri totale, din care:
133324,3
100
138265,5
100
4941,2
103,7

1. Venituri proprii

15498,6
11,62
21086,1
15,25
5587,5
136,05
1.1.    Venituri fiscale
12665,6
9,5
17976,8
13,0
5311,2
141,93
1.2.    Încasări nefiscale
508,3
0,38
795,5
0,58
287,2
156,5
1.3.    Mijloace speciale ale instituțiilor publice
2244,7
1,68
2228,7
1,61
-16,0
99,29
1.4.    Venituri ale fondurilor speciale
80,0
0,06
85,1
0,06
5,1
106,38
2.Transferuri
117773,9
88,34
117130,1
84,71
-643,8
99,45
3.Granturi
51,8
0,04
49,3
0,04
-2,5
95,17


    Sursă:Raportul privind executarea bugetului raional pe venituri, la toate componentele, pe anul 2010


    Din analiza datelor prezentate în tabel rezultă că sursa de bază a formării veniturilor bugetului raional sînt transferurile de la bugetul de stat, a căror pondere în veniturile totale ale bugetului raional constituie 84,71%, sau 117130,1 mii lei. Ponderea veniturilor proprii constituie 15,25% din suma totală a încasărilor în bugetul raional, inclusiv veniturilor fiscale le revin 13,0%, iar mijloacelor speciale ale instituţiilor publice – 1,61%.
    3.2.  Sinteza cheltuielilor bugetului raional pe anul 2010
    Execuţia cheltuielilor bugetului raional, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă în Tabelul nr.3.
Tabelul nr.3
Grupa
Specificaţie

Planul rectificat pentru
perioada de gestiune

Executat
 (realizat)

Diferența
8=(5-3)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)


Executat (%)

Suma
(mii lei)
1
2
3
4
5
6
7
8
 
Cheltuieli totale, din care:
140405,6
100,0
136475,9
100,0
97,2
-3929,7
1.
Serviciile de stat cu destinaţie generală
2717,8
1,94
2618,9
1,92
96,4
-35,9
3.
Apărarea naţională
71,7
0,05
70,3
0,05
98,0
-1,4
5.
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională
4432,7
3,16
4391,5
3,22
99,1
-41,2
 

Cheltuieli în domeniul social-cultural, în total, din care:

35776,5
25,48
34137,9
25,01
95,4
-1638,6
6.
Învăţămîntul
16067,1
11,44
15385,6
11,27
95,8
-681,5
8.
Cultura, arta, sportul şi activitățile pentru tineret
4222,4
3,01
3499,7
2,56
82,9
-722,7
9.
Ocrotirea sănătăţii
2055,6
1,46
2005,6
1,47
97,6
-50,0
10.
Asigurarea şi asistenţa socială
13431,4
9,57
13247,0
9,71
98,6
-184,4
 

Cheltuieli în domeniul economic, în total, din care:

3539,4
2,51
1892,0
1,38
53,5
-1647,4
11.
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă  şi gospodăria apelor
385,7
0,27
384,8
0,28
99,8
-0,90
13.
Industria şi construcţiile
820,0
0,58
62,0
0,04
7,6
-758,0
14.
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicațiile și informatica
1365,2
0,97
1148,4
0,84
84,1
-216,8
15.
Gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe
968,5
0,69
296,8
0,22
30,6
-671,7
16.
Complexul pentru combustibil şi energie
-
-
-
-
-
-
19.
Alte servicii legate de activitatea economică
-
-
-
-
-
-
20.
Activitățile și serviciile  neatribuite la alte grupe principale
93867,5
66,86
93533,9
68,54
99,6
-333,6
23.

Restituirea la buget a mijloacelor neutilizate în anii precedenţi, a mijloacelor utilizate contrar destinaţiei şi/sau a supracheltuielilor

 
 
-168,7
-0,12
 
 


    Sursă: Raportul privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe cheltuieli, la toate componentele, conform clasificației funcționale, pe anul 2010


    În aspect general, cheltuielile au fost executate în limita celor programate. Cel mai mic grad de execuţie s-a înregistrat la componentele „Industria şi construcţiile” – 7,6% şi „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe” – 30,6%, ceea ce a influenţat esenţial asupra nivelului de executare a cheltuielilor atribuite domeniului economic, acesta constituind 53,5%.  Totodată, n-au fost valorificate mijloace în sumă totală de 3929,7 mii lei, cele mai esenţiale fiind înregistrate la componentele: „Industria şi construcţiile” – 758,0 mii lei; „Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret” – 722,7 mii lei; „Învăţămîntul” – 681,5 mii lei,  şi „Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe” – 671,7 mii lei.
    Execuţia bugetului raional pe anul 2010 s-a încheiat cu un sold disponibil de mijloace bugetare în sumă de 9185,4 mii lei, la situaţia din 31.12.2010 fiind înregistrată o datorie debitoare de 485,3 mii lei şi datorii creditoare în sumă totală de 1703,3 mii lei, majoritatea fiind curente.
    Analiza datoriilor debitoare ale bugetului raional pe perioada anilor 2009-2010 relevă că dinamica lor are tendinţă negativă, acestea înregistrînd o creştere în anul 2010, faţa de anul 2009, de 1,7 ori.
 IV. Constatări, concluzii, recomandări
    4.1. Referitor la asigurarea colectării depline a impozitelor şi taxelor în bugetul local conform prevederilor legale
    Reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi din atribuţiile stabilite conform Regulamentului DGF, această instituţie organizează elaborarea proiectului bugetului raionului, precum şi asigură evaluarea veridică şi argumentată din punct de vedere economic a veniturilor bugetare, inclusiv prin analiza surselor de venituri în general pe raion. Potrivit prevederilor art.32 alin.(2) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, executorii principali de buget (preşedintele raionului, primarii) sînt responsabili de încasarea veniturilor în conformitate cu normele legale. Auditul a constatat că executorii principali de buget, atît de nivelul al doilea, cît şi de nivelul întîi, nu şi-au asumat întocmai responsabilităţile, nu au asigurat realizarea unor proceduri şi instrumente eficiente în vederea încasării integrale a veniturilor şi nu au contribuit pe deplin la încasarea veniturilor în bugetul local.
    În cadrul misiunii de audit, fiind analizat şi revizuit procesul de estimare bugetară a părţii de venituri a bugetului raional pe perioada anului 2010, s-a constatat că atît DGF, cît şi unităţile administrativ-teritoriale (în continuare – UAT) de nivelul întîi au admis cazuri de estimare neveridică a părţii de venituri a bugetelor UAT de nivelul întîi şi, prin urmare, în ansamblu a bugetului raionului. Astfel, analiza veniturilor selectate pentru verificare denotă cazuri de diminuare semnificativă a veniturilor prognozate pe anul 2010 în sumă totală de 3098,8 mii lei. Întru argumentarea celor expuse, se menţionează următoarele.
    • Deşi în anul 2007 s-au operat modificări în cadrul legislativ10, fiind introdus „Impozitul pe venit reţinut din suma dividendelor achitate” (art.111.22), această sursă de venituri nu a fost luată în calcul de către DGF la aprobarea bugetelor locale pe anii 2008-2010. Astfel, potrivit pronosticului, sursa respectivă de venituri nu a fost estimată şi aprobată, însă, conform datelor raportate de DGF, veniturile realizate la această categorie în anul 2010 au însumat 2696,7 mii lei, din care 91%, sau 2461,4 mii lei au fost virate la buget de către Î.M. „Sudzucker-Modova” S.A. De menţionat că pentru anul 2010, la formarea veniturilor, nu au fost luate în calcul impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător (art.111/21) şi alte impozite pe venit (art.111/09), realizările la acestea fiind în sumă de 402,1 mii lei. Această situaţie denotă o iresponsabilitate profesională admisă de către conducerea DGF,  care, în consecinţă, a condus la diminuarea nejustificată a resurselor financiare ale UAT şi la determinarea, în mod exagerat, a necesităţilor de susţinere financiară a teritoriului din contul bugetului de stat.
    ____________________________________________
    10 Legea nr.111-XVI din 27.04.2007 „Privind modificarea şi completarea  unor  acte legislative”.

    În lipsa unor probe concludente, responsabilii de la DGF explică erorile menţionate prin nesiguranţa acumulării acestor venituri, pentru a fi incluse în prognoza bugetară. Însă, auditul a constatat că cauza acestor deficienţe este lipsa unor proceduri stabilite de control intern în domeniul politicilor de planificare bugetară.
    • Cu toate că veniturile proprii au fost executate la nivel de 136,05% faţă de prevederile definitiv modificate, iar restanţele au scăzut nesemnificativ (cu 0,6 mil.lei faţă de perioada similară a anului 2009), auditul a constatat un nivel superficial de monitorizare de către executorii principali de buget (preşedintele raionului, primarii) privind activităţile organelor responsabile de încasarea veniturilor bugetare. În acest context, se menţionează că restanţele contribuabililor la bugetul raionului au constituit, la data de 31.12.2010, suma de 1,1 mil.lei, iar la bugetul public naţional –  de 7,6 mil.lei.
    Recomandări:
    1. Preşedintele raionului, în comun cu DGF, Inspectoratul Fiscal de Stat şi primarii UAT de nivelul întîi, să asigure o monitorizare continuă a procesului de colectare a impozitelor şi taxelor, precum şi să întreprindă acţiuni privind  încasarea la bugetul local a restanţelor acumulate.
    2. DGF Drochia să asigure o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul întîi, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite bugetelor locale, precum şi să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern care să elimine potenţialele nereguli la această componentă.
    4.2. Referitor la regularitatea executării unor cheltuieli din contul mijloacelor bugetare
    • Instituţiile publice din subordinea Consiliului raional Drochia nu au asigurat respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei în vigoare ce reglementează domeniul retribuirii muncii, statele de personal şi modificarea acestora.
    ⇒ Modalitatea de distribuire a responsabilităţilor manageriale la diferite niveluri ale autorităţilor administraţiei publice locale din subordinea Consiliului raional şi organizarea insuficientă a sistemului de control intern din cadrul acestora în procesul de utilizare a mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii nu produce efectul cuvenit şi generează un risc sporit de utilizare neconformă a mijloacelor financiare.
    Contrar prevederilor art.29 alin.(7) din Legea nr.355-XVI din 23.12.200511, pct.13 şi pct.15 din Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.200612, în lipsa acordului organului de conducere ierarhic superior, şefului DGF i s-a calculat şi achitat spor la salariu pentru intensitatea muncii, precum şi premii unice în sumă totală de 9,8 mii lei. De asemenea, în rezultatul managementului ineficient la această entitate, unor angajaţi le-au fost calculate şi achitate premii unice în cuantum care depăşeşte salariul funcţiei salariatului premiat, astfel fiind suportate cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 9,1 mii lei (inclusiv conducătorului – 1,2 mii lei).
    __________________________________________
    11 Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.355-XVI din 23.12.2005). 
    12 Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Nerespectîndu-se prevederile Legii nr.245-XVI din 27.11.200813, precum şi prescripţiile pct.1 şi pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.863 din 01.08.200614 şi ale Hotărîrii Guvernului nr.411 din 25.05.201015, în lipsa Nomenclatorului persoanelor care au acces permanent la secretul de stat şi a Nomenclatorului informaţiilor care urmau a fi secretizate, unor angajaţi ai aparatului preşedintelui, ai direcţiilor şi secţiilor subordonate Consiliului raional le-au fost stabilite şi achitate sporuri la salariul funcţiei pentru acces permanent la secretul de stat în sumă totală de 48,4 mii lei.
    __________________________________________
    13 Legea nr.245-XVI din 27.11.2008 „Cu privire la secretul de stat” (cu modificările ulterioare).
    14 Hotărîrea Guvernului nr.863 din 01.08.2006 „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (cu modificările şi completările ulterioare).
    15 Hotărîrea Guvernului nr.411 din 25.05.2010 „Privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat” (cu modificările ulterioare).

    SCGCD a admis calcularea şi achitarea la doi angajaţi a suplimentelor pentru cumularea funcţiilor, reieşind din salariul lunar total calculat (ţinînd cont de toate sporurile şi suplimentele), fără a lua în consideraţie salariul funcţiei lucrătorului absent, prin ce au fost încălcate prevederile art.30 alin.(3) din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005. În consecinţă, cheltuielile nejustificate au constituit în total 11,8 mii lei.
    Contrar prevederilor legale, funcţiei de specialist principal în probleme de secretariat din cadrul aparatului preşedintelui raionului i-a fost atribuit statutul de funcţionar public, generînd, astfel, cheltuieli neregulamentare în sumă de 6,1 mii lei.
    În baza Dispoziţiei Ministerului Educaţiei nr.675 din 29.10.201016 şi contrar prevederilor pct.6 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.200917, unor funcţionari publici din cadrul DGÎTS li s-au calculat şi achitat salarii pentru cumularea funcţiei didactice cu depăşirea limitelor maximale stabilite (nu mai mult de 6 ore pe săptămînă), costul acţiunilor neregulamentare fiind de 5,9 mii lei.
    __________________________________________
    16 Dispoziţia Ministerului Educaţiei nr.675 din 29.10.2010 „Referitor la tarifarea cadrelor didactice”.
    17 Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Nerespectîndu-se prevederile pct.5 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.200618, la tarifarea cadrelor didactice în instituţiile de învăţămînt artistic (Secţia cultură), volumul de lucru a fost stabilit cu depăşirea limitelor maximale prevăzute (pînă la 2 salarii de funcţie), în aşa mod cheltuielile neregulamentare constituind 14,2 mii lei.
    __________________________________________
    18 Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Pe parcursul efectuării auditului au fost constatate cazuri cînd angajaţii din subdiviziunile Consiliului raional, remuneraţi din mijloacele publice, pe lîngă munca de bază, au fost angajaţi ca lucrători de bază  în cadrul mai multor instituţii, cu înregistrarea în fiecare instituţie a carnetului nou de muncă. Compararea graficelor de activitate a entităţilor supuse auditului a relevat suprapunerea integrală a programului de lucru, cu suportarea cheltuielilor necorespunzătoare  în sumă  de 24,8 mii lei.
    ⇒ Au fost admise derogări de la prevederile unor acte normative referitor la aprobarea şi modificarea statelor de personal, precum şi înregistrarea acestora la Ministerul Finanţelor. Astfel, prin Decizia nr.12/1.1 din 05.11.200719, Consiliul raional a modificat organigrama şi statele de personal ale subdiviziunilor din subordine, la aparatul preşedintelui raionului fiind comasate 2 secţii într-o direcţie (Direcţia dezvoltarea teritoriului), totodată suplimentînd numărul de personal, fără a ţine cont de recomandările Hotărîrii Guvernului nr.689 din 10.06.200320, fapt care a generat neînregistrarea acestora la Ministerul Finanţelor pentru anul 2010.
    __________________________________________
    19 Decizia Consiliului raional Drochia nr.12/1.1 din 05.11.2007 „Privind modificarea organigramei şi statelor de personal ale subdiviziunilor Consiliului raional”.
    20 Hotărîrea Guvernului nr.689 din 10.06.2003 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Concluzii:
    Lipsa controlului intern şi neasigurarea respectării prevederilor legale de către subdiviziunile Consiliului raional referitor la retribuirea muncii au cauzat efectuarea cheltuielilor neregulamentare şi neprevăzute în sumă totală de 130,1 mii lei.
    Recomandări Consiliului raional  Drochia:
    3. Să examineze faptele de remunerare neconformă a angajaţilor din cadrul subdiviziunilor sale, concomitent asigurînd respectarea normelor legale şi a disciplinei financiar-bugetare în domeniul respectiv.
    4. Să asigure aprobarea, modificarea şi înregistrarea statelor de personal în conformitate cu prevederile regulamentare.
    • Consiliul raional, precum şi autorităţile din subordinea acestuia nu au respectat prevederile legale referitor la limitele de întreţinere a unităţilor de transport şi a liniilor de telefonie fixă, la norma de consum a carburanţilor, la cheltuielile în legătură cu titularii de avans, ceea ce a generat unele cheltuieli neregulamentare.
    Contrar prevederilor Anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.200521, Consiliul raional dispune de 10 autoturisme de serviciu (inclusiv o unitate de transport arendată), sau cu 2 unităţi de transport mai mult decît numărul prevăzut de actul normativ, fapt ce a cauzat suportarea cheltuielilor neîntemeiate în sumă de 22,0 mii lei.
    ___________________________________________
    21 Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005 „Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Pe parcursul anului 2010, entităţile subordonate Consiliului raional au admis întreţinerea suplimentară a 10 linii de telefonie fixă, precum şi utilizarea neregulamentară a telefoanelor de serviciu atît în scopuri personale, cît şi în calitate de acces la Internet, prin ce nu au fost respectate prevederile pct.8 şi pct.9 din Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.200522. Această situaţie a generat cheltuieli neîntemeiate în sumă totală de 15,0 mii lei.
    ___________________________________________
    22 Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice (cu excepţia legăturii telefonice guvernamentale)”.

    Ignorînd prevederile Ordinului nr.172 din 09.12.200523, precum şi ale pct.14 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010, la decontarea combustibilului, unele entităţi subordonate Consiliului raional au admis utilizarea normei majorate de consum al carburanţilor la 100 km şi trecerea la cheltuieli a acestora în lipsa semnăturii beneficiarului, fapt ce a determinat suportarea cheltuielilor neîntemeiate în sumă de 7,9 mii lei.
    __________________________________________
    23 Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobarea Normelor de consum  de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto”.

    Neexecutarea de către subdiviziunile Consiliului raional a prescripţiilor pct.15, pct.22 şi pct.25 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.200224 a condiţionat executarea neregulamentară a cheltuielilor privind titularii de avans, cu suportarea cheltuielilor neîntemeiate în sumă de 1,8 mii lei.
    __________________________________________
    24 Regulamentul cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Concluzii:
    Ineficienţa activităţii de control intern din partea Consiliului raional şi a preşedintelui raionului privind reglementarea numărului de autoturisme şi numărului abonamentelor telefonice, regularitatea cheltuielilor la decontarea carburanţilor şi  achitarea cu titularii de avans a determinat suportarea cheltuielilor neîntemeiate în sumă totală de 46,7 mii lei.  
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    5. Să ajusteze la normele reglementate numărul abonamentelor de telefonie fixă, precum şi numărul de autoturisme utilizate în scopuri de serviciu.
    6. Să intensifice controlul intern referitor la aspectul regularităţii executării cheltuielilor curente.
    7. Să întreprindă măsuri regulamentare privind restituirea mijloacelor financiare ca rezultat al decontării neîntemeiate a carburanţilor şi achitărilor neconforme titularilor de avans.
    • Nu a fost asigurată o activitate conformă regulamentelor aplicabile la acordarea unor servicii păturilor social-vulnerabile.
    ⇒ La planificarea cheltuielilor pentru centrele de plasament, DGASPF nu a respectat Normele de cheltuieli aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.520 din 15.05.200625stabilite pentru o zi de cazare a persoanelor în instituţiile sociale de toate tipurile şi nivelurile. Ca urmare, în lipsa calcului diferenţiat al numărului de persoane care urmau a fi întreţinute în centrele de plasament şi în cele de zi, pentru anul 2010, DGASPF a planificat la articolul „Alimentaţia” cheltuieli majorate, faţă de cele prevăzute în Normele menţionate, cu suma de 36,5 mii lei.
    __________________________________________
    25 Normele de cheltuieli în bani privind asigurarea cu produse alimentare, medicamente şi materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălţăminte, inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri şi jucării a persoanelor cazate în instituţiile sociale de toate tipurile şi nivelurile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.520 din 15.05.2006 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Totodată, contrar prevederilor art.19 din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, DGASPF a trecut la cheltuielile instituţiei serviciile de alimentaţie în baza facturilor fiscale, în care nu au fost indicaţi pe deplin conţinutul faptelor economice, precum şi destinatarii concreţi ai produselor livrate, ceea ce a condiţionat riscul că unele servicii în realitate nu au fost realizate.
    ⇒ Deşi pct.9 din Regulamentul de funcţionare a Centrului de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate „Drofa”26 prevede că „scopul centrului constă în dezvoltarea serviciilor sociale pentru categoriile social-vulnerabile”, pe parcursul anului 2010, managerii responsabili de activitatea Centrului au aprobat acordarea serviciilor sociale la 2 persoane, ignorînd faptul că acestea sînt salariate, iar conform tabelelor de pontaj au o prezenţă la serviciu de 6-8 ore pe zi şi un grafic de muncă în suprapunere cu cel al Centrului, ceea ce a cauzat admiterea cheltuielilor neîntemeiate din contul bugetului raional în sumă totală de 7,0 mii lei.
    __________________________________________
    26 Decizia Consiliului raional Drochia nr.9/7 din 23.08.2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor Centrelor Sociale” (în continuare – Regulamentele aprobate prin Decizia Consiliului raional Drochia nr.9/7).

    Mai mult decît atît, testarea documentelor primare de decontare a cheltuielilor pentru alimentare din cadrul unui Centru social, pe perioada lunilor august- decembrie 2010, a relevat includerea neîntemeiată a numărului majorat de beneficiari, ceea ce, la rîndul său, a dus la majorarea numărului dejunurilor cu 118, fiind suportate cheltuieli neregulamentare în sumă de 3,3 mii lei.
    În pofida faptului că, potrivit prevederilor Regulamentelor aprobate prin Decizia Consiliului raional nr.9/7, în calitate de beneficiari ai centrelor sociale au fost stabiliţi cetăţenii republicii, pe parcursul anului  2010 au fost admise cazuri de prestare a serviciilor către o persoană nerezidentă (cetăţean al altui stat), fapt ce a cauzat efectuarea unor cheltuieli neîntemeiate din bugetul raional în sumă de 5,0 mii lei.
    ⇒ De menţionat că, în perioada supusă auditului, Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului Finanţelor (în continuare – SCFR), Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare – CCCEC), Comisariatul raional de poliţie şi Procuratura raionului au supus activitatea DGASPF unui şir de inspecţii financiare, controale şi alte investigaţii, în rezultatul cărora s-a constatat (în perioada anilor 2007-2010) o gestionare frauduloasă a mijloacelor financiare publice. Ca urmare a abuzurilor depistate la DGASPF, Comisariatul raional de poliţie a preluat spre examinare 40 de cauze penale referitor la prejudiciul cauzat în sumă totală de 513,2 mii lei, din care în instanţa de judecată au fost transmise 10 cauze. La momentul actual, fiind invocat volumul considerabil de lucru, motivat de necesitatea audierii a peste 5000 de persoane, procesul de investigaţie este prelungit.
    Concluzii:
    Nerespectarea normelor regulamentare la planificarea cheltuielilor pentru centrele de plasament a cauzat majorarea neîntemeiată a acestora cu suma de 36,5 mii lei. Activitatea necorespunzătoare a factorilor de decizie şi îndeplinirea neadecvată a cerinţelor Regulamentelor centrelor sociale au determinat deficienţele în procesele de administrare, decontare şi raportare a cheltuielilor curente, fiind suportate cheltuieli neîntemeiate în sumă de 15,3 mii lei.
    De menţionat că, în perioada anilor 2007–2010, DGASPF a efectuat o gestionare frauduloasă a mijloacelor financiare publice, ceea ce s-a soldat cu iniţierea unor cauze penale de către organele publice competente.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    8. Să intensifice controlul intern în aspectul regularităţii îndeplinirii prescripţiilor Regulamentelor centrelor sociale.
    9. Să întreprindă măsuri legale privind restituirea cheltuielilor neîntemeiate suportate în procesul de activitate a centrelor sociale.
    Recomandări DGF şi DGASPF:
    10. Să asigure respectarea prevederilor actelor normative în vigoare la planificarea cheltuielilor bugetare.
    • Managementul defectuos al mijloacelor financiare alocate pentru investiţiile şi reparaţiile capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul dat au cauzat o imobilizare nejustificată de resurse financiare şi materiale.
   ⇒ În perioada supusă auditului, din bugetul raional au fost valorificate mijloace bugetare pentru investiţii şi reparaţii capitale în sumă de 618,4 mii lei şi, respectiv, 5887,0 mii lei.
    Stabilirea obiectelor pentru investiţiile capitale în anul 2010 s-a efectuat fără a  se ţine cont de cheltuielile capitale  efectuate la 3 obiecte începute în anii 2007–2009 (din care 2 nu erau înregistrate la Consiliul raional) şi nefinalizate, la situaţia din 01.01.2010. Astfel, în anul 2010 au fost iniţiate şi finanţate lucrări de investiţii şi reparaţii capitale la 20 de obiecte noi, cu valoarea contractuală în sumă de 6020,4 mii lei (inclusiv: 2 obiecte de investiţii capitale în sumă de 583,2 mii lei şi 18 obiecte de reparaţii capitale în sumă de 5437,2 mii lei). Ca rezultat, la 01.01.2011, au fost înregistrate 8 obiecte, pentru care s-au achitat lucrările de proiectare în sumă de 1681,4 mii lei, pentru finalizarea acestora fiind necesare 244443,2 mii lei. Datoriile creditoare ale Consiliului raional pentru investiţii şi reparaţii capitale, la 31.12.2010, au constituit 12,0 mii lei. Situaţia respectivă este cauzată de faptul că aparatul preşedintelui raionului nu a dispus de o strategie referitor la valorificarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, în funcţie de priorităţi, ca urmare fiind iniţiată construcţia unor obiective noi, fără a le finaliza pe cele începute anterior. Astfel, la 01.01.2011, potrivit datelor evidenţei contabile a aparatului preşedintelui raionului, se număra un obiect nefinalizat cu valoarea de 7,0 mii lei, dar misiunea de audit a constatat că în realitate mai sînt 2 obiecte nefinalizate în valoare totală de 2486,4 mii lei. De menţionat că la obiectele nefinalizate nu au fost efectuate lucrări de conservare, ceea ce determină riscul distrugerii acestor obiecte şi de generare în continuare a unor cheltuieli nejustificate. Tergiversarea finanţării şi finalizării acestora duce la irosirea păguboasă a banilor publici, ţinîndu-se cont de faptul că sînt necesare mijloace suplimentare pentru actualizarea documentaţiei de proiect, o parte din aceste obiecte riscînd să devină inutile.
    ⇒În anul 2010, contrar prevederilor art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.199627, precum şi ale art.78 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, în lipsa documentaţiei de proiect şi a unor calcule de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit, Consiliul raional a efectuat cheltuieli pentru investiţii capitale în sumă de 535,1 mii lei la construcţia monumentului celor căzuţi pentru integritatea Republicii Moldova, acestea fiind atribuite, spre executare, în lipsa unui concurs organizat în condiţiile legii, precum şi a studiului de fezabilitate respectiv.
    ____________________________________________
    27 Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996).

    De asemenea, ca rezultat al nerespectării prevederilor art.13, precum şi ale art.24 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996, managementul superior al entităţilor subordonate Consiliului raional (inclusiv managementul UAT de nivelul întîi) a admis executarea lucrărilor în sumă totală de 109,7 mii lei la reparaţia capitală a unui obiect social-cultural, în lipsa proiectului elaborat şi verificat în modul stabilit, iar unele lucrări de reparaţie capitală au fost executate de către persoane fizice nelicenţiate în domeniu, fapt ce determină riscul executării necalitative a lucrărilor în sumă de 38,3 mii lei.
    De menţionat că conţinutul contractului de antrepriză încheiat cu o persoană fizică, conform căruia s-au efectuat lucrările de instalare a monumentului, diferă de genul activităţii indicate în patenta de întreprinzător a acestuia, care indică „executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argilă, ciment”. Ca urmare, contrar prevederilor Codului fiscal28, acestei persoane nu i s-a calculat impozitul pe venit din valoarea lucrărilor de instalare în sumă de 55,7 mii lei, provocîndu-se în aşa mod o evaziune fiscală.
    ____________________________________________
    28 Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997 „Codul fiscal” (cu modificările şi completările ulterioare).

    ⇒ Pe parcursul anului 2010, unele entităţi din subordinea Consiliului raional au utilizat mijloace publice pentru executarea lucrărilor de reparaţie capitală a unor obiecte social-culturale din raion în sumă totală de 88,3 mii lei, fără efectuarea procedurilor de achiziţie publică, prin ce nu au respectat prevederile Legii nr.96-XVI din 13.04.200729. Totodată, contrar prevederilor art.69 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007, la executarea lucrărilor de reparaţii capitale a fost admisă majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor în procesele-verbale, faţă de caietul de sarcini şi devizul de cheltuieli, cu suma de 16,4  mii lei.
    ____________________________________________
    29 Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.96-XVI din 13.04.2007).

    Contrar prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.199630, subdiviziunile Consiliului raional au admis recepţionarea lucrărilor de reparaţie capitală în sumă de 42,4 mii lei doar în baza actelor de consum în formă liberă, fără includerea volumelor, preţului per unitate şi a cantităţii lucrărilor executate.
    ____________________________________________
    30 Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor  aferente”.

    În unele cazuri, la contractarea şi recepţionarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor, Consiliul raional nu a respectat prevederile Circularei informativ-normative nr.05-757, nr.11-09/824 din 07.04.201031, achitînd în anul 2010 cheltuieli neregulamentare (pentru caracter ambulant) în sumă totală de 9,4 mii lei.
    ____________________________________________
    31 Scrisoarea informativ-normativă nr.05-757, 11-09/824 din 07.04.2010 „Cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 mai 2010”, aprobată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Finanţelor.

    ⇒ Pe parcursul anului 2010, serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului nu a asigurat o evidenţă conformă a unor cheltuieli, ceea ce a generat diminuarea atît a cheltuielilor, cît şi a valorii fondurilor fixe. Astfel, ca rezultat al faptului că serviciul contabil a înregistrat cheltuielile pentru elaborarea documentaţiei de proiect la cheltuielile instituţiei (contul 200), la situaţia din 01.01.2010, nu era înregistrată regulamentar, la contul mijloacelor fixe, valoarea documentaţiei de proiect de 82,7 mii lei, prin ce nu au fost respectate prevederile pct.45 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010. De asemenea, serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului, nerespectînd aceleaşi prevederi regulamentare, în loc de a înregistra la contul mijloacelor fixe (019 „Alte mijloace fixe”), a trecut la cheltuielile instituţiei valoarea serviciilor de proiectare în sumă totală de 1272,2 mii lei (proiectul pentru „Branşamentul pentru localităţile Drochia” efectuat de către IP „Acvaproiect” în anul 2007).
    Contrar prevederilor pct.196 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010, serviciul contabil al aparatului preşedintelui a trecut neregulamentar la cheltuielile instituţiei (contul 200) valoarea lucrărilor de construcţie a gazoductului „Şuri-Maramonovca”, efectuate în anul 2009 şi nefinalizate pînă în prezent, în total de 1242,6 mii lei, cu toate că, conform normelor regulamentare, acestea urmau a fi acumulate la subcontul 203 „Cheltuieli din buget pentru investiţii capitale” şi ulterior, după recepţionarea finală a lucrărilor –  atribuite la majorarea valorii obiectului respectiv.
    De menţionat că atribuirea neregulamentară la cheltuielile instituţiei a investiţiilor capitale efectuate în anii precedenţi şi nefinalizate duce la diminuarea neregulamentară a valorii patrimoniului public gestionat şi generează raportarea eronată a situaţiilor patrimoniale.
    ⇒ Consiliul raional Drochia  nu a asigurat un mana-gement profesional al implementării proiectelor realizate din contul creditelor. Astfel, în cadrul implementării Proiectului Energetic II, destinat îmbunătăţirii sistemelor de încălzire la obiectele publice de menire socială, iniţiat în baza acordului de credit încheiat cu Ministerul Finanţelor în sumă de pînă la 2500,0 mii dolari SUA, Consiliul raional nu a stabilit o modalitate clară de formare a bunurilor procurate din contul creditului şi de asigurare a integrităţii acestora. Ca urmare, bunurile şi serviciile în sumă de 14263,6 mii lei, recepţionate pe parcursul anului 2010, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a aparatului preşedintelui raionului. În acest context, se menţionează următoarele.
    Prin Decizia nr.2/5 din 14.02.200932, Consiliul raional a aprobat solicitarea de la Ministerul Finanţelor a unui credit în mărime de pînă la 2500,0 mii dolari SUA în scopul implementării Proiectului Energetic II. Întru realizarea acestei decizii, la 24.06.2009, Consiliul raional (în persoana preşedintelui raionului) a încheiat cu Ministerul Finanţelor un contract de recreditare a unui împrumut de 2485,0 mii dolari SUA, destinat îmbunătăţirii sistemelor de încălzire la obiectele publice de menire socială. În cadrul implementării Proiectului (anii 2009-2010), Consiliul raional a recepţionat mărfuri şi servicii în valoare totală de 27843,1 mii lei, din care lucrările efectuate la Instituţia medico-sanitară publică „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”, în sumă totală de 13579,5 mii lei (recepţia finală fiind efectuată în februarie 2011), au fost trecute la majorarea valorii obiectului respectiv. Totodată, pentru celelalte obiecte în curs de execuţie, pe parcursul anului 2010, Consiliul raional a recepţionat bunuri şi servicii în sumă totală de 14263,6 mii lei, acestea nefiind înregistrate regulamentar în evidenţa contabilă a aparatului preşedintelui raionului.
    __________________________________________
    32 Decizia Consiliului raional Drochia nr.2/5 din 14.02.2009 „Cu privire la solicitarea unui credit de la Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova” de pînă la 2,5 mln. dolari SUA în scopul implementării proiectului „Energetic-II” la obiectele: IMSP „Spitalul raional Drochia „N. Testemiţanu”; IMSP „Centrul Medicilor de Familie „An. Manziuc”; LT „Ştefan cel Mare” şi grădiniţa nr.9; LT „V.Boiarniţchi” şi grădiniţa nr.5; LT „M.Eminescu” din or. Drochia.

    De menţionat că, în anul 2010, aparatul preşedintelui nu a reflectat la costul obiectivelor cheltuielile aferente dobînzilor bancare în sumă totală de 208,8 mii lei, pentru creditele contractate de la Ministerul Finanţelor şi utilizate la construcţia acestora, ceea ce contravine pct.196 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010.
    Consiliul raional Drochia nu a asigurat respectarea normelor regulamentare nici la realizarea acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului transfrontalier cu partenerii de proiect din Republica Moldova şi de peste hotare conform cerinţelor specificate ale programului de finanţare DemoEnvironment. Astfel, pentru implementarea Proiectului „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia”, în cadrul programului de finanţare DemoEnvironment, pe lîngă Consiliul raional, în luna iunie 2010, a fost creată Agenţia de implementare a proiectului. În pofida faptului că, în conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) lit.p) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, înfiinţarea diferitor instituţii publice şi altor întreprinderi de interes raional ţine de competenţa consiliilor raionale, la crearea Agenţiei menţionate Consiliul raional s-a limitat doar la nominalizarea echipei de experţi a proiectului (din patru persoane), responsabilă de implementare. De menţionat că Agenţia de implementare a proiectului de tip DemoEnvironment „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia” a fost creată prin Dispoziţia preşedintelui raionului nr.04/2-8-38 din 23.06.201033, cu depăşirea  de către acesta a atribuţiilor stabilite prin art.53 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006. Totodată, prin dispoziţia indicată, ca manager de proiect a fost numit dl Igor Ţurcanu (care la acel moment deţinea funcţia de vicepreşedinte al raionului Hînceşti), acesta fiind împuternicit de a semna toate documentele financiare şi bancare ale Agenţiei create, operaţiunile financiare urmînd a fi efectuate prin conturile trezoreriale (Trezoreria teritorială Drochia), în valută naţională şi în valută străină.
    __________________________________________
    33 Dispoziţia preşedintelui raionului Drochia nr.04/2-8-38 din 23.06.2010 „Cu privire la Agenţia de Implementare a proiectului de Energie renovabilă DemoEnvironment”.

    Potrivit Acordului de grant din 22.06.2010 (auditului i-a fost prezentată numai varianta engleză a acordului), valoarea proiectului „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia” constituie 4738400 coroane suedeze (SEK), din care 2886720 SEK, sau circa 60,9% este partea de grant oferită de o Agenţie suedeză, iar restul – contribuţia Consiliului raional, perioada de derulare a proiectului fiind pînă în iulie 2012. Întru realizarea acestui acord, pe parcursul anului 2010, aparatul preşedintelui raionului a transferat în adresa Agenţiei pentru implementarea proiectului 1600,0 mii lei, iar în februarie 2011 – 1696,1 mii lei, în total –  3296,1 mii lei, care, contrar prevederilor regulamentare, în loc de a fi înregistrate în evidenţă ca investiţii capitale în curs de execuţie (sau ca datorie debitoare a Agenţiei pentru implementarea proiectului), în continuare urmînd a fi incluse în costul obiectului la finalizarea acestuia, au fost trecute de către contabilitatea aparatului preşedintelui raionului la cheltuielile bugetare pentru întreţinerea instituţiei (contul contabil 200), în lipsa documentelor justificative privind conţinutul economic al acestor cheltuieli.
    Potrivit informaţiei Trezoreriei teritoriale Drochia, din sursele bugetare transferate de Consiliul raional pe contul Agenţiei pentru implementarea proiectului, aceasta din urmă a transferat mijloacele financiare în sumă totală de 2504,6 mii lei antreprenorului „Laiola” S.R.L., din care 2059,0 mii lei ca plăţi în avans pentru reparaţia capitală a obiectelor social-culturale sau alte transferuri de capital în interiorul ţării conform contractului. Totodată, 791,52 mii lei au fost extraşi de către Agenţie în numerar, pentru plăţi salariale destinate responsabililor de implementarea proiectului. De menţionat că atît Consiliul raional, cît şi aparatul preşedintelui raionului nu deţin o informaţie exhaustivă referitor la modul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din contul bugetului raional pentru implementarea proiectului nominalizat.
    ⇒ Atitudinea neadecvată a factorilor de decizie ai autorităţilor publice din subordinea Consiliului raional în privinţa executării conforme a prevederilor art.8 alin.(4) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 şi art.10 din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 a determinat finanţarea din contul bugetului raional şi executarea lucrărilor de reparaţie capitală a mijloacelor fixe aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce a cauzat cheltuieli neîntemeiate în sumă de 92,3 mii lei.
    Concluzii:
    Aparatul preşedintelui raionului nu a dispus de o strategie referitor la valorificarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, în funcţie de priorităţi, ca urmare fiind iniţiată nefundamentat construcţia unor obiective noi, fără a le finaliza pe cele începute anterior. Totodată, neîntreprinderea măsurilor privind conservarea obiectelor nefinalizate determină riscul de distrugere a acestora, precum şi de efectuare în continuare a unor cheltuieli neprevăzute.
    Nerespectarea actelor normative în domeniul investiţiilor/reparaţiilor capitale a cauzat: executarea lucrărilor în lipsa proiectului şi a calculelor de deviz, elaborate şi verificate regulamentar, a licenţelor în domeniu, precum şi fără efectuarea procedurilor de achiziţie publică; majorarea neîntemeiată a valorii lucrărilor executate; nerespectarea procedurii de recepţie a lucrărilor; neînregistrarea regulamentară în evidenţa contabilă a unor bunuri şi servicii; trecerea neregulamentară a mijloacelor financiare la cheltuieli; suportarea cheltuielilor pentru reparaţia capitală a mijloacelor fixe din gestiunea unei autorităţi publice centrale. Situaţia menţionată a generat cheltuieli neregulamentare în sumă de 7034,3 mii lei, precum şi neînregistrarea regulamentară în evidenţa contabilă a aparatului preşedintelui raionului a bunurilor şi serviciilor în sumă totală de 14263,6 mii lei.
    Totodată, neîntreprinderea măsurilor corespunzătoare în vederea înlăturării deficienţelor constatate în urma auditului precedent efectuat de către Curtea de Conturi denotă o practică păguboasă continuă în gestionarea finanţelor publice.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    11. În comun cu autorităţile publice locale subordonate, să elaboreze şi să aprobe în modul stabilit o strategie privind proiectele investiţionale (inclusiv pentru reparaţiile capitale), necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, riscurilor asociate derulării lor, altor componente, care ar asigura o bună gestiune a banilor publici şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.
    12. Să asigure elaborarea unor proceduri pentru monitorizarea lucrărilor de reparaţii capitale, cu examinarea cazurilor menţionate în prezentul compartiment, precum şi întreprinderea măsurilor prevăzute de legislaţie faţă de persoanele vinovate de admiterea lacunelor.
    13. Să asigure ţinerea regulamentară a evidenţei contabile, totodată luînd măsuri în vederea înregistrării conforme în evidenţă a valorii serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de construcţie a gazoductului în sumă totală de 1272,2 mii lei şi, respectiv, 1242,6 mii lei.
    14. Să întreprindă măsuri eficiente întru restituirea mijloacelor financiare achitate neîntemeiat ca rezultat al majorării valorii proceselor-verbale şi achitării cheltuielilor neregulamentare cu suma de 16,4 mii lei  şi, respectiv, de 9,4 mii lei, precum şi ca urmare a executării neîntemeiate a lucrărilor de reparaţie capitală a bunurilor MAI în sumă de 92,3 mii lei.
    15. Să constituie unele proceduri stricte de executare a lucrărilor doar în baza proiectelor şi documentaţiei de deviz, elaborate şi  verificate regulamentar.
    16. Să asigure monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat, în care autorităţile administraţiei publice locale participă în calitate de partener public, cu implementarea unor proceduri ale controlului intern care să excludă deficienţele constatate.
    17. În comun cu autoritatea executivă şi cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raion, să revadă legalitatea, din punct de vedere al legislaţiei fiscale, achitării a 55,7 mii lei în baza patentei de întreprinzător pentru lucrările de instalare a monumentului, precum şi a scutirii de contribuţii de asigurări şi alte plăţi a veniturilor din salariile achitate responsabililor de implementarea proiectului „Energie renovabilă cu zero emisii CO2 pentru şcoala sportivă Drochia”.
    • La aprobarea unor cheltuieli din contul mijloacelor bugetului raional, Consiliul raional Drochia nu a ţinut cont de modalitatea de delimitare a cheltuielilor, stabilită de legislaţie.
    Contrar art.8 alin.(4) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, pe parcursul anului 2010, Consiliul raional nu a respectat principiile şi modalitatea de delimitare a cheltuielilor ce pot fi suportate din bugetul raional, admiţînd efectuarea unui şir de cheltuieli ce nu ţin de specificul cheltuielilor bugetului raional. Astfel, din contul mijloacelor bugetului raional, a fost procurată o autospecială de intervenţie la incendiu în valoare de 60,0 mii lei, care ulterior a fost transmisă în folosinţă Secţiei situaţii excepţionale Drochia. Au fost efectuate lucrări de construcţie a acoperişului clădirii Procuraturii raionului în sumă de 33,1 mii lei şi s-au alocat mijloace financiare la construcţia a 6 lăcaşe de cult din raionul Drochia în sumă totală de 500,0 mii lei.
    Concluzii:
    Consiliul raional Drochia a aprobat decizii de susţinere materială şi financiară cu derogare de la normele în vigoare, care au condus la efectuarea unor cheltuieli neîntemeiate pentru susţinerea instituţiilor de cult, Departamentului Situaţii Excepţionale (Secţia situaţii excepţionale Drochia) şi Procuraturii raionului, în sumă totală de 593,1 mii lei.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    18. Să implementeze unele proceduri eficiente de control intern, care să asigure excluderea cheltuielilor iraţionale şi neîntemeiate.
    19. Să întreprindă măsuri de restituire a mijloacelor financiare în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 şi cu art.55(53) alin.(3) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996.
    • Consiliul raional Drochia nu a asigurat o monitorizare eficientă a modului de acordare şi rambursare a împrumuturilor cu scadenţă.
    Potrivit deciziilor Consiliului raional, prevederilor art.13 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003, pe parcursul anilor 2005-2008, primăriilor com.Cotova, s.Dominteni, com.Baroncea şi s.Chetrosu le-au fost acordate împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, în sumă totală de 348,5 mii lei, inclusiv în anul 2005 – de 148,5 mii lei, în anul 2007 – de 80,0 mii lei şi în anul 2008 – de 120,0 mii lei. Totodată, primăriile menţionate au rambursat împrumuturile contractate de la Consiliul raional doar parţial, formînd datorii faţă de bugetul raional, la situaţia din 01.01.2010, în sumă de 248,5 mii lei, iar la 01.01.2011 – de 158,5 mii lei.
    Concluzii:
    Din cauza lipsei elementelor corespunzătoare ale sistemului de control intern, autorităţile executive din raion nu au asigurat rambursarea în termen a creditelor.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    20. Să întreprindă măsuri regulamentare pentru soluţionarea problemei privind datoriile la împrumuturi.
    • La utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă nu au fost respectate prevederile Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului raional Drochia nr.4/3.2 din 23.05.200834.
 
   ___________________________________________
    34 Regulamentul privind constituirea fondului de rezervă al Consiliului raional Drochia, aprobat prin Decizia Consiliului raional Drochia nr.4/3.2 din 23.05.2008 (în continuare – Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului raional Drochia nr.4/3.2) .

    Potrivit deciziilor Consiliului raional, pe parcursul anului 2010, din fondul de rezervă, unor persoane fizice le-au fost alocate mijloace financiare în sumă totală de 43,5 mii lei pentru cheltuieli ce nu poartă caracter excepţional şi imprevizibil (tratament medical, intervenţii chirurgicale, ajutoare financiare şi materiale), ceea ce contravine prevederilor pct.3 din Regulamentul indicat. De menţionat că din suma totală de 43,5 mii lei, mijloacele financiare în sumă de 40,5 mii lei au fost alocate beneficiarilor în lipsa unor documente care ar justifica faptul că aceştia fac parte din categoria persoanelor socialmente vulnerabile. De asemenea, se relevă că astfel de cheltuieli au fost posibile de suportat din fondul local de susţinere socială a populaţiei. Totodată, contrar prevederilor pct.7 din Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.4/3.2, Consiliul raional a alocat mijloace financiare în sumă de 3,0 mii lei, în lipsa documentelor justificative.
    Concluzii:
    Consiliul raional a admis utilizarea surselor fondului de rezervă în sumă totală de 43,5 mii lei pentru unele cheltuieli care nu pot fi considerate drept excepţionale şi imprevizibile, după cum prevede pct.3 din Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.4/3.2. Totodată, mijloacele financiare în sumă totală de 40,5 mii lei au fost alocate în lipsa unor documente care ar justifica faptul că beneficiarii fac parte din categoria persoanelor socialmente vulnerabile, iar 3,0 mii lei s-au utilizat în lipsa documentelor justificative.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    21. Să excludă faptele de finanţare a cheltuielilor ce nu poartă caracter imprevizibil.
    22. Să elaboreze proiecte şi decizii cu privire la alocarea mijloacelor din fondul de rezervă în conformitate cu principiile legalităţii şi eficacităţii utilizării acestora.
    4.2. Cu privire la achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii
    • La crearea grupurilor de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice, subdiviziunile Consiliului raional nu au stabilit expres funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, astfel nerespectîndu-se prevederile pct.5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din  10.12.200735, fapt ce determină deficienţe în exercitarea responsabilităţilor.
    ________________________________________
    35 Hotărîrea Guvernului nr.1380  din  10.12.2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” (cu modificările şi completările ulterioare).

    Ca rezultat al nerespectării Regulamentului menţionat (pct.7, pct.9, pct.12, pct.16, pct.24, pct.36), membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional nu au elaborat şi nu au transmis invitaţii de participare unui număr cît mai mare de operatori economici, încît pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor, să fie obţinute cel puţin trei oferte. Nepublicarea anticipată în Buletinul achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Agenţie) a invitaţiei de participare, precum şi neinformarea tuturor participanţilor despre rezultatele concursurilor desfăşurate au condiţionat limitarea transparenţei procedurilor. Totodată, lipsa unei atitudini conştiincioase la exercitarea funcţiilor de către membrii grupurilor de lucru a determinat neînaintarea, spre examinare şi înregistrare la Agenţie, a dărilor de seamă respective. Membrii grupului de lucru din cadrul aparatului preşedintelui raionului nu au întreprins măsurile necesare de documentare a dezacordului privind rezultatele procedurii de achiziţie într-un proces-verbal separat, cu indicarea motivelor clare.
    Contrar prevederilor art.13 alin.(1) şi art. 14 alin.(3)  din Legea nr.96-XVI  din 13.04.2007, pe parcursul anului 2010, membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional nu au elaborat planuri trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice şi nu au semnat pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. Totodată, la procedurile de achiziţie derulate pe parcursul anului 2010, membrii grupurilor de lucru din cadrul a două subdiviziuni ale Consiliului raional au admis includerea în invitaţiile de participare a referinţelor la o anumită marcă comercială, evitînd descrierile detaliate ale bunurilor solicitate, prin ce s-au ignorat prevederile art. 27 alin.(4) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.
    • Cu toate că procedurile prevăzute de actele normative cu privire la achiziţiile publice de valoare mică prevăd clar anumite obligaţii, entităţile subordonate Consiliului raional nu întreprind măsurile necesare de conformare. Astfel, contrar prevederilor pct.15, pct.16 şi pct.25  din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.148 din 14.02.200836, subdiviziunile Consiliului raional nu dispun de probe relevante de confirmare a acţiunilor de selectare a operatorului economic în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de valoare mică; nu au prezentat semestrial Agenţiei dări de seamă privind contractele de achiziţie publică de valoare mică semnate/înregistrate şi nu au încheiat astfel de contracte de achiziţie publică pentru suma întreagă atribuită pe an.
    _________________________________________
    36 Hotărîrea Guvernului nr.148 din 14.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică” (cu modificările ulterioare).

    • Deşi documentele de licitaţie prevăd clar prezentarea obligatorie a probelor ce confirmă capacitatea executării calitative a contractului de achiziţie, precum şi garanţia pentru ofertă, acestea nu sînt luate în consideraţie de către membrii grupului de lucru al DGASPF  la adjudecarea şi evaluarea ofertelor prezentate. Ca rezultat, nu a fost asigurată garanţia bancară în mărime de 5,0% din valoarea ofertei (20,5 mii lei), precum şi prezentarea probelor cu privire la confirmarea capacităţii de execuţie calitativă a contractelor de achiziţie.
    • Membrii grupului de lucru al aparatului preşedintelui raionului nu acordă atenţia necesară procedurii de adjudecare/evaluare a ofertelor şi controlului asupra includerii datelor în documentele justificative, fapt ce cauzează acceptarea unor oferte necorespunzătoare caietului de sarcini şi proiectelor, aceasta determinînd apariţia riscului de executare necalitativă a lucrărilor, precum şi constituirea neautentică a documentelor confirmative. Astfel, la procedura de achiziţionare a serviciilor de reparaţie a sistemelor interioare de încălzire a blocurilor Spitalului raional, entitatea a acceptat oferta ce nu corespunde caietului de sarcini, ceea  ce a  condiţionat  majorarea volumelor de lucrări cu suma de 2,4 mii lei şi neexecutarea volumelor de lucrări prevăzute de proiect şi caietul de sarcini în valoare de 1,6 mii lei.
    • În anul 2010, la achiziţia volumelor de lucrări de reparaţie a drumului L-77 „Mîndîc–Zguriţa–Cainarii Vechi–Mărculeşti”, grupul de lucru al aparatului preşedintelui raionului nu a asigurat o planificare conformă a contractării lucrărilor de reparaţie pentru întregul obiect, dar a admis divizarea achiziţiei publice, desfăşurînd două licitaţii prin cererea ofertei de preţuri în sumă de 157,2 mii lei şi, respectiv, 121,3 mii lei. Analogic au fost desfăşurate şi achiziţiile privind construcţia monumentului celor căzuţi pentru integritatea ţării, fiind încheiate 3 contracte de antrepriză (în sumă de 295,8 mii lei – pentru lucrări de instalare a pavajului din preajma monumentului; în sumă de 185,1 mii lei – pentru lucrări de construcţie a monumentului; în sumă de 55,8 mii lei – pentru lucrări de instalare a monumentului), un contract pentru procurarea materialelor (în sumă de 82,5 mii lei) şi 6 contracte de valoare mică (în sumă totală de 33,6 mii lei), prin ce nu au fost respectate prevederile art.54 şi art.69 alin.(1) din Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.
    • Cu toate că, la 03.03.2010, DGASPF a desfăşurat procedura de licitaţie publică şi a contractat de la Î.I. „Boico N.” serviciile de alimentare pentru beneficiarii centrelor comunitare de plasament în sumă totală de 410,2 mii lei, analiza procurărilor efectuate pe parcursul anului 2010 denotă că achiziţia menţionată a purtat un caracter formal, deoarece în lunile ianuarie-februarie 2010, în lipsa contractului încheiat, au fost recepţionate servicii de alimentare de la Î.I. „Boico N.” în sumă totală de 88,6 mii lei, ceea ce contravine prevederilor regulamentare.
    Concluzii:
    În perioada auditată, entităţile subordonate Consiliului raional nu au întreprins măsurile necesare de conformare a activităţii grupurilor de lucru la actele normative, ceea ce a determinat activitatea neregulamentară în procesul de achiziţie publică şi neimplementarea eficientă a principiilor generale de reglementare a achiziţiilor.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    23. În comun cu autorităţile din subordine, să asigure efectuarea achiziţiilor publice în strictă corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu implementarea unor proceduri de control intern eficiente şi înlăturarea deficienţelor şi lacunelor constatate.
    4.3. Referitor la gestionarea patrimoniului public şi asigurarea integrităţii lui
    Probele de audit acumulate la acest compartiment denotă că modul de gestionare a patrimoniului raional a fost afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei politici exhaustive de reglementare în domeniul respectiv şi a unei evidenţe conforme a patrimoniului public; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului asupra patrimoniului şi a modalităţii raportării utilizării acestuia. Această situaţie condiţionează existenţa continuă a deficienţelor, iar neasigurarea respectării prevederilor legale ce ţin de darea în locaţiune a bunurilor proprietate publică generează nereguli, care, în consecinţă, lipsesc bugetul raional de venituri pasibile încasării, necesare pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale ale autorităţilor din subordinea Consiliului raional.
    • Contrar prevederilor art.43 din Legea nr.1543-XIII din 25.02.199837, DGASPF, în comun cu Consiliul raional, nu au întreprins măsurile corespunzătoare în vederea înregistrării la OCT Drochia a dreptului de proprietate asupra trei blocuri nefuncţionabile în valoare totală de 1183,1 mii lei, transmise din proprietatea publică a primăriei oraşului Drochia în proprietatea publică a raionului, cu drept de utilizare exhaustivă la amplasarea centrelor sociale. De asemenea, pe parcursul a 5 ani, atît DGASPF, cît şi Consiliul raional nu au luat măsurile necesare de preluare şi înregistrare a dreptului de proprietate asupra clădirii spitalului (actualmente utilizat în calitate de azil) şi terenului aferent în valoare de 174,5 mii lei, transmise conform deciziei Consiliului sătesc Gribova. Mai mult decît atît, pe parcursul a 8 ani, SC a Consiliului raional nu a înregistrat dreptul de proprietate asupra Şcolii de muzică din s.Sofia, transmisă în urma reorganizării  judeţului Bălţi.
    _________________________________________
    37 Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998).

    •  SC, precum şi Consiliul raional nu au întreprins măsurile necesare în vederea majorării valorii clădirilor aflate la balanţă cu costul reparaţiilor capitale efectuate în sumă de 1197,9 mii lei, prin ce nu s-au respectat prevederile pct. 46 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19.07.2010. Totodată, contrar prevederilor pct.5 şi pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.199838, în lipsa acordului Consiliului raional, SC a casat neregulamentar mijloace fixe în sumă de 19,4 mii lei, nefiind contabilizate bunurile rezultate din casare.
    _________________________________________
    38 Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele  fixe” (cu modificările şi completările ulterioare).

    •  Atît aparatul preşedintelui raionului, cît şi Consiliul raional nu au asigurat o evidenţă conformă a bunurilor proprietate publică transmise în gestiunea instituţiilor medico-sanitare publice din raion. Ca rezultat, instituţiile medico-sanitare publice administrează bunurile transmise în gestiune în lipsa contractelor de comodat şi a actelor de primire-predare, aprobate regulamentar. Totodată, conform datelor balanţelor contabile, valoarea mijloacelor fixe constituie 62779,0 mii lei, ceea ce este cu 2773,2 mii lei mai puţin decît valoarea bunurilor înregistrate de instituţiile medico-sanitare publice, cauza fiind neînregistrarea majorării valorii mijloacelor fixe transmise în rezultatul  efectuării reparaţiilor capitale.
    • Contrar prevederilor art.77 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr.436-XVI din 28.12. 2006, pct.10 şi pct.13 din Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.200839, în perioada anilor 2006-2010, în lipsa deciziilor Consiliului raional şi fără organizarea licitaţiilor publice, entităţile subordonate Consiliului raional au dat în locaţiune la 9 agenţi economici şi instituţii publice imobile cu suprafaţa de 270,2 m2. Totodată, în pofida prevederilor art.43 alin.(1) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998, nu s-au înregistrat la OCT Drochia contractul de locaţiune, încheiat cu Î.M. „Orange Moldova” S.A. , în anul 2007, pe un termen mai mare de 3 ani, precum şi contractul de locaţiune nr.1 din 29.11.2007, încheiat cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raion, termenul de valabilitate al căruia a fost stabilit pînă la 31.12.2032.
    __________________________________________
    39 Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008).

    Nerespectînd prevederile Hotărîrii Guvernului nr.483 din 29.03.2008 (punctele 14, 15, 16, 17, 18), Consiliul raional a aprobat darea în locaţiune a încăperilor cu suprafaţa totală de 55,6 m2 fără întocmirea contractelor respective, ca rezultat fiind ratat un venit în sumă de 11,9 mii lei.
    Concluzii:
    Activitatea neregulamentară a factorilor de decizie din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului raional privind asigurarea regularităţii şi legalităţii administrării bunurilor publice a condus la: neînregistrarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor în valoare de 1183,1 mii lei; necontabilizarea patrimoniului public în valoare de 174,5 mii lei; diminuarea valorii clădirilor aflate în proprietate publică cu suma de 3971,1 mii lei; casarea neregulamentară a  mijloacelor fixe în sumă de 19,4 mii lei; transmiterea neconformă a bunurilor publice în gestiune şi în locaţiune; neîncasarea la bugetul raional a veniturilor de la locaţiunea imobilelor în sumă de 11,9 mii lei. Totodată, discrepanţele semnificative ale valorii mijloacelor fixe gestionate denotă o raportare denaturată a situaţiilor privind patrimoniul public gestionat.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    24. Să asigure înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor publice aflate în gestiune/proprietate, precum şi contabilizarea conformă a lor.
    25. Să întreprindă măsuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în vederea majorării valorii imobilelor în rezultatul reparaţiilor capitale ale lor.
    26. Să asigure respectarea procedurilor regulamentare existente de casare a mijloacelor fixe.
    27. Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu întreprinderea  măsurilor eficiente de soluţionare a problemelor existente.
    28. Să asigure încheierea contractelor de gestionare a patrimoniului public cu directorii instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi întocmirea actelor de primire-predare a patrimoniului administrat de aceştia, cu înregistrarea conformă a lui în evidenţa contabilă.
    29. Să asigure conformarea regulamentară a relaţiilor de locaţiune cu agenţii economici, cu  încheierea contractelor de locaţiune conform prevederilor legale şi încasarea plăţii pentru arendă şi a costului serviciilor comunale.
    4.4. Referitor la evidenţa contabilă şi raportarea unor situaţii financiare
    • Probele acumulate în cadrul auditului, precum şi cele menţionate în compartimentele anterioare ale prezentului Raport de audit confirmă o stare defectuoasă a managementului contabil la entităţile supuse auditului, care se datorează nerespectării prevederilor regulamentare, ceea ce a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, deficienţe în situaţiile privind decontările, toate acestea generînd denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.
    •  Contrar prevederilor art.29 alin.(6) din Legea nr.113-XVI din 27.04.2007, atît contabilitatea Comisariatului raional de poliţie, cît şi Direcţia generală finanţe a Consiliului raional nu au asigurat raportarea veridică a datelor, ceea ce a determinat diminuarea datoriei creditoare cu termenul de achitare expirat cu suma totală de 14,8 mii lei, inclusiv formată din lunile decembrie ale anilor 2006 şi 2007. Această situaţie a condus la întocmirea incorectă a dărilor de seama pe anii 2009-2010 privind execuţia bugetară.
    Recomandări Consiliului raional Drochia:
    30. În comun cu autorităţile executive din subordine, să asigure aprobarea politicii de contabilitate în instituţiile publice, precum şi a unor recomandări privind metodele de evidenţă şi raportare.
    31. Să asigure conformarea evidenţei contabile la aspectul utilizării alocaţiilor bugetare.
    32. În comun cu autorităţile executive din subordine, să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor deficienţelor constatate de audit.
V. Alte constatări ale auditului
    În afară de situaţiile menţionate în celelalte compartimente ale Raportului de audit, în perioada supusă auditului, SCFR, CCCEC şi Inspecţia de Stat în Construcţii au efectuat la entităţile din subordinea Consiliului raional în total 8 controale, în rezultatul cărora către autorităţile din subordinea Consiliului raional au fost înaintate 4 prescripţii privind înlăturarea deficienţelor constatate, fiind restituite diferite prejudicii în sumă totală de 86,4 mii lei. Totodată, aparatul preşedintelui raionului a luat măsuri, înregistrînd costul majorat al lucrărilor de proiect executate de către IP „Acvaproiect” cu suma de 321,4 mii lei, ca datorii debitoare, materialele pe acest caz fiind înaintate în instanţa de judecată.
VI. Concluzii generale ale auditului bugetului raional
Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
    Reieşind din faptul că obiectivul auditului a constat în evaluarea regularităţii şi conformităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional Drochia pe anul 2010, precum  şi a gestionării patrimoniului  public, iar sfera de aplicare a acestuia a fost limitată, auditul nu poate să-şi exprime opinia standardizată de audit şi expune  doar concluziile generale de audit.
    Auditul a relevat că formarea şi utilizarea resurselor bugetului raional şi gestionarea patrimoniului public în anul 2010 de către Consiliul raional Drochia au fost afectate de un şir de încălcări şi lacune, ce se exprimă prin: necontribuirea pe deplin şi neasumarea de către executorii principali de buget a responsabilităţilor în vederea asigurării şi realizării unor proceduri şi instrumente eficiente de încasare integrală a veniturilor; admiterea unor cheltuieli neregulamentare; gestionarea frauduloasă de către unele autorităţi executive din subordinea Consiliului raional a mijloacelor financiare publice; efectuarea achiziţiilor publice cu nerespectarea procedurilor legale; gestionarea ineficientă a patrimoniului public; nerespectarea prevederilor legale la rambursarea împrumuturilor acordate; denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.
    În opinia echipei de audit, încălcările şi lacunele existente în toate domeniile supuse verificării se datorează: lipsei unor proceduri formalizate de control intern atît la etapa de planificare, cît şi la etapa de executare a veniturilor şi cheltuielilor; neglijării prevederilor legale în domeniul financiar-contabil sau interpretării eronate a unor prevederi regulamentare; indiferenţei şi iresponsabilităţii manageriale a unor factori decizionali în exercitarea atribuţiilor funcţionale.

    Responsabil de desfăşurarea misiunii de audit:
    Directorul Departamentului de audit III                                          V.Potlog

    Echipa de audit:
    Controlori superiori de stat, auditori publici:                                   A.Lazari
                                                                                                                S.Malevici
                                                                                                                V.Deliu
                                                                                                                 I.Pleşca
                                                                                                                E.Coliba