OIFPSA770/2011
ID intern unic:  340323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 770
din  14.09.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor
fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente
impozitului pe venit achitate/reţinute în plus
Publicat : 23.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 156-159     art Nr : 1452
    Abrogat prin OIFPS402 din 13.05.15, MO131-138/29.05.15 art.961; în vigoare 29.05.15


    În scopul perfecţionării mecanismului de restituire persoanelor fizice care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus în temeiul art.133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
O R D O N:
    1. A aproba Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus, conform anexei.
    2. Secţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
    3. Direcţia asistenţă juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                    Nicolae PLATON

    Nr. 770. Chişinău, 14 septembrie 2011.

Anexă
 la Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011
REGULAMENTUL
privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară
activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului
pe venit achitate/reţinute în plus
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus (în continuare - Regulament) este elaborat în corespundere cu articolele 175 şi 176 din Titlul V al Codului fiscal şi conform prevederilor Titlului II al Codului fiscal şi stabileşte mecanismul de restituire a impozitului pe venit persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (în continuare - persoane fizice).
    2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noţiunile din Codul fiscal, precum şi din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 42 din 07.07.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 163-167 din 3.09.2004).
II. Modul de solicitare a restituirii impozitului
pe venit de către persoane fizice
    3. Restituirea persoanei fizice a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus (supraplăţii) se efectuează la cererea acesteia.
    4. Cererea persoanei fizice cu solicitarea restituirii sumei impozitului pe venit achitate/reţinute în plus se depune la organul fiscal în a cărui rază se deserveşte contribuabilul (unde îşi are viza de domiciliu).
    5. Cererea privind restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a supraplăţii la impozitul pe venit (în continuare - Cerere) se prezintă conform  anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
    6. Organul fiscal asigură înregistrarea, în modul corespunzător, a Cererii contribuabilului cu aplicarea menţiunii despre recepţionarea cererii.
    7. În cazul în care persoana fizică, pînă la momentul prezentării cererii, nu a depus Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aceasta, în conformitate cu art. 83 alin. (5) din Codul fiscal, va completa şi va prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele pentru care se solicită restituirea şi o va anexa la Cerere.
III. Cerinţele privind confirmarea documentară
pentru restituirea impozitului pe venit
    8. La Cerere se vor anexa documentele ce confirmă sumele plătite sau reţinute în plus la impozitul pe venit.
    9. Sumele reţinute în plus la impozitul pe venit se vor confirma documentar în baza documentelor prevăzute în cap. IV şi V din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-33 din 15.02.2008), precum şi în baza documentelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată de către agenţii economici.
    10. Sumele plătite de către contribuabil aferente impozitului pe venit se vor confirma prin documentele bancare ce atestă achitarea impozitului pe venit.
    11. În cazul în care persoana fizică solicită restituirea impozitului pe venit ca urmare a neutilizării în cuantum întreg a scutirilor stabilite în capitolul 4 „Scutiri şi alte deduceri” Titlul II al Codului fiscal, la cerere, după caz, se vor anexa:
    a) copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă că persoana fizică este rezident al Republicii Moldova;
    b) copia cererii privind transmiterea scutirii soţului (soţiei);
    c) copia buletinului de identitate al soţului (soţiei);
    d) copia certificatului de căsătorie;
    e) copia cărţii de imobil sau a altui document care confirmă că persoanele întreţinute locuiesc împreună cu contribuabilul;
    f) copia certificatului eliberat de instituţia de învăţămînt, care confirmă că persoana întreţinută îşi face studiile la secţia cu frecvenţă la zi a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;
    g) pentru persoanele  întreţinute, după caz, copia documentului ce confirmă obţinerea venitului, din orice sursă, de către persoana întreţinută ce nu depăşeşte cuantumul scutirii personale stabilit de legislaţia în vigoare;
    h) pentru a beneficia de scutirea majoră sau pentru persoana întreţinută (invalid din copilărie), suplimentar, copia legitimaţiei eliberate de organul competent. Organele care eliberează documentele confirmative respective sînt specificate în pct. 27 al Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-33 din 15.02.2008).
    12. În cazul în care persoana fizică solicită restituirea impozitului pe venit ca urmare a efectuării tranzacţiilor cu activele de capital specificate în art. 37 alin. (2) din Codul fiscal, la cerere, după caz, se vor anexa, conform tabelului nr.1, următoarele documente:

Tabelul nr. 1

Nr.
d/o
Efectuarea tranzacţiilor cu activele de capital

Copiile documentelor ce urmează a fi prezentate

1

Vînzarea activelor de capital:

a) procurate de la persoanele juridice

 facturii sau facturii fiscale şi a contractului de vînzare – cumpărare

 
b) procurate de la persoanele fizice

 contractelor de vînzare – cumpărare

 
c) primite sub formă de donaţie

contractului (actului) de donaţie, contractelor de vînzare – cumpărare

 
d) primite sub formă de moştenire

 certificatului de moştenitor şi a contractului de vînzare – cumpărare

2

Vînzarea imobilului construit cu forţe proprii unei alte persoane fizice sau juridice

 facturii sau facturii fiscale, contractelor, precum şi a altor documente confirmative ce atestă cheltuielile suportate pentru crearea activului de capital şi a contractului de vânzare – cumpărare

3
Înstrăinarea imobilului care i-a servit ca locuinţă de bază

 documentului ce atestă valoarea estimată în modul stabilit. În cazul în care imobilul nu are valoare estimată, după caz, se vor prezenta copiile documentelor confirmative ce atestă valoarea activului obţinut în proprietate de către contribuabilul, beneficiind de facilităţi la vinderea locuinţei de bază, precum şi copia documentului ce atestă suma încasată ca urmare a vânzării, schimbului sau a altui mod de înstrăinare a activelor date.


IV. Acţiunile organelor fiscale la solicitarea
 restituirii impozitului pe venit persoanelor fizice
    13. La primirea cererii organul fiscal verifică corectitudinea determinării de către persoana fizică a sumei impozitului pe venit solicitat spre restituire prin examinarea documentelor anexate la cerere precum şi a fişei de verificare a obligaţiilor privind impozitul pe venit (Forma FVID) etc.
    14. Cererea de restituire este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului dacă, cumulativ, se respectă următoarele cerinţe:
    1) persoana fizică solicită spre restituire o sumă ce nu depăşeşte 1000 de lei. Suma de 1000 de lei se determină cumulativ pe toţi anii solicitaţi spre restituire;
    2) suma supraplăţii impozitului pe venit determinată (verificată) de către organul fiscal în baza informaţiei disponibile din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi în baza documentelor anexate la cerere coincide cu suma impozitului pe venit solicitată spre restituire de către contribuabil.
    În cazul în care, după adoptarea deciziei privind restituirea, se constată nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile stabilite la pct. 1) şi 2) sau în cazul apariţiei altor circumstanţe, autoritatea respectivă îşi va anula decizia şi va întocmi actul de control cu citarea persoanei fizice.
    15. Decizia privind restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumei aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus se aprobă conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    16. În cazul în care sînt divergenţe între suma solicitată de contribuabil spre restituire prin Cerere şi suma respectivă determinată de către organul fiscal, precum şi în cazul solicitării spre restituire de către contribuabil a sumei ce depăşeşte suma de 1000 de lei, restituirea se va efectua doar după efectuarea controlului cameral, cu întocmirea obligatorie a actului de control (pe blanchetă de strictă evidenţă) şi a deciziei respective.
    17. Persoana fizică va fi citată, conform legislaţiei în vigoare, la organul fiscal în următoarele cazuri:
    - nu sînt anexate la Cerere toate documentele necesare;
    - sînt necesare explicaţii sau documente suplimentare.
    18. În cazul apariţiei suspecţiilor la criteriile de risc (circumstanţelor) şeful IFS teritorial va adopta decizia privind efectuarea controlului faptic cu ieşirea la faţa locului, cu întocmirea actului de control şi a deciziei respective.
    19. În cazul în care contribuabilul are restanţe, organul fiscal va asigura stingerea restanţelor, ulterior, se va efectua restituirea impozitului pe venit.
    20. Decizia privind restituirea sumei achitate în plus se adoptă în termen de 15 zile din data semnării actului de control. În cazul în care persoana fizică nu este de acord cu decizia adoptată, ea este obligată să prezinte în scris, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare.
    21. Restituirea persoanei fizice a sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit ce nu depăşeşte 1000 de lei se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii Cererii. În celelalte cazuri, restituirea sumei achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit se va efectua în termen ce nu depăşeşte 37 de zile de la data primirii Cererii.
    22. Sumele îndreptate spre restituire, la cererea solicitantului se plătesc în numerar sau se transferă la contul bancar al persoanei fizice.
V. Restituirea persoanei fizice deţinătoare a cheii
electronice a sumei aferente impozitului pe venit
achitate/reţinute în plus
    23. Persoanele fizice deţinătoare a cheii electronice au posibilitatea să completeze Cererea în formă electronică.
    24. Pe lîngă Cerere contribuabilul va ataşa, după caz, copiile documentelor (scanate) care confirmă provenienţa sumelor plătite sau reţinute în plus la impozitul pe venit, specificate în Capitolul III la prezentul Regulament.
    25. După recepţionarea, înregistrarea Cererii şi efectuarea controlului, se va emite Decizia privind restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumei impozitului pe venit achitate/reţinute în plus. Deciziei se aprobă conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
    26. În cazul refuzului restituirii sau restituirii parţiale a sumei aferente impozitului pe venit se va indica motivul.
    27. Contribuabilul este informat despre decizia luată la adresa sa electronică.
    28. Restituirea persoanei fizice deţinătoare a cheii electronice a sumei achitate/reţinute în plus se va efectua în termen de 37 de zile de la data recepţionării Cererii de către organul fiscal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2