LPM161/2011
ID intern unic:  340501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 161
din  22.07.2011
privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea
activităţii de întreprinzător
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 496
    MODIFICAT
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind instituirea unor mecanisme de eficientizare a activităţii de întreprinzător.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    autoritate – organ al administraţiei publice centrale sau locale învestit cu atribuţia de a elibera acte permisive şi/sau cu funcţii de reglementare şi de control, precum şi alte instituţii, organizaţii şi/sau întreprinderi desemnate/împuternicite în a emite acte permisive şi/sau în a gestiona resurse informaţionale de stat;
    act confirmativ – document/act înscris oficial sau copie a acestuia care serveşte la confirmarea sau la determinarea unor fapte juridice anterior constatate prin acţiuni sau prin acte permisive, consemnate şi/sau înregistrate, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, de autoritatea abilitată. Exemple de acte confirmative pot servi: copia de pe actul de identitate sau de constituire, certificatul lipsei de datorii la bugetul de stat, cazierul judiciar, alte documente (înscrisuri) acordate de autorităţi ce confirmă fapte anterior constate şi consemnate de autoritatea ce eliberează actul confirmativ sau de o altă autoritate;
    act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea constată fapte juridice şi/sau învesteşte solicitantul cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente acestei activităţi. Actul permisiv poate avea formă de autorizaţie, de permis, de certificat, de aviz, de aprobare, coordonare, de brevet, atestat de calificare şi alte forme, fără de care activitatea de întreprinzător într-un domeniu concret nu poate fi iniţiată, desfăşurată şi/sau nu poate înceta;
    ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente standardizate printr-un singur punct de recepţionare, astfel fiind îndeplinite toate cerinţele legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător.
    Articolul 3. Obligaţia generală de revizuire periodică
    În scopul eficientizării fluxului de informaţie necesară acordării unor drepturi şi impunerii unor obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi încetarea activităţii de întreprinzător şi a acţiunilor aferente ei, autorităţile sînt obligate să examineze periodic domeniile existente de reglementare, de control şi de administrare, precum şi procedurile din cadrul acestora, în vederea raţionalizării lor prin anularea sau fuzionarea procedurilor sau a cerinţelor care nu sînt indispensabile şi prin crearea de ghişee unice.
Capitolul  II
GHIŞEUL UNIC
    Articolul 4. Instituirea ghişeului unic
    Ghişeul unic se consideră instituit atunci cînd procedurile de recepţionare şi de examinare a informaţiei, precum şi structura instituţională sînt modificate şi administrate astfel încît solicitantul:
    a) să poată efectua o singură vizită pentru obţinerea unui act permisiv de la o autoritate, în afara vizitei finale de recepţionare a actului;
    b) să depună şi să recepţioneze informaţia necesară acordării actului permisiv într-un singur punct (în spaţiu geografic şi/sau în spaţiu electronic).
    Articolul 5. Scopul ghişeului unic
    (1) Se instituie ghişeu unic atît pentru implementarea drepturilor şi a obligaţiilor legate de procedurile de declarare menţionate la capitolul III, cît şi pentru eficientizarea şi raţionalizarea fluxului de informaţii primare: constatarea, instituirea şi înregistrarea unor fapte, drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Poate fi constituit ghişeu unic pentru facilitarea obţinerii, constatării, înregistrării şi/sau anulării unor drepturi şi obligaţii, şi anume pentru:
    a) eliberarea unui act permisiv determinat;
    b) eliberarea sau comasarea mai multor acte permisive prin colaborare cu mai multe autorităţi responsabile;
    c) constatarea, confirmarea şi/sau înregistrarea unor drepturi/obligaţii/fapte juridice;
    d) iniţierea sau încetarea unui tip de activitate;
    e) iniţierea/încetarea activităţii de întreprinzător în genere;
    f) alte scopuri prevăzute de lege.
    Articolul 6. Tipurile ghişeului unic
    Poate fi creat ghişeu unic:
    a) la nivel local, necesitînd implicarea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau de nivelul al doilea, după caz;
    b) la nivel naţional, necesitînd implicarea autorităţilor publice centrale;
    c) la nivel de tip mixt, presupunînd solicitarea, prin intermediul ghişeelor unice de nivel local, a unor acte/acţiuni acordate/efectuate de autorităţile publice centrale, precum şi colaborarea strînsă între autorităţile publice centrale şi locale.
    Articolul 7. Condiţiile instituirii ghişeului unic
    (1) Instituirea ghişeului unic este obligatorie în cazul în care se întrunesc următoarele condiţii:
    a) obţinerea unui singur act permisiv necesită mai mult de două vizite, în afara vizitei finale de recepţionare/confirmare a actului/acţiunii;
    b) costurile cumulative (pentru solicitant şi pentru autoritate) şi timpul de întocmire şi de eliberare a actului în afara ghişeului unic ar fi mai mari decît prin intermediul acestuia.
    (2) Dacă sînt întrunite condiţiile alin. (1), autoritatea care are funcţii şi atribuţii preponderente în domeniul corespunzător sau autoritatea care interacţionează cu solicitanţii în scopul exercitării funcţiilor şi atribuţiilor în domeniu este obligată să creeze ghişeu unic. Responsabile de crearea ghişeului unic pot fi atît autorităţile centrale, cît şi autorităţile publice locale, după caz.
    (3) Guvernul stabileşte autorităţile responsabile de crearea şi de implementarea ghişeului unic.
    (4) În caz de necesitate, Guvernul este responsabil de elaborarea regulamentelor de creare şi funcţionare a ghişeului unic pentru domenii specifice, în limitele prezentei legi şi ale altor legi în vigoare.
    Articolul 8. Accesul la proceduri în afara ghişeului unic
    (1) Mecanismul ghişeului unic trebuie să fie opţional pentru solicitant, fiind păstrat pe cît este posibil accesul lui la procedurile reglementate de cadrul legal anterior instituirii ghişeului.
    (2) Existenţa ghişeului unic nu trebuie să împiedice solicitantul în a obţine documentul permisiv în afara mecanismului de ghişeu unic de la aceeaşi autoritate/aceleaşi autorităţi.
    Articolul 9. Costul serviciilor acordate
                         în cadrul ghişeului unic
    (1) Serviciile acordate în cadrul ghişeului unic nu reprezintă activitate de întreprinzător, scopul prestării lor nefiind obţinerea de profit.
    (2) Pentru serviciile acordate în cadrul ghişeului unic se poate percepe plată. Veniturile obţinute din plata pentru serviciile din cadrul ghişeului unic pot fi îndreptate numai spre acoperirea cheltuielilor aferente creării, derulării şi administrării eficiente a mecanismului de ghişeu unic.
    (3) Preţul serviciului din cadrul ghişeului unic nu poate fi mai mare decît costul acestuia, constituindu-se şi fiind perceput doar pentru acoperirea cheltuielilor de prestare eficientă a serviciului.
    Articolul 10. Obligaţia interacţiunii autorităţilor implicate
    (1) Autorităţile implicate în eliberarea unui act permisiv, în constatarea, confirmarea sau înregistrarea unui drept/obligaţie/fapt juridic, în acordarea permisiunii de a activa într-un domeniu sînt obligate să colaboreze între ele pentru ca procesul interacţiunii lor simultane cu un solicitant, printr-un singur punct de acces, să fie realizabil.
    (2) Autoritatea poate institui ghişeu unic în cadrul său ori în colaborare cu alte autorităţi, ori în colaborare cu o organizaţie privată, în baza unui contract de colaborare, în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 11. Depunerea cererii şi recepţionarea informaţiei
    (1) În cadrul mecanismului de ghişeu unic, cererea şi informaţia depuse de solicitant autorităţii/organizaţiei ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic sînt considerate ca fiind depuse şi tuturor autorităţilor implicate în procedurile de eliberare a actului final. În acest mod, nici solicitantul, nici reprezentantul ghişeului unic nu este obligat să depună o altă cerere sau alte declaraţii/documente pentru autorităţile implicate, în scopul obţinerii actului/acţiunii solicitate, decît cele depuse la ghişeul unic.
    (2) Odată cu recepţionarea informaţiei necesare de la solicitant, autoritatea/organizaţia ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic este obligată ca, în cel mai scurt timp, să confirme informaţia necesară, să efectueze toate acţiunile şi să obţină toate actele, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislaţia în vigoare, fără implicarea directă a solicitantului, pentru a satisface solicitarea, scop în care a fost instituit ghişeul unic.
    Articolul 12. Modul de reprezentare
    (1) Autoritatea/organizaţia ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic reprezintă solicitantul în faţa autorităţilor implicate direct sau indirect în procedurile necesare satisfacerii solicitării, scop în care a fost instituit ghişeul unic.
    (2) Învestirea cu dreptul de reprezentare se face în formă scrisă, stabilită de autoritatea/organizaţia care îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic, şi nu necesită autentificare notarială sau un alt tip de autentificare. 
    Articolul 13. Drepturile autorităţii/organizaţiei
                          ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic
    Pentru efectuarea procedurilor şi obţinerea actelor necesare scopului ghişeului unic, autoritatea/organizaţia ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic are dreptul:
    a) să solicite informaţia necesară autorităţilor vizate şi să o recepţioneze gratis în cel mai scurt termen posibil, inclusiv informaţia din cadrul resurselor informaţionale de stat;
    b) să solicite actele confirmative necesare şi să le recepţioneze gratis în cel mai scurt termen posibil;
    c) să solicite actele permisive şi să le primească (în numele solicitantului pe care îl reprezintă în calitate de ghişeu unic) în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    d) să solicite autorităţilor vizate efectuarea în cel mai scurt timp posibil a acţiunilor, înscrierilor şi înregistrărilor necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 14. Prioritatea autorităţii/organizaţiei
                          ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic
    (1) Pentru exercitarea drepturilor stabilite la art. 13, autoritatea/organizaţia ce îndeplineşte funcţiile de ghişeu unic, în cazul îndeplinirii obligaţiilor de ghişeu unic, în raport cu alte persoane beneficiază de prioritate în recepţionarea şi satisfacerea solicitărilor înaintate autorităţilor implicate.
    (2) Autorităţile sînt obligate să satisfacă în mod prioritar cererea autorităţii/organizaţiei care are funcţiile de ghişeu unic.
    Articolul 15. Contractul de colaborare
    (1) În cazul în care este obligată să instituie ghişeu unic, dar nu dispune de capacităţile necesare, autoritatea este în drept să încheie cu o organizaţie privată un contract de colaborare în scopul eficientizării procedurilor de reglementare şi de administrare a activităţii de întreprinzător prin intermediul mecanismului de ghişeu unic. De asemenea, autoritatea este în drept să aplice mecanismul de parteneriat public-privat în condiţiile Legii nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat.
    (2) Odată cu încheierea contractului de colaborare, organizaţia privată contractantă va presta serviciile de ghişeu unic, va beneficia de drepturile şi va îndeplini obligaţiile reglementate de prezenta lege.
    (3) Prin intermediul contractului de colaborare, organizaţia contractată se obligă să preia drepturile şi obligaţiile autorităţii în ceea ce ţine de implementarea şi de funcţionarea mecanismului de ghişeu unic stipulate în prezenta lege. Organizaţia în cauză este obligată, prin consultare, intermediere şi reprezentare, să satisfacă în timpul cel mai util şi cu cele mai mici costuri cererea solicitantului, fără implicarea lui directă.
    Articolul 16. Procedura de selectare
    (1) Pentru a iniţia procedura de selectare, autoritatea responsabilă va publica un anunţ în acest sens cu o lună înainte. Anunţul trebuie să fie plasat pe pagina web a autorităţii, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – pentru ghişeele unice de nivel naţional, în ziarul de importanţă locală cu un tiraj dintre cele mai mari – pentru ghişeele unice de nivel local.
    (2) În cazul în care există mai multe organizaţii care solicită încheierea unui contract de colaborare, autoritatea obligată să creeze ghişeu unic va selecta prin concurs organizaţia cu cele mai mari capacităţi de prestare a serviciilor necesare în cadrul ghişeului unic la cel mai mic preţ şi în modul cel mai eficient, constant şi stabil pe întreaga perioadă a contractului.
    (3) Procedura de selectare nu poate dura mai mult de 30 de zile.
    Articolul 17. Termenul şi condiţiile de valabilitate
                          ale contractului de colaborare
    (1) Contractul de colaborare între autoritatea contractantă şi organizaţia selectată se încheie pe un termen de 5 ani. După expirarea acestui termen, este obligatorie organizarea unei noi proceduri de selectare.
    (2) Contractul de colaborare este valabil de la data coordonării lui cu:
    a) Guvernul sau cu autoritatea desemnată de acesta – pentru ghişeele unice de nivel naţional;
    b) oficiul teritorial al Cancelariei de Stat – pentru ghişeele unice de nivel local.
    (3) Orice modificare a clauzelor contractuale, reziliere a contractului sau prelungire a termenului acestuia poate fi efectuată doar cu coordonarea prealabilă, în modul stabilit la alin. (2).
    (4) Contractul de colaborare se încheie cu titlu gratuit. Autoritatea nu poate cere bani sau alte beneficii materiale pentru transmiterea drepturilor şi a obligaţiilor în privinţa creării şi funcţionării ghişeului unic.
    Articolul 18. Obligaţiile autorităţii contractante
    (1) Autoritatea contractantă este obligată să acorde gratis organizaţiei contractate, în baza contractului de colaborare, orice facilităţi şi servicii posibile care ar putea scădea costul serviciilor prestate în cadrul mecanismului de ghişeu unic.
    (2) La solicitarea organizaţiei contractate, autoritatea este obligată să acorde gratis, în comodat, spaţiu fizic şi electronic în scopul creării şi amenajării ghişeului unic. La rîndul său, organizaţia contractată poate beneficia de facilităţile acordate de autoritate numai în scopul implementării şi al funcţionării ghişeului unic, avînd obligaţia de a utiliza cu diligenţa unui bun proprietar proprietatea acordată în locaţiune.
    Articolul 19. Conţinutul contractului de colaborare
    (1) Contractul de colaborare trebuie să conţină cel puţin:
    a) date despre părţile contractante;
    b) drepturile şi obligaţiile părţilor;
    c) descrierea obiectului de colaborare;
    d) termenul contractului şi etapele de realizare;
    e) reguli privind modul de folosire a terenului/spaţiului acordat;
    f) date privind volumul şi calitatea lucrărilor care urmează a fi executate, ale serviciilor care urmează a fi prestate, criteriile de performanţă a ghişeului unic, după caz;
    g) clauza de reparare/despăgubire a prejudiciilor în raport cu terţi şi între părţi;
    h) răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor cu privire la rezoluţiunea, rezilierea şi/sau revocarea contractului, după caz.
    (2) În funcţie de specificul ghişeului unic, în contractul de colaborare pot fi incluse şi alte clauze convenite de părţi.
Capitolul  III
PRINCIPIUL LIBEREI DECLARĂRI A INFORMAŢIEI
ANTERIOR CONSTATATE ŞI CONSEMNATE
ÎN CONFORMITATE CU LEGEA
    Articolul 20. Prevederi generale
    (1) În raport cu autoritatea, în scopul solicitării/obţinerii unui act permisiv sau a dreptului la unele acţiuni/inacţiuni pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, orice persoană juridică sau fizică întreprinzător este în drept să declare pe propria răspundere existenţa unor acte permisive eliberate anterior şi/sau existenţa unor fapte juridice consemnate şi/sau înregistrate anterior, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, de autoritatea abilitată în acest sens.
    (2) Declaraţia poate fi făcută în formă liberă în cazul în care nu există formă tipizată a autorităţii care o recepţionează. În cazul existenţei unei forme tipizate, declarantul are dreptul să solicite această formă, dar şi obligaţia să o utilizeze în cazul în care autoritatea o pune gratis la dispoziţia lui.
    (3) Declaraţia se face în scris de solicitant sau de reprezentantul său.
    Articolul 21. Obligaţiile autorităţii
    (1) Autoritatea este obligată să accepte declaraţia solicitantului în cazul în care este completă.
    (2) Autoritatea are obligaţia, în caz de necesitate şi în conformitate cu nivelul de risc aferent, să verifice, prin orice mijloc posibil, în limitele prevederilor legislative în vigoare, fără implicarea declarantului, datele declarate. În acest scop, pentru eficientizarea procesului de confirmare şi de colectare de date, este indicată utilizarea mecanismului de ghişeu unic.
    (3) Autoritatea nu poate solicita acte confirmative în suportul informaţiei declarate în cazul cînd această informaţie poate fi obţinută direct sau indirect de autoritatea în cauză.
    (4) La recepţionarea informaţiei declarate, autoritatea este obligată să atenţioneze/informeze solicitantul despre responsabilitatea pe care o poartă şi despre sancţiunea care se aplică în cazul declarării unei informaţii intenţionat false, făcută cu bună ştiinţă, care ar produce consecinţe juridice pentru sine sau pentru un altul.
    Articolul 22. Formele tipizate de declaraţii
    (1) Pentru eficientizarea recepţionării informaţiei declarate, autoritatea are dreptul să elaboreze forme tipizate de declaraţii.
    (2) Formele declaraţiilor trebuie să fie accesibile pe suport de hîrtie şi/sau în format electronic.
    (3) Formele tipizate trebuie să fie acordate gratis.
    (4) Formele tipizate şi conţinutul acestora vor fi adoptate de Guvern pentru fiecare caz în parte.
    Articolul 23. Recepţionarea declaraţiei
    (1) Odată cu recepţionarea declaraţiei, a cererii şi/sau altor acte necesare pentru eliberarea actului permisiv, autoritatea este obligată să acorde un certificat constatator prin care să probeze faptul depunerii şi recepţionării valide a informaţiei, precum şi data la care este depusă informaţia. Funcţionarul ghişeului unic responsabil de recepţionarea cererilor nu este în drept să respingă cererea și documentele anexate, să refuze recepționarea acestora sau să solicite documente suplimentare, fiind obligat doar să consulte solicitantul, să înregistreze cererea în modul corespunzător, să completeze și să elibereze certificatul constatator.
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Certificatul constatator înlocuiește actul permisiv solicitat în cazul în care este aplicată procedura aprobării tacite.
    [Art.23 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Forma certificatului constatator, modul de eliberare și aplicare a acestuia se stabilesc de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Art.23 al.(3) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.23 al.(4) abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Data şi ora la care se eliberează certificatul constatator reprezintă timpul de la care începe să curgă termenele stabilite la art. 11 al Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, aplicîndu-se astfel principiul aprobării tacite pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii.
    [Art.23 al.(5) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 24. Aprobarea tacită
    (1) Autoritatea care eliberează acte permisive, în special prin intermediul ghişeului unic, este obligată să se conformeze principiului aprobării tacite instituit şi reglementat în Legea nr. 235-XVI din  20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, cu excepţia cazurilor cînd legile în vigoare stabilesc expres domeniile/cazurile în care principiul aprobării tacite nu este aplicabil.
    (2) Constatarea aprobării tacite pentru actele permisive care se eliberează prin intermediul ghişeului unic se va efectua în modul stabilit de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Art.24 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 25. Dispoziţii finale
    În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora şi va aproba regulamentele necesare pentru constituirea ghişeelor unice, prevăzute la art. 7.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 161. Chişinău, 22 iulie 2011.