OMSC478/2010
ID intern unic:  340765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 478
din  09.07.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului Comitetului
Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă
Ministerul Sănătăţii
Publicat : 28.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 182-186     art Nr : 1685
    În temeiul art.7 alin.(1) al Legii nr.382-XIV din 6.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor şi întru executarea prevederilor Convenţiei unice asupra stupefiantelor şi Protocolului de modificare a Convenţiei, adoptate la 30 martie 1961, New York, Convenţiei asupra substanţelor psihotrope, adoptate la 21 februarie 1971, Viena, în scopul activităţii oportune de organizare a controlului asupra circulaţiei legale a substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor, precum şi în baza art.13 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,
O R D O N:
    1. Se aprobă Regulamentul Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii, conform anexei.
    2. A delega Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii pentru activitate în cadrul IMSP Dispensarul Republican de Narcologie ca subdiviziune subordonată.
    3. Dl Mihail Oprea, directorul general al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, va numi prin ordin preşedintele Comitetului, care va exercita funcţia în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare:
    3.1 Va reprofila şi va prevedea pentru Comitet, în limita funcţiilor şi fondului de salarizare existent 4,5 unităţi:
    a) preşedinte, medic categoria superioară în managementul sanitar – 1,0
    b) medic psihiatru-narcolog          – 1,0
    c) farmacist                                 – 1,0
    d) asistentă medicală, secretar     – 1,0
    e) jurist                                       – 0,5
    3.2. Va asigura activitatea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii în strictă conformitate cu Regulamentul aprobat.
    3.3. Va informa trimestrial Ministerul Sănătăţii despre încălcările depistate în urma controalelor efectuate în instituţiile medico-sanitare şi întreprinderile farmaceutice, în scopul luării deciziilor de rigoare.
    3.4. Va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în modul stabilit.
    4. Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, Secţia sănătăţii a Primăriei mun.Bălţi, Direcţia sănătăţii şi protecţiei sociale UTA Găgăuzia, instituţiile medico-sanitare publice centre ale medicilor de familie, centre de sănătate autonome, spitalele raionale, municipale şi republicane, instituţiile medico-sanitare departamentale şi private, centrele de sănătate publică, Agenţia Medicamentului şi întreprinderile farmaceutice:
    4.1. Vor lua drept călăuză în activitatea cotidiană cerinţele prevăzute în Regulamentul nominalizat aprobat prin prezentul ordin.
    4.2. Vor organiza activitatea subdiviziunilor subordonate strict în conformitate cu cerinţele legislative şi normative din domeniu.
    4.3. Vor asigura implementarea în practică a Regulamentului dat, precum şi evidenţa, păstrarea, prescrierea, livrarea şi utilizarea substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    5. Direcţia politici în asistenţa medicală (dna Tatiana Zatîc), Direcţia politici în domeniul medicamentelor şi dispozitivelor medicale (dna Ludmila Topchin), Direcţia politici buget şi finanţe (dl Valeriu Sava) vor acorda suportul consultativ-metodic în vederea realizării prezentului ordin.
    6. Se abrogă Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.67 din 6 martie 2009  cu privire la Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.
    Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dnei Tatiana Zatîc, şef Direcţie politici în asistenţa medicală.

    VICEMINISTRUL SĂNĂTĂŢII                    Octavian GRAMA

    Nr. 478. Chişinău, 9 iulie 2010.

                    Anexă
la Ordinul Ministerului Sănătăţii
 nr.478  din 09.07.2010

Regulamentul
Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor
de pe lîngă Ministerul Sănătăţii

Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament reglementează misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor de pe lîngă Ministerul Sănătăţii (în continuare Comitet) privind circulaţia, evidenţa şi controlul asupra substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor.
    2. Comitetul este o structură de pe lîngă Ministerul Sănătăţii delegat pentru activitate în cadrul IMSP Dispensarul Republican de Narcologie şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr.382-XIV din 6 mai 1999 „Cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”, convenţiilor şi altor acte internaţionale la care Republica Moldova este parte, actele normative ce ţin de domeniul vizat, precum şi de prezentul Regulament.
Capitolul II
Misiunea, atribuţiile de bază
şi drepturile Comitetului
    3. Misiunea Comitetului este monitorizarea circulaţiei legale a substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor, promovarea politicii de stat în problema circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor, ocrotirea sănătăţii omului, combaterea narcomaniei şi narcobusinessului.
    4. Comitetul exercită următoarele atribuţii:
    a) eliberează şi retrage autorizaţii pentru activităţi cu substanţe narcotice şi psihotrope şi cu precursori, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) exercită controlul asupra circulaţiei legale a substanţelor narcotice,  psihotrope şi a precursorilor;
    c) analizează situaţia privind circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) estimează necesarul de substanţe narcotice şi psihotrope şi/sau de precursori pentru Republica Moldova luîndu-se ca bază consumul real pe anul precedent şi va prezenta Comitetului Internaţional de Control asupra Drogurilor pentru aprobare;
    e) efectuează, conform legislaţiei în vigoare, autorizarea exportului, importului, tranzitului substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor şi de activitate cu substanţe narcotice, psihotrope şi precursori; 
    f) primeşte de la agenţii economici licenţiaţi/autorizaţi dări de seamă, trimestrial şi anual, cu privire la activitatea lor şi asigurarea cu substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    g) prezintă trimestrial şi anual raport de dări de seamă Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului, precum şi Comitetului  Internaţional de Control asupra Drogurilor al ONU despre circulaţia substanţelor narcotice şi prihotrope şi a precursorilor în Republica Moldova;
    h) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.
Capitolul III
Acordarea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei
    5. Pentru obţinerea autorizaţiei de activitate cu substanţe narcotice, psihotrope şi a precursorilor solicitantul depune la Comitet o cerere, motivînd necesitatea activităţii care va include denumirea instituţiei, adresa juridică, numărul contului bancar şi datelel bancare ale  băncii, cu următoarele documente anexate:
    a) copiile documentelor de fondare şi înregistrare al einstituţiei;
    b) copia ordinului de angajare a persoanei responsabile de activitate cu   precursori;
    c) copiile diplomelor şi certificatelor de conferire a categoriei de calificare profesională pentru tipul de activitate autorizat;
    d) avizul consultativ al instituţiei medico-sanitare narcologice, ce confirmă sănătatea lucrătorilor, care în baza obligaţiunilor de serviciu, au acces la substanţe narcotice, psihotrope şi a precursorilor şi nu suferă de narcomanie, toxicomanie, alcoolism cronic sau lipsa persoanelor inapte pentru unele tipuri de activităţi, legate cu surse de pericol sporit.
    6. Autorizaţia se eliberează în baza demersului preşedintelui Comitetului de către directorul general în timp de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării declaraţiei pentru eliberarea autorizaţiei. În caz de refuz, solicitantul va fi informat, în scris, despre motivele deciziei respective.
    7. Posesorii autorizaţiei sînt obligaţi să efectueze această activitate numai în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    8. În cazul cînd posesorul autorizaţiei schimbă denumirea, persoana responsabilă, adresa juridică sau tipul activităţilor, care au fost indicate în autorizaţie, este obligat în decurs de 5 zile să se adreseze la Comitet pentru primirea unei autorizaţii sau modificarea celei existente.
    9. În cazul pierderii autorizaţiei, posesorul ei este obligat în termen de 10 zile să se adreseze la Comitet pentru primirea duplicatului acestuia, prezentînd totodată şi explicaţiile de rigoare, anexînd anunţul respectiv, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    10. Autorizaţia, extrasul autentificat şi duplicatul se înregistrează, obligatoriu, de către Comitet.
    11. Importul şi exportul de substanţe narcotice şi psihotrope se efectuează în baza de autorizaţie a Comitetului, sub supravegherea şi controlul acestuia.
    12. Fiecare caz de import sau export, indiferent de faptul că este vorba de una sau de cîteva substanţe, sau de loturi de substanţe, se efectuează în baza de autorizaţie aparte de import sau export.
    13. Tranzitul de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de către directorul general în temeiul demersului preşedintelui Comitetului, precum şi pe ruta stabilită de cel din urmă.
    14. Pentru primirea autorizaţiei de import/export a substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor, agentul economic depune la Comitet o cerere, indicînd scopul acestuia şi adresele juridice ale importatorului şi exportatorului, denumirea internaţională sau denumirea cu care este pusă în circulaţie substanţa, forma medicală, cantitatea lor, termenul importului/exportului.
    15. La cerere se anexează:
    a) copia contractului cu privire la marfa transportată, ce confirmă autenticitatea importului de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori;
    b) angajamentul, în scris, al solicitantului de  prezentare către Comitet  a dărilor de seamă, conform legislaţiei în vigoare.
    16. În cazul divergenţelor între cantitatea substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor importate/exportate şi cele indicate în autorizaţie, se informează organul competent al statului respectiv, de unde s-a realizat importul/exportul, solicitînd eliberarea unei noi autorizaţii.
    17. Agentul economic care efectuează importul/exportul substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor prezintă trimestrial Comitetului darea de seamă despre cantitatea substanţelor narcotice, psihotrope şi/sau precursorilor importate/exportate, cu indicarea statelor (ţărilor), din care s-a realizat importul/exportul, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
    18. Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se efectuează în baza ordinului directorului general la demersul motivat al preşedintelui Comitetului. Ordinul de suspendare sau retragere a autorizaţiei va fi adus la cunoştinţa beneficiarului.
    19. Prestarea serviciilor menţionate se efectuează de către Comitet contraplată, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2