HGM836/2011
ID intern unic:  340950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 836
din  11.11.2011
pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi
comercializarea seminţelor de plante furajere
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 917     Data intrarii in vigoare : 11.05.2012
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG680 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.782; în vigoare  01.03.18
    HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152

    NOTĂ:
   
În Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere:
    a) în tot textul:
    sintagma „nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999” se substituie cu sintagma „nr. 68 din 5 aprilie 2013”;
    cu excepţia anexei nr.1, sintagmele „sfecla furajeră” şi „sfeclă furajeră” se substituie cu sintagma „Beta vulgaris L.” prin  HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152    În conformitate cu Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art. 417), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza modificată prin HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152]
    1. Se aprobă Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Vasile Bumacov

     Nr. 836. Chişinău, 11 noiembrie 2011.

 Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.836
din 11 noiembrie 2011
Cerinţe privind calitatea şi comercializarea
seminţelor de plante furajere
    Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere creează cadrul necesar aplicării Directivei Consiliului 401 din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO 125, 11 iulie 1966, pag. 2298-2308), amendată ultima dată prin Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi referitor la anumite anexe la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO L 166, 27 iunie 2009, pag. 40-70), precum şi aplicării Directivei 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de sfeclă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO L 193, 20 iulie 2002), pag. 12-32), amendată ultima dată prin Directiva 2004/117/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE privind examinările efectuate sub supraveghere oficială şi echivalenţa seminţelor produse în ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JO L 14, 18 ianuarie 2005, pag. 18-33).
Capitolul I. Cerinţe generale
    1. Cerinţele privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere (în continuare – Cerinţe) se aplică seminţelor de plante furajere, specificate în anexa nr. 1 la prezentele Cerinţe (în continuare – seminţe), urmînd să fie respectate la producerea şi/sau comercializarea seminţelor de plante furajere.
    2. Cerinţele obligatorii prescrise nu se referă la seminţele produse în gospodăriile individuale neautorizate, precum şi la seminţele de tranzit sau depozitate temporar ca produse de tranzit, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător.
Capitolul II. Terminologie
    3. În sensul prezentelor Cerinţe, termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    1) plante furajere – grup de plante anuale şi perene cu valoare nutritivă mare, folosite pentru hrana animalelor, care sînt menţionate în anexa nr. 1;
    [Pct.3 subpct.1) în redacţia HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152]
    2) seminţe Bază:
    a) seminţele de soiuri selecţionate:
    care au fost produse sub responsabilitatea menţinătorului, în conformitate cu normele de producţie în ceea ce priveşte soiul;
    care sînt destinate producerii seminţelor din categoria „Seminţe certificate”;
    care îndeplinesc condiţiile pentru seminţele Bază, prevăzute în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe;
     pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, că îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus;
    b) seminţele din soiuri locale:
    care au fost produse sub control oficial, pornind de la materiale admise ca soiuri locale în una sau în mai multe exploataţii aflate într-o regiune de origine clar delimitată;
    care sînt destinate producerii seminţelor din categoria „Seminţe certificate”;
    care respectă, sub rezerva prevederilor punctului 19, condiţiile pentru seminţele Bază, prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 la prezentele Cerinţe;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări, în cazul condiţiilor stabilite în anexa nr.3, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    3) seminţe Certificate:
    a) seminţele de toate speciile menţionate în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe, altele decît Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa:
   
care sînt prevăzute pentru producerea seminţelor de Beta vulgaris L.;
    care provin direct din seminţe Bază sau, la cererea amelioratorului, seminţele unei generaţii anterioare seminţelor Bază, care, conform rezultatelor examinării oficiale, îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele Bază;
    care sînt destinate altor scopuri decît producerea seminţelor;
    care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor punctului 16 subpunctul 2), condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    [Pct.3 subpct.3), lit.a) modificată prin HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152]
    b) seminţele din prima generaţie (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa):
    care provin direct din seminţele Bază sau, la cererea amelioratorului, seminţele aparţinînd unei generaţii anterioare seminţelor Bază, care pot îndeplini şi au îndeplinit, la examinarea oficială, condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele Bază;
    care sînt destinate producerii seminţelor din categoria „seminţe certificate, din a doua generaţie” sau altor scopuri decît producerea seminţelor de plante furajere;
    care îndeplinesc, sub rezerva prevederilor punctului 16 subpunctul 2), condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru Seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    c) seminţele din a doua generaţie (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., precum şi Medicago sativa):
    care provin direct din seminţele Bază, seminţele Certificate din prima generaţie sau, la cererea amelioratorului, seminţele aparţinînd unei generaţii anterioare seminţelor Bază, care pot îndeplini şi au îndeplinit, la examinarea oficială, condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele Bază;
    care sînt destinate altor scopuri decît producerea seminţelor de plante furajere;
    care îndeplinesc condiţiile stabilite în anexele nr.2 şi nr.3 la prezentele Cerinţe – pentru seminţele certificate;
    pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    4) seminţe Comerciale – seminţele:
    a) care păstrează identitatea speciei;
    b) care îndeplinesc condiţiile pentru seminţele Comerciale prevăzute în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe;
    c) pentru care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, că îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul subpunct;
    5) seminţe monogerme – seminţele de sfeclă furajeră, monogerme din punctul de vedere genetic, ce produc doar o singură plantulă şi sînt conforme prevederilor punctului 32 din anexa nr.3 la prezentele Cerinţe;
    6) seminţe de precizie – seminţe de sfeclă furajeră, de precizie din punctul de vedere genetic, ce produc doar o singură plantulă şi sînt conforme prevederilor tabelului 1 şi punctului 33 din anexa nr.3, precum şi punctului 1 subpunctul 15) din anexa nr.5 la prezentele Cerinţe;
    7) ambalaje mici:
    a) ambalajele ce conţin amestecuri de seminţe care nu sînt destinate folosirii ca plante furajere, pînă la greutatea netă de 2 kg, exceptînd, după caz, pesticidele granulate, substanţele de acoperire sau ceilalţi aditivi solizi;
    b) ambalajele ce conţin  seminţe de bază, seminţe certificate sau,  în măsura în care nu este vorba de ambalajele ce conţin amestecuri de seminţe, pînă la greutatea netă de 10 kg, exceptînd, după caz, pesticidele granulate, substanţele de acoperire sau ceilalţi aditivi solizi;
    c) ambalajele cu seminţe monogerme, ce conţin un număr de 100000 de glomerule sau seminţe, ori au o greutate netă de 2,5 kg, cu excepţia pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi;
    d) ambalajele ce conţin alte seminţe decît seminţele monogerme cu o greutate netă de 10 kg, cu excepţia pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi.
Capitolul III. Inspecţia în cîmp, eşantionarea
şi testarea seminţelor
    4. Pentru determinarea purităţii biologice a soiurilor şi hibrizilor de culturi furajere se efectuează inspecţia în cîmp.
    5. Inspecţia în cîmp sau aprobarea sectoarelor semincere este obligatorie şi se efectuează de către aprobatori/inspectori, desemnaţi anual de autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii. Ulterior, inspectorii desemnaţi vor semna fie o declaraţie pe proprie răspundere, fie un angajament scris cu privire la responabilitate, imparţialitate şi obiectivitate privind respectarea normelor ce reglementează examinările oficiale.
    6. Persoanele numite în funcţie de inspectori trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare (document ce atestă participarea specialiştilor în cadrul instruirii de specialitate);
    2) să nu obţină nici un cîştig personal prin efectuarea inspecţiilor;
    3) să efectueze inspecţii în conformitate cu normele aplicabile inspecţiilor.
    7. Inspecţiile în cîmp au loc în următoarele condiţii:
    1) se efectuează cel puţin o inspecţie în cîmp în cazul în care starea şi stadiul de dezvoltare a culturii permit o examinare satisfăcătoare;
    2) mărimea, numărul şi distribuirea principalelor puncte de control ce trebuie inspectate pentru examinarea modului de respectare a cerinţelor stabilite în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe să fie determinate în conformitate cu schemele semincere ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (în continuare – OCDE);
    3) se efectuează cu respectarea izolării în spaţiu de alte culturi, precum şi a asolamentului.
    8. În funcţie de rezultatele examinărilor efectuate în cîmp, se face încadrarea culturii, cu decizia:
    1) „Admis” – în cazul în care cultura seminceră întruneşte condiţiile stabilite în prezentele Cerinţe, cu eliberarea documentului de inspecţie în cîmp;
    2) „Respins” – în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte una sau mai multe condiţii prevăzute de prezentele Cerinţe, cu înştiinţarea în scris a agentului economic.
    9. Pentru verificarea soiurilor, este obligatorie examinarea seminţelor pentru certificare şi a celor comerciale de către specialişti în eşantionarea seminţelor, autorizaţi de autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii.
    10. Specialiştii în eşantionare trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare;
    2) să fie persoane fizice independente;
    3) să fie persoane angajate de persoane fizice sau juridice, ale căror activităţi implică sau nu producerea, cultivarea, testarea sau comercializarea seminţelor.
    11. Un specialist în eşantionarea seminţelor, a cărui activitate implică producerea, cultivarea, testarea sau comercializarea seminţelor, poate efectua eşantionarea numai pe loturi de seminţe produse în numele angajatorului său, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării şi autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii.
    12. Activităţile specialiştilor în eşantionarea seminţelor se supun supravegherii de către autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii. În cazul eşantionării automate, trebuie aplicate procedurile corespunzătoare ce fac obiectul unei supravegheri oficiale.
    13. Un procentaj al eşantioanelor din loturile de seminţe recoltate din culturile semincere se prelevă pentru postcontrol şi, după caz, pentru testarea, în laborator, a seminţelor, în privinţa identităţii şi purităţii varietale.
    14. Testarea seminţelor se efectuează în laboratoare autorizate/acreditate din cadrul centrelor de testare, ale căror activitate se supune supravegherii oficiale în temeiul Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.
    [Pct.14 în redacţia HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152]
Capitolul IV. Comercializarea seminţelor
de plante furajere
    15. Seminţele de: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb., Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L., Beta vulgaris L., Dactylis glomerata L., Festuca arundinacea Schreber, Festuca pratensis Hudson, Festuca rubra L., Festulolium, Galega orientalis Lam. galega furajeră, Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L., Lolium x boucheanum Kunth, Phleum pratense L., Medicago sativa L., Medicago x varia T. Martyn, Pisum sativum L., Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers., Trifolium repens L. şi Trifolium pratense L. pot fi comercializate numai în cazul în care au fost certificate ca „seminţe Bază” sau „seminţe Certificate”.
    16. Seminţele din alte genuri şi specii de plante furajere decît cele specificate la punctul 15 din prezentele Cerinţe nu pot fi comercializate decît în cazul în care sînt seminţe certificate ca „seminţe Bază”, „seminţe Certificate” sau ,,seminţe Comerciale”.
    17. Prin derogare de la punctul 15 din prezentele Cerinţe, pot fi comercializate seminţele din generaţiile anterioare seminţelor Bază şi seminţele brute, comercializate în scopul prelucrării, cu condiţia ca identitatea lor să fie garantată.
    18. Prin derogare de la punctele 15 şi 16 din prezentele Cerinţe şi în conformitate cu Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013, se permite:
    1) certificarea şi comercializarea seminţelor Bază care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe cu privire la germinaţia facultativă. O derogare de aceeaşi natură se poate aplica, de asemenea, seminţelor Certificate de Trifolium pratense, în măsura în care aceste seminţe sînt destinate producerii altor seminţe Certificate;
    2) în cazurile menţionate la subpunctul 1) al prezentului punct, se iau toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze o germinaţie facultativă cunoscută, care va fi indicată pentru comercializare pe o etichetă specială conţinînd numele, adresa şi numărul de referinţă al lotului.
    19. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 15 din prezentele Cerinţe şi în conformitate cu Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013, producătorii autohtoni sînt înregistraţi pentru a  comercializa:
    1) cantităţi mici de seminţe, în scopuri ştiinţifice sau pentru activitatea de ameliorare;
    2) cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care a fost depusă cererea de înscriere în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova.
    20. Comercializarea şi utilizarea materialului semincer modificat genetic se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 755-XV din 21 decembrie 2001 privind securitatea biologică.
    21. La cererea menţinătorului, descrierea componentelor genealogice (formelor parentale, genitorilor) poate să rămînă confidenţială.
    22. Pentru verificarea soiurilor, examinarea seminţelor spre certificare şi examinarea seminţelor Comerciale, trebuie respectate regulile ISTA şi schemele semincere ale OECD.
    23. În cadrul examinării seminţelor în scopul certificării, probele se prelevă din loturi ambalate şi etichetate.
    24.  Greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe de laborator sînt stipulate în anexa nr.4 la prezentele Cerinţe.
    25. Seminţele Bază şi seminţele Certificate nu pot fi comercializate decît în loturi ambalate şi etichetate.
    26. Ambalajele seminţelor Bază, ale seminţelor Certificate şi ale seminţelor Comerciale, în măsura în care seminţele din ultima categorie nu se prezintă sub forma de amestec de seminţe în ambalaje mici, sînt închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta prevăzută la punctul 30 subpunctele 1) – 4) din prezentele Cerinţe sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.
    27. În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere trebuie să prevadă fie încorporarea în el a etichetei, conform punctului 30 subpunctele 1) – 4)  din prezentele Cerinţe, fie aplicarea unui sigiliu.
    Măsurile prevăzute în prezentul punct sînt opţionale în cazul unui sistem de închidere de unică folosinţă.
    28. Cu excepţia cazului fracţionării în ambalaje mici, prevăzute la punctul 3 subpunctul 7) din prezentele Cerinţe, nu se pot efectua una sau mai multe reînchideri doar în mod oficial sau sub control oficial.
    În acest caz, se menţionează, de asemenea, pe eticheta prevăzută în secţiunea I a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe ultima reînchidere, data acesteia şi autoritatea care a efectuat-o.
    29. Ambalajele mici trebuie închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca marcajul sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.
    30. Ambalajele seminţelor Bază, ale seminţelor Certificate şi ale seminţelor Comerciale, în cazul în care seminţele din ultima categorie nu se prezintă sub formă de ambalaje mici:
    1) trebuie să fie prevăzute pe partea exterioară cu o etichetă care nu a mai fost utilizată anterior, conformă condiţiilor stabilite în secţiunea I a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe şi ale cărei indicaţii sînt redactate în limba de stat. Culoarea etichetei este:
    a) albă – pentru seminţele Bază;
    b) albastră – pentru seminţele Certificate din prima generaţie, obţinute din seminţe  Bază;
    c) roşie – pentru seminţele Certificate din generaţiile următoare, obţinute din seminţe Bază;
    d) galbenă-închis pentru seminţe Comerciale;
    e) verde – pentru amestecuri.
    În cazul în care eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea sa este asigurată de un sigiliu;
    2) trebuie să conţină o menţiune pe etichetă, dacă, conform punctului 18 subpunctul 1), seminţele Bază nu îndeplinesc condiţiile stabilite în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe;
    3) pot fi marcate cu etichete adezive;
    4) trebuie să fie însoţite de un prospect oficial de culoarea etichetei, care să cuprindă cel puţin indicaţiile prevăzute la punctul 1 subpunctele 3) – 7) şi pentru seminţele Comerciale – la punctul 1 subpunctele 1), 5), 6) şi 7) ale secţiunii I din anexa nr.5 la prezentele Cerinţe.
    Prospectul trebuie întocmit astfel încît să nu poată fi confundat cu eticheta prevăzută la subpunctele 1), 2) şi 3) ale prezentului punct.
    Dacă informaţiile respective sînt înscrise pe ambalaj şi nu pot fi şterse sau dacă s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material indeşirabil, prospectul nu mai este obligatoriu.
    31. Ambalajele mici specificate la punctul 3 subpunctul 7) litera b) din prezentele Cerinţe trebuie:
    1) să fie prevăzute, pe partea exterioară, în conformitate cu secţiunea II a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe, cu o etichetă a furnizorului, cu o inscripţie imprimată sau cu o ştampilă redactată în limba de stat.
    Pe ambalajele transparente, această etichetă poate fi introdusă în interior, cu condiţia să fie lizibilă prin ambalaj. În ceea ce priveşte culoarea etichetei, se aplică prevederile  punctului 30 subpunctul 1) din prezentele Cerinţe;
    2) să fie prevăzute cu un număr unic de identitate, aplicat fie pe partea exterioară, pe ambalaj, fie pe eticheta furnizorului.
    În cazul folosirii unei etichete adezive, se aplică prevederile punctului 30 subpunctul 1) din prezentele Cerinţe.
    32.  La marcarea ambalajelor mici prevăzute la punctul 3 subpunctul 7) litera b), pentru seminţele condiţionate pe teritoriul ţării, se pot  utiliza viniete adezive, pe care să fie reluate parţial indicaţiile stipulate în secţiunea II a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe.
    În măsura în care indicaţiile sînt reluate pe această vinietă, prevederile punctului 30 subpunctul 1), privind  marcarea, nu mai sînt obligatorii.
    33. Abalajele mici pentru seminţe, prevăzute la punctul 30 subpunctul 7) litera b), pot fi sigilate şi marcate conform prevederilor punctelor 26, 28 şi 29 din prezentele Cerinţe.
    34. În conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013, controlul identităţii seminţelor, în cazul ambalajelor mici,  va fi asigurat în urma fracţionării loturilor de seminţe.
    În acest scop, ambalajele mici, fracţionate pe teritoriul ţării, trebuie să fie închise în mod oficial sau sub control oficial.
    35. Ambalajele seminţelor Bază, ale seminţelor Certificate sau ale seminţelor Comercializate pot fi marcate şi cu o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă distinctă de eticheta oficială sau sub formă de informaţie a furnizorului, imprimată pe ambalajul propriu-zis.
    36. În cazul seminţelor ce aparţin unei varietăţi care a fost modificată genetic, orice etichetă sau document ce însoţeşte lotul, conform prevederilor prezentelor Cerinţe, trebuie să indice în mod clar că varietatea a fost modificată genetic.
    37. Orice tratament chimic aplicat seminţelor Bază, seminţelor Certificate şi seminţelor Comerciale trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.
    38. Se permite comercializarea seminţelor sub formă de amestec de genuri, specii sau varietăţi diferite:
    1) care nu sînt destinate utilizării ca plante furajere, în cazul în care amestecurile pot conţine seminţe de plante furajere şi seminţe de plante care nu sînt plante furajere, în sensul prezentelor Cerinţe;
    2) care sînt destinate utilizării ca plante furajere, în cazul în care amestecurile pot conţine seminţele de specii vegetale, prevăzute în prezentele Cerinţe, şi de speciile vegetale Arachis hypogaea L., Brassica juncea (L.) şi Czernj, Brassica napus L., Brassica nigra (L.) Koch, Brassica rapa L. var. Silvestris (Lam) Briggs, Cannabis sativa L., Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Glycine max (L.) Merr., Gossypium spp., Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L., Papaver somniferum L., Sinapis alba L., Avena sativa L., Hordeum distichum L., Hordeum polystichum L., Oryza sativa L., Secale cereale L., Triticum aestivum L., Triticum durum L., Triticum spelta L., Zea majs L., cu excepţia soiurilor de graminee, în cazul în care amelioratorul declară că seminţele din soiul său nu sînt destinate utilizării ca plante furajere;
    3) care sînt destinate conservării mediului şi/sau resurselor genetice, în cazul în care amestecurile pot conţine seminţe de plante furajere şi seminţe de plante care nu sînt plante furajere, în sensul prezentelor Cerinţe.
    39. În cazurile prevăzute la punctul 38 subpunctele 1) şi 2) din prezentele Cerinţe, diversele componente ale amestecurilor, în măsura în care aparţin uneia dintre speciile menţionate, trebuie să fie conforme, înaintea amestecului, cu cerinţele de comercializare care li se aplică.
    40. Pentru ambalajele mici prevăzute la punctul 3 subpunctul 7) litera a) din prezentele Cerinţe, numărul unic de identitate nu este obligatoriu.
    41. Seminţele din generaţiile de selecţie anterioare seminţelor Bază pot fi comercializate în următoarele condiţii:
    1) să fie controlate conform cerinţelor aplicabile certificării seminţelor Bază în temeiul Legii despre seminţe;
    2) să fie ambalate conform prevederilor prezentelor Cerinţe;
    3) ambalajele să fie etichetate cel puţin cu  următoarele indicaţii:
    a) autoritatea de certificare şi ţara producătoare sau sigla lor distinctă;
    b) numărul de referinţă al lotului;
    c) luna şi anul sigilării sau  luna şi anul ultimei prelevări oficiale de eşantioane în vederea certificării;
    d) specia, indicată cel puţin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată şi fără numele autorilor, cu caractere latine, iar în cazul seminţelor de sfeclă, se indică dacă este sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră;
    [Pct.41 subpct.3), lit.d) modificată prin HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152]
    e) varietatea, indicată cel puţin cu caractere latine;
    f) menţiunea „seminţe prebază”;
    g) numărul de generaţii anterioare seminţelor din categoria „Seminţe Certificate” şi „Seminţe Certificate din prima generaţie”;
    h) eticheta de culoare albă, cu o dungă de culoare violet pe diagonală;
    i) numărul unic de identitate.
    42.  Este necesar ca seminţele de plante furajere:
    1) să provină direct:
    a) din seminţe Bază sau din seminţe Certificate în una sau în mai multe ţări;
    b) dintr-o ţară unde cerinţele pentru seminţele de plante furajere oferă aceleaşi garanţii cu privire la caracteristicile şi la măsurile luate pentru examinarea lor, pentru asigurarea identităţii, pentru marcarea şi pentru controlul lor şi care sînt cel puţin echivalente cu prevederile prezentelor Cerinţe;
    c) să provină direct din încrucişarea seminţelor Bază, certificate într-o ţară cu seminţe Bază, certificate într-una din ţări conform subpunctului 1 litera b) al prezentului punct şi recoltate într-o altă ţară şi, la cerere, să fie certificate ca seminţe Certificate în fiecare ţară, în cazul în care aceste seminţe au fost supuse unei inspecţii în cîmp, în conformitate cu condiţiile menţionate în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe pentru categoria luată în considerare şi în cazul în care s-a constatat, în urma unei examinări oficiale, respectarea condiţiilor menţionate în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe pentru aceeaşi categorie;
    2) să fie obţinute direct din seminţe Certificate de reproduceri anterioare din seminţe Bază. Conform Legii despre seminţe, seminţele de plante furajere vor fi certificate ca seminţe Bază, în cazul în care s-au respectat condiţiile menţionate pentru această categorie.
    43. Seminţele de plante furajere, care urmează a fi certificate conform prevederilor punctului 42:
    1) sînt ambalate şi marcate cu o etichetă oficială, în conformitate cu prevederile anexei nr.5 la prezentele Cerinţe;
    2) sînt însoţite de un document oficial, în conformitate cu prevederile punctului 3 din anexa nr.6 la prezentele Cerinţe;
    3) pe etichetă sau în documentul ce însoţeşte lotul se indică clar dacă varietatea este modificată genetic.
    44. Prevederile punctului 43 subpunctul 1) pot să nu fie aplicate, dacă autorităţile responsabile de inspecţia în cîmp, cele care întocmesc documentele pentru aceste seminţe necertificate definitiv în vederea certificării lor şi cele responsabile de certificare sînt aceleaşi sau dacă sînt de acord cu această abatere.
    45. La importul seminţelor de plante furajere, acestea trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite în Legea despre seminţe.
    46. Pentru depăşirea tuturor dificultăţilor temporare de aprovizionare generală, în interiorul ţării, cu seminţe Bază, seminţe Certificate sau seminţe Comerciale:
    1) autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii poate autoriza, pentru o perioadă determinată, importul şi comercializarea, în cantităţile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare a seminţelor, a unei categorii de seminţe supuse unor cerinţe mai puţin stricte sau a unei varietăţi de seminţe ce nu figurează în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova;
    2) pentru o categorie de seminţe aparţinînd unei varietăţi determinate, eticheta oficială trebuie să fie prevăzută pentru categoria corespunzătoare, pentru varietăţile de seminţe care nu figurează în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova;
    3) eticheta oficială este:
    a) cea prevăzută pentru seminţele comercializate;
    b) de culoare maro – pentru seminţele Beta Vulagaris L.
    Eticheta indică, în toate cazurile, că seminţele respective aparţin unei  categorii cu cerinţe mai puţin stricte.
    47. La comercializarea unor cantităţii mai mari de 2 kg de seminţe, provenite din import, pe etichetă trebuie să fie indicate:
    1) specia;
    2) varietatea;
    3) categoria;
    4) ţara producătoare şi serviciul de control oficial;
    5) ţara expeditoare;
    6) importatorul;
    7) cantitatea de seminţe.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG680 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.782; în vigoare 01.03.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG136 din 04.02.14, MO49-52/28.02.14 art.152]

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6