HGC852/2011
ID intern unic:  341000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 852
din  17.11.2011
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205     art Nr : 935
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă punctul 5 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 385 din 29 mai 2001 „Despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 8 noiembrie 1999” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 57-58, art. 399), cu modificările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                              Alexei Roibu
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                 Anatolie  Şalaru

    Nr. 852. Chişinău, 17 noiembrie 2011.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.852
din 17 noiembrie 2011
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare “Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării  autovehiculelor şi remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, art.1113), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor” – cu „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, „Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” – cu „Ministerul Mediului”, „Departamentul Trupelor de Grăniceri” – cu „Serviciul Grăniceri”, „Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare” – cu „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, „Ministerul Afacerilor Externe” – cu „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”, „inspectorul auto de stat” şi „expert” – cu „expertul de testare tehnică”,  la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 13:
    se exclud următoarele alineate: ,,tester al vitezometrului” şi ,,detector al spaţiului liber (eroziunii)”;
    se completează cu un alineat nou:
    „camera-video conectată la reţeaua locală de calculatoare întru suplinirea informaţiei vizînd mijloacele de transport supuse testării tehnice, pentru fixarea din faţă a vehiculului”;
    3) punctul 18 se completează în final cu următorul alineat:
    „În cazul depistării necorespunderii datelor din Registrul de stat al transporturilor cu datele ce se conţin în documentele de înmatriculare, falsificării numerelor de identificare ale agregatelor vehiculelor, precum şi în cazul existenţei informaţiei despre căutarea vehiculelor prezentate spre testare, informaţia este remisă în regim de urgenţă organelor de poliţie teritoriale pentru luarea deciziei în modul stabilit de legislaţie.”;
    4) la punctul 19, cuvintele „ce confirmă executarea testării tehnice, semnat şi ştampilat de inspectorul auto de stat” se substituie prin cuvintele „semnat şi ştampilat de expertul de testare tehnică, ce confirmă executarea testării tehnice”;
    5) la punctul 24:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Pentru autovehiculele antrenate la transportul călătorilor (pasagerilor) în folos public, autovehiculele destinate instruirii şi cele implicate în transportarea mărfurilor periculoase, testarea tehnică obligatorie se va efectua o dată la 6 luni, iar pentru celelalte unităţi de transport, testarea tehnică obligatorie se va efectua o dată la 12 luni”;
    6) anexa nr.4  va avea următorul cuprins:
„TARIFELE-plafon
pentru testarea tehnică obligatorie a vehiculelor

Nr. d/o

Toate categoriile de vehicule cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare, kg

Suma taxei, lei/unitate

1.
Motociclete
50
2.

Pînă la 2000 inclusiv

150
3.

De la 2001 la 3500 inclusiv

200
4.

De la 3501 la 10000 inclusiv

250
5.

De la 10001 la 20000 inclusiv

300
6.
De peste 20000
350
7.

Remorci şi semiremorci pînă la 1000kg inclusiv

50
8.

Remorci şi semiremorci de peste 1000kg

150

    Participanţii la cel de-al doilea război mondial şi persoanele asimilate acestora, participanţii la războiul din Afganistan, la conflictul transnistrean, la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobîl şi invalizii de grupele I şi II sînt scutiţi de plata taxelor pentru testarea tehnică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora la staţiile de testare tehnică.”
    2. Regulamentul cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.415 din 8 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) capitolul VII se abrogă;
    2) la punctul 41 litera c) alineatul întîi va avea următorul cuprins:
    „examinarea în lucru a utilajului şi aparatelor se face după o analiză selectivă a rapoartelor de verificare tehnică a vehiculelor, eliberate de către staţia de testare, şi include, de asemenea, verificarea autenticităţii numerelor de identificare ale vehiculelor şi corespunderea acestora cu datele din certificatul de înmatriculare”.
    3. La punctul 120 alineatul doi din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „şi de subdiviziunile poliţiei rutiere şi” se exclud.