HGC882/2011
ID intern unic:  341082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 882
din  24.11.2011
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 02.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 206-215     art Nr : 965
    În temeiul art.29 alin.(2) lit.b) din Legea nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art.549) şi în scopul îndeplinirii prevederilor art.11 alin. (1) lit.b) din legea menţionată, precum şi a prevederilor art.4 alin.(1) lit.f) din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                  Marcel Răducan

    Nr. 882. Chişinău, 24 noiembrie 2011.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.882
din 24 noiembrie  2011
Modificările şi completărilece se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52-53, art. 439), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Sînt în drept să exercite activităţi de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi expertiza tehnică a construcţiilor numai specialiştii atestaţi ca persoane fizice sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării  documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi al expertizei tehnice a construcţiilor.
    Investitorii sînt obligaţi să încheie contracte numai cu persoanele fizice atestate şi cu cele juridice pentru efectuarea lucrărilor de verificare sau expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi a expertizei tehnice a construcţiilor.
    Responsabilitatea pentru activitatea de verificare şi expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi pentru expertiza tehnică a construcţiilor, le revine persoanelor fizice atestate sau celor juridice care răspund, conform legii, în faţa investitorului/proprietarului ce i-a angajat.
    Verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiect pentru obiectivele de construcţie, finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează preponderent de Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor.”;
    punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Verificarea/expertizarea documentaţiei de proiect pentru construcţii sau expertiza tehnică a construcţiilor are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate şi se va efectua pe următoarele domenii:
    A. Arhitectură:
    1. Urbanism şi amenajarea teritoriului
    2. Arhitectura construcţiilor civile
    3. Arhitectura construcţiilor industriale
    4. Patrimoniul arhitectural-istoric
    B. Rezistenţa construcţiilor:
    1. Construcţii civile
    2. Construcţii industriale şi agrozootehnice
    3. Construcţii rutiere:
    a) drumuri şi piste de aviaţie;
    b) poduri.
    4. Construcţii căi ferate
    5. Construcţii hidrotehnice şi pentru îmbunătăţiri funciare
    6. Protecţia contra proceselor geologice periculoase
    7. Consolidarea construcţiilor
    8. Construcţii speciale:
    a) fîntîni arteziene;
    b) porturi şi debarcadere;
    c) mine, cariere;
    d) tuneluri;
    e) rezervoare şi buncăre.
    C. Instalaţii aferente:
    1. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare
    2. Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze
    3. Instalaţii şi reţele de încălzire, ventilaţie şi climatizare
    4. Instalaţii şi reţele electrice
    5. Instalaţii automatizate
    6. Instalaţii de protecţie:
    a) contra incendiilor şi intruziunilor din exterior;
    b) anticoroziune a reţelelor subterane.
    7. Instalaţii şi reţele de telecomunicaţie.
    D. Elaborarea devizelor:
    Elaborarea devizelor de cheltuieli
    La verificarea/expertizarea documentaţiei de proiect se urmăreşte ca acestea să asigure nivelul minim de calitate, referitor la exigenţele esenţiale care sînt stipulate în legislaţie şi în documentele normative în vigoare la data efectuării verificării/expertizării.
    Investitorul poate cere, prin contract, un nivel de calitate superior minimelor prevăzute în documentele normative.”;
    la punctul 14, alineatul doi se exclude;
    la punctul 26, lit.b) se completează în final cu cuvintele „cu includerea numărului de înregistrare a avizului/raportului de verificare, atribuit de Organul naţional de dirijare în construcţii.”;
    se completează cu un punct nou, 301, cu următorul cuprins:
    „301. Avizele de verificare/expertiză a documentaţiei de proiect (compartimentele: plan general, arhitectură şi rezistenţă) sau raportul unic de verificare/expertiză a documentaţiei de proiect se înregistrează gratuit la Organul naţional de dirijare în construcţii într-un registru special.”;
    la punctul 31, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „Expertizarea acestor proiecte se efectuează în modul următor:
    a) în cazul finanţării lor din sursele bugetelor de stat şi locale – de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor;
    b) în cazul finanţării din contul altor surse financiare – la decizia investitorului.”;
    Punctul 41 se completează cu o literă nouă, f), cu următorul cuprins:
    „f) să înregistreze la Organul naţional de dirijare în construcţii avizul/raportul de expertiză tehnică, întocmit conform cerinţelor stabilite”.
    2. Regulamentul privind expertiza tehnică în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art.1025), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în tot textul Regulamentului, după cuvintele „expertul tehnic”, la cazul gramatical respectiv, se introduce cuvîntul „atestat”;
    la punctul 10, noţiunea „expert tehnic în construcţii” va avea următorul cuprins:
    „expert tehnic atestat – specialist în domeniul construcţiilor atestat pentru activitate de efectuare a expertizelor tehnice ale construcţiilor”;
    punctele 11 şi 12 vor avea următorul cuprins:
    „11. Organizarea şi dirijarea activităţilor privind efectuarea expertizelor tehnice ale construcţiilor sînt puse în sarcina Organului naţional de dirijare în construcţii.
    12. Expertizele tehnice ale construcţiilor se efectuează de experţii tehnici atestaţi în nume propriu sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul efectuării expertizelor tehnice. Expertizele tehnice ale construcţiilor pot fi efectuate de un grup de experţi tehnici atestaţi, cu atragerea altor specialişti atestaţi din domeniul construcţiilor şi specialiştilor din alte domenii, în funcţie de  necesitate. Expertiza tehnică a construcţiilor finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale se efectuează preponderent de către Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor. Serviciul poate efectua expertize tehnice şi la solicitarea altor investitori.”;
    la punctul 13, cuvîntul „Serviciu” se substituie cu sintagma „Organul naţional de dirijare în construcţii”;
    la punctul 16, cuvintele „al Serviciului” se substituie cu cuvintele „pe lîngă Organul naţional de dirijare în construcţii”;
    la punctul 20, pe tot parcursul textului, cuvîntul „Serviciul” se substituie cu cuvintele „agentul economic cu activităţi în domeniul efectuării expertizelor tehnice sau expertul tehnic atestat”;
    la punctul 21, cuvîntul „Serviciu” se substituie cu cuvintele „agentul economic cu activităţi în domeniul efectuării expertizelor tehnice sau expertul tehnic atestat”;
    punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Avizul/raportul de expertiză se numerotează şi se semnează de către expert (grupul de experţi), cu aplicarea ştampilei personale a expertului tehnic atestat (experţilor tehnici atestaţi) pe fiecare pagină a avizului/raportului, ultimul fiind înregistrat la Organul naţional de dirijare în construcţii. În cazul în care experţii tehnici activează în cadrul unui agent economic cu activităţi în domeniul efectuării expertizelor tehnice, raportul se semnează de către experţii tehnici atestaţi, antrenaţi în efectuarea expertizei, cu aplicarea ştampilei personale şi a ştampilei agentului economic pe fiecare pagină a avizului/raportului, ultimul fiind înregistrat la Organul naţional de dirijare în construcţii.
    Avizul/raportul de expertiză se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care 2 exemplare se prezintă solicitantului expertizei, un exemplar – expertului sau agentului economic cu activităţi în domeniul efectuării expertizelor tehnice.”;
    la punctul 30 litera a), cuvintele „dispoziţiilor Serviciului” se substituie cu cuvintele „demersurilor depuse”;
    la punctul 37, cuvintele „ sau Serviciului” se exclud;
    la punctul 43 litera b), cuvintele „dispoziţiei Serviciului” se substituie cu cuvintele „demersurilor depuse şi înregistrate pentru efectuarea acesteia”;
    punctul 44, după cuvîntul „expertului”, se completează cu cuvintele „atestat sau agentului economic”;
    punctul 45, după cuvîntul „expert”, se completează cu cuvintele „sau agentul economic”.
    3. Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 329 din 23 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 86-88, art.384), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Se supun atestării/reatestării specialiştii cu activităţi în proiectare, verificatori de proiecte, experţi tehnici, diriginţi de şantier, responsabili tehnici, diriginţi pentru executarea lucrărilor specializate şi pentru montarea instalaţiilor aferente construcţiilor, responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor şi personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii (în continuare – specialişti), care sînt responsabili de calitatea construcţiilor, potrivit obligaţiilor ce le revin conform legii.
    Atestarea/reatestarea specialiştilor indicaţi în alineatul unu din prezentul punct se face o dată în 5 ani.”;
    la punctul 6, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „Inspecţia de Stat în construcţii, la solicitarea comisiei de atestare, prezintă referinţa privind lipsa sancţiunilor în activitatea solicitantului.”;
    la punctul 13:
    secţiunea B:
    a) punctul 8 se completează cu o literă nouă, e), cu următorul cuprins:
    „e) rezervoare şi buncăre”;
    se completează cu secţiunile D şi E, cu următorul cuprins:
    „D. Elaborarea devizelor:
    Elaborarea devizelor de cheltuieli
    E. Tehnologia producerii materialelor de construcţie şi materialele de construcţii *
    1. Tehnologia producerii materialelor de construcţie
    2. Materiale de construcţii
    * Se referă numai la atestarea specialiştilor pentru activitatea de expertiză tehnică a construcţiilor.”;
    se completează cu capitolul III1, cu următorul cuprins:
    „Capitolul III1. ATESTAREA/REATESTAREA TEHNICO-PROFESIONALĂ
    A VERIFICATORILOR DE PROIECTE ŞI EXPERŢILOR TEHNICI
    141. Activităţile tehnico-profesionale de verificare a proiectelor şi expertiză tehnică în construcţii se supun atestării în mod obligatoriu.
    142. Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor pentru activitatea de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii, precum şi pentru activitatea de expertiză tehnică a construcţiilor se efectuează pe domenii şi specialităţi, conform clasificării expuse la punctul 13 din prezentul Regulament.
    143. Specialiştii care solicită atestarea tehnico-profesională pentru activitatea de verificare/expertizare a documentaţiei de proiect pentru construcţii trebuie să întrunească următoarele condiţii generale:
    să fie cetăţean al Republicii Moldova;
    să posede studii superioare corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare;
    să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicaţi la momentul de solicitare a atestării;
    să cunoască legislaţia şi documentele normative în construcţii;
    să aibă o experienţă de implementare/supraveghere de autor a proiectelor pentru construcţii.
    144.Specialiştii care solicită atestarea tehnico-profesională pentru activitatea de expertiză tehnică a construcţiilor trebuie să întrunească următoarele condiţii generale:
    să fie cetăţean al Republicii Moldova;
    să posede studii superioare corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) pentru atestare;
    să aibă o activitate de cel puţin 7 ani în domeniul solicitat pentru atestare, practicaţi la momentul solicitării atestării, inclusiv în domeniul proiectării şi/sau cercetării, şi/sau executării lucrărilor de construcţie, şi/sau învăţămîntului superior sau controlului calităţii în construcţii;
    să cunoască legislaţia în vigoare şi documentele normative în construcţii.
    145. Specialistul urmează să depună o cerere scrisă în nume propriu la Organul naţional de dirijare în construcţii cu privire la atestarea pentru domeniul solicitat în condiţiile expuse la punctul 6 din prezentul Regulament, inclusiv:
    1) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la lipsa antecedentelor penale privind activitatea în domeniul solicitat pentru atestare, datată şi semnată;
    2) certificatul de atestare, în original şi copie, în cazul în care specialistul a efectuat activitatea de verificator de proiecte.
    146. Pentru reatestarea tehnico-profesională solicitantul prezintă Organului naţional de dirijare în construcţii următoarele documente:
    a) cererea solicitantului în care se indică numele, prenumele, data naşterii, precum şi domeniul (domeniile) şi profilurile pentru care se solicită reatestarea;
    b) declaraţia pe propria răspundere cu privire la lipsa antecedentelor penale privind activitatea în domeniul solicitat pentru atestare în ultimii 5 ani, datată şi semnată;
    c) lista celor mai importante lucrări executate în ultimii cinci ani, aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul sau semnată personal, în cazul în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică;
    d) ultimul certificat de atestare/reatestare, în original şi copie.”;
    la punctul 17 alineatul trei, cifra „10” se substituie cu cifra „7”, iar cuvintele „inclusiv 5 ani de activitate în calitate de diriginte de şantier” se exclud;
    la punctul 21 alineatul trei, cifra „10” se substituie cu cifra „7”, iar cuvintele „inclusiv 5 ani de activitate în calitate de diriginte cu executarea lucrărilor specializate” se exclud;
    punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Organul naţional de dirijare în construcţii va publica lunar pe site-ul său lista specialiştilor atestaţi, informaţia privind sistările şi retragerile certificatelor de atestare.”;
    la punctul 31, cuvintele „sau a Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor” se exclud;
    la punctul 32 litera j), sintagma „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor” se substituie cu cuvintele „verificatorii de proiecte atestaţi în nume propriu sau ca angajaţi ai agenţilor economici cu activităţi în domeniul verificării şi expertizării proiectelor;”;
    la punctul 36:
    litera c) se exclude,
    la litera d), cuvintele „cărţii tehnice perfectate” se substituie cu cuvintele „capitolului A sau B al cărţii tehnice completate”;
    la punctul 38 alineatul doi, cuvintele „după caz” şi „Serviciului de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor sau” se exclud, iar după cuvîntul „retragere” se introduc cuvintele „sau sistare”.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 882
din 24 noiembrie 2011
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 18 aprilie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.31-32, art.366).
    2. Punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 320 din 20 martie 1998 „Cu privire la urgentarea procesului de privatizare a terenurilor aferente obiectelor privatizate şi terenurilor aferente întreprinderilor private” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 40-41, art.310).
    3. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 982 din 26 octombrie 1999 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotăriri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.124-125, art.1073).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 7 decembrie 2001 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 18 aprilie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.155-157, art.1424).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.986 din 3 septembrie 2004 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.1165).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1245 din 30 octombrie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.170-173, art.1332).