LPC193/2011
ID intern unic:  341358
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 193
din  30.09.2011
pentru completarea articolului 17 al Legii Serviciului Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 617
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 17 al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se completează cu următorul text: „Termenul de aflare în serviciu peste limita de vîrstă poate fi prelungit, la cererea personală a colaboratorului, pentru o perioadă de pînă la 5 ani, de către persoana împuternicită cu dreptul de a numi în funcţie, cu condiţia că acesta corespunde cerinţelor profesionale prevăzute pentru funcţia respectivă şi, în temeiul concluziei comisiei medicale speciale, este considerat apt pentru a-şi continua serviciul.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 193. Chişinău, 30 septembrie 2011.