LPC208/2011
ID intern unic:  341360
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 208
din  21.10.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 619
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul  4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu punctul 72) cu următorul cuprins:
    „72) reclamanţii – în acţiunile legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;”.
    Art. II. – Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 88–90, art. 664), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1):
    litera c) se abrogă;
    la litera d), textul „ , inclusiv a informaţiei cu caracter personal” se exclude.
    2. La articolul 5 alineatul (2) litera c), textul „ , inclusiv de informaţii cu caracter personal” se exclude.
    3. La articolul 7 alineatul (2) litera c), textul „legislaţie, accesul la care poate fi admis numai cu respectarea prevederilor articolului 8 din prezenta lege” se substituie cu textul „legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal”.
    4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Accesul la informaţia cu caracter personal
    (1) Informaţia cu caracter personal face parte din categoria informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată şi constă din date referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, a căror dezvăluire ar constitui o violare a vieţii private, intime şi familiale.
    (2) Accesul la informaţia cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.”
    5. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.
    Art. III. – La articolul 53 alineatul (1) din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 159, art. 582), cu modificările ulterioare, litera d) se completează în final cu textul „în conformitate cu legislaţia în vigoare”.
    Art. IV. – La articolul 85 alineatul (1) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, litera a) se completează cu următoarea liniuţă:
     „- legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;”.
    Art. V. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (3), textul „şi de control în domeniul muncii” se substituie cu textul „ , cu funcţii de control în domeniul muncii şi în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal”.
    2. La anexa nr. 3 compartimentul „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal”, cifrele „5000” şi „4500” se substituie, respectiv, cu cifrele „7000” şi „6500”.
    Art. VI. – Legea nr. 182-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 140–142, art. 578), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    „Art. 2. – Resursele financiare ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal sînt aprobate de Parlament şi sînt incluse în bugetul de stat. Centrul poate fi finanţat şi din alte surse neinterzise de lege.”
    2. Anexa nr.1:
    la capitolul I punctul 1, după cuvîntul „independentă” se introduc cuvintele „şi imparţială”, iar textul „nr.17-XVI din 15 februarie 2007” se exclude;
    capitolul II:
    la punctul 2, după cuvîntul „ordine” se introduce cuvîntul „ , decizii”;
    punctul 3:
    la litera c), textul „deţinătorilor de date cu caracter personal” se substituie cu textul „operatorilor, a persoanelor împuternicite de către aceştia”;
    literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „d) semnează decizii privind autorizarea sau refuzul autorizării operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, privind suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    e) constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;”
punctul se completează cu literele e1), e2) şi e3) cu următorul cuprins:
    „e1) sesizează organele de drept în cazul existenţei  unor indicii privind săvîrşirea infracţiunilor legate de încălcarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal;
    e2) emite instrucţiunile necesare pentru a aduce prelucrările de date cu caracter personal în corespundere cu prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    e3) emite ordine în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi formulare tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;”
litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează personalul contractual, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Centrului;”
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Anual, pînă la data de 15 martie, Centrul prezintă Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent, care se publică gratuit în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Centrului.”
    la punctul 5, cuvîntul „ajutat” se substituie cu cuvîntul „asistat”;
    punctul 6 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;”
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Personalul Centrului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    punctul 10 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să divulge informaţiile cu accesibilitate limitată la care are acces, nici după încetarea activităţii.”
    la capitolul III punctul 2:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) Direcţia evidenţă şi control:
    - ţine evidenţa prelucrărilor de date cu caracter personal, a operatorilor şi a persoanelor împuternicite de către aceştia, administrează registrele instituite de Centru şi elaborează normele tehnice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
    - examinează notificările depuse de operatori personal sau prin intermediul persoanelor împuternicite de aceştia;
    - efectuează verificări prealabile şi monitorizează procesul aducerii la îndeplinire de operatori sau de persoanele împuternicite de către aceştia a măsurilor legale dispuse de Centru;
    - constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    - îndeplineşte alte atribuţii stabilite de directorul Centrului;”
    litera c):
    la prima liniuţă, textul „ , ale persoanelor fizice şi juridice lezate în drepturi” se exclude;
    la a doua liniuţă, după cuvîntul „ordine” se introduce cuvîntul „ , decizii”;
    la a treia liniuţă, cuvîntul „petiţiilor” se substituie cu cuvîntul „plîngerilor”.
    3. În anexa nr. 2, textul „al deţinătorilor de date cu caracter personal” se exclude.
    Art. VII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Codul se completează cu articolele 741, 742 şi 743 cu următorul cuprins:
    „Articolul 741. Prelucrarea datelor cu caracter personal
                             cu încălcarea legislaţiei privind protecţia
                             datelor cu caracter personal
    (1) Nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, atunci cînd notificarea sau obţinerea autorizării este obligatorie, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal de un operator neînregistrat în modul stabilit
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (3) Încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (4) Încălcarea regulilor de stocare şi utilizare a datelor cu caracter personal
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    (5) Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal cu încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
    Articolul 742.   Refuzul de a furniza informaţii sau
                              împiedicarea accesului personalului
                             Centrului Naţional pentru Protecţia
                             Datelor cu Caracter Personal
    (1) Refuzul de a furniza informaţiile sau documentele solicitate de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în procesul exercitării atribuţiilor de control, prezentarea unor informaţii neautentice sau incomplete, precum şi neprezentarea în termenul stabilit de lege a informaţiilor şi a documentelor solicitate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Împiedicarea accesului personalului abilitat cu funcţii de control al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal în încăperile şi pe teritoriul amplasării sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal, la datele cu caracter personal prelucrate de operatori şi/sau de persoanele împuternicite de operatori, la echipamentul de prelucrare, la programe şi aplicaţii, la orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    Articolul 743. Neîndeplinirea deciziilor Centrului
                           Naţional pentru Protecţia Datelor
                           cu Caracter Personal
    Neîndeplinirea în termenul stabilit a deciziei Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal privind repunerea în drepturi a subiectului datelor cu caracter personal, inclusiv privind suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, privind blocarea, distrugerea parţială ori integrală a datelor cu caracter personal prelucrate cu încălcarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.”
    2. Codul se completează cu articolul 4234 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4234. Centrul Naţional pentru Protecţia
                               Datelor cu Caracter Personal
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 741–743 se constată de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale directorul, directorul adjunct şi personalul abilitat cu funcţii de control al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. VIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia art.V, care se va pune în aplicare de la 1 iulie 2012.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 208. Chişinău, 21 octombrie 2011.