HGC933/2011
ID intern unic:  341415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 933
din  08.12.2011
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul
de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei
Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 1019
    În vederea executării prevederilor art. 21 alin. (1), (2) al Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova , 2007, nr. 78-81, art. 358), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului special în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 461 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.436), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 66 va avea următorul cuprins:
    „66. Gradul special primar se acordă la încadrarea în Serviciu:
    a) pentru efectivul de trupă: ostaş al serviciului de salvare, sergent-inferior al serviciului de salvare, plutonier al serviciului de salvare;
    b) pentru corpul de comandă inferior: sublocotenent al serviciului de salvare, locotenent al serviciului de salvare.”
    2) punctul 67 va avea următorul cuprins:
    „67. Gradul special primar al efectivului de trupă se acordă:
    a) ostaş al serviciului de salvare – candidaţilor cu studii gimnaziale, care nu au îndeplinit serviciul special (militar), odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă;
    b) sergent-inferior al serviciului de salvare – candidaţilor cu studii medii (liceale), care nu au îndeplinit serviciul special (militar), odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă (sergenţi);
    c) plutonier al serviciului de salvare – candidaţilor cu studii medii de specialitate (colegiu), superioare (superioare incomplete), care nu au îndeplinit serviciul special (militar), odată cu numirea în funcţii pentru care, potrivit statelor de personal, sînt prevăzute grade speciale ale efectivului de trupă (plutonieri)”;
    3) la punctele 68 şi 69 de substituit sintagma „de către ministrul afacerilor interne” prin sintagma „de către conducătorul Serviciului”.
    4) punctul 70 va avea următorul cuprins:
    „70. La încadrarea în serviciu a cetăţeanului care a îndeplinit sau îndeplineşte serviciul militar (special), acestuia i se poate acorda prin echivalare, în urma reatestării, gradul special egal cu cel deţinut, prin ordinul ministrului afacerilor interne sau al şefului Serviciului, conform nomenclatorului funcţiilor.
    La încadrarea în serviciu a cetăţeanului cu studii medii de specialitate (colegiu) sau superioare (superioare incomplete), care nu a îndeplinit serviciul militar (special), dar a absolvit catedra militară şi i-a fost acordat grad militar, odată cu numirea în funcţie pentru care, potrivit statelor de personal, este prevăzut grad special al efectivului de trupă (sergent) acestuia i se poate confirma, în mod de reatestare, gradul militar acordat anterior.”
    5) punctul 78 va avea următorul cuprins:
    „78. Pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă, gradul special următor, pînă la gradul de colonel al serviciului de salvare inclusiv, poate fi acordat înainte de termen sau cu o treaptă superioară decît cel prevăzut în statele de personal, ca stimulare, o singură dată pe timpul îndeplinirii serviciului.
    Gradul special următor înainte de termen poate fi acordat după ce a expirat cel puţin jumătate din termenul de aflare în gradul special deţinut, iar pentru merite deosebite la salvarea cetăţenilor şi a patrimoniului în condiţiile situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora, indiferent de termenul de aflare în gradul special deţinut, în modul stabilit de prezentul Regulament.
    Gradul special cu o treaptă superioară decît cel prevăzut în statele de personal pentru funcţia deţinută de colaborator poate fi acordat după ce a expirat cel puţin un termen şi jumătate de aflare în gradul special deţinut sau la expirarea termenului de aflare în gradul special deţinut, în cazul în care colaboratorul se concediază cu dreptul de a primi pensie.
    Gradul special următor înainte de termen şi gradul special cu o treaptă superioară se acordă:
    a) efectivului de trupă şi corpului de comandă inferior – prin ordinul şefului Serviciului;
    b) corpului de comandă superior – prin ordinul ministrului afacerilor interne.”.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                  Alexei Roibu

    Nr. 933. Chişinău, 8 decembrie 2011.