HGA936/2011
ID intern unic:  341418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 936
din  09.12.2011
privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea
Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 1022     Data intrarii in vigoare : 01.01.2012
  Abrogat prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17

    MODIFICAT
   
HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509
    HG1329 din 13.12.16, MO441-451/16.12.16 art.1417; în vigoare 16.12.16
    HG964 din 09.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1047; în vigoare 01.04.17
    HG808 din 29.10.15, MO306-310/13.11.15 art.902; în vigoare din 13.11.17
    HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978
    HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962


    NOTĂ:
    în tot textul regulamentului, sintagma „vicedirector”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „director adjunct”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978    În scopul executării Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 „Cu privire la comerţul interior” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art. 681), cu modificările ulterioare, şi în vederea implementării prevederilor Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor prin reorganizarea Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, fiind succesoare de drepturi şi obligaţii ale instituţiei reorganizate.
    2. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, conform anexei nr. 1;
    structura Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, conform anexei nr. 2;
    modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    3. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor în număr de  78 de unităţi, inclusiv personalul auxiliar şi de deservire tehnică în număr de 2 unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    4. Disponibilizarea salariaţilor Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, în legătură cu imposibilitatea transferului în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, se va efectua în conformitate cu Legea nr. 158-XVI  din  4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi legislaţia muncii în vigoare.
    5. Transmiterea activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale se va efectua în baza actelor de primire-predare, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Cheltuielile aferente organizării şi asigurării activităţii Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor vor fi acoperite din contul mijloacelor bugetului de stat
    7. Cancelaria de Stat şi Ministerul Economiei vor examina posibilitatea de a asigura Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi subdiviziunile ei teritoriale cu spaţii de serviciu necesare pentru desfăşurarea activităţii.
    8. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să asigure condiţii pentru amplasarea structurilor teritoriale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor.
    9. Se abrogă:
     Hotărîrea Guvernului nr. 757 din 23 iunie 2008 „Cu privire la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.756);
    punctul 8 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.458 din 27 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.121-123, art.522).
    10. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 936. Chişinău, 9 decembrie 2011.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.936
din 9 decembrie 2011
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
pentru Protecţia Consumatorilor
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor  (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor (în continuare – Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia.
    2. Agenţia este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Economiei, responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor şi de efectuare a controlului de stat asupra respectării prevederilor legislaţiei în acest domeniu, precum şi a controlului de stat privind corespunderea produselor şi/sau a serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise sau declarate şi respectarea prevederilor actelor normative în domeniul metrologiei legale, a normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ.
    3. Agenţia este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de conturi trezoreriale. Agenţia este finanţată de la bugetul de stat. Sediul Agenţiei se află în mun. Chişinău.
    4. În structura Agenţiei funcţionează structuri teritoriale fără personalitate juridică, pe care Agenţia le administrează în mod direct.
    5. Agenţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, ordinele şi dispoziţiile ministrului economiei, precum şi ale prezentului Regulament.
Capitolul II
Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile
şi drepturile Agenţiei
    6. Agenţia are misiunea de implementare a politicii şi strategiilor în domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi de supraveghere a respectării actelor normative din domeniul respectiv în limitele competenţelor atribuite.
    7. În vederea realizării misiunii sale, Agenţiei ii revin următoarele funcţii de bază:
    1) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei privind corespunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv prin efectuarea controlului, în numele statului, la toate etapele ciclului vital al produsului sau al prestării serviciului;
    2) efectuarea controlului metrologic legal asupra normelor privind asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale;
    3) efectuarea controlului de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ;
    4) desfăşurarea activităţilor privind protecţia intereselor economice ale consumatorilor;
    5) desfăşurarea activităţilor de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori.
    8. Agenţia are următoarele atribuţii principale:
    [Pct.8 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    1) implementează politica în domeniul protecţiei consumatorilor, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniu şi cu asociaţiile obşteşti de consumatori;
    2) examinează şi înaintează propuneri la proiectele de acte legislative sau de alte acte normative în domeniile protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei privind fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportarea, importul şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor, astfel încît acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor, să nu afecteze drepturile şi interesele lor legitime, precum si privind regulile de desfăşurare a activităţilor de comerţ;
    3) participă, în colaborare cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate, la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniile protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei, în limitele competenţelor ce îi revin, conform legii;
    4) organizează activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor în ceea ce priveşte drepturile lor legitime, inclusiv prin:
    a) elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor informative şi educative pentru consumatori;
    b) prezentarea pentru mass-media a informaţiilor din domeniul protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi metrologiei;
    c) acordarea consultaţiilor consumatorilor, inclusiv prin linia telefonică directă;
    5) informează consumatorii asupra produselor şi serviciilor ce prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea lor, precum şi asupra practicilor comerciale incorecte  care le pot afecta interesele economice;
    6) colaborează cu asociaţiile obşteşti de consumatori în vederea informării consumatorilor asupra drepturilor lor legitime şi a modalităţii de apărare a acestora;
    7) acordă persoanelor fizice şi juridice consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;
    8) realizează protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor prin mijloacele prevăzute de legislaţie;
    9) examinează reclamaţiile consumatorilor în vederea protejării drepturilor legitime ale acestora;
    10) efectuează controlul respectării prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, reglementărilor tehnice şi altor acte normative ce stabilesc cerinţe obligatorii privind securitatea produselor şi a serviciilor, controlul corespunderii produselor şi serviciilor plasate pe piaţă cerinţelor prescrise şi/sau declarate, cu excepţia  controalelor privind respectarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare de către producătorii de produse alimentare;
    11) efectuează prelevări de eşantioane de produse puse la dispoziţie pe piaţă pentru încercări în laboratoare acreditate;
    [Pct.8 subpct.11) în redacția HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    111) efectuează, în comun cu inspectorii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, prelevări de probe la produsele alimentare puse la dispoziţie pe piaţă pentru încercări în laboratoare acreditate;
    [Pct.8 subpct.111) introdus prin HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    12) efectuează controlul metrologic legal, inclusiv supravegherea metrologică a respectării de către persoanele juridice şi/sau fizice a prevederilor actelor legislative şi altor acte normative în domeniul metrologiei legale referitor la:
    a) utilizarea adecvată a unităţilor de măsură şi simbolurilor acestora;
    b) respectarea obligaţiilor de către utilizatorii mijloacelor de măsurare legale;
    c) respectarea obligaţiilor de către producătorii şi importatorii mijloacelor de măsurare la introducerea lor pe piaţă;
    d) respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor metrologice efectuate de către persoanele juridice şi fizice desemnate sau înregistrate conform cerinţelor prescrise;
    e) corespunderea parametrilor mijloacelor de măsurare legale cu modelul aprobat;
    f) respectarea cerinţelor privind produsele preambalate;
    g) respectarea cerinţelor şi reglementările de metrologie legală;
    [Pct.8 subpct.12), lit.g) modificată prin HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    h) asigurarea metrologică a proceselor şi serviciilor;
    13) efectuează controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ;
    14) prezintă periodic rapoarte şi sinteze Ministerului Economiei şi autorităţilor publice centrale interesate referitor la activitatea proprie în domeniul protecţiei consumatorilor şi referitor la rezultatele supravegherii pieţei;
    15) generalizează rezultatele supravegherii pieţei şi efectuează analiza cauzelor nerespectării prevederilor actelor normative  în domeniu;
    16) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    17) emite decizii de remediere, înlocuire, restituire a contravalorii produsului, serviciului necorespunzător, de reducere a preţului acestora, conform Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, ce urmează a fi executate în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepţionării de către agentul economic;
    18) emite decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte;
    19) emite decizii de interzicere a practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost aplicate, dar acest lucru este iminent;
    20) solicită informaţii privind măsurile întreprinse de către agenţii economici în vederea remedierii neajunsurilor depistate;
    21) sesizează autoritatea de licenţiere şi/sau autorităţile administraţiei publice locale, în cazul constatării cazurilor de comercializare a produselor falsificate (contrafăcute) şi/sau periculoase ori în cazul altor încălcări, în scopul suspendării sau retragerii licenţei, autorizaţiei de amplasare şi funcţionare ori a certificatului de clasificare;
    22) sesizează organismele de evaluare a conformităţii, în baza constatărilor proprii, sesizărilor consumatorilor sau sesizărilor asociaţiilor obşteşti de consumatori, în ceea ce priveşte neconformitatea produselor şi serviciilor plasate pe piaţă, însoţite de certificate de conformitate;
    23) asigură evidenţa actelor de control şi a păstrării provizorie a acestora în timp de 7 ani de la data întocmirii;
    [Pct.8 subpct.23) modificat prin HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    24) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite prin lege, în domeniul său de activitate;
    25) creează şi organizează programe de pregătire şi instruire a inspectorilor Agenţiei.
    [Pct.8 subpct.25) introdus prin HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    9. Agenţia este în drept:
    1) să înainteze, în modul stabilit, propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor, precum şi a actelor normative care stabilesc cerinţe faţă de produse, servicii şi mijloacele de măsurare;
    2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la întreprinderi, organizaţii şi instituţii ce activează în domenii ce ţin de competenţa sa;
    3) să beneficieze de bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, metrologice etc.;
    4) să colaboreze cu autorităţile publice centrale şi locale, organele abilitate cu funcţii de supraveghere de stat, asociaţiile obşteşti de consumatori, asociaţiile producătorilor etc.;
    5) să colaboreze, la exercitarea funcţiilor de supraveghere a conformităţii produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu autorităţile care reglementează şi monitorizează sectoarele specifice, fiecare autoritate exercitîndu-şi competenţele în limitele stabilite de lege;
    6) să sesizeze autorităţile competente referitor la produsele şi/sau serviciile, mijloacele de măsurare neconforme depistate în cadrul supravegherii pieţei;
    7) să organizeze şi să efectueze vizite de consultanţă în scopul familiarizării agenţilor economici cu cerinţele actelor normative ce ţin de protecţia consumatorilor;
    8) să efectueze controlul de stat în vederea constatării utilizării de către agenţii economici a practicilor comerciale incorecte şi a clauzelor abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
    10. Inspectorul de stat este în drept:
    1) să intre liber, în baza delegaţiei de control, în încăperile de serviciu şi de producţie ale agenţilor economici, unde se fabrică, se depozitează, se comercializează produse ori se prestează servicii care fac obiectul controlului, precum şi în toate locurile unde există, se utilizează, se fabrică, se repară, se stochează, se montează, se păstrează, se încearcă, se verifică, se etalonează, se vînd sau se închiriază mijloace de măsurare şi în locurile unde produsele se ambalează, sau cele preambalate se păstrează ori se expun spre vînzare;
    [Pct.10 subpct.1) modificat prin HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    2) să primească de la agenţii economici documentele şi informaţiile necesare pentru efectuarea supravegherii pieţei şi a controlului metrologic legal;
    3) să atragă la efectuarea supravegherii pieţei specialişti şi mijloace tehnice ale agentului economic, în cazurile în care tergiversarea controlului poate crea riscuri pentru viaţa ori pentru sănătatea consumatorilor;
    4) să preleve probe şi mostre de produse, în volumul stabilit în documentele normative, pentru controlul conformităţii lor cu cerinţele prescrise şi/sau declarate (cheltuielile pentru prelevarea probelor şi efectuarea încercărilor se suportă de bugetul de stat sau de bugetul agentului economic în cazul produselor neconforme cu cerinţele prescrise şi/sau declarate);
    5) să întocmească acte de control privind rezultatele acestuia;
    6) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale în conformitate cu  prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    7) să elibereze prescripţii privind înlăturarea neconformităţilor depistate;
    8) să elibereze prescripţii privind interzicerea sau sistarea temporară a comercializării, utilizării (exploatării), depozitării şi transportării loturilor de produse controlate şi a prestării serviciilor în cazurile în care produsele şi/sau serviciile nu sînt conforme cu cerinţele prescrise şi/sau declarate;
    9) să elibereze prescripţii privind interzicerea sau sistarea temporară a utilizării mijloacelor de măsurare necorespunzătoare prevederilor reglementărilor de metrologie legală, inclusiv, după caz, cu aplicarea mărcii metrologice de stat de interzicere pe aceste mijloace de măsurare;
    10) să sesizeze organele de poliţie în vederea colaborării la efectuarea supravegherii pieţei şi, după caz, pentru a fi însoţit în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu şi în cazul în care agentul economic nu-i permite să efectueze controlul;
    11) să participe la nimicirea produselor periculoase;
    12) să efectueze inspecţii ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în conformitate cu legea.
    11. Inspectorul principal de stat (directorul Agenţiei) este în drept:
    1) să elibereze agenţilor economici prescripţii privind interzicerea definitivă a fabricării (producerii) şi plasării pe piaţă a produselor, a prestării serviciilor în cazul în care agentul economic refuză să prezinte produsele şi serviciile spre verificare, precum şi în cazul în care produsele sau serviciile:
    a) sînt periculoase şi/sau falsificate (contrafăcute);
    b) sînt neconforme cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile;
    2) să elibereze agenţilor economici prescripţii privind retragerea de pe piaţă, returnarea de la consumatori a produselor, interzicerea prestării serviciilor în cazul în care produsele sau serviciile sînt periculoase;
    3) să adopte decizii obligatorii de remediere, înlocuire gratuită, restituire a contravalorii produsului sau serviciului necorespunzător, de reducere a preţului acestora;
    [Pct.11 subpct.3) în redacția HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    4) să ia decizia de nimicire a produselor nealimentare periculoase interzise definitiv pentru comercializare, în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului;
    5) să elibereze prescripţii privind interzicerea utilizării, montării, punerii în funcţiune, comercializării, reparării, fabricării, închirierii şi importului mijloacelor de măsurare şi materialelor de referinţă utilizate în măsurările de interes public, în cazul în care nu sînt respectate prevederile prescrise în actele normative;
    6) să examineze cauzele contravenţionale şi să aplice sancţiuni conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    7) să elibereze decizie pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;
    8) să elibereze decizie pentru interzicerea practicilor comerciale incorecte, chiar dacă acestea nu au fost puse în practică, dar acest lucru este iminent;
Capitolul III
Organizarea activităţii Agenţiei
    Conducerea Agenţiei
    12. Agenţia este condusă de un director, asistat de un director adjunct.
    Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului şi directorului adjunct al Agenţiei se efectuează de către ministrul economiei, în condiţiile legii.
    Directorul deţine concomitent şi funcţia de inspector principal de stat pentru supravegherea pieţei, metrologie şi protecţie a consumatorilor, iar directorul adjunct, şi funcţia de adjunct al inspectorului principal de stat pentru supravegherea pieţei, metrologie şi protecţie a consumatorilor.
    [Pct.12 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    13. Directorul Agenţiei:
    1) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
    2) asigură executarea şi respectarea conformă a actelor normative în vigoare, a sarcinilor ce decurg din prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru realizarea drepturilor şi obligaţiilor Agenţiei;
    21) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor autorităţii administrative;
    [Pct.13 subpct.21) introdus prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    3) aprobă statul de personal al Agenţiei;
    4) determină atribuţiile subdiviziunilor, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile directorului adjunct;
    [Pct.13 subpct.4) modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    5) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici, precum şi angajează şi concediază celălalt personal al Agenţiei;
    51) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului autorităţii administrative în condiţiile legii;
    [Pct.13 subpct.51) introdus prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    52) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în autoritatea administrativă;
    [Pct.13 subpct.52) introdus prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    6) soluţionează problemele privind activitatea operativ-organizaţională şi financiar-economică, precum şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei;
    7) semnează deciziile şi prescripţiile eliberate de către Agenţie, precum şi delegaţiile de control;
    [Pct.13 subpct.7) modificat prin HG895 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.962]
    8) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru toţi angajaţii Agenţiei şi controlează executarea lor;
    9) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor Agenţiei;
    10) poartă responsabilitate personală pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a  mijloacelor financiare prevăzute pentru întreţinerea Agenţiei.
    101) exercită alte atribuţii corespunzătoare funcţiilor atribuite autorităţii administrative, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredinţate acesteia.
    [Pct.13 subpct.101) introdus prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    14. În lipsa directorului Agenţiei, funcţiile acestuia sînt exercitate de către directorul adjunct.
    15. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenţiei îl are directorul Agenţiei. În lipsa directorului, dreptul la semnătură îi revine directorului adjunct.
    În conformitate cu legislaţia în vigoare, unele acte ale Agenţiei pot fi semnate de alte persoane din cadrul Agenţiei, în temeiul ordinului directorului.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    [Pct.15 în redacția HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
    16. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a acestora, autorităţile publice autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă, precum şi cu organismele internaţionale.
    În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, în vederea examinării şi soluţionării unor chestiuni specifice şi luarea unor decizii.
    La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.
    [Pct.16 modificat prin HG910 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.978]
 Capitolul IV
Dispoziţii speciale
    17. Agenţia prezintă dări de seamă statistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    18. Controlul asupra activităţii financiare a Agenţiei îl exercită organele abilitate prin lege. Rezultatele controalelor se aduc la cunoştinţa Ministerului Economiei.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.936
din 9 decembrie 2011

STRUCTURA
Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor

    Conducerea
    Direcţia relaţii cu consumatorii
    Direcţia coordonare şi planificare
    Direcţia control produse alimentare şi servicii (Chişinău)
    Direcţia control produse industriale şi servicii (Chişinău)
    Direcţia control metrologic şi produse petroliere (Chişinău)
    Direcţia protecţie a consumatorului (Bălţi)
    Direcţia protecţie a consumatorului (Cahul)
    Direcţia juridică
    Serviciul finanţe şi contabilitate
    Serviciul resurse umane
    Serviciul audit intern
    Serviciul administrare
    Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.936
din  9 decembrie 2011
Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG420 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.509]
    [Pct.2 abrogat prin HG964 din 09.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1047; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.3 abrogat prin
prin HG1329 din 13.12.16, MO441-451/16.12.16 art.1417; în vigoare 16.12.16]
    4. Pe tot parcursul anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.31 din 23 ianuarie 2009 “Cu privire la aprobarea domeniilor reglementate, autorităţilor de reglementare şi organelor cu funcţii de supraveghere a pieţei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art.58), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”, la cazul gramatical respectiv, iar cuvintele „şi Comerţului” se exclud.
    5. Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind optimizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.768), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    anexa nr.1:
    la punctul 7 litera n), subpunctul 9) se exclude;
    la punctul 8 litera c), sintagma „Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin sintagma „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor”.
    la anexa nr.3,  poziţia „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin poziţia „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    6. La subpunctele 6.1 şi 6.2 ale anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 545 din 25 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul siguranţei traficului rutier pînă în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.110-113, art.622), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    7. Pe tot parcursul anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 644 din 19 iulie 2010 „Cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.129-130, art.729), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    8. La punctul 3 al Hotărîrii Guvernului nr. 966 din 18 octombrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1076), sintagma „Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin sintagma „Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor”
    9. La punctul 13 compartimentul 4 al Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1125 din 14 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.252-253, art.1258), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.
    10. Pe tot parcursul Hotărîrii Guvernului nr. 399 din 8 iunie 2011 „Cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Jucării. Cerinţe de securitate”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.83 din 31 ianuarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.99-101, art.465), sintagma „Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor” se substituie prin sintagma „Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”, la cazul gramatical respectiv.
    [Pct.10 abrogat din 13.11.2017 prin HG808 din 29.10.15, MO306-310/13.11.15 art.902]