HGM941/2011
ID intern unic:  341423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 941
din  12.12.2011
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 1027
    MODIFICAT
   
HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa
    Ministrul sănătăţii                                                            Andrei Usatîi
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                               Valentina Buliga
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                 Marcel Răducan

    Nr. 941. Chişinău, 12 decembrie 2011.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.941
din  12 decembrie 2011

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012]
    2. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    punctul 11 se completează cu literele d1) şi d2), cu următorul cuprins:
    „d1) să elaboreze propuneri privind angajarea de la bugetele/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar;
    d2) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar, conform deciziilor consiliului de administraţie;”;
    punctul 21 se completează cu litera c1), cu următorul cuprins:
    „c1) luarea deciziilor privind angajarea de la bugetele/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar;”;
    punctul 29 se completează cu litera b1), cu următorul cuprins:
    „b1) înaintarea spre aprobare consiliului de administraţie a propunerilor privind angajarea de la bugetele/acordarea bugetelor gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu scadenţă în acelaşi an bugetar;”.
    3. Punctul 25 din Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.127 din 8 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.34-36, art.200), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „25. Mijloacele Fondului neutilizate în anul bugetar curent, cu excepţia celor formate conform punctului 7 litera a), rămîn disponibile pentru utilizare în anul următor.”.
    4. Punctul 6 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu subpunctul 101), cu următorul cuprins:
    „101) angajează/acordă de la bugetele/bugetelor de alte nivele, gestionate prin Contul Unic Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi destinate acoperirii decalajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar;”.
    5. Punctul 7 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.769), cu completările ulterioare, se completează cu subpunctul 91), cu următorul cuprins:
    „91) să centralizeze mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru asistenţă socială, inclusiv prin delegare instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor cu destinaţie specială din domeniu;”.