HBNM242/2011
ID intern unic:  341481
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 242
din  03.11.2011
cu privire la modificarea şi completarea unor acte
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 2100
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 859 din 16 decembrie 2011
Ministru_____________Oleg EFRIM

    În temeiul art. 5 lit. d), 11, 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1, 14, 25, 28 alin.(1), (2) şi (4), 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1 abrogat prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97]
   
[Pct.2 abrogat prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97]
    3. Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 mai 2010 cu nr. 745, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La punctul 4.1:
    a) cuvintele „minus suma totală a următoarelor:” se exclud;
    b) literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
    „e) Minus mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale;
    f) Minus suma totală a imobilizărilor necorporale nete.”.
    2) Punctul 11 se completează cu următoarele aliniate:
    „Începînd cu 30 iunie 2012 băncile trebuie să deţină şi să menţină coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin şaisprezece procente (16.0%).
    Începînd cu 30 iunie 2013 băncile trebuie să deţină şi să menţină coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin optsprezece procente (18.0%).
    Începînd cu 30 iunie 2014 băncile trebuie să deţină şi să menţină coeficientul suficienţei capitalului ponderat la risc în mărime de cel puţin douăzeci procente (20.0%).”;
    3) Punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Bancă, nu va distribui capitalul în cazul în care Banca Naţională a Moldovei va considera că distribuirea de capital va conduce la nerespectarea de către bancă a cerinţelor prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) şi c) din Legea instituţiilor financiare. La distribuirea capitalului banca trebuie să ţină cont de opinia societăţii de audit independente asupra raportului de profit şi pierdere.”;
    4) La punctul 121:
    a) alineatul unu, după cuvintele „intenţia de distribuire a capitalului” se completează cu cuvintele „conform noţiunii de „distribuire a capitalului” expusă la art.3 din Legea instituţiilor financiare”;
    b) alineatul doi, textul „(în cazul în care Banca Naţională a Moldovei va deduce că distribuirea de capital va conduce la micşorarea mărimii capitalului mai jos de nivelurile specificate în capitolul IV)” se substituie cu textul „(în cazul în care Banca Naţională a Moldovei va considera că distribuirea de capital va conduce la nerespectarea de către bancă a cerinţelor prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) şi c) din Legea instituţiilor financiare).”;
    5) La punctul 13 sintagma „Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară” se substituie cu sintagma „cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării.”.
    6) La Anexa nr.1:
    a)  punctul 3, după cuvintele „spre distribuire” se completează cu cuvintele „acţionarilor băncii”;
    b) se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:
    „4. Opinia societăţii de audit independente asupra raportului de profit şi pierdere.”.
    4. Nu se consideră încălcare a limitei maxime prevăzute la capitolul II, litera B, punctul 3 din Regulamentul nr.3/09 cu privire la expunerile „mari” dacă depăşirea limitei respective este cauzată de expunerile asumate de bancă pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei deja existente la data şi/sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărîri urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentului menţionat.
    5. Băncile se vor conforma limitelor maxime prevăzute la capitolul III din Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate în termen de pînă la 31 decembrie 2012. Orice decizie privind încheierea tranzacţiei sau prelungirea acţiunii tranzacţiei deja existente la data şi/sau după data intrării în vigoare a prezentei hotărîri urmează să se efectueze în conformitate cu condiţiile şi restricţiile regulamentului menţionat.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                           Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 242. Chişinău, 3 noiembrie 2011.