*HCNPFC2/1/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  341644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 2/1
din  21.01.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de
solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor
(reasigurătorilor)
Publicat : 15.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 59-62     art Nr : 310
ÎNREGISTRAT
Ministrul justiţiei
____ Alexandru TĂNASE
nr. 812 din 8. 04. 2011

    În vederea executării prevederilor art.30 alin.(4) şi alin.(7), art.34 alin.(10) din Legea nr.407–XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47–49, art.213),
Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), conform anexei nr.1.
    2. Asigurătorii, în termen de pînă la 30.09.2011, îşi vor conforma activele, admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă, la regulile de dispersare stabilite la pct.18 din Regulament.
    3. Se abrogă unele acte normative ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, conform anexei nr.2.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                         Aurica DOINA

    Nr. 2/1. Chişinău, 21 ianuarie 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 2/1 din 21 ianuarie 2011
REGULAMENT
privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate
ale asigurătorului (reasigurătorului)
Capitolul I.  Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de calculare şi raportare, structura şi componentele marjei de solvabilitate minime (MSM) şi marjei de solvabilitate disponibile (MSD), categoriile de active admise să reprezinte rezervele tehnice şi marja de solvabilitate minimă, regulile de dispersare a plasamentelor şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului).
    2. În sensul prezentului Regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    active lichide - mijloacele băneşti în casierie, conturi de decontare, conturi de depozit la vedere sau de depozit la termen, care pot fi retrase necondiţionat şi valorile mobiliare care pot fi uşor convertite în mijloace băneşti fără a atrage penalităţi;
    daune apărute - daunele plătite plus modificarea rezervelor de daune nesoluţionate pentru o anumită perioadă de raportare;
    daune brute apărute - daunele apărute, înainte de deducerea cotei reasigurătorului aferentă lor;
    daune nete apărute - daunele brute apărute minus cota reasigurătorului din daunele brute apărute;
    fondurile asiguraţilor - totalitatea activelor admise de prezentul Regulament să acopere obligaţiile contractuale ale asigurătorului (reasigurătorului) plus mărimea marjei de solvabilitate minime, în cuantumurile prevăzute de regulile de dispersare;
    fondurile asigurătorului (reasigurătorului) - totalitatea activelor admise şi prevăzute de prezentul Regulament, altele decît cele care reprezintă fondurile asiguraţilor;
    marja de solvabilitate disponibilă - suma cu care valoarea activelor depăşeşte valoarea obligaţiilor şi constituie nivelul fondurilor proprii ale asigurătorului (reasigurătorului);
    marja de solvabilitate minimă - nivelul fondurilor proprii pe care asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să-l deţină şi să-l menţină în permanenţă, nivel sub care asigurătorul (reasigurătorul) este considerat insolvabil. Mărimea marjei de solvabilitate minime nu poate fi mai mică decît mărimea capitalului social minim stabilit prin lege;
obligaţii contractuale (obligaţii asumate prin poliţa de asigurare) - valoarea totală a rezervelor tehnice de asigurare;
rata de solvabilitate - raportul dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile şi valoarea marjei de solvabilitate minime;
suma la risc - diferenţa dintre indemnizaţia de asigurare şi rezerva matematică, calculată pentru contractele de asigurare care acoperă riscul de deces.
Capitolul II. Determinarea structurii şi componentelor
 marjei de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului)

    3. Asigurătorul (reasigurătorul) va determina valoarea activelor în scopul calculării marjei de solvabilitate şi va întocmi raportul Forma A – Active conform anexei nr.1.
    4. Următoarele active vor fi recunoscute la valoarea zero:
    1) activele nemateriale ale asigurătorului (reasigurătorului);
    2) mobila ca parte componentă a mijloacelor fixe, materialele şi obiectele de inventar;
    3) avansurile care au o vechime de peste 90 de zile, acordate angajaţilor;
    4) creanţele aferente primelor subscrise în măsura în care sînt mai vechi de 60 de zile;
    5) creanţele de la reasigurători mai vechi de 90 de zile;
    6) alte creanţe şi avansuri, în măsura în care nu sînt recuperabile;
    7) cheltuielile, inclusiv de achiziţie, reportate; 
    8) partea de profit şi/sau rezerve, altele decît cele tehnice, spre alocare ale asigurătorului (reasigurătorului) şi orice active fictive altele decît cheltuielile anticipate.
    5. Valoarea calculatoarelor şi echipamentului electronic, precum şi valoarea programelor soft trebuie să corespundă valorilor atribuite după cum urmează:
    1) şaptezeci şi cinci procente (75%) din cost în anul de achiziţie;
    2) cincizeci procente (50%) din cost în al doilea an de la data achiziţiei;
    3) douăzeci şi cinci procente (25%) din cost în al treilea an de la data achiziţiei;
    4) zero procente (0%) ulterior.
    6. Toate celelalte active ale unui asigurător (reasigurător) vor avea valori corespunzătoare determinate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007.
    7. Asigurătorul (reasigurătorul) va determina valoarea obligaţiilor în scopul calculării marjei de solvabilitate şi va întocmi raportul Forma O – Obligaţii, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament.
Capitolul III. Modul de calculare şi raportare a marjelor
 de solvabilitate ale asigurătorului (reasigurătorului)

    8. Asigurătorul (reasigurătorul) care practică asigurări de viaţă va calcula marja de solvabilitate minimă pe baza rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viaţă şi sumei la risc, în conformitate cu Forma MSM V, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    9. Asigurătorul (reasigurătorul) care practică asigurări generale va calcula marja de solvabilitate minimă pe baza primelor nete subscrise şi daunelor nete apărute, în conformitate cu Forma MSM_G, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    10. Marja de solvabilitate disponibilă şi rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) se va  calcula în conformitate cu Forma MSD_RS, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament.
    11. Marja de solvabilitate minimă trebuie în permanenţă acoperită şi reprezentată de valori cel puţin echivalente activelor admise.
    12. Rata de solvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului) trebuie să fie egală cu cel puţin:
    1) 110% pentru asigurătorul (reasigurătorul) care practică asigurări de viaţă;
    2) 125% pentru asigurătorul (reasigurătorul) care practică asigurări generale.
    Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să menţină în permanenţă rata de solvabilitate la un nivel nu mai mic decît cel specificat la subpct. 1) şi subpct. 2), nivel sub care este considerat incapabil de a-şi onora obligaţiile pe măsură ce acestea devin exigibile.
    13. Fiecare asigurător (reasigurător) este obligat să-şi calculeze şi să monitorizeze lunar în mod continuu, marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate disponibilă.
    14. Asigurătorul (reasigurătorul) va raporta informaţia privind marja de solvabilitate minimă şi marja de solvabilitate disponibilă la data la care se întocmesc rapoartele financiare sau la oricare altă dată de raportare stabilită de Autoritatea de supraveghere.
    15. În cazul în care se constată că oricare dintre marjele sale de solvabilitate, minimă sau disponibilă, coboară sub nivelul cerinţelor prevăzute la pct.11 şi pct.12 din prezentul Regulament, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să informeze Autoritatea de supraveghere într-un termen de 10 zile din ziua în care a aflat despre această încălcare.
Capitolul IV. Categoriile de active admise să
acopere rezervele tehnice de asigurare şi marja
de solvabilitate minimă, regulile de dispersare
a acestor active
    16.  Sînt admise să acopere şi să reprezinte rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă a asigurătorului (reasigurătorului) următoarele categorii de active:
    1) valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, cu condiţia că Guvernul, respectiv autoritatea, garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii;
    2) valori mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale altor state, care deţin ratingul de cel puţin BBB sau unul similar potrivit agenţiilor internaţionale de rating, precum şi de organisme financiare internaţionale, cu condiţia că guvernele, băncile sau organismele menţionate garantează achitarea sumei de bază şi a dobînzii; 
    3) valori mobiliare corporative tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) din Republica Moldova;
    4) valori mobiliare corporative care nu sînt tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) din Republica Moldova, cu condiţia că acestea sînt emise de persoane juridice care sînt constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
    5) disponibilităţi băneşti în casierie aflate sub control restricţionat din partea asigurătorului;
    6) disponibilităţi băneşti în conturi de decontare curente, depozite şi investiţii, în instituţiile financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei; 
    7) bunuri imobiliare şi alte drepturi reale asupra bunurilor imobiliare care sînt contabilizate ca terenuri sau construcţii, cu condiţia că aceste active sau drepturi aduc sau vor aduce beneficii economice şi sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile;
    8) creanţe aferente primelor subscrise în măsura în care nu sînt mai vechi de 60 de zile;
    9) cota reasigurătorului în rezervele tehnice de asigurare.
    17. Activele care acoperă rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă trebuie plasate şi investite în mod prudent, astfel încît să se asigure protecţia şi securitatea lor, precum şi într-un mod diversificat, astfel încît să se evite concentrarea inutilă a riscului investiţional care poate fi asociat anumitor categorii de active admise.
    18. La plasarea activelor admise să acopere rezervele tehnice de asigurare şi marja de solvabilitate minimă, astfel cum sînt descrise la pct.16, asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să respecte următoarele reguli de dispersare:
    1) valorile mobiliare emise de către Guvernul Republicii Moldova sau de altă autoritate de stat, sînt admise în orice cuantum, în limita totalului dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă, cu condiţia că se respectă coeficientul de lichiditate stabilit la pct.25;
    2) valorile mobiliare emise de guvernele, băncile centrale ale oricărui alt stat, sau ale unei organizaţii financiare internaţionale, pot constitui nu mai mult de 5% în cazul unui şi aceluiaşi emitent şi nu mai mult de 20% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă; 
    3) valorile mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) a Republicii Moldova pot constitui nu mai mult de 10% în cazul unui şi aceluiaşi emitent sau debitor şi nu mai mult de 30% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă; 
    4) valorile mobiliare care nu sînt tranzacţionate pe o piaţă reglementată (bursă) a Republicii Moldova pot constitui nu mai mult de 3% în cazul unui şi aceluiaşi emitent sau debitor şi nu mai mult de 10% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă;
    5) disponibilităţile băneşti în casierie pot constitui nu mai mult de 3 % din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă; 
    6) disponibilităţi în conturi de decontare curente în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei, inclusiv în valută străină, pot constitui nu mai mult de 20% din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă; 
    7) depozitele şi investiţiile în instituţii financiare licenţiate de Banca Naţională a Moldovei pot constitui nu mai mult de 10% în cazul unei şi aceleiaşi instituţii financiare şi nu mai mult de 40% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă; 
    8) terenurile sau construcţiile separate sau terenurile sau construcţiile situate suficient de aproape unele de altele ca să fie considerate efectiv ca o singură investiţie, într-un interes legal real într-o proprietate imobiliară, pot constitui nu mai mult de 10% în cazul unei şi aceleiaşi investiţii şi nu mai mult de 40% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă; 
    9) creanţele aferente primelor subscrise, în măsura în care nu sînt mai vechi de 60 de zile, pot constitui nu mai mult de 5% în cazul unui şi aceluiaşi debitor şi nu mai mult de 15% în ansamblu din totalul dintre rezervele tehnice, exceptînd cota reasigurătorului în rezervele tehnice, şi marja de solvabilitate minimă; 
    10) cota reasigurătorului în rezervele tehnice este admisă în cuantumul obţinut la calcularea rezervelor tehnice.
Capitolul V. Modul de calculare şi raportare
 a coeficientului de lichiditate

    19. Asigurătorul este obligat să garanteze lichiditatea prin menţinerea în permanenţă a unor active negrevate de sarcini şi lichide şi să menţină lichiditatea permanentă asigurînd executarea în termen a obligaţiilor sale contractuale, precum şi a celorlalte obligaţii şi acoperirea cheltuielilor sale operaţionale.
    20. Pentru a menţine o lichiditate permanentă, asigurătorul este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura securitatea investiţiilor sale cu scopul de a preveni periclitarea valorii lor de piaţă şi a lichidităţii sale.
    21. În scopul garantării lichidităţii, asigurătorul (reasigurătorul) va planifica în fiecare zi, în măsura în care este posibil, fluxul de intrări şi ieşiri de lichidităţi pentru următoarele şase zile.
    22. Coeficientul de lichiditate al asigurătorului (reasigurătorului) constituie raportul dintre activele lichide şi obligaţiile devenite scadente.
    23. În scopul determinării coeficientului de lichiditate activele lichide ale asigurătorului (reasigurătorului) sînt următoarele:
    1) mijloacele băneşti în conturile de decontare curente, inclusiv în valută străină;
    2) numerar în casierie;
    3) depozite bancare la vedere;
    4) depozite bancare care pot fi retrase necondiţionat;
    5) alte active care pot fi transformate imediat în mijloace băneşti pentru stingerea obligaţiilor devenite scadente.
    24. Obligaţiile devenite scadente ale asigurătorului (reasigurătorului) sînt următoarele:
    1) obligaţiile devenite scadente conform contractelor de asigurare (reasigurare);
    2) obligaţiile devenite scadente rezultate din activitatea operaţională, altele decît cele indicate la pct.1);
    3) alte obligaţii devenite scadente.
    25. Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să menţină în permanenţă un coeficient de lichiditate de cel puţin 1,0. 
    26. Asigurătorul (reasigurătorul) trebuie să calculeze zilnic suma activelor lichide menţionate la pct.23, suma obligaţiilor devenite scadente menţionate la pct.24 şi coeficientul de lichiditate, conform formei CL din anexa nr.6 la prezentul Regulament.
    27. Forma CL întocmită de asigurător (reasigurător) se va păstra în documentele primare şi va fi prezentată Autorităţii de supraveghere la cererea acesteia sau la oricare altă dată de raportare.
    28. Asigurătorul va notifica Autoritatea de supraveghere privind incapacitatea sa de a-şi onora obligaţiile devenite scadente în cel mult 48 de ore din momentul constatării situaţiei de incapacitate, anexînd forma CL la acea dată.
    29. Notificarea va include suma şi structura activelor lichide şi obligaţiile devenite scadente dar nesoluţionate ale asigurătorului, explicaţii privind incapacitatea de plată şi măsurile de redresare aplicate.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6


Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
Nr.2/1din 21 ianuarie 2011

Lista
actelor normative ale Inspectoratului de Stat pentru
 Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale
 de Pensii care se abrogă.

    1. Hotărîrea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.91 din 21.11.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la garantarea solvabilităţii organizaţiilor de asigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.416);
    2. Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.34 din 09.03.2006 cu privire la aprobarea regulilor de plasare a fondurilor şi rezervelor de asigurare (în redacţie nouă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.79-82, art.280);
    3. Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.87 din 06.09.2006 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr.34 din 09.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.158-160, art.538)