*HGC865/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  341734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 865
din  15.07.2008
privind unele măsuri de executare  a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007
cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)
Publicat : 22.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 875
   În scopul executării art.25 al Legii nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.591),Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil, conform anexei nr.1;  
    Regulamentul privind modul de organizare şi executare a serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova, conform anexei nr.2;
    modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
     2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

    Prim-ministru                                                    Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                    Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                           Mariana Durleşteanu
    Ministrul administraţiei publice locale             Valentin Guznac

    Nr. 865. Chişinău, 15 iulie 2008.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.865 din 15 iulie 2008

REGULAMENTUL
 privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic al Centrului Serviciului Civil (în continuare – Centru), funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Centrului.
    2. Centrul se subordonează Guvernului, are statut de persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova.
    3. În activitatea sa, Centrul se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), altor acte legislative şi normative ce reglementează activitatea serviciului civil.
Capitolul II
Obiectivul, funcţiile de bază, atribuţiile
şi drepturile Centrului
    4. Centrul  este  autoritate publică centrală, este subordonat Guvernului şi efectuează pe întreg teritoriul Republicii Moldova conducerea reprezentanţilor serviciului civil, orientînd, coordonînd şi verificînd activitatea lor.
    5. Centrul:
    a) elaborează programul republican de organizare şi îndeplinire a serviciului civil;
    b) creează centre de instruire pentru pregătirea profesională specială a executanţilor serviciului civil;
    c)  coordonează cu Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă locurile disponibile pentru eventuala repartizare a executanţilor serviciului civil;
    d) încheie contracte cu angajatorii privind îndeplinirea de către executanţi a serviciului civil şi pregătirea lor profesională specială;
    e) examinează, în modul stabilit, plîngerile cetăţenilor privind acţiunile reprezentanţilor serviciului civil şi cererile cetăţenilor privind încheierea înainte de termen a serviciului;
    f) întreprinde măsuri pentru ocrotirea drepturilor şi intereselor executanţilor serviciului civil.
    6. Centrul este în drept:
    a) să exercite controlul în teritoriu asupra respectării legislaţiei în vigoare cu privire la  organizarea serviciului civil;
    b) să emită, în limitele competenţei sale, acte normative executorii pentru reprezentanţii serviciului civil din teritoriu;
    c) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale informaţii şi documente necesare ce ţin de activitatea serviciului civil.
Capitolul III
Organizarea activităţii
    7. Centrul este condus de şeful Centrului, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de Guvern.
    Şeful Centrului:
    a) asigură executarea actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului;
    d) asigură realizarea sarcinilor şi funcţiilor ce derivă din prezentul Regulament şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor ce revin serviciului civil;
    c) stabileşte competenţele personalului Centrului;
    d) numeşte, după coordonare cu autorităţile administraţiei publice locale, reprezentanţii serviciului civil din teritoriu;
    e) angajează, aplică sancţiuni disciplinare, stimulează şi soluţionează problemele ce ţin de mişcarea de personal în cadrul serviciului civil;
    f) soluţionează problemele  organizatorice, economico-financiare, precum şi cele ce ţin de asigurarea materială şi socială;
    g) semnează actele normative, în limitele competenţei Centrului;
    h) emite, pentru executarea atribuţiilor sale, ordine şi dispoziţii;
    i) adoptă hotărîri privind transferarea executanţilor pentru a-şi continua serviciul civil în alt raion (municipiu);
    î) adoptă hotărîri privind încheierea înainte de termen a serviciului civil;
    j) exercită alte funcţii stabilite de legislaţie.
    8. Structura şi efectivul Centrului se aprobă de Guvern, la propunerea şefului Centrului.
    9. Corespondenţa Centrului este semnată de şeful acestuia, care este în drept să delege prin ordin  această  atribuţie persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul Centrului.                          
    Semnăturile pe actele oficiale ale Centrului sînt aplicate de  şeful Centrului sau de persoanele abilitate, sub formă de:
    semnătură personală;
    semnătură digitală.
    10. În unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special controlul şi organizarea îndeplinirii serviciului civil revine reprezentanţilor serviciului civil, numiţi de Centru, după coordonarea candidaturilor cu conducătorii acestor unităţi.
    Reprezentantul serviciul civil  are următoarele atribuţii:
    a) primeşte cereri motivate de încorporare în serviciul civil, verifică veridicitatea motivelor invocate şi îi eliberează cetăţeanului un document care atestă înregistrarea cererii;
    b) înştiinţează, în termen de 3 zile, comisia teritorială de recrutare-încorporare despre înregistrarea cererii cetăţeanului care şi-a exprimat dorinţa de a îndeplini serviciul civil;
    c) prezintă comisiei de recrutare-încorporare actele cetăţenilor care au depus cerere de încorporare în serviciul civil; 
    d) îndreaptă cetăţenii la locul de îndeplinire a serviciului civil;   
    e) organizează controlul asupra îndeplinirii serviciului civil;
    f) adoptă hotărîri privind transferarea cetăţenilor în alt loc din cadrul raionului (oraşului) pentru continuarea serviciului civil;
    g) ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil şi a celor trecuţi în rezerva serviciului civil;
    h) studiază documentele cetăţenilor care au depus cerere de încheiere înainte de termen a serviciului civil şi  le expediază Centrului spre examinare;
    i) remite organelor de urmărire penală materialele cetăţenilor care se eschivează de la îndeplinirea serviciului civil.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.865 din 15 iulie 2008

REGULAMENTUL
privind modul de organizare şi executare a  serviciului civil de
către cetăţenii Republicii Moldova

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de încorporare, organizare şi îndeplinire a serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova.
    2. Îndeplinirea serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova se efectuează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea  nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), prezentul Regulament, Regulamentul privind modul de organizare şi funcţionare a Centrului Serviciului Civil, precum şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    3. Serviciul civil este o formă a serviciului de stat, social util şi benevol reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova, care, din convingeri religioase, pacifiste, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini  serviciului  militar  în  termen.
    4. Serviciul civil se îndeplineşte în  instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, construcţii edilitare, construcţii de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, asociaţii agricole, întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, gospodăria comunală, formaţiuni speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.).
    5. Durata serviciului civil este de 12 luni, iar pentru persoanele cu studii superioare - de 6 luni.
    6. Serviciul civil începe la data încheierii contractului individual de muncă pe o durată determinată.
    7. Zi a încheierii serviciului civil este ziua în care expiră termenul contractului individual de muncă, încheiat cu cetăţeanul care îndeplineşte serviciul în cauză.
    8. Autoritatea centrală  a serviciului civil este Centrul Serviciului Civil (în continuare – Centru), subordonat Guvernului.
    9. Organizarea şi îndeplinirea serviciului civil în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special  revine  reprezentanţilor serviciului civil, numiţi de Centru după coordonarea candidaturilor cu conducătorul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
II. Organizarea serviciului civil
    10. Selectarea recruţilor care şi-au exprimat dorinţa de a îndeplini serviciul civil în formaţiunile de căutare-salvare, de  pompieri, de construcţie şi  în alte formaţiuni se efectuează în baza  informaţiei acumulate  sistematic  în  comisa de recrutare-încorporare despre calităţile  lor  profesionale, morale  şi  psihologice, dezvoltarea  fizică,  nivelul general de cultură şi de pregătire specială, situaţia familială.
    În scopul selectării tinerilor după principiul profesional şi psihologic, pentru  a-i  repartiza în formaţiunile serviciului  civil, conform specialităţilor deţinute, ei sînt supuşi examinării din punct de vedere social, psihologic şi psihofiziologic, în cadrul şedinţelor comisiilor de recrutare-încorporare.
    11. Documentele recruţilor sînt expediate comisiei de recrutare-încorporare. Comisia examinează în cadrul şedinţei cererea cetăţeanului, iar dacă este necesar, cercetează  materiale suplimentare  pentru  a  stabili  dacă motivele  invocate în  cerere  sînt întemeiate.
    Comisia de recrutare-încorporare adoptă, în conformitate  cu  articolul 12 din Legea nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu  privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), o hotărîre care se consemnează în  registrul proceselor-verbale ale comisiei. Hotărîrea respectivă se aduce la cunoştinţa recrutului de către preşedintele comisiei.
    12. Persoanelor care, conform hotărîrii, vor  fi  încorporate în serviciul civil, li se comunică ziua prezentării la reprezentantul serviciului civil, pentru înmînarea documentelor şi trimiterea la locul îndeplinirii serviciului.
    13. Amînarea încorporării în serviciul civil se acordă de către comisiile de recrutare-încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament, în legătură cu urmărirea penală ori cu examinarea cauzei penale în instanţă de judecată pînă la încetarea urmării penale sau pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti irevocabile, în modul stabilit de legislaţie.
    Amînarea încorporării din motive de sănătate se acordă cetăţenilor pentru definitivarea tratamentului prescris, la prezentarea unui certificat eliberat de medicul de familie.
    Amănarea  încorporării cetăţenilor din motive familiale se  acordă după o examinare  minuţioasă  şi sub  toate  aspectele a situaţiei lor familiale de către comisii compuse din reprezentanţi  ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai comisiei de recrutare-încorporare. În baza rezultatelor examinării se întocmeşte un act.
    Încorporarea recrutului se amînă doar în cazul în care se va dovedi cu certitudine că are la întreţinerea sa persoane menţionate în Legea nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu  privire  la organizarea serviciului civil (de alternativă). Dacă aceste persoane locuiesc  în alte  raioane  (oraşe), pentru întocmirea documentelor privind amînarea, comisia de recrutare-încorporare, în care recrutul este luat în evidenţă, solicită de la comisia de recrutare-încorporare  de la domiciliul acestor persoane actul de cercetare a situaţiei familiale. Comisia  care  a primit un asemenea aviz este obligată să  expedieze, în termen  de  10  zile,  actul  de  cercetare,  însoţit  de documentele justificative şi propria concluzie.
    Persoanele care au pierdut dreptul la amînarea încorporării din motive  familiale sînt încorporate în serviciul civil  în baze generale.
    Amînarea încorporării în legătură cu necesitatea continuării studiilor se acordă recruţilor care studiază în instituţiile de învăţămînt superior, mediu de specialitate, secundar profesional şi secundar general, cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programa de studii.
    Amînarea încorporării, dictată de necesitatea desfăşurării activităţii de deputat în Parlament, se acordă pînă la expirarea mandatului.
    Amînarea încorporării se acordă cetăţenilor supuşi urmării penale ori a căror cauză penală se examinează în instanţa de judecată pînă la încetarea urmării penale sau pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti irevocabile.
    14. În conformitate cu hotărîrea comisiei de recrutare-încorporare, actele persoanelor recrutate se perfectează conform cerinţelor Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire a documentelor pentru serviciul civil.
    15. Documentele perfectate, verificate şi semnate se înmînează  de către reprezentantul serviciului civil recruţilor şi concomitent cu aceasta:
    persoanelor încorporate în serviciul civil li se aduce la cunoştinţă  locul îndeplinirii serviciului, cînd trebuie să se prezinte la locul de  muncă unde sînt recrutaţi;
    persoanelor a  căror  încorporare a  fost amînată din motive familiale li se aduce la cunoştinţă faptul că sînt obligate să  comunice  imediat reprezentantului serviciului civil  despre toate schimbările ce survin în starea familială;
    persoanelor a căror încorporare a fost amînată  pentru  continuarea studiilor li se reaminteşte că, anual, trebuie să depună, în  mod obligatoriu, la comisia de recrutare-încorporare certificate de la instituţiile de învăţămînt respective;
    persoanelor a căror încorporare a fost amînată din motive de sănătate li  se aduce la cunoştinţă faptul că este necesar să se prezinte la timp la instituţiile medicale şi să le  frecventeze sistematic pînă la încheierea  curei prescrise.
    16. În ziua adoptării hotărîrii comisiei de recrutare-încorporare privind încorporarea cetăţeanului în serviciul civil, reprezentantul serviciului civil îi eliberează livretul serviciului civil.
    17. După încheierea încorporării şi trimiterea cetăţenilor la locurile  în care îşi vor îndeplini serviciul civil reprezentantul serviciului civil este obligat să prezinte Centrului, pînă la data de 10 iulie şi, respectiv, 10 ianuarie, darea de seamă statistică, în modul stabilit de Centru.
III. Modul de îndeplinire a serviciului civil
    18. Serviciul  civil începe din momentul încheierii  contractului individual de muncă şi se încheie odată  cu  expirarea termenului  prevăzut de Legea nr. 156- XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), în  cazul  în care contractul de muncă nu este denunţat înainte de  termen. Condiţiile  şi  cauzele întreruperii înainte de termen a serviciului  civil sînt stabilite de lege.
    Pentru eschivarea de la serviciul civil cetăţeanul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    19. Conducătorul  întreprinderii  este obligat să  înştiinţeze, în termen de o zi,  reprezentantul serviciului civil despre încheierea contractului individual de muncă cu executantul serviciului civil.
    20. Numirea în funcţie şi eliberarea din  funcţie a executantului serviciului civil  se efectuează prin ordinul şefului  formaţiunii  serviciului  civil, întreprinderii, organizaţiei şi instituţiei respective, emis în baza contractului individual de muncă, negociat şi semnat de părţi.
    21. Executanţii serviciului civil care au scutiri din motive de sănătate sînt numiţi în funcţiile corespunzătoare conform indicaţiei medicale. În cazul în care, în formaţiunea, instituţia, organizaţia sau întreprinderea respectivă nu există o asemenea  funcţie, executantul serviciului civil este transferat  la o altă  întreprindere,  instituţie, organizaţie sau formaţiune cu funcţii similare disponibile.
    22. Executanţii serviciului civil îndeplinesc serviciul, de regulă, în formaţiunile, instituţiile, organizaţiile sau întreprinderile în care au fost  repartizaţi de comisiile de recrutare-încorporare. Transferarea lor de la o întreprindere, instituţie, formaţiune sau organizaţie  la alta  se admite numai în caz de necesitate de serviciu şi din motive de sănătate (în baza deciziei Consiliului de  expertiză  medicală a vitalităţii).
    23. Transferul executanţilor serviciului civil se efectuează:
    în cadrul formaţiunii,  întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei - prin ordinul conducătorului acesteia;
    în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale cu statut special - prin hotărîrea  reprezentantului serviciului civil;
    în cadrul republicii  - prin hotărîrea Centrului.
    24. Executanţii serviciului civil pot fi  trimişi în deplasări de  serviciu  în scopul soluţionării problemelor legate  de  activitatea întreprinderii, instituţiei, formaţiunii sau organizaţiei în cauză.
    25. Executanţilor serviciului civil li se acordă concediu:
    anual;
    medical;
    din motive familiale.
    Concediul anual  se  acordă pe o durată de 14 zile lucrătoare,  fără plată, după 6 luni de serviciu  civil.
    Concediul medical se acordă pe un termen de pînă la patru luni prin decizia Consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii.
    Concediul din motive familiale poate fi acordat:
    a) în caz de boală gravă  sau  de deces al unuia  din  rudele apropiate ale executantului serviciului civil (tatăl, mama, copiii, bunica, bunelul, fratele, sora sau  soţia) ori a altor persoane la întreţinerea cărora s-a aflat;
    b) în caz de incendiu  ori  de altă calamitate naturală, care s-au produs în familia executantului serviciului civil;
    c) în alte cazuri excepţionale cînd, după părerea administraţiei, este necesară prezenţa personală a executantului serviciului civil în familie.
    Executanţii serviciului civil, cărora trebuie să li se acorde concedii din motive  familiale, dar pînă la expirarea termenului de serviciu  le-a rămas mai puţin de o lună, sînt trecuţi în rezervă.
    Concediul din motive familiale se acordă pe un termen de pînă la 10 zile şi nu este inclus în concediul anual.
    26. Executanţilor serviciului civil concediul li se acordă de către şeful formaţiunii serviciului civil, conducătorul întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei în care executantul serviciului civil îndeplineşte serviciul, conform graficului concediilor coordonat cu reprezentaţii salariaţilor, ţinînd cont de necesitatea  bunei funcţionări a unităţii. 
    27. Dacă executanţii serviciului civil nu s-au întors din concediu în termenul cuvenit, administraţia comunică imediat acest fapt reprezentantului serviciului civil şi cere rudelor informaţii despre cauzele reţinerii.  
IV. Temeiul şi modul de încheiere a
serviciului civil

    28. Trecerea în rezervă a executantului serviciului civil, care a îndeplinit serviciul în termenul  stabilit prin Legea nr.156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), se  efectuează de reprezentantul serviciului civil din teritoriu la încetarea contractului individual de muncă.
    29. Documentele persoanelor trecute în rezerva serviciului civil se perfectează  în conformitate cu cerinţele Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire  a documentelor pentru serviciul civil şi cu  privire la evidenţa persoanelor aflate în rezerva serviciului civil.
    Înainte de a fi trecuţi în rezervа serviciului civil, executanţilor serviciului civil li se aduc la  cunoştinţă  şi  li se explică măsurile de protecţie socială prevăzute de legislaţia în vigoare.
    30. Executanţilor serviciului civil li se încheie serviciul civil înainte de  termen din motive de  sănătate, din motive familiale,  de încorporare a lor în serviciul militar ori în legătură cu condamnarea la privaţiune de libertate.
    31. Încheierea serviciului civil înainte de termen se efectuează în baza hotărîrii Centrului privind încheierea serviciului civil înainte de termen.
    Încheierea serviciului civil înainte de termen din motive de sănătate se permite executantului serviciului civil la prezentarea raportului Consiliului teritorial de expertiză medicală a vitalităţii privind inaptitudinea cetăţeanului de a îndeplini în continuare serviciul civil.
    Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu încorporarea în serviciul militar se permite executantului serviciului civil în baza demersului privind încorporarea cetăţeanului în serviciul militar, semnat de comandantul Centrului militar raional ( orăşenesc).
    Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu condamnarea, prin hotărîre judecătorească definitivă, la privaţiune de libertate se permite executantului serviciului civil în baza hotărîrii judecătoreşti irevocabile privind condamnarea la privaţiune de libertate.
    Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu naşterea în familia executantului a celui de-al doilea copil se permite executantului serviciului civil la prezentarea certificatelor de naştere ale copiilor. 
    Încheierea serviciului civil înainte de termen în legătură cu decesul ambilor părinţi sau al soţiei (în cazul în care are la întreţinere un copil minor) se permite executantului serviciului civil la prezentarea certificatelor de deces ale părinţilor sau al soţiei, precum şi a certificatului de naştere a copilului. 
    În cazul în care  executantul serviciului civil a depus cerere de  încheiere a serviciului civil înainte de termen din motive familiale,  reprezentantul serviciului civil  este obligat să  verifice motivele  invocate, să formeze o comisie care, în termen de 10 zile, trebuie să examineze minuţios situaţia  familială  a autorului cererii şi să întocmească un act de cercetare.
    Actul se întocmeşte  în  două  exemplare  şi este  semnat  de  toate persoanele  ce  au  efectuat  controlul. 
 Reprezentantul   serviciului civil din teritoriu înaintează un demers Centrului la care se anexează cererea cetăţeanului de încheiere a serviciului civil înainte de termen şi  actele  justificative.
    Centrul examinează,  în termen de 2 săptămîni, documentele cu privire la încheierea serviciului civil înainte de termen executantului serviciului civil şi, dacă există  motive legitime,  adoptă o hotărîre  privind încheierea serviciului civil înainte de termen. În cazul în care, pentru  încheierea serviciului civil înainte de termen, nu există temeiuri legitime,Centrul este obligat să comunice reprezentantului serviciului civil decizia, motivînd  refuzul în termenul stabilit de legislaţie. 
    Numărul  şi data hotărîrii privind  încheierea serviciului civil înainte de termen  se indică  în livretul serviciului civil.
V. Organizarea evidenţei cetăţenilor care
îndeplinesc serviciul civil şi a rezerviştilor serviciului civil.
 Documentele de evidenţă

    32. Reprezentantul  serviciului civil  ţine evidenţa cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil  şi a rezerviştilor  serviciului  civil. Documentele  de evidenţă a  recruţilor  şi  a  rezerviştilor serviciului civil se completează în conformitate cu modelul stabilit.
    33. Documentele  principale de  evidenţă  a  cetăţenilor care îndeplinesc serviciul civil  şi  a rezerviştilor  serviciului  civil  sînt: dosarul personal al executantului serviciului civil, livretul serviciului civil, fişa  de evidenţă, registrul  de primire a cererilor, registrul de eliberare a livretelor, registrul alfabetic şi registrul de înregistrare a contractelor.
VI. Dispoziţii finale
    34. Livretul serviciului civil este unicul document pe termen nelimitat care demonstrează dacă posesorul lui îndeplineşte serviciul civil sau se află în rezerva serviciului civil. Livretul se eliberează numai de către reprezentantul serviciului civil.
    35. Cetăţeanul este obligat să comunice, în termen de 5 zile, reprezentantului serviciului civil din teritoriu faptul pierderii livretului serviciului civil, iar duplicatul livretului se eliberează în decurs de 10 zile din data publicării anunţului despre pierderi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    36. Înmînarea duplicatului livretului serviciului civil, în cazul pierderii acestuia, se efectuează după îndeplinirea prevederilor punctului 35 al prezentului Regulament. 
    37. Rezerviştii serviciului  civil, conform  hotărîrii de Guvern, pot fi mobilizaţi în cantonamente de instrucţiune sau în cantonamente speciale de cel mult trei ori, pe un termen care în total nu va depăşi 6 luni  din întreaga perioadă a aflării în rezerva serviciului civil.
    Cetăţenii în cauză pot fi mobilizaţi şi la lucrări de lichidare a urmărilor situaţiilor excepţionale.
    Limita de vîrstă pentru aflare  în rezerva serviciului civil este de 50 de ani.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.865 din 15 iulie 2008
 
Modificările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La compartimentul „4. Alte organe centrale ale administraţiei  publice”din Blocul informaţional al Clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 25-26, art.186), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 32 va avea următorul cuprins:
    „32. Centrul Serviciului Civil”.
    2. În Regulamentul cu privire la evidenţa militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.99-103, art.672), cu modificările ulterioare, la punctul 16 litera a), la punctul 19 litera a) şi la punctul 22, cuvîntul „(civil)” se exclude.
    3. În Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.897 din 23 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.167-169, art.953), cu modificările ulterioare, la punctul 17 litera b), cuvintele „sau în serviciul civil” se exclud.
    4. În titlu, în tot textul hotărîrii şi în anexa  la Hotărîrea Guvernului nr.1616 din 31 decembrie 2003 “Despre aprobarea structurii Direcţiei Serviciului de Alternativă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 13-15, art. 93), sintagma  “Direcţia Serviciului de Alternativă” se substituie prin sintagma „Centrul Serviciului Civil”, la cazul respectiv.
    5. În Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termenul redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.113-116, art.937), cu modificările ulterioare, la punctul 72 literele a) şi b),  cuvintele „sau în cel civil” se exclud, iar la litera c) se exclud cuvintele „sau de cel civil”.

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.865 din 15 iulie 2008

Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.600 din 4 noiembrie 1991 “Despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la organizarea şi satisfacerea serviciului de alternativă de către cetăţenii Republicii Moldova”.
    2. Hotărîrea Guvernului  nr.119 din 25 februarie 1992 „Despre aprobarea Modului de folosire a mijloacelor financiare rezultate din munca cetăţenilor, care satisfac serviciul de alternativă”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.4 din 5 ianuarie 1993 „Cu privire la introducerea unei modificări în Modul de folosire a mijloacelor financiare rezultate din munca cetăţenilor, care satisfac serviciul de alternativă, aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.119 din 25 februarie 1992”.
    4. Punctul 1 al Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1110 din 11 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1177).