LPC181/2011
ID intern unic:  341744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 181
din  19.12.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 4     Data intrarii in vigoare : 01.03.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 23 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, alineatul al doilea se completează în final cu textul „ , inclusiv în cazul în care a rămas definitiv actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către aceştia a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese”.
    Art. II. – La articolul 27 din Legea  nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    „e) au emis/adoptat un act administrativ sau au încheiat un act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    f) se află în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.”
    Art. III. – La articolul 12 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 186–188, art. 752), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Ridicarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se efectuează:
    a) în caz de rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    b) în caz de aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    c) la propunerea Consiliului, în caz de neîndeplinire fără motive întemeiate a obligaţiunilor de membru stabilite de prezenta lege.”
    Art. IV. – La articolul 9 din Legea nr. 1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 82–83, art. 671), cu modificările ulterioare, alineatul     (4) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către avocatul parlamentar a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;”.
    Art. V. – La articolul 20 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    „e) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    f) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.”
    Art. VI. – La articolul 42 din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50–51, art. 366), cu modificările ulterioare, alineatul (6) se completează cu literele e) şi f) cu următorul cuprins:
    „e) rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    f) aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.”
    Art. VII. – La articolul 15 din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) a rămas definitiv actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către aceştia a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;”.
    Art. VIII. – La articolul 13 din Legea nr. 753-XIV din  23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 156, art. 764), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , în special în caz de emitere/adoptare de către acesta a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese ori în caz de aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv”.
    Art. IX. – Articolul 8 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „sau la sesizarea Comisiei Naţionale de Integritate”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , inclusiv la sesizarea Comisiei Naţionale de Integritate”.
    Art. X. – Articolul 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) Comisia Naţională de Integritate – în condiţiile Legii cu privire la Comisia Naţională de Integritate;”.
    Art. XI. – În anexa la Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 166–168, art. 1205), cu modificările ulterioare, punctul 16 se completează cu literele f1) şi f2) cu următorul cuprins:
    „f1) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către aceştia a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    f2) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;”.
    Art. XII. – La articolul 43 din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, art. 765), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) în cazul rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către colaboratorul vamal a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;”.
    Art. XIII. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3301:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3301. Încălcarea regimului de confidenţia
                               litate a informaţiilor din declaraţiile
                               cu privire la venituri şi proprietate”;
    alineatele (1) şi (2) se abrogă.
    2. La articolul 3521, sancţiunea se completează în final cu textul „cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani”.
    Art. XIV. – La articolul 32 din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91–94, art. 668), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
    „k1) în cazul rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către colaboratorul Centrului a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;”.
    Art. XV. – Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124–125, art. 991), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul legii şi la articolul 1 alineatele (1) şi (2), cuvintele „demnitarilor de stat” se substituie cu  cuvintele „persoanelor cu funcţii de demnitate publică”.
    2. La articolul 2:
    noţiunea „demnitar de stat” va avea următorul cuprins:
    „persoană cu funcţie de demnitate publică – persoană care exercită funcţii de demnitate publică în temeiul Constituţiei, al Legii  nr. 199  din  16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi al altor acte legislative;”
    după noţiunea „persoană cu funcţie de conducere” se introduc noţiunile „funcţionar public” şi „membru de familie” cu următorul cuprins:
    „funcţionar public – persoană fizică numită într-o funcţie publică în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    membru de familie – soţ/soţie, copii minori şi persoane aflate la întreţinere;”
    articolul se completează în final cu noţiunile „venit” şi „diferenţă vădită” cu următorul cuprins:
    „venit – orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de provenienţă, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obţinut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referinţă atît în ţară, cît şi în străinătate;
    diferenţă vădită – diferenţă între proprietatea dobîndită şi veniturile obţinute care depăşeşte de cel puţin 6 ori salariul mediu lunar obţinut în perioada de declarare de către subiectul declarării şi membrii familiei acestuia.”
    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Subiecţii declarării veniturilor şi a proprietăţii
    (1) Subiecţi ai declarării veniturilor şi a proprietăţii sînt:
    a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    b) membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    c) conducătorii şi adjuncţii acestora din cadrul autorităţii administrative (instituţiei publice) subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comerciale cu capital de stat majoritar, instituţiei financiare cu capital de stat total sau majoritar;
    d) persoanele cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de învăţămînt de stat şi sistemului de sănătate publică;
    e) personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    f) funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sînt funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii.”
    4. La articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoanele menţionate la art. 3 declară:
    a) veniturile obţinute împreună cu membrii familiei pe parcursul perioadei de declarare;
    b) bunurile mobile şi imobile de toate tipurile, deţinute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitaţie, de superficie ori aflate în posesia declarantului sau a membrilor familiei lui în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum şi a contractelor translative de posesie şi de folosinţă (locaţiune, arendă, leasing, comodat) la data depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate;
    c) bunurile realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenţi, descendenţi, fraţi, surori şi afinii de acelaşi grad, precum şi cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană;
    d) activele financiare, adică conturile bancare, fondurile de investiţii, formele echivalente de economisire şi investire, plasamentele, obligaţiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care incorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investiţiile directe în monedă naţională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum şi alte active financiare;
    e) cota-parte în capitalul social al societăţilor comerciale a declarantului şi a membrilor familiei lui;
    f) datoriile sub formă de debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, împrumuturi şi credite.”
    alineatul (2) se abrogă.
    5. La articolul 5, cuvintele „în condiţiile legii” se substituie cu cuvintele „în condiţiile prezentei legi”.
    6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 6. Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate
    (1) Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate (denumită în continuare  declaraţie) reprezintă un act personal şi irevocabil, care se face în scris, pe propria răspundere a declarantului, şi care poate fi rectificată doar în condiţiile art. 10 alin. (2).
    (2) Declaraţia se face pe un formular corespunzător modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Declaraţia este act public, cu excepţia informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2).
    (4) Informaţiile din declaraţie nu pot fi utilizate în scopuri publicitare (reclamă).”
    7. Articolul 7 se abrogă.
    8. Articolul 8:
    la alineatul (2), cuvintele „se actualizează” se substituie cu cuvintele „se depune”, iar textul „30 ianuarie” se substituie cu textul „31 martie”;
    la alineatul (5), textul „30 ianuarie” se substituie cu textul „31 martie”.
    9. Articolele  9–14 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Persoanele responsabile de colectarea
                         declaraţiilor
    (1) În cadrul entităţilor în care activează persoane care, în conformitate cu prezenta lege, au obligaţia de a depune declaraţii se desemnează, din cadrul serviciului resurse umane, persoane responsabile de colectarea declaraţiilor. Numărul persoanelor desemnate depinde direct de numărul persoanelor din cadrul entităţii în cauză care au obligaţia de a depune declaraţii.
    (2) Declaraţiile se depun la persoanele responsabile de colectarea lor în termenul stabilit la art. 8.
    (3) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistrează declaraţiile într-un registru special, cu caracter public, denumit Registrul declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, de modelul prevăzut în anexa nr. 2. Registrul declaraţiilor depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate nu este public;
    b) eliberează imediat declarantului o dovadă de primire, de modelul prevăzut în anexa nr. 3;
    c) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor;
    d) acordă consultanţă referitoare la completarea corectă şi prezentarea în termen a declaraţiei;
    e) la solicitarea declarantului, acordă consultanţă referitoare la aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea veniturilor şi a proprietăţii;
    f) păstrează o copie de pe declaraţia primită, care se anexează la dosarul personal al declarantului.
    (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (3), persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor se subordonează direct conducătorului entităţii respective, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.
    Articolul 10. Verificarea condiţiilor de formă ale
                          declaraţiilor
    (1) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor verifică respectarea condiţiilor de formă ale declaraţiilor, stabilite de prezenta lege.
    (2) Dacă sesizează deficienţe în completarea declaraţiei, persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor recomandă declarantului să o rectifice în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia.
    (3) După verificarea declaraţiilor, persoanele responsabile de colectarea lor expediază Comisiei Naţionale de Integritate, în termen de 20 de zile de la primire, declaraţiile şi extrasul autentificat din registrul de evidenţă a declaraţiilor, precum şi informaţia privind încălcarea termenelor de declarare a veniturilor şi a proprietăţii.
    (4) Declaraţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei Naţionale de Integritate sînt transmise, în termen de 20 de zile de la primire, spre control unei comisii speciale create de Parlament, fiind însoţite de extrasul autentificat din registrul de evidenţă a declaraţiilor.
    Articolul 11. Controlul veniturilor şi al proprietăţii
    (1) Controlul veniturilor şi al proprietăţii expuse în declaraţie se efectuează de către Comisia Naţională de Integritate în conformitate cu regulamentul comisiei aprobat de Parlament.
    (2) Pe parcursul desfăşurării controlului, Comisia Naţională de Integritate poate solicita instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, persoanelor fizice sau juridice documentele şi informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de control.
    (3) La solicitarea motivată a Comisiei Naţionale de Integritate, conducătorii instituţiilor şi ai autorităţilor publice implicate, precum şi ai persoanelor juridice, au obligaţia să prezinte acesteia, în cel mult 15 zile lucrătoare, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele care ar putea conduce la soluţionarea cauzei.
    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul declaraţiilor depuse de preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Integritate. Declaraţiile acestora sînt controlate de către o comisie specială creată de Parlament.
    (5) Termenul de prescripţie pentru verificarea declaraţiilor nu poate depăşi un an de la primirea acestora de către Comisia Naţională de Integritate.
    Articolul 12. Confidenţialitatea informaţiilor
    Persoanele specificate la art. 9, personalul Comisiei Naţionale de Integritate cărora le-au devenit cunoscute date şi informaţii care nu sînt publice sau care constituie secret de stat sînt obligate să nu divulge aceste informaţii.
    Articolul 13. Transparenţa declaraţiilor
    (1) Comisia Naţională de Integritate publică declaraţiile primite pe pagina sa web în termen de 30 de zile de la primire, asigurînd accesul permanent la acestea, cu excepţia datelor prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (2) Nu sînt publice şi constituie informaţie confidenţială datele din declaraţii ce se referă la numărul de identificare atribuit declarantului, numele, prenumele, anul naşterii, adresa şi numărul de identificare al membrilor de familie, adresa şi numărul cadastral al bunurilor imobile, numărul de înmatriculare a bunurilor mobile, precum şi informaţia cu privire la creditorii sau debitorii declarantului.
    (3) Declaraţiile ofiţerilor de informaţie şi securitate nu sînt publice.
    Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea
                          prevederilor prezentei legi
    (1) Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei aplicabile persoanei respective.
    (2) Nedepunerea declaraţiei de către subiectul declarării în termenele stabilite la art. 8 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3302 din Codul contravenţional.
    (3) Indicarea intenţionată în declaraţie a datelor inexacte sau incomplete constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 3521 din Codul penal.
    (4) Divulgarea sau publicarea intenţionată a informaţiilor care nu sînt publice sau care constituie secret de stat de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului declaraţiilor constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 3301 din Codul penal.
    (5) Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3191 din Codul contravenţional.”
    10. Anexa va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

   
11. Legea se completează cu anexele nr. 2 şi 3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    Art. XVI. – Legea nr. 1576-XV din 20 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a comisiilor departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 190–197, art. 1453), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. XVII. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 3, după compartimentul „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:
„Comisia Naţională de Integritate
Preşedinte
5000
Vicepreşedinte
4700
Membru
4500”
    2. La anexa nr. 4, după compartimentul „Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:
„Comisia Naţională de Integritate
Şef direcţie
1500–2250
Şef serviciu
1200–1800
Consultant principal
1200–1800
Consultant superior
1100–1650
Specialist principal
1000–1500
Specialist coordonator
900–1400
Specialist
800–1200”

    Art. XVIII. – La articolul 43 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se completează cu literele c1) şi c2) cu următorul cuprins:
    „c1) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
     c2) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;”.
    Art. XIX. – La articolul 24 alineatul (1) din Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), după cuvintele „obligaţiilor de serviciu,” se introduce textul „inclusiv pentru emiterea/adoptarea unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv,”.
    Art. XX. – Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 351), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunile  „conflict de interese” şi „interes personal” vor avea următorul cuprins:
    „conflict de interese – conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor prevăzute la art. 3, în calitatea lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii;”
    „interes personal – orice interes, material sau nematerial, al persoanelor prevăzute la art. 3 care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale ale acestora, din activităţi care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din relaţiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile personale cu partide politice, cu organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă din preferinţele sau angajamentele acestora;”.
    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Subiecţii declarării intereselor personale
    (1) Subiecţi ai declarării intereselor personale sînt:
    a) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199  din  16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    b) membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    c) conducătorii şi adjuncţii acestora din cadrul autorităţii administrative (instituţiei publice) subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comerciale cu capital de stat majoritar, instituţiei financiare cu capital de stat total sau majoritar;
    d) persoanele cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de învăţămînt de stat şi sistemului de sănătate publică;
    e) personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
    f) funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sînt funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii.”
    3. La articolul 4 litera b), după cuvîntul „controlului” se introduc cuvintele „public al”.
    4. În titlul articolului  6, după cuvîntul „controlului” se introduc cuvintele „public al”.
    5.  Articolul 9:
    la alineatul (2), sintagma „Comisia Principală de Etică” se substituie cu sintagma „Comisia Naţională de Integritate”;
    alineatul (4) se abrogă.
    6. La articolul 10 alineatul (2), sintagma „Comisia Principală de Etică” se substituie cu sintagma „Comisia Naţională de Integritate”.
    7. Articolul 11:
    la alineatul (3), textul „ori, după caz, de către Comisia Principală de Etică ca organ specializat menit să contribuie la implementarea politicii cu privire la conflictul de interese sau cu participarea acesteia” se exclude;
    la alineatul (4), textul „şi, după caz, de către Comisia Principală de Etică. În cazul judecătorilor, decizia se ia de către Comisia Principală de Etică cu informarea ulterioară a Consiliului Superior al Magistraturii” se exclude;
    alineatul (10) se abrogă.
    8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12.    Efectul juridic al actelor emise,
                              adoptate sau încheiate cu încălcarea
                              dispoziţiilor legale privind conflictul
                              de interese
    (1) Actele administrative emise/adoptate sau actele juridice încheiate de persoanele prevăzute la art. 3 cu încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) sînt lovite de nulitate.
    (2) Comisia Naţională de Integritate sesizează instanţa de judecată pentru constatarea nulităţii actelor administrative emise/adoptate sau actelor juridice încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese. Sesizarea se depune din oficiu sau la cererea persoanei care se consideră lezată în drepturi ca urmare a unui conflict de interese.
    (3) Sesizarea se depune şi în cazul în care persoana care a emis/adoptat un act administrativ sau a încheiat un act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese nu mai deţine funcţia respectivă.
    (4) Efectul juridic prevăzut la alin. (1) nu se referă la actele legislative, la alte acte normative şi la actele judiciare.”
    9. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    10. Articolul 14:
    la alineatul (2), textul „se actualizează anual, pînă la data de 30 ianuarie” se substituie cu textul „se depune anual pînă la data de 31 martie”;
    la alineatul (3), textul „art. 13 alin. (3)” se substituie cu textul „art. 16 alin. (1)”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Subiecţii declarării intereselor personale sînt obligaţi să depună declaraţia după expirarea unui an de la încetarea activităţii pînă la data de 31 martie a anului următor.”
    11. Articolele 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 15. Persoanele responsabile de colectarea
                          declaraţiilor de interese personale
    (1) În cadrul entităţilor în care activează persoane care, în conformitate cu prezenta lege, au obligaţia de a depune declaraţii de interese personale se desemnează, din cadrul serviciului resurse umane, persoane responsabile de colectarea declaraţiilor. Numărul persoanelor desemnate depinde direct de numărul persoanelor din cadrul entităţii în cauză care au obligaţia de a depune declaraţii.
    (2) Declaraţiile de interese personale se depun la persoanele responsabile de colectarea lor în termenul stabilit la art. 14.
    (3) Persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor de interese personale au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistrează declaraţiile de interese personale într-un registru special, cu caracter public, denumit Registrul declaraţiilor de interese personale, de modelul prevăzut în anexa nr. 2. Registrul declaraţiilor depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate nu este public;
    b) eliberează imediat declarantului o dovadă de primire, de modelul prevăzut în anexa nr. 3;
    c) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de interese personale;
    d) acordă consultanţă referitoare la completarea corectă şi prezentarea în termen a declaraţiei;
    e) la solicitarea declarantului, acordă consultanţă referitoare la aplicarea prevederilor legale privind conflictele de interese.
    (4) Declaraţiile de interese personale şi extrasul autentificat din registrul de evidenţă a declaraţiilor se expediază, pe suport de hîrtie sau în format electronic, Comisiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă de colectarea lor, în termen de 20 zile de la primirea declaraţiilor, iar o copie de pe declaraţia de interese personale şi o copie de pe extrasul autentificat din registru se anexează la dosarul declarantului.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul declaraţiilor depuse de preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Integritate. Declaraţiile acestora se transmit, în termen de 20 de zile de la primire, de către persoana responsabilă de colectarea lor unei comisii speciale create de Parlament.
    Articolul 16. Forma şi conţinutul declaraţiei de
                          interese personale
    (1) Declaraţia de interese personale se face în scris, pe propria răspundere a declarantului, şi cuprinde informaţii privind:
    a) activităţile profesionale retribuite;
    b) calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice;
    c) calitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic, al unei instituţii de credit, organizaţii de asigurare sau instituţii financiare;
    d) relaţiile cu organizaţiile internaţionale.
    (2) Declaraţia de interese personale se face pe un formular corespunzător modelului prevăzut în anexa nr. 1.”
    12. Articolul 17:
    la alineatul (1), sintagma „Comisia Principală de Etică” se substituie cu sintagma „Comisia Naţională de Integritate”, iar textul „art. 13 alin. (3)” se substituie cu textul „art. 16 alin. (1)”;
    la alineatul (2), sintagma „Comisia Principală de Etică” se substituie cu sintagma „Comisia Naţională de Integritate”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Controlul declaraţiilor de interese personale depuse de preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Integritate se efectuează de o comisie specială creată de Parlament.”
    13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Caracterul public al  declaraţiilor
                           de interese personale
    (1) Informaţiile cuprinse în declaraţiile de interese personale au caracter public şi se publică pe pagina web a Comisiei Naţionale de Integritate.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul declaraţiilor depuse de către ofiţerii de informaţii şi securitate.”
    14. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Autoritatea care exercită controlul
                           asupra executării prezentei legi
    (1) Controlul asupra executării prezentei legi de către persoanele prevăzute la art. 3 îl exercită Comisia Naţională de Integritate, ca organ specializat menit să contribuie la implementarea politicii cu privire la conflictul de interese.
    (2) Procedura de formare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Integritate, precum şi componenţa acesteia se reglementează de regulamentul comisiei aprobat de Parlament.”
    15. Legea se completează cu capitolul V1 cu următorul cuprins:
„Capitolul V1
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI
    Articolul 251. Răspunderea pentru încălcarea
                            prevederilor prezentei legi
    (1) Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor de interese personale a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei aplicabile persoanei respective.
    (2) Nedeclararea conflictului de interese în condiţiile art. 9 constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legislaţiei aplicabile persoanelor respective.
    (3) Fapta persoanei în privinţa căreia s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei. Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau, după caz, neemiterea actului privind încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu, dacă actul de constatare al Comisiei Naţionale de Integritate a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3191 din Codul contravenţional.
    (4) Fapta persoanei în privinţa căreia s-a constatat că a emis/adoptat un act administrativ sau a încheiat un act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legislaţiei, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. Persoana al cărei mandat, raporturi de muncă ori de serviciu a încetat ca sancţiune disciplinară în conformitate cu prezentul alineat este decăzută din dreptul de a exercita funcţiile prevăzute la art. 3, cu excepţia celor elective, pe o perioadă de pînă la 3 ani de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu. Interdicţia se dispune ca sancţiune complementară prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
    (5) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămînerii definitive a actului prin care se constată săvîrşirea abaterii disciplinare.
    (6) Nedepunerea declaraţiei de interese personale de către subiectul declarării în termenele stabilite la art. 14 din prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 3302 din Codul contravenţional.
    (7) Indicarea intenţionată în declaraţia de interese personale a datelor inexacte sau incomplete constituie infracţiune şi se sancţionează conform art. 3521 din Codul penal.
    (8) Fapta persoanei în privinţa căreia s-a constatat că a obţinut beneficii materiale pentru emiterea/adoptarea unui act administrativ sau pentru încheierea unui act juridic constituie infracţiune şi se sancţionează conform Codului penal.”
    16. Legea se completează cu  anexele nr. 1–3 cu următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    Art. XXI. – Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 120–121, art. 470), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 26, alineatul (1) se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) în cazul aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;”.
    2. La articolul 43 alineatul (1), după cuvintele „disciplinei de serviciu,” se introduce textul „pentru emiterea/adoptarea unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv,”.
    Art. XXII. – Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (2) şi (4) urmează să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariţiei acesteia. Dacă nu a eliminat situaţia de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcţionarul public este destituit din funcţie.”
    2. La articolul 57 litera j), cuvîntul „incompatibilităţi,” se exclude.
    3. La articolul 59, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepţia sancţiunii disciplinare pentru încălcarea legislaţiei cu privire la declararea veniturilor şi a proprietăţii şi cu privire la conflictul de interese, care se aplică în termen de cel mult  6 luni de la data rămînerii definitive a actului prin care se constată săvîrşirea abaterii disciplinare”.
    4. La anexa nr. 1, după poziţia „Aparatul Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Aparatul Comisiei Naţionale de Integritate”.
    Art. XXIII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu articolele 3191, 3302 şi 4233 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3191. Neexecutarea solicitărilor Comisiei
                               Naţionale de Integritate
    (1) Neprezentarea datelor, a informaţiilor, a înscrisurilor sau a documentelor solicitate de Comisia Naţională de Integritate în condiţiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere  se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neemiterea actului privind încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu, dacă actul de constatare al Comisiei Naţionale de Integritate a rămas definitiv,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    „Articolul 3302. Încălcarea termenelor de declarare
                              a veniturilor şi a proprietăţii sau
                              a intereselor personale
    Nedepunerea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate sau a declaraţiei de interese personale, în termenele stabilite de legislaţie, de către persoana obligată să o depună
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale.”
    „Articolul 4233. Comisia Naţională de Integritate
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3191 şi 3302 se constată de Comisia Naţională de Integritate.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Integritate.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. XXIV. – Articolul 61 din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 155), cu modificările ulterioare, se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) emiterea/adoptarea de către procuror a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.”
    Art. XXV. – La articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, litera b) se completează în final cu textul „ , în special în cazul emiterii/adoptării unui act administrativ sau încheierii unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese ori în cazul aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv”.
    Art. XXVI. – În anexa la Legea nr. 199 din  16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după poziţia „Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale de Integritate”.
    Art. XXVII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 martie 2012.
    (2) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare entitate în care activează persoane care au obligaţia de a depune declaraţia cu privire la venituri şi proprietate sau declaraţia de interese personale vor fi desemnate persoane responsabile de colectarea lor.
    (3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, documentele aflate în arhiva Comisiei centrale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi cele aflate la comisiile departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate vor fi predate, în baza actului de predare-primire, Comisiei Naţionale de Integritate.
    (4) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va asigura republicarea Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5)  Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 181. Chişinău, 19 decembrie 2011.