HGA1034/2011
ID intern unic:  341775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1034
din  29.12.2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a
Colegiului şi efectivului-limită al acestuia
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 16
    Abrogată prin HG935 din 24.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1003; în vigoare 05.10.18

    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG286 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.325
    În temeiul pct.2) art.20 şi art.24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, alin.(2) art.8 al Legii nr.412-XV din 9 decembrie  2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.8), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, conform anexei nr.1;
    Structura aparatului central al Biroului Naţional de Statistică, conform anexei nr.2;
    Lista instituţiilor subordonate Biroului Naţional de Statistică, conform anexei nr.3;
    Componenţa nominală a Colegiului Biroului Naţional de Statistică, conform anexei nr.5.
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Biroului Naţional de Statistică în număr de 196 unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    3. Salarizarea personalului Biroului Naţional de Statistică se efectuează conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 “Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” şi anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 “Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget”.
    4. Biroul Naţional de Statistică va avea 2 directori generali adjuncţi şi un Colegiu constituit din 9 membri.
    5. În caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    6. În denumirea anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1188), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „ai Direcţiei generale tehnologii informaţionale pe lîngă Biroul Naţional de Statistică” se substituie cu sintagma „Biroului Naţional de Statistică”.
    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Valentina Buliga

    Nr. 1034. Chişinău, 29 decembrie 2011.


 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1034
din 29 decembrie 2011
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea
Biroului
Naţional de Statistică
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Domeniul de aplicare
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (in continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Biroului Naţional de Statistică, precum şi organizarea activităţii acestuia.
    Statutul juridic al Biroului Naţional de Statistică
    2. Biroul Naţional de Statistică (în continuare – Birou) este autoritate administrativă centrală care  în calitatea sa de organ central de statistică îndeplineşte rolul de coordonare şi conducere a activităţilor în domeniul statisticii oficiale a statului.
    3. Biroul este persoană juridică de drept public, dispune de ştampila cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi trezoreriale.
    4. Biroul este subordonat Guvernului şi răspunde în faţa acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
    Cadrul legal de activitate
    5. Biroul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte legislative, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE BIROULUI
    Misiunea Biroului
    6. Biroul Naţional de Statistică are misiunea de a elabora politicile în domeniul statisticii şi asigură autorităţile publice centrale şi locale, mediul de afaceri, cercetarea ştiinţifică, mediul academic universitar, mass-media, publicul în sens larg, şi alte categorii de utilizatori, inclusiv organizaţiile şi organismele internaţionale după caz, cu date şi informaţii statistice de calitate şi la timp, cu privire la situaţia socială şi economică a ţării.
    7. În organizarea şi coordonarea statisticii oficiale a Republicii Moldova, în exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Biroul se orientează şi se conduce după criteriile de bază privind adecvarea resurselor financiare, umane şi materiale la dimensiunea programelor lucrărilor statistice, asigurarea calităţii statistice, a obiectivităţii şi transparenţei procesului statistic, stabilitatea metodologică şi tehnică, utilizarea de proceduri, standarde şi norme de natură să asigure eficienţa sub raportul cost/calitate a informaţiei statistice.
    Funcţiile de bază ale Biroului
    8. Corespunzător rolului şi misiunii sale, Biroul îndeplineşte următoarele  funcţii de bază:
    1) elaborează şi implementează strategii de dezvoltare a Sistemului statistic naţional, a programelor statistice anuale şi multianuale;
    2) elaborează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi mecanismele transpunerii lor în practică;
    3) efectuează managementul şi controlul asupra realizării, în condiţii de calitate, a programelor şi planurilor adoptate în plan statistic la nivel central şi teritorial;
    4) armonizează, compatibilizează şi aliniază indicatorii statistici, metodologiile, metodele şi tehnicile aplicate pe plan naţional cu reglementările şi standardele internaţionale;
    5) promovează cultura statistică în societate.
    Atribuţiile Biroului
    9. În domeniile sale de competenţă, Biroul exercită următoarele atribuţii:
    1) urmăreşte prin demersuri, mijloace şi acţiuni concrete de monitorizare, respectarea de către toţi factorii implicaţi în procesul statistic a reglementărilor legale şi operaţionale în domeniul statisticii oficiale;
    2) asigură pe parcursul realizării lucrărilor statistice – de la înregistrare pînă la publicare – măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi la activitatea lor, în concordanţă cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu prevederile legale;
    3) asigură coordonarea metodologică şi urmăreşte aplicarea unitară a metodologiei statistice, a clasificărilor, normelor şi standardelor statistice de către serviciile statistice ale autorităţilor publice centrale şi locale, agenţilor economici, indiferent de statutul şi profilul acestora;
    4) elaborează şi implementează cadrul normativ şi instituţional necesar realizării obiectivelor stabilite pentru domeniul său de activitate;
    5) monitorizează modul în care furnizorii de date şi informaţii primare, serviciile de statistică departamentale producătoare de statistici oficiale, precum şi utilizatorii autorizaţi de date şi informaţii statistice de respectare a principiilor fundamentale ale statisticii oficiale a ţării, prevăzute în Legea nr.412–XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială;
    6) elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi centrale, sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, clasificările şi nomenclatoarele de interes general, în conformitate cu standardele internaţionale, în special cu cele ale Uniunii Europene, şi cu practica avansată folosită în alte ţări şi ţinînd cont de specificul condiţiilor social-economice ale Republicii Moldova;
    7) colaborează cu ministere şi alte instituţii centrale, în vederea realizării unor obiective de interes comun;
    8) prospectează şi identifică necesităţile de informaţii statistice ale tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice;
    9) reprezentă statistica oficială a Republicii Moldova;
    10) aplică metode, tehnologii şi tehnici specifice de obţinere, procesare şi diseminare a datelor şi se preocupă de modernizarea acestora;
    11) stabileşte şi aplică unitar principiile, metodologiile statistice generale, criteriile, normele, metodele şi tehnicile statistice, precum şi respectarea de către toţi factorii implicaţi în procesul statistic a reglementărilor legale în domeniul său de activitate şi al funcţionării serviciilor statisticii oficiale;
    12) organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobate anual de către Guvern, cercetări statistice privind situaţia şi dezvoltarea economico-socială a ţării, executînd lucrări de colectare, prelucrare, sistematizare, centralizare, analiză şi diseminare a informaţiei statistice;
    13) organizează, în comun cu ale autorităţi publice şi în conformitate cu legile şi hotărîrile de Guvern specifice domeniului său de competenţă, acţiuni de importanţă naţională, precum Recensămîntul Populaţiei şi Locuinţelor, Recensămîntul General Agricol, alte recensăminte;
    14) în comun cu autorităţile publice centrale interesate, elaborează şi asigură implementarea, în scopuri statistice, a clasificărilor şi nomenclatoarelor armonizate la standardele internaţionale;
    15) creează şi administrează registrele şi bazele de date statistice;
    16) diseminează informaţia statistică oficială, în volumul, modalităţile şi în termenele stabilite în Programul anual de lucrări statistice, aprobate de către Guvern;
    17) organizează şi conduce activitatea subdiviziunilor teritoriale de statistică;
    18) asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetările statistice;
    19) elaborează şi organizează, în baza cercetărilor statistice şi a surselor administrative de date, sistemul de conturi naţionale, armonizat cu Sistemul Conturilor Naţionale al ONU şi cu cel al Uniunii Europene; efectuează calculele indicatorilor macroeconomici;
    20) elaborează de sine stătător sau, în comun cu alte autorităţi administrative centrale, aprobă formularele rapoartelor şi anchetelor statistice, instrucţiunile de completare a acestora, stabileşte termenele şi modul de prezentare a datelor statistice de către persoanele juridice şi fizice;
    21) asigură colectarea, verificarea şi agregarea rapoartelor financiare, prin intermediul Serviciului informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică;
    22) realizează studii metodologice, analize statistice şi interpretări ale statisticilor oficiale pe care le transmite utilizatorilor de date statistice şi le publică, pe suport de hîrtie şi/sau suport electronic, după caz;
    23) acordă asistenţă tehnică şi metodologică celorlalţi producători de statistici oficiale în proiectarea şi realizarea cercetărilor statistice specifice, precum şi în privinţa creării şi administrării bazelor de date statistice;
    24) colaborează cu ministerele şi cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice în vederea compatibilizării Sistemului statistic naţional cu celelalte sisteme informaţionale;
    25) asigură transparenţa şi vizibilitatea metodelor şi tehnicilor folosite prin proiectarea şi publicarea de metadate şi metodologii generale şi specifice;
    26) implementează în Sistemul statistic naţional conceptele managementului calităţii, bazate pe Codul european de bune practici în statistică, adoptat de Comitetul de Program Statistic la 24 februarie 2005 şi promulgat în Recomandarea Comisiei din 25 mai 2005 privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare;
    27) iniţiază programe de formare profesională continuă pentru personalul propriu şi susţine programele similare ale celorlalţi producători de statistici oficiale;
    28) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;
    29) studiază, analizează si realizează lucrări statistice, în comun cu:
    - Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională a Moldovei, pentru stabilirea valorilor investiţiilor străine, creditelor şi datoriei externe, precum şi pentru determinarea altor indicatori macroeconomici;
    - Ministerul Sănătăţii, pentru indicatorii din domeniul ocrotirii sănătăţii;
    - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru caracterizarea stării şi evoluţiei pieţei forţei de muncă, precum şi pentru informaţiile şi datele statistice privind protecţia socială a populaţiei;
    - Ministerul Mediului, pentru indicatorii cu privire la protecţia mediului;
    - Ministerul Afacerilor Interne, pentru date şi informaţii în domeniul infracţionalităţii;
    - Banca Naţională a Moldovei, pentru balanţa de plăţi externe şi alţi indicatori financiari-monetari etc.;
    30) asigură elaborarea balanţelor producţiei, repartiţiei şi utilizării produselor (lucrărilor, serviciilor) în economia naţională, conform Sistemului conturilor naţionale, mijloacelor fixe, resurselor energetice etc.;
    31) elaborează de sine stătător sau, în comun cu alţi producători de statistici oficiale, alte autorităţi administrative centrale, proiecte de hotărîri ale Guvernului privind strategiile, programele multianuale şi anuale de lucrări statistice vizînd cercetările statistice de interes naţional (recensăminte ale populaţiei, recensăminte agricole, ale întreprinderilor etc.). În conformitate cu aceste hotărîri, elaborează şi aprobă programele organizatorice şi metodologice, formularele rapoartelor, anchetelor statistice şi instrucţiunile privind completarea şi prezentarea lor;
    32) asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, culegeri de date, buletine statistice şi informative etc.);
    33) asigură publicarea periodică (lunară, trimestrială sau cu o altă periodicitate), în conformitate cu Programul lucrărilor statistice aprobat anual de către Guvern, a datelor centralizate ce caracterizează evoluţia economică şi socială a ţării, desfăşoară activităţi de marketing statistic, satisface, în condiţiile legii, cerinţele informaţionale ale utilizatorilor de informaţii statistice, organizează conferinţe de presă şi alte acţiuni de difuzare a informaţiei statistice;
    34) este autorizat să efectueze, contra plată, în bază de contract, la cererea utilizatorilor interni sau externi, lucrări statistice în afara celor cuprinse în Programul lucrărilor statistice;
    35) acordă, la solicitarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, informaţie despre datele din registrele statistice care se referă doar la aceste persoane;
    36) reprezentă Republica Moldova în relaţiile cu oficiile naţionale de statistică din alte ţări, precum şi cu oficiile de statistică ale organizaţiilor internaţionale, în problemele ce ţin de competenţa sa;
    37) prezintă la solicitare informaţii statistice privind starea economică şi socială a Republicii Moldova organizaţiilor internaţionale în care Republica Moldova este membru, precum şi în baza acordurilor bilaterale încheiate cu oficii de statistică din alte ţări;
    38) emite, în limitele competenţei sale, acte normative ce ţin de producerea, prelucrarea şi diseminarea informaţiei statistice, obligatorii pentru toate persoanele care cad sub incidenţa Legii cu privire la statistica oficială;
    39) stabileşte standarde şi reguli unice referitor la asigurarea confidenţialităţii informaţiei statistice;
    40) exercită funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat;
    41) asigură atragerea în sistemul statistic a surselor administrative de date, în scopul reducerii costului informaţiei statistice şi adaptează la nevoile statisticii oficiale datele şi informaţiile obţinute din surse administrative;
    42) administrează bunurile şi gestionează bugetele şi fondurile alocate;
    43) îndeplineşte alte atribuţii din însărcinarea Guvernului, în limita şi în funcţie de încadrare a acestora în prevederile Legii cu privire la statistica oficială.
    Drepturile Biroului
    10. Biroul este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să primească gratuit, în scopuri statistice, de la toate persoanele fizice şi juridice care cad sub incidenţa Legii cu privire la statistica oficială, date statistice şi administrative veridice, complete şi în termenele prevăzute, inclusiv explicaţiile aferente;
    2) să verifice autenticitatea datelor statistice, inclusiv, după caz, nemijlocit în încăperile de serviciu, de producţie, pe terenurile persoanelor juridice, filialelor, reprezentanţelor, subdiviziunilor acestora, ale persoanelor fizice, care practică activitate de întreprinzător, conform legislaţiei în vigoare;
    3) să obţină, în mod gratuit, de la toate autorităţile publice centrale şi locale informaţii din sursele administrative de date, în scopul utilizării eficiente a mijloacelor bugetare şi reducerii sarcinii informaţionale asupra persoanelor juridice şi fizice;
    4) să solicite şi să obţină de la autorităţile publice, deţinătoare de date administrative, date şi informaţii, inclusiv explicaţii pertinente asupra sursei, modului de determinare, clasificările şi nomenclatoarele folosite, termenele la care datele şi informaţiile sînt disponibile, caracterul deschis sau confidenţial;
    5) să înainteze Guvernului propuneri privind fondarea întreprinderilor de stat, să efectueze restructurarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor de stat, în limitele legii, să aibă în subordine organe administrative şi să exercite funcţiile de fondator în administrarea acestora;
    6) să facă propuneri cu privire la modificarea sau abrogarea actelor normative ale autorităţilor administrative centrale, ce contravin legislaţiei în vigoare, în probleme ce ţin de desfăşurarea activităţii statistice;
    7) să elaboreze şi să aprobe, de sine stătător sau în comun cu organele abilitate, standarde, conform prevederilor legislaţiei, clasificări statistice naţionale şi regulamente de aplicare a lor;
    8) să editeze şi să difuzeze clasificatoarele şi nomenclatoarele elaborate;
    9) să colaboreze şi să încheie, în modul prevăzut de legislaţia naţională, acorduri de colaborare cu organe similare din alte ţări şi cu organizaţii statistice internaţionale, pentru alinierea statisticii naţionale la standardele internaţionale, însuşirea practicii avansate a altor ţări, asigurarea comparabilităţii internaţionale a datelor statistice şi promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotarele ţării;
    10) să constituie grupuri de experţi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, celor de învăţămînt superior etc., în scopul soluţionării problemelor importante în domeniul organizării cercetărilor statistice, elaborării metodologiilor de calcul al indicatorilor etc.;
    11) să organizeze cercetări ştiinţifice în vederea perfecţionării metodologiei şi cercetărilor statistice;
    12) să angajeze agenţi statistici pentru culegerea de date statistice;
    13) să acorde respondenţilor recompense pentru participare la cercetările statistice;
    14) să efectueze, în bază de contract, cercetări statistice neprevăzute în Programul lucrărilor statistice, aprobat anual de către Guvern, alte lucrări şi servicii;
    15) să constate, conform Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, cazurile de contravenţii administrative, să întocmească procese-verbale, care ulterior se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII BIROULUI
    Conducerea Biroului
    11. Biroul este condus de directorul general, numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către Guvern. Directorul general este asistat în conducerea Biroului de către doi directori generali adjuncţi, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern în condiţiile legii. În lipsa directorului general, funcţiile acestuia sînt exercitate de către directorul general adjunct desemnat de directorul general în condiţiile Legii.
    12. Directorul general:
    1)  conduce activitatea Biroului, a subdiviziunilor lui şi a Colegiului;
    2)  poartă răspundere personală pentru îndeplinirea în bune condiţii a funcţiilor şi atribuţiilor ce îi revin Biroului, pentru activitatea economico-financiară, în conformitate cu prezentul Regulament;
    3) delimitează funcţiile directorilor generali adjuncţi şi ale conducătorilor subdiviziunilor Biroului;
    4) aprobă schema de încadrare şi salariile de funcţie ale colaboratorilor aparatului central al Biroului şi ale subdiviziunilor sale teritoriale în cadrul efectivului-limită şi structurii, stabilite de Guvern;
    5) aprobă sau, după caz, modifică statul de personal al aparatului central al Biroului şi al subdiviziunilor teritoriale în cadrul structurii şi efectivului–limită aprobate de Guvern, în limitele fondului de retribuire a muncii;
    6) aprobă regulamentele subdiviziunilor interioare ale aparatului central şi ale subdiviziunilor teritoriale de statistică, statutele întreprinderilor şi organizaţiilor din subordinea Biroului;
    7) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul central al Biroului şi ale conducătorilor subdiviziunilor teritoriale, angajează şi eliberează personalul contractual al aparatului central şi conducerea instituţiilor şi organizaţiilor din subordinea Biroului;
    8) aprobă planurile de finanţare ale Biroului, ale subdiviziunilor sale teritoriale, precum şi ale lucrărilor statistice efectuate, conform hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului;
    9) asigură utilizarea raţională a resurselor bugetare conform destinaţiei, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova, integritatea bunurilor materiale ale Biroului;
    10) emite, în condiţiile legii, ordine, dispoziţii, aprobă instrucţiuni şi alte acte care vizează activitatea Biroului, controlează executarea lor. În anumite cazuri, directorul emite ordine, în comun cu conducătorii altor autorităţi publice centrale;
    11) asigură pregătirea şi perfecţionarea cadrelor necesare subdiviziunilor de statistică, organizează înzestrarea tehnico-materială a acestora;
    12) reprezintă interesele Biroului în relaţiile cu persoanele juridice din Republica Moldova şi din alte ţări, încheie şi anulează contracte în probleme ce ţin de competenţa Biroului;
    13) stimulează şi aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare lucrătorilor din aparatul central al Biroului, conducătorilor subdiviziunilor sale teritoriale şi conducătorilor instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor din subordine.
    Cabinetul  directorului general
    13. În îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul general al Biroului Naţional de Statistică este asistat de Cabinetul directorului general cu statut de serviciu, conform prevederilor Legii nr. 80 din 7 mai 2010  cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    Sarcinile cabinetului se stabilesc şi se exercită exclusiv din însărcinarea şi în numele directorului general.
    Organul colegial
    14. În cadrul Biroului se instituie un Colegiu, compus din 9 persoane, din componenţa căruia fac parte directorul general (preşedinte al Colegiului), directorii generali adjuncţi şi lucrători din cadrul Biroului, precum şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice, instituţiilor ştiinţifice, de învăţămînt etc. Colegiul funcţionează în baza Regulamentului, aprobat prin ordin de către directorul general.
    Deciziile Colegiului devin executorii după aprobarea lor prin ordinul directorului general al Biroului.
    Structura
    15. Biroul este constituit din aparatul central, structura căruia este compusă din cabinetul directorului general, direcţii, secţii şi servicii. În calitate de servicii publice desconcentrate, cu statut de persoană juridică, Biroul are Direcţia generală pentru statistică a municipiului Chişinău, direcţiile pentru statistică ale municipiului Bălţi şi unităţii teritoriale autonome  Găgăuzia, direcţiile, secţiile şi serviciile pentru statistică raionale.
    [Pct.15 modificat prin HG286 din 04.05.12, MO88-91/11.05.12 art.325]
    Corespondenţa
    16. Dreptul la prima semnătură pe toate actele Biroului îl are directorul general.
    În lipsa directorului general, dreptul la semnătură revine unuia dintre directorii generali adjuncţi, desemnat de directorul general. În conformitate cu legislaţia in vigoare, unele acte ale Biroului pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Biroului, în temeiul  ordinului directorului  general.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru
    17. Biroul colaborează cu ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale;
    În cadrul Biroului pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care sînt convocate pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii.

 Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1034
din 29 decembrie 2011
STRUCTURA
aparatului central al Biroului Naţional de Statistică
    Conducerea
    Cabinetul directorului (cu titlu de serviciu)
    Serviciul juridic
    Serviciul audit intern şi managementul calităţii
    Serviciul analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul coordonare şi dezvoltare a sistemului statistic naţional
    Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
    Secţia resurse umane
    Secţia servicii interne
    Direcţia financiar-economică şi evidenţă contabilă
    Secţia colaborare internaţională şi integrare europeană
    Direcţia sinteză şi diseminare a informaţiei statistice
    Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
    Direcţia infrastructură statistică
    Direcţia statistica agriculturii şi mediului
    Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
    Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
    Direcţia statistica preţurilor
    Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei
    Direcţia statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
    Direcţia statistica pieţei muncii
    Secţia metode statistice
    Serviciul coordonare a colectării datelor în gospodării
    Direcţia tehnologii informaţionale
    Secţia administrare şi achiziţii
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1034
din  29 decembrie 2011
LISTA
instituţiilor subordonate Biroului Naţional de Statistică
    Serviciul informaţional al rapoartelor financiare (cu statut de persoană juridică)

    [Anexa nr.4 abrogată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.1034
din 29 decembrie 2011
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Biroului Naţional de Statistică
    SPOIALĂ Lucia           -   director general, preşedinte al Colegiului
    VALCOV Vitalie          -   director general adjunct
    CARA Oleg                  -   director general adjunct
    GODIAC Maria           -    şef Direcţie sinteză, diseminare şi relaţii cu publicul
    GÎDILICA Valentina    -    şef Direcţie conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
    CRUGLEA Oleg          -    şef Direcţie tehnologii informaţionale
    SAVVA Janeta             -    şef Direcţie generală pentru statistică a municipiului
                                              Chişinău
    TORCUNOV Iurii        -    şef Direcţie analiză şi prognozare macroeconomică,
                                              Ministerul Economiei
    PÎRŢACHI Ion             -    profesor universitar, doctor în economie, şef Catedră
                                              statistică şi previziune economică, Academia de Studii
                                              Economice a Moldovei

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.1034
din 29 decembrie 2011
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1261 din 15 decembrie 2000 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare a condiţiilor instituţionale de perfecţionare a sistemului statistic naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.1379).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.190 din 6 martie 2001 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1261 din 15 decembrie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.29-30, art.226).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.560 din 10 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Biroului Naţional de Statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.612).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1049 din 6 octombrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Naţional de Statistică şi componenţei nominale a Colegiului Biroului Naţional de Statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, n.135-138, art.1131).
    5. Punctele 1 şi 3 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 3 mai 2006 „Cu privire la cercetările statistice în domeniul social asupra gospodăriilor casnice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.73-74, art.510).
    6. Punctul 7 din anexa nr.13 la Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1188).
    7. Punctul  6 din Hotărîre şi punctul 2 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.309 din 17 martie 2007 „Cu privire la efectuarea recensămîntului general agricol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.337).
    8. Punctul 26 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr.66-68, art.437).
    9. Punctele 3 şi 4 din Hotărîre şi punctul 1 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 38 din  23 ianuarie 2009 „Cu privire la Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art.81).
    10. Punctele 1, 3 şi 4 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 516 din  22 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.105-106, art.581).
    11. Punctul 15 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 451 din  16 iunie 2011 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.103-106, art.515).