HGC29/2012
ID intern unic:  341900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 29
din  13.01.2012
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.197 din 12 martie 2001
Publicat : 17.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 15     art Nr : 48
    În scopul executării Legii nr.112 din 9 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.110-112, art. 301), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.197 din 12 martie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului” se substituie prin cuvintele „Ministerul Educaţiei”;
    2) în Regulament:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător;
    b) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Persoana care are dreptul de a fi recunoscută cetăţean al Republicii Moldova conform articolului 12 alineatul (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova prezintă la organul teritorial al Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în a cărui rază îşi are domiciliul, cererea-chestionar (anexa nr.1), adresată Preşedintelui Republicii Moldova, la care se anexează, în fiecare caz aparte, următoarele documente:
    a) copia actului de identitate;
    b) cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei cetăţean este, din ţara în care a domiciliat legal şi obişnuit anterior stabilirii în Republica Moldova şi din Republica Moldova;
    c) bonul de plată a taxei de stat;
    d) două fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
    e) copiile actelor de stare civilă: a certificatelor de naştere, de naştere a copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui;
    f) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;
    g) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei ori adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului sau a părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
    h) adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi pînă în prezent, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
    i) adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat”;
    c) la punctul 5, litera e) se completează în final cu următoarea propoziţie:
    „Adeverinţa despre renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau adeverinţa precum că solicitantul nu deţine cetăţenia altui stat nu se prezintă în cazul în care pierderea sau renunţarea la cetăţenie nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută (persoana are statut de refugiat, este cetăţean al statului legislaţia căruia nu prevede renunţarea la cetăţenie sau prevede pierderea automată a cetăţeniei sale la dobîndirea cetăţeniei altui stat).”;
    d) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Persoana care solicită dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere, în baza articolului 12 alineatul (2) literele a), b), c) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, avînd domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, depune cererea-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare (anexa nr.4), la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova în ţara de domiciliere sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la care se anexează, după caz, următoarele documente:
    a) copia actului de identitate;
    b) cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este;
    c) bonul de plată a taxei consulare;
    d) trei fotografii de mărimea 4,5x3,5 cm;
    e) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, în cazul în care solicitantul nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei;
    f) copia certificatului de naştere a unuia dintre părinţi sau bunei, adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea solicitantului, părinţilor ori a buneilor acestuia pe teritoriul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi în R.A.S.S.M. pînă la 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat;
    g) adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, în cazul în care solicitantul are temei să dobîndească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat.
    Cererea este primită spre examinare în conformitate cu cerinţele menţionate în punctele 3, 4, 6 şi 7 ale prezentului Regulament şi se examinează în termen de pînă la 3 luni.”;
    e) punctul 12 se exclude;
    f) punctul 13:
    la litera e), cuvintele „taxei de stat” se substituie cu cuvintele „taxei consulare”;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) cazier judiciar din ţara de domiciliere şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este”;
    g) la punctul 14 litera e), cuvintele „taxei de stat” se substituie cu cuvintele „taxei consulare”;
    h) la punctul 26, cuvintele „o lună” se substituie prin cuvintele „trei luni”;
    i) la punctul 30, sintagma „anexa nr.7” se substituie prin sintagma „anexa nr.8”;
    j) punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. Persoanei căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova i se eliberează un act de identitate al sistemului naţional de paşapoarte conform statutului persoanei, după caz”;
    k) la punctul 33, sintagma „anexa nr.10” se substituie prin sintagma „anexa nr.7”;
    l) la punctul 34, sintagma „anexa nr.11” se substituie prin sintagma „anexa nr.9”.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                 Pavel Filip

    Nr. 29. Chişinău, 13 ianuarie 2012.