*LPO54/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  341907
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 54
din  31.03.2011
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
Publicat : 20.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 153     Data intrarii in vigoare : 20.04.2011
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 se aprobă la venituri în sumă de 9 162 420,5 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 9 343 187,0 mii de lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor de 180 766,5 mii de lei. 
    Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri şi la cheltuieli se prezintă în anexa nr. 1.
    (2) Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat se prezintă în anexa nr. 2. 
Capitolul II
 REGLEMENTĂRI PRIVIND CALCULUL ŞI PLATA CONTRIBUŢIILOR
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII ŞI ASPECTE
 SPECIFICE ALE
VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
    Art. 3. – Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate se prezintă în anexa nr. 3.
    Art. 4. – Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii, prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct. 1.4 din anexa nr. 3, cota de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.
    Art. 5. – (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau sînt numite în autorităţi executive, de judecători, de procurori, de avocaţii parlamentari se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense.
    (2) Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediu lunar pe economie prognozat se aprobă anual de Guvern.
    (3) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii virată în plus în bugetul asigurărilor sociale de stat de către persoana asigurată se restituie în modul stabilit de Guvern.
    Art. 6. – (1) Categoriile de persoane care nu sînt nominalizate în anexa nr. 3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 4368 de lei pe an, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 1080 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce constituie perioadă asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces. Plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 39 633 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, plătitorului i se va lua în calcul această sumă şi la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă.
    (2) Persoanele fizice pot fi asigurate pentru perioada cu începere din anul 1999 pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţia de asigurări sociale de stat pentru fiecare an în mărimea prevăzută la alin. (1), ceea ce acordă dreptul la prestaţiile sociale corespunzătoare specificate la alin. (1).
    (3) În cazul rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2), contribuţia de asigurări sociale de stat achitată nu se restituie. Stagiul de cotizare realizat pînă la data rezilierii contractului menţionat la alin. (1) şi (2) se valorifică la stabilirea dreptului de asigurare socială.
    Art. 7. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sînt obligaţi să transfere, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenele stabilite în anexa nr. 3, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.
    (2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată din momentul încasării acesteia la contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    (3) Concomitent cu eliberarea mijloacelor financiare pentru plata salariilor, instituţiile financiare urmăresc virarea mijloacelor băneşti de către plătitori în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (4) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional sumelor calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.
    Art. 8. – Tipurile prestaţiilor sociale acordate unor categorii de populaţie, a căror finanţare se efectuează de la bugetul de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, se prezintă în anexa nr. 4.
    Art. 9. – Tipurile drepturilor şi veniturilor din care, prin derogare de la art. 23 al Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr.5.
     Art. 10. – (1) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă trimestrial subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Pentru ca Serviciul Fiscal de Stat să urmărească virarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă acestuia, în termen de 35 de zile de la finele trimestrului de gestiune, o informaţie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    (2) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv data virării sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal – de către Serviciul Fiscal de Stat. Majorarea de întîrziere nu se va calcula pentru perioada aflării la examinare a documentelor privind virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de pe un cont pe altul.
    (3) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplata în termenele stabilite la pct. 1.4 din anexa nr. 3 a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate pentru anul 2011, se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2011.
    (4) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuată.
    (5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii sau date neveridice şi, respectiv, neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă în proporţie de 5% din suma cu care a fost diminuată.
    (6) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense, la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, se sancţionează cu o amendă egală cu suma contribuţiilor calculate la suma cu care a fost diminuată sau la suma tăinuită.
    (7) Pe lîngă amenda aplicată conform alin. (4), (5) şi (6), de la plătitori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.
    (8) Măsurile prevăzute la alin. (4), (5), (6) şi (7) se aplică de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat.
    (9) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, încasate de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat pentru diminuarea sau tăinuirea fondului de retribuire a muncii şi altor recompense se distribuie pe conturile personale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor recalculate se prezintă la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, în termen de pînă la o lună de la data depistării încălcării.
    Art. 11. – (1) Mijloacele încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întîrziere şi amenzile calculate la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii) se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, şi se utilizează în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Nu se admite dezafectarea de mijloace de la bugetul asigurărilor sociale de stat în scopurile prevăzute de bugetul de stat şi de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi dezafectarea lor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie.
    Art. 12. – (1) Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor virează sumele prevăzute de prezenta lege de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pe conturile bancare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    (2) Plata prestaţiilor sociale de la bugetul de stat se efectuează după virarea sumelor respective de la bugetul de stat la conturile bancare ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale destinate prestaţiilor sociale de la bugetul de stat.
    Art. 13. – (1) Compensaţiile nominative, alocaţiile lunare de stat, indemnizaţiile acordate familiilor cu copii, compensaţiile şi ajutoarele materiale acordate participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi membrilor lor de familie, alocaţiile lunare nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat se stabilesc persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii sociale din bugetul de stat, prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, de Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se plătesc, prin intermediul instituţiilor financiare şi/sau al Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.
    (2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile de maternitate persoanelor angajate prin contract individual de muncă şi indemnizaţiile de maternitate soţiilor aflate la întreţinerea soţilor salariaţi se calculează şi se plătesc la locul de muncă de bază, din contul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.
    (3) Indemnizaţiile viagere sportivilor de performanţă, ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului se plătesc de Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul instituţiilor financiare, în baza contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, în corespundere cu actele normative în vigoare.
    (4) Prestaţiile sociale specificate în anexa nr. 1, cu excepţia celor indicate la alin. (2) şi (3) din prezentul articol, acordate persoanelor îndreptăţite să beneficieze de aceste prestaţii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale se calculează de Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar cele acordate şomerilor – de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, şi se plătesc, prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, instituţiilor financiare şi instituţiilor penitenciare, potrivit contractului încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale sau cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după caz.
    Art. 14. – (1) Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor în instituţii specializate se finanţează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) Organizarea recuperării sănătăţii salariaţilor prin tratament balneosanatorial se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea sindicatelor şi patronatelor, în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (3) Organizarea recuperării sănătăţii prin tratament balneosanatorial a beneficiarilor de pensii prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, conform Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani, precum şi a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (4) Serviciile pentru recuperarea sănătăţii se procură conform prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. 
    Art. 15. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” se stabilesc în valoare maximă de 0,8% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prestate de instituţiile financiare se stabilesc în valoare maximă de 0,6% din suma distribuită în calitate de drepturi finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă, Casa Naţională de Asigurări Sociale achită Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” sumele cuvenite pentru serviciile de distribuire a drepturilor sociale conform tarifului specificat la alin. (1).
    (3) Tarifele la serviciile de distribuire a drepturilor sociale prin mandate poştale prestate de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” se stabilesc conform actelor normative în vigoare.
    (4) Pensiile, indemnizaţiile şi alocaţiile sociale de stat se distribuie la domiciliu persoanelor de vîrstă înaintată şi celor care, din cauza stării sănătăţii, nu le pot primi de sine stătător la oficiile poştale, la solicitarea acestora. 
    Art. 16. – (1) Taxa de comision la sumele eliberate în numerar de către instituţiile financiare pentru plata prestaţiilor sociale se stabileşte în valoare maximă de 0,25% din suma eliberată.
    (2) După închiderea lunii de plată, la prezentarea dărilor de seamă şi a documentelor confirmative, Casa Naţională de Asigurări Sociale restituie Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei” şi instituţiilor financiare comisionul specificat la alin.(1).
    Art. 17. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat, acordate de instituţiile financiare, se stabilesc în valoare maximă de 0,2% din suma ce se încasează.
    (2) Instituţiile financiare nu vor încasa comision pentru serviciile de încasare, prevăzute la alin. (1), de la perceptorii fiscali, precum şi de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual, care vor plăti în numerar contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii.
    Art. 18. – (1) Indiferent de categoria pensionarilor care locuiesc în aziluri (internate, centre) pentru bătrîni şi invalizi din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, după ce acestora li se plătesc 25% din pensia lunară stabilită şi se efectuează, după caz, reţineri conform documentelor executorii, suma care a rămas din pensie va fi transferată de Casa Naţională de Asigurări Sociale acestor aziluri (internate, centre), în conformitate cu planul de finanţare prezentat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi va fi utilizată pentru întreţinerea pensionarilor, procurarea pentru ei a alimentelor, medicamentelor, lenjeriei de corp şi de pat, încălţămintei şi îmbrăcămintei.
    (2) Azilurile (internatele, centrele) pentru bătrîni şi invalizi prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale dări de seamă privind utilizarea după destinaţie a sumelor transferate acestora din bugetul asigurărilor sociale de stat şi informaţia privind evidenţa nominală a persoanelor aflate la întreţinerea deplină a statului.
    Art. 19. – (1) Pensiile, alocaţiile, indemnizaţiile, compensaţiile şi ajutoarele se plătesc în numerar.
    (2) Compensaţiile nominative se plătesc conform prevederilor Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, în modul stabilit de Guvern.
    Art. 20. – În conformitate cu Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, comisia de lichidare asigură, în mod prioritar, stingerea datoriilor întreprinderii ce se lichidează faţă de beneficiarii de indemnizaţii şi de pensii de invaliditate sau de urmaş, stabilite în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, prin virarea mijloacelor financiare către Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul în care întreprinderea nu dispune de suficiente mijloace financiare, aceste drepturi sînt plătite de succesorul de drept al întreprinderii în cauză, iar în lipsa acestuia – din mijloacele bugetului de stat, în modul stabilit de Guvern.
    Art. 21. – Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor vor asigura stingerea restanţelor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat percepute de la persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual.
    Art. 22. – Lista  funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale se prezintă în anexa nr. 6.
Capitolul III
PRESTAŢII SOCIALE UNICE
    Art. 23. – (1) Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului născut viu constituie:
    2000 de lei – pentru primul copil;
    2300 de lei – pentru fiecare copil următor.
    (2) Cuantumul ajutorului de deces, acordat în cazul decesului asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, precum şi al unui membru de familie aflat la întreţinerea acestora sau al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, este de 1000 de lei.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
    Art. 24. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                    Marian LUPU

    Nr. 54. Chişinău, 31 martie 2011.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6