LPC245/2011
ID intern unic:  342041
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 245
din  02.12.2011
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 77
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 123:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 123. Persoana cu funcţie de răspundere,
                              persoana publică  şi persoana cu
                              funcţie de demnitate publică”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prin persoană publică se înţelege: funcţionarul public, inclusiv funcţionarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, altă persoană care deţine grade speciale sau militare); angajatul autorităţilor publice autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau să îndeplinească activităţi de interes public.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prin persoană cu funcţie de demnitate publică se înţelege: persoana al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii; consilierul local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei; persoana căreia persoana cu funcţie de demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale.”
    2. După articolul 123 se introduce articolul 1231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1231. Persoana publică străină şi funcţio-
                               narul internaţional
    (1) Prin persoană publică străină se înţelege: orice persoană, numită sau aleasă, care deţine un mandat legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprindere publică străină; persoana care exercită funcţia de jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.
    (2) Prin funcţionar internaţional se înţelege: funcţionarul unei organizaţii publice internaţionale ori supranaţionale sau orice persoană autorizată de o astfel de organizaţie să acţioneze în numele ei; membrul unei adunări parlamentare a unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale; orice persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii de grefă.”
    3. În dispoziţiile articolelor 140 alineatul (2), 165 alineatul (2) litera e), 205 alineatul (4) litera c), 206 alineatul (3) litera c), 3091 alineatul (3) litera f), 324 alineatul (3) litera a), 327 alineatul (2) litera b), 328 alineatul (3) litera b), 3301 alineatul (2), 332 alineatul (2) litera b), cuvintele „cu înaltă funcţie de răspundere” se substituie cu cuvintele „cu funcţie de demnitate publică”.
    4. După articolul 181 se introduce articolul 1811 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1811. Coruperea alegătorilor
    (1) Oferirea sau darea de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale alegătorului pentru a-l determina să-şi exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale ori în cadrul referendumului
    se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
    (2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile care au imprimate simbolul concurentului electoral şi/sau conţin un slogan electoral, a căror valoare per unitate nu depăşeşte două unităţi convenţionale.”
    5. La articolul 256 alineatul (1), cuvintele „lucrător fără funcţie de răspundere” se substituie cu cuvîntul „salariat”, iar cuvintele „acestui lucrător” – cu cuvintele „acestui salariat”.
    6. La articolul 314, titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 314. Determinarea la depunerea de
                              declaraţii mincinoase, la formularea
                              de concluzii false sau la efectuarea
                               de traduceri incorecte
    (1) Determinarea, prin constrîngere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a părţii vătămate la depunerea de declaraţii mincinoase, a expertului la formularea de concluzii sau declaraţii false, a interpretului sau a traducătorului la efectuarea de interpretări sau traduceri incorecte, precum şi la eschivarea de la depunerea declaraţiilor, de la formularea concluziilor sau declaraţiilor, de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”
    7. Titlul capitolului XV din Partea specială va avea următorul cuprins:
„Capitolul XV
INFRACŢIUNI CONTRA BUNEI DESFĂŞURĂRI
A ACTIVITĂŢII ÎN SFERA PUBLICĂ”.
    8. Articolul 324:
    la alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvintele „publice sau a persoanei publice străine”;
    alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) de un funcţionar internaţional;”.
    9. Articolul 325:
    la alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvintele „publice sau unei persoane publice străine”;
    alineatul (3) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar internaţional;”.
    10. La articolul 326:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă persoană, de către o persoană care are influenţă sau care susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvîrşite,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin. (1), pentru aceasta sau pentru o altă persoană, cînd respectiva persoană are sau susţine că are o influenţă asupra unei persoane publice, persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane publice străine, funcţionar internaţional, în scopul indicat la alin. (1),
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (11):
    b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
    c) săvîrşite cu primirea de bunuri sau avantaje în proporţii mari;
    d) urmate de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului urmărit
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.”
    la alineatul (3), textul „alin. (1) sau (2)” se substituie cu textul „alin. (1), (11) sau (2)”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la alin. (1) este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o.”
    11. La articolul 327 alineatul (1) şi la articolul 328 alineatul (1):
    în dispoziţii, cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvîntul „publică”;
    în sancţiuni, cuvintele „(sau fără)” se exclud.
    12. În dispoziţia articolului 329 alineatul (1), cuvintele „cu funcţie de răspundere” se substituie cu cuvîntul „publică”.
    13. Articolul 330 se abrogă.
    14. La articolul 332 alineatul (1), textul „cu funcţie de răspundere, precum şi de către un funcţionar al autorităţii publice care nu este persoană cu funcţie de răspundere,” se substituie cu cuvîntul „publică”.
    15. La articolul 333, sancţiunea alineatului (3) se completează în final cu textul „cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”.
    16. La articolul 335:
    sancţiunea alineatului (1) se completează în final cu textul „ , în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „sau (2)” se exclude.
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 202:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 202. Măsuri asiguratorii pentru repararea
                             prejudiciului, pentru eventuala confiscare
                             specială a bunurilor şi pentru garantarea
                             executării pedepsei amenzii”;
    la alineatul (1), după cuvintele „prejudiciului cauzat de infracţiune,” se introduc cuvintele „pentru eventuala confiscare specială a bunurilor,”;
    la alineatul (2), după cuvintele „pentru repararea prejudiciului” se introduce textul „cauzat de infracţiune, pentru eventuala confiscare specială a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii,”;
    articolul se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) Măsurile asiguratorii pentru eventuala confiscare specială a bunurilor se pot lua asupra bunurilor bănuitului, învinuitului, inculpatului enumerate la art. 106 alin. (2) din Codul penal, precum şi asupra bunurilor altor persoane care le-au acceptat ştiind despre dobîndirea ilegală a acestora.
    (32) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale nu mai există, se pot lua măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul „ , în funcţie de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracţiunea comisă”.
    2. La articolul 203 alineatul (2), textul ,,şi eventuala confiscare a bunurilor destinate săvîrşirii infracţiunii, folosite în acest scop sau rezultate din infracţiune” se substituie cu textul „sau eventuala confiscare specială a bunurilor ori a contravalorii bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunii ori rezultate din infracţiune”.
    3. La articolul 205 alineatul (1), textul „Nu pot fi puse sub sechestru bunuri dacă în procesul penal nu este înaintată acţiunea civilă şi dacă pentru săvîrşirea infracţiunii incriminate bănuitului, învinuitului, inculpatului nu poate fi aplicată confiscarea specială a acestora.” se exclude.
    Art. III. – Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 391) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunea „corupţie” va avea următorul cuprins:
    „corupţie – faptă ilegală care afectează exercitarea normală a funcţiei şi care constă fie în folosirea de către subiectul actelor de corupţie sau al faptelor de comportament corupţional a funcţiei sale pentru solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiecţilor actelor de corupţie;”.
    2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Subiecţii actelor de corupţie sau ai
                         faptelor de comportament corupţional
    Prevederile prezentei legi se aplică:
    a) funcţionarilor publici, persoanelor cu funcţii de demnitate publică, personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi celui din autorităţile publice autonome sau de reglementare, concurenţilor electorali, persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, altor persoane prevăzute de legislaţie;
    b) persoanelor care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală;
    c) persoanelor publice străine şi funcţionarilor internaţionali.”
    3. Articolul 5 alineatul (1):
    la litera a), cuvintele „şi a funcţionarilor publici” se exclud;
    litera b) se completează în final cu textul „ , a persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a altor persoane care prestează servicii publice”.
    4. Articolul 6:
    la alineatul (1) literele a) şi b), cuvîntul „publici” se substituie cu cuvîntul „acestora”;
    alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „activităţii fiecărei categorii de funcţionari publici” se substituie cu cuvintele „exercitării fiecărei funcţii publice sau de demnitate publică”;
    litera c) se completează în final cu textul „ , a persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a altor persoane care prestează servicii publice”;
    la litera d), după cuvintele „funcţionarii publici” se introduce textul „ , de persoanele cu funcţii de demnitate publică şi de alte persoane care prestează servicii publice”.
    5. La articolul 11 litera c), cuvintele „funcţionarilor publici” se exclud.
    6. La articolul 14 alineatul (2) litera a), după cuvintele „funcţionarii publici” se introduce textul „ , de persoanele cu funcţii de demnitate publică şi de alte persoane care prestează servicii publice”.
    7. La articolul 15:
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) primirea de la orice persoană fizică sau juridică de cadouri sau avantaje care le pot influenţa corectitudinea în exercitarea funcţiei, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.”
    litera k) se abrogă.
    8. Articolul 16:
    la alineatul (1), cuvintele „Funcţionarii publici” se substituie cu cuvintele  „Subiecţii actelor de corupţie sau ai faptelor de comportament corupţional”;
    la alineatul (2), litera f) se abrogă;
    alineatul (3) se completează cu literele j), k) şi l) cu următorul cuprins:
    „j) coruperea alegătorilor;
    k) falsul în acte publice;
    l) falsul în documente contabile.”
    alineatul (4) se abrogă.
    9. La articolul 17:
    litera b) se completează în final cu textul „ , al persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi al altor persoane care prestează servicii publice”;
    la litera c), cuvintele „de către funcţionarii publici a” se exclud;
    la litera e), cuvintele „de către funcţionarii publici a” se exclud, iar în final se introduc cuvintele „de către persoanele care au asemenea atribuţii”.
    10. Articolul 18:
    la alineatul (1), după cuvintele „Funcţionarii publici” se introduce textul „ , persoanele cu funcţii de demnitate publică şi alte persoane care prestează servicii publice,”;
    la alineatul (2), după cuvintele „Funcţionarii publici,” se introduce textul „persoanele cu funcţii de demnitate publică şi alte persoane care prestează servicii publice, precum şi”.
    11. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvintele „funcţiilor diverselor categorii de funcţionari publici” se substituie cu cuvintele „anumitor funcţii”;
    la alineatul (2), cuvintele „ale funcţionarilor publici” se exclud.
    12. La articolul 21 litera e) se completează în final cu textul „ , inclusiv a celor care aduc la cunoştinţă organelor competente sau superiorilor posibila săvîrşire a actelor de corupţie, a actelor conexe acestora sau a faptelor de comportament corupţional”.
    13. După articolul 23 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Responsabilitatea şi repararea
                             prejudiciului
    (1) Persoana care a suferit un prejudiciu rezultat dintr-o faptă prevăzută la art. 256, 324, 325, 327, 332, 333, 334, 335 din Codul penal are dreptul la repararea acestui prejudiciu în conformitate cu prevederile Codului civil.
    (2) După repararea prejudiciului din contul bugetului respectiv, pîrîtul are dreptul de regres faţă de persoana vinovată în mărimea despăgubirii plătite.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                            Marian LUPU

    Nr. 245. Chişinău, 2 decembrie 2011.