LPC277/2011
ID intern unic:  342057
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 277
din  27.12.2011
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 25-28     art Nr : 85     Data intrarii in vigoare : 01.02.2012
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 90-XVI  din  25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 391) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi a obligaţiilor legale privind conflictul de interese”;
    după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) neasigurarea de către persoanele sau organele competente a măsurilor de protecţie stabilite de lege pentru funcţionarul public care informează cu bună- credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese;”.
    2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Informarea cu bună-credinţă despre
                           comiterea actelor  de corupţie şi a
                           celor conexe corupţiei, a faptelor  de
                           comportament corupţional, despre
                           nerespectarea  regulilor privind
                          declararea veniturilor şi a proprietăţii
                          şi despre încălcarea obligaţiilor legale
                          privind conflictul de interese
    (1) Funcţionarul public care a aflat despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese are dreptul să informeze cu bună-credinţă despre aceasta, în formă verbală sau scrisă, conducătorul ierarhic superior, structura specializată, conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, autoritatea abilitată cu controlul veridicităţii informaţiilor din declaraţiile de interese personale, organul de urmărire penală, procurorul, organizaţiile neguvernamentale şi mass-media.
    (2) Funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese beneficiază de măsurile stabilite de Legea nr. 25-XVI  din  22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, necesare pentru a asigura protecţia sa.”
    Art. II. – Legea nr. 25-XVI  din  22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 74–75, art. 243) se completează după cum urmează:
    1. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Măsurile de protecţie
    (1) Funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese beneficiază de următoarele măsuri de protecţie, aplicate separat sau cumulativ, după cum urmează:
    a) prezumţia de bună-credinţă pînă la proba contrarie;
    b) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
    c) transferul în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Pentru informarea cu bună-credinţă menţionată la alin. (1), funcţionarul public nu poate fi sancţionat disciplinar.
    (3) Pentru neaplicarea măsurii de protecţie prevăzute la lit. c) alin. (1), precum şi pentru nerespectarea prevederii alin. (2), sînt responsabili conducătorul ierarhic superior, subdiviziunea specializată, conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice şi conducătorul autorităţii abilitate cu controlul veridicităţii informaţiilor din declaraţiile de interese personale.”
    2. La articolul 13 alineatul (2), după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să asigure aplicarea măsurilor de protecţie stabilite de lege pentru funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese.”
    Art. III. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 314 se introduce articolul 3141 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3141. Neasigurarea măsurilor de protecţie
                               a funcţionarului public
    Neasigurarea măsurilor stabilite de lege pentru protecţia funcţionarului public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    2. La articolul 401 alineatul (1), după cifra „314” se introduce cifra „ , 3141”.
    Art. IV. – Prezenta lege intră în vigoare de la 1 februarie 2012.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 277. Chişinău, 27 decembrie 2011.