LPC278/2011
ID intern unic:  342166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 278
din  27.12.2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr.125-XVI din
11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente
Publicat : 17.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 34-37     art Nr : 102
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 546) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii va avea următorul cuprins „Lege privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie”.
    2. La articolul 1, după cuvintele „libertatea de conştiinţă” se introduc cuvintele „ , de gîndire”.
    3. Articolul 2:
    la alineatul (1), după cuvintele „libertăţii conştiinţei,” se introduc cuvintele „gîndirii şi religiei, al”;
    la alineatul (2), după cuvintele „libertatea de conştiinţă” se introduc cuvintele „ , de gîndire”.
    4. Articolul 3:
    la noţiunea „cult religios”, după cuvintele „şi de cult proprii” se introduc cuvintele „ , care nu contravin legislaţiei în vigoare, fiind”;
    la noţiunea „comunitate religioasă”, după cuvîntul „frăţiile,” se introduc cuvintele „bisericile locale şi”;
    la noţiunea „instituţie religioasă”, după cuvîntul „acesta” se introduc cuvintele „sau de comunitatea religioasă”, iar cuvintele „asociaţiile şi” se exclud;
    la noţiunea „prozelitism abuziv”, textul „recurgerea la mijloace violente, abuz de autoritate, şantaj, dol, ameninţare, constrîngere, ură religioasă, înşelăciune, manipulare psihologică sau diverse tehnici subliminale” se substituie cu cuvîntul „constrîngere”.
    5. La titlul articolului 4, după cuvintele „de conştiinţă” se introduc cuvintele „ , de gîndire”.
    6. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Nici o comunitate religioasă nu poate fi, concomitent, parte a două sau mai multe culte religioase. Aderarea unei comunităţi religioase la un alt cult religios se poate face numai după retragerea liberă a acesteia din cultul de care a aparţinut anterior.”
    7. La articolul 7 alineatul (2), cuvîntul „violat” se substituie cu cuvîntul „încălcat”.
    8. La articolul 10, după cuvintele „din motive confesionale,” se introduc cuvintele „de gîndire sau de conştiinţă,”, iar cuvintele „de alternativă” se substituie cu cuvintele „civil (de alternativă).”
    9. Articolul 11 se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: „Deservenţii sînt obligaţi să păstreze şi nu pot fi constrînşi să divulge faptele destăinuite în timpul oficierii tainei mărturisirii.”
     10. Articolul 13 se abrogă.
    11. Articolul 14 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Cultele religioase şi părţile lor componente au dreptul să-şi desfăşoare ceremoniile funerare în conformitate cu dogmele caracteristice.”
    12. La articolul 15:
    alineatul (2) se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: „Cultele religioase şi părţile lor componente se vor abţine de la exprimarea sau manifestarea publică a preferinţelor lor politice sau favorizarea vreunui partid politic ori a vreunei organizaţii social-politice.”
    alineatul (7) se abrogă.
    13. Articolul 16:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cultele religioase se constituie după norme proprii, în baza convingerilor şi voinţei liber exprimate a credincioşilor, în conformitate cu învăţăturile, canoanele şi tradiţiile lor, în măsura în care acestea nu contravin legislaţiei în vigoare.”
    la alineatul (4), cuvintele „ , fără aprobări suplimentare sau piedici din afară” se substituie cu cuvintele „şi în conformitate cu legislaţia în vigoare”.
    14. Alineatul (3) al articolului 18 se abrogă.
    15. După articolul 18 se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:
    „Articolul 181. Modificările şi completările la statutul
                             cultului religios sau al părţii lui
                             componente
    (1) Pentru modificarea şi/sau completarea statutului, cultul religios sau comunitatea religioasă prezintă Ministerului Justiţiei următoarele acte:
    a) cererea de înregistrare a modificărilor şi/sau completărilor la statut, semnată de toţi membrii organului de conducere al cultului religios sau al comunităţii religioase, cu indicarea domiciliului fiecăruia;
    b) statutul în original;
    c) procesul-verbal (decizia) al şedinţei organului care, conform statutului, este competent să aprobe modificările şi/sau completările la statut. Procesul-verbal (decizia) trebuie să fie semnat de toţi membrii organului competent care au participat la şedinţa respectivă;
    d) lista membrilor cultului religios sau ai comunităţii religioase, autentificată prin semnătura conducătorului şi cu ştampila aplicată;
    e) modificările şi/sau completările la statut, autentificate prin semnătura conducătorului şi cu ştampila aplicată.
    (2) Comunitatea religioasă, suplimentar faţă de setul de acte prevăzut la  alin. (1), prezintă Ministerului Justiţiei consimţămîntul cultului religios privind modificările şi/sau completările la statut.
    (3) Instituţia religioasă va prezenta Ministerului Justiţiei setul de acte prevăzut la alin. (1), cu excepţia lit. d).
    (4) Înregistrarea modificărilor şi/sau completărilor la statut se face în termenul prevăzut la art. 19 alin. (4) şi la art. 20 alin. (6).”
    16. Articolul 19:
    la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) lista a cel puţin 100 de fondatori, persoane fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova avînd domiciliul în Republica Moldova;”
    alineatul (1) se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:
    „f) copiile actelor de identitate ale fondatorilor;
    g) actele doveditoare ale sediului.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care setul de documente prezentat nu corespunde cu prevederile alin. (1), acesta nu este examinat, fiind restituit solicitantului.”
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul în care documentele prezentate nu corespund exigenţelor legale, la cererea scrisă a solicitantului, Ministerul Justiţiei poate prelungi termenul de examinare a acestora.”
la alineatul (4), textul „15 zile” se substituie cu textul „30 de zile”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În cazul în care documentele de constituire prezentate de cultul religios nu corespund cu prevederile prezentei legi şi/sau exercitarea unor practici şi ritualuri ale acestuia aduce atingere intereselor societăţii, securităţii statului, vieţii şi sănătăţii fizice şi psihice a oamenilor, pune în pericol ordinea publică şi contravine grav moralei publice sau drepturilor şi libertăţilor altor persoane, Ministerul Justiţiei refuză înregistrarea cultului respectiv, indicînd motivele refuzului. Semnatarii actului de constituire pot ataca decizia de refuz în instanţa de judecată.”
    17. Articolul 20:
    la alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) lista a cel puţin 10 fondatori, persoane fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova avînd domiciliul în Republica Moldova;”
    alineatul (2) se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:
    „f) copiile actelor de identitate ale fondatorilor;
    g) actele doveditoare ale sediului.”
    la alineatul (3), cuvintele „frăţiile,” şi „asociaţiile şi” se exclud, iar în final se introduce textul „ , de asemenea copiile actelor de identitate ale membrilor organelor de conducere şi control şi copiile actelor de constituire ale fondatorului”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care setul de documente prezentat nu corespunde cu prevederile alin. (2) şi (3), acesta nu este examinat, fiind restituit solicitantului.”
    după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) În cazul în care documentele prezentate nu corespund exigenţelor legale, la cererea scrisă a solicitantului, Ministerul Justiţiei poate prelungi termenul de examinare a acestora.”
    la alineatul (6), textul „15 zile” se substituie cu textul „30 de zile”;
    18. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.
    19. Titlul capitolului IV se completează la început cu cuvîntul „Avertizarea,”.
    20. La capitolul IV, înaintea articolului 24 se introduce articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Avertizarea cultelor religioase
                              şi a părţilor lor componente
    (1) În cazul constatării comiterii de către cultele religioase sau părţile lor componente a unor abateri de la prevederile prezentei legi şi/sau de la prevederile statutare, Ministerul Justiţiei le avertizează asupra încălcărilor comise, solicitînd înlăturarea lor în termene rezonabile.
    (2) În cazul în care, după avertizarea repetată, în decursul unui an, a cultelor religioase sau a părţilor lor componente asupra necesităţii de a lichida încălcările comise, încălcările nu au fost lichidate, Ministerul Justiţiei le poate acţiona în instanţa de judecată în vederea suspendării activităţii acestora.”
    21. Articolul 24:
    la alineatul (2) litera a), cuvintele „alte acte normative” se substituie cu cuvintele „tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”;
    alineatul (2) se completează în final cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) efectuarea agitaţiei electorale şi/sau susţinerea financiară sau materială a concurenţilor electorali.”
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Ministerul Justiţiei are dreptul de a acţiona în instanţa de judecată cultele religioase sau părţile lor componente înregistrate pentru suspendarea activităţii acestora dacă prezintă dovezi concludente privind existenţa unuia dintre temeiurile prevăzute la alin. (2).”
    22. La articolul 30, după cuvintele „cultelor religioase” se introduc cuvintele „sau a părţilor lor componente”.
    23. Articolul 32:
    la alineatul (1), după cuvintele „cultele religioase” se introduc cuvintele „şi părţile lor componente”;
    la alineatul (2), după cuvintele „cultele religioase” se introduc cuvintele „şi comunităţile religioase”;
    la alineatul (3), cuvîntul „cultului” se substituie cu cuvîntul „fondatorului”.
    24. Titlul capitolului VII se completează în final cu cuvintele „şi a părţilor lor componente”.
    25. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Conducătorii (administratorii) cultelor religioase sau ai părţilor lor componente pot fi concomitent liderii spirituali ai acestora.”
    26. La articolul 34, cuvîntul „Părţile” se substituie cu cuvintele „Cultele religioase şi părţile”.
    27. La articolul 35, după cuvintele „cultelor religioase” se introduc cuvintele „şi ai părţilor lor componente”.
    28. La articolul 38, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Încălcarea prezentei legi de către deservenţii sau salariaţii cultului religios şi părţilor lui componente nu atrage în mod implicit răspunderea cultului religios şi a părţilor lui componente înregistrate.”
    29. Titlul capitolului VIII se completează în final cu cuvintele „şi a părţilor lor componente”.
    30. Titlul articolului 42 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 42. Terenurile deţinute de cultele religioase 
                            sau de părţile lor componente”.
    31. Articolul 44:
    la alineatul (1), cuvintele „de culte” se exclud;
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „sau părţile lor componente”.
    32. La articolul 45, după cuvintele „cultelor religioase” se introduc cuvintele „sau ale părţilor lor componente”.
    Art. II. – (1) Cultele religioase şi părţile lor componente înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi nu vor fi supuse reînregistrării.
    (2) Statutele şi alte documente de constituire ale cultelor religioase şi ale părţilor lor componente se consideră valabile în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    (3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării legii, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 278. Chişinău, 27 decembrie 2011.