HGC89/2012
ID intern unic:  342212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 89
din  10.02.2012
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe
Publicat : 17.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 34-37     art Nr : 114
    În temeiul lit. g) alin. (1) art. 4 şi alin. (8) art. 9 din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 191-193, art.630), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe (se anexează).
    2. Cererile de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, ale căror proceduri de examinare nu s-au încheiat pînă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament se examinează în modul stabilit de prezentul Regulament. 
    3. Certificatele de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe eliberate de AGEPI pînă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament se echivalează, în ceea ce priveşte regimul juridic, cu certificatele de înregistrare a obiectelor eliberate în conformitate cu prezentul Regulament.
    4. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 28 august 2001 „Cu privire la înregistrarea de stat a operelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108-109, art.951);
    punctul 8 al modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 10 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.42-45, art.315).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr

    Nr. 89. Chişinău, 10 februarie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.89
din 10 februarie 2012

REGULAMENT
cu privire la înregistrarea obiectelor
dreptului de autor şi drepturilor conexe
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, modul de completare a formularului cererii, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere şi procedura de înregistrare a obiectelor în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare – Registrul de Stat), instituit în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI).
    2. Solicitantul (autorul, titularul drepturilor exclusive de autor sau conexe, succesorul său) are dreptul să solicite înregistrarea obiectului dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe în Registrul de Stat în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor şi drepturilor conexe stabilite prin Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
II. CEREREA DE ÎNREGISTRARE A OBIECTULUI
DREPTULUI DE AUTOR ŞI DREPTURILOR CONEXE ŞI
CONDIŢIILE DE ÎNREGISTRARE A OBIECTELOR

    3. Cererea de înregistrare a obiectului dreptului de autor şi drepturilor conexe (în continuare – cerere) asupra unei opere publicate sau nepublicate, se depune la AGEPI de către solicitant personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite prin procură eliberată, în condiţiile legii, în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor.
    4. Se depun pentru înregistrare următoarele obiecte ale dreptului de autor sau ale drepturilor conexe (în continuare – obiecte):
    1) operele literare;
    2) operele dramatice;
    3) operele ştiinţifice;
    4) operele muzicale;
    5) operele de artă plastică;
    6) operele fotografice;
    7) operele de artă aplicată;
    8) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă;
    9) programele pentru calculator;
    10) bazele de date;
    11) operele integrante;
    12) operele derivate;
    13) operele audiovizuale;
    14) fonogramele;
    15) videogramele;
    16) interpretările;
    17) operele coregrafice şi pantomimele;
    18) emisiunile organizaţiilor de difuziune.
    5. Cererea se completează pe un formular-tip, aprobat de către AGEPI şi include:
    1) data şi numărul de intrare a cererii la AGEPI (se completează de către AGEPI);
    2) datele de identificare ale solicitantului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială, sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării de origine, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova vor indica, de asemenea, şi numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP);
    3) numele, prenumele autorului şi pseudonimul, după caz, ale coautorilor, dacă există, adresa completă şi denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este (în cazul apatrizilor – ţara în care are domiciliul, iar în lipsa acestuia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială), telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail;
    4) solicitarea de înregistrare a obiectului, cu specificarea denumirii, limbii în care obiectul este expus, domeniul obiectului, publicat sau nepublicat;
    5) datele de identificare ale titularului drepturilor patrimoniale: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială, sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării de origine, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova vor indica, de asemenea, şi numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP);
    6) semnătura solicitantului, cu indicarea în clar a numelui şi prenumelui, data semnării cererii (dacă solicitantul este o persoană juridică, cererea se semnează de conducătorul unităţii, fiind indicată funcţia, numele şi prenumele semnatarului);
    7) dacă cererea este depusă prin intermediul reprezentantului, aceasta este semnată de către reprezentant, indicîndu-se numele şi prenumele reprezentantului, adresa completă şi denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este.
    6. La cerere se anexează:
    1) obiectul (opera) propriu-zis sau materialul identificator prezentat spre înregistrare, în două exemplare identice, cu semnătura autorilor pe fiecare pagină. Materialele identificatoare sînt originale şi nu descrieri ale operelor;
    2) procura eliberată în condiţiile legii, dacă cererea se depune prin intermediul reprezentantului sau de către o terţă persoană, împuternicită de autor(i);
    3) dovada de plată a taxei, în cuantumul stabilit, sau documentul care confirmă înlesnirea, după caz;
    4) copia actelor de identitate ale autorilor;
    5) contractul de autor în cazul transmiterii drepturilor patrimoniale, întocmit în conformitate cu art. 30 şi 31 din Legea nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
    6) alte documente, precum: copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (dacă titularul este o persoană juridică), certificatul de moştenitor, certificatul de deces al autorului (în cazul în care obiectul este înregistrat de către succesorul(ii) de drepturi), documentele ce confirmă înlesnirile la plata taxei pentru pensionari, studenţi şi invalizi.
    7. Cererea şi documentele anexate la ea, cu excepţia obiectului propriu-zis sau a materialului identificator care urmează a fi înregistrat, se depun în limba de stat.
    8. Contractul de autor sau alte documente anexate la cerere, cu excepţia obiectului propriu-zis sau a materialului identificator care urmează a fi înregistrat, pot fi depuse şi în altă limbă, cu condiţia prezentării, în termen de 15 zile lucrătoare, a traducerii acestora legalizate notarial.
    9. Procura, eliberată de către autor sau de către titularul de drepturi, este eliberată pentru gestiunea acţiunilor referitoare la una sau mai multe cereri şi se depune pentru fiecare cerere în parte.
    10. Cererea se depune la AGEPI:
    1) direct,
    2) prin poştă (corespondenţă recomandată);
    3) în format electronic (cu aplicarea semnăturii electronice).
    În cazul depunerii cererii direct la AGEPI, odată cu cererea se depun şi toate documentele necesare înregistrării. Cererea se consideră depusă din momentul prezentării întregului pachet de documente menţionate la pct. 3-6 ale prezentului Regulament. În cazul neprezentării acestor documente, cererea nu va fi acceptată.
    În celelalte cazuri de depunere a cererii de înregistrare, materialele anexate la cerere urmează a fi prezentate direct la AGEPI în decurs de 3 zile lucrătoare.
    11. Pentru operele publicate în cerere se indică anul primei publicări, iar pentru operele nepublicate se face înscrierea „nepublicată”.
    12. În cazul operelor create în copaternitate, atunci cînd o parte componentă a operei are un caracter distinct, autorul părţii respective o poate înregistra de sine stătător în Registrul de Stat, cu condiţia că nu va prejudicia drepturile celorlalţi autori sau utilizarea operei comune. Pentru înregistrare se prezintă doar partea operei, creată de autorul concret.
    13. Operele literare, ştiinţifice sau dramatice se înregistrează cu condiţia prezentării operei propriu-zise sau în temeiul prezentării următoarelor materiale identificatoare: manuscrisul, tipăritura printată pe pagini A4, cu numerotare şi semnătură aplicată pe fiecare pagină, sau suportul material CD-R în format .doc, .docx, .odm, .odt., .rtf, .dot, .pdf, care permite identificarea numărului de pagini şi numărului total de caractere; pe ambalajul suportului material se indică denumirea lucrării, numele şi prenumele autorului(ilor).
    14. Opera muzicală, cu sau fără text, se înregistrează în temeiul prezentării materialului identificator – partitură (manuscris sau tipăritură).
    15. Opera de artă plastică se înregistrează cu condiţia prezentării, ca material identificator al operei, a două fotografii color identice.
    16. Opera fotografică şi opera obţinută printr-un procedeu analog fotografiei se înregistrează cu condiţia prezentării fotografiilor propriu-zise, în două exemplare identice. În cazul unei opere fotografice ce conţine un portret, solicitantul înregistrării prezintă şi consimţămîntul persoanei reprezentate sau a succesorilor acesteia, cu excepţia cazurilor stipulate în alin.(4) art. 21 din Legea nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
    17. Opera de artă aplicată se înregistrează în temeiul prezentării materialelor identificatoare ca: fotografii color cu aspectul general al obiectului, elementele lui principale, schiţe, scheme, planuri în diferite proiecţii, indiferent de faptul dacă obiectul înregistrării este bidimensional sau tridimensional, o descriere succintă a obiectului.
    În cazul în care modelul este acceptat spre valorificare, se prezintă suplimentar paşaportul de modelul stabilit, eliberat de administraţia întreprinderii care l-a preluat spre valorificare, în care se va indica data începerii valorificării modelului şi titularul drepturilor patrimoniale.
    18. Opera de arhitectură, urbanistică şi de artă horticolă se înregistrează cu condiţia prezentării următoarelor materiale identificatoare: fotografii, scheme, schiţe, planuri, proiecte de arhitectură, proiecte de complexe arhitecturale. Proiectul de complex arhitectural cuprinde: planul general, faţadele, secţiunile, alte elemente esenţiale, la discreţia autorului. Concomitent se prezintă descrierea succintă a obiectului, specificîndu-se denumirea, locul unde a fost instalat (adresa), caracteristica arhitecturală şi dimensiunile, data montării sau dării în exploatare.
    19. La înregistrarea programului pentru calculator se prezintă programul exprimat în orice fel de limbaj, fie cod-sursă şi/sau cod-obiect, în format electronic, pe suporturi materiale (CD-R), pe ambalajul căruia se va indica denumirea programului pentru calculator, numele şi prenumele autorului(ilor). De asemenea, pe file A4 tipărite se va prezenta o adnotare (descriere) succintă a programului în cauză, denumirea lui şi semnătura autorului(ilor).
    20. Baza de date se înregistrează cu condiţia prezentării unei compilaţii de date sau de alte materiale atît în formă mecanolizibilă, cît şi în altă formă, aranjate în mod sistematizat ori metodic şi accesibile prin mijloace electronice sau de alt gen, precum şi la prezentarea unei adnotări (descrieri) succinte a acesteia.
    21. Opera integrantă se înregistrează cu condiţia prezentării operei propriu-zise sau a materialelor identificatoare: manuscris, tipăritură, suporturi materiale (CD-R) inscripţionate cu conţinutul lucrării sus-menţionate în format .doc, .docx, .odm, .odt., .rtf, .dot, .pdf, pe ambalajul cărora va fi indicată denumirea lucrării, numele şi prenumele autorului(ilor).
    22. Opera derivată se înregistrează cu condiţia prezentării operei propriu-zise, cu indicarea în cerere a autorului operei originale, şi a contractului cu autorul operei originale (după caz).
    23. Opera audiovizuală se înregistrează cu condiţia prezentării următoarelor materiale identificatoare: două exemplare ale operei, fixate pe suporturi materiale (CD-R, DVD-R, VHS), copia foii de titlu, care va conţine: denumirea operei, numele realizatorului principal (regizorului-scenograf), autorului scenariului (scenaristului), autorului dialogului, compozitorului oricărei opere muzicale special create pentru opera audiovizuală, operatorului, pictorului-scenograf, numele altor titulari ai drepturilor de autor şi conexe.
    24. Fonograma se înregistrează cu condiţia prezentării în două exemplare a suportului material (CD-R), pe ambalajul căruia se fixează: denumirea (numele) producătorului, denumirea culegerii, denumirile creaţiilor cuprinse în fonogramă, numele autorilor muzicii şi textelor, numele interpreţilor (colectivului de interpreţi) operelor incluse, copiile contractelor încheiate între producătorul de fonograme şi interpreţii (colectivul de interpreţi) şi/sau autorii operelor inserate în fonogramă, după caz. Pe suport la fel se indică denumirea şi autorul fonogramei.
    25. Videograma se înregistrează cu condiţia prezentării în două exemplare a suportului material (CD-R, DVD-R), pe ambalajul căruia se fixează: denumirea (numele) realizatorului, denumirea culegerii, denumirile creaţiilor cuprinse în videogramă, numele autorilor muzicii şi textelor, numele interpreţilor (colectivului de interpreţi) creaţiilor cuprinse, copiile contractelor încheiate între producătorul de videograme şi interpreţii (colectivul de interpreţi) şi/sau autorii operelor inserate în videogramă, după caz.
    26. Interpretarea se înregistrează cu condiţia prezentării în două exemplare a fonogramei/videogramei (operei audiovizuale), pe suportul material sau pe ambalajul căreia sînt fixate: denumirea culegerii, denumirile creaţiilor interpretate în fonogramă/videogramă (opera audiovizuală), numele autorilor muzicii şi textelor, numele interpreţilor (colectivului de interpreţi) operelor cuprinse, copiile contractelor încheiate de către interpreţi (colectivul de interpreţi) cu autorii operelor interpretate.
    27. Opera coregrafică şi pantomima se înregistrează cu condiţiile prezentării operei pe suport material (CD-R, VHS) pe ambalajul căruia se indică numele şi prenumele autorului (lor), denumirea operei.
    28. Emisiunea radio sau televizată, se înregistrează cu condiţia prezentării de către solicitant (organizaţia de difuziune) a următoarelor materiale identificatoare: manuscrisul ori tipăritura scenariului emisiunii, sau suportul material (CD-R) pe care este fixată emisiunea, pe ambalajul căruia se indică numele şi prenumele producătorului, precum şi denumirea emisiunii.
III. RETRAGEREA ŞI RESPINGEREA CERERII DE
ÎNREGISTRARE A OBIECTULUI DREPTULUI DE AUTOR
ŞI DREPTURILOR CONEXE

    29. Solicitantul sau reprezentantul acestuia este în drept să-şi retragă cererea în orice moment pînă la data înregistrării operei în Registrul de Stat.
    30. În cazul operei care nu poate fi valorificată de sine stătător sau al operei comune, în care există mai mulţi autori, cererea se retrage numai cu acordul în scris al fiecăruia dintre ei.
    31. Retragerea cererii are loc prin depunerea la AGEPI a cererii de retragere, în urma căreia se emite decizia de retragere a cererii de înregistrare.
    32. AGEPI este în drept să respingă înregistrarea operei prezentate de solicitant în următoarele cazuri:
    1) nu sînt îndeplinite cerinţele specificate în prezentul Regulament;
    2) opera nu constituie obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe;
    3) obiectul prezentat a fost deja înregistrat în Registrul de Stat;
    4) opera derivată prejudiciază drepturile autorului operei originale;
    5) opera prezentată constituie obiectul unui litigiu în instanţa de judecată şi nu există o hotărîre definitivă în această privinţă;
    6) denumirea operei contravine bunelor moravuri.
    33. Decizia motivată cu privire la respingerea înregistrării obiectului se expediază solicitantului, în termen de 30 de zile lucrătoare din data depunerii cererii.
    34. Decizia de respingere poate fi contestată de către solicitant în instanţa de judecată.
IV. ÎNREGISTRAREA OBIECTELOR ÎN REGISTRUL
DE STAT ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE
ÎNREGISTRARE

    35. În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile stabilite în prezentul Regulament, AGEPI, în termen de 30 de zile lucrătoare, înscrie datele cu privire la înregistrarea operei în Registrul de Stat şi eliberează solicitantului certificatul de înregistrare a obiectului.
    36. Registrul de Stat se ţine în mod manual, în limba de stat, şi include:
    1) numărul de ordine al înregistrării;
    2) numărul, data înregistrării cererii;
    3) seria şi numărul certificatului de înregistrare;
    4) denumirea obiectului;
    5) numele şi prenumele autorului(ilor), pseudonimul;
    6) titularul drepturilor patrimoniale;
    7) documentele anexate cererii în conformitate cu pct. 6 al prezentului Regulament.
    37. După înregistrarea obiectului în Registrul de Stat, cu condiţia achitării taxei stabilite, titularului i se eliberează certificatul de înregistrare care va include:
    1) seria, numărul şi data înregistrării în Registrul de Stat;
    2) denumirea obiectului;
    3) numele şi prenumele autorilor, titularului(ilor) de drepturi conexe;
    4) numele (denumirea) titularului drepturilor patrimoniale.
    38. Datele conţinute în Registrul de Stat au caracter public.
    39. AGEPI poate elibera, la cererea autorilor sau titularilor de drepturi, extrase din Registrul de Stat, precum şi copii ale materialelor identificatoare, cu achitarea taxei corespunzătoare.
    40. În cazul înregistrării unui obiect de către mai mulţi autori, la solicitarea lor şi cu achitarea plăţii corespunzătoare, se eliberează cîte un certificat de înregistrare pentru fiecare autor, cu indicarea în fiecare certificat a numelui tuturor autorilor.
    41. În caz de pierdere sau deteriorare a certificatului de înregistrare, la solicitarea titularului, se eliberează duplicatul certificatului.
    42. În cazul transmiterii drepturilor patrimoniale, la cererea de modificare a titularului drepturilor patrimoniale, AGEPI emite decizia de modificare a titularului de drepturi patrimoniale, în baza căreia în Registrul de Stat se înregistrează modificările respective şi se eliberează o adeverinţă care este parte componentă a certificatului de înregistrare eliberat anterior. Pentru efectuarea acestor proceduri, odată cu cererea de modificare la AGEPI se depune şi setul de documente care atestă transmiterea drepturilor patrimoniale (contracte, copii ale certificatelor de înregistrare a întreprinderii/copii ale actelor de identitate, temeiul transmiterii drepturilor).
V. TAXE
    43. În conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, procedurile realizate de către AGEPI sînt supuse taxelor, care se plătesc de către solicitant sau reprezentantul acestuia.
    44. În cazul retragerii cererii, taxa achitată pentru depunerea şi eliberarea certificatului nu se restituie solicitantului.
VI. RĂSPUNDEREA
    45. În cazul în care după înregistrare se constată că persoana care solicită înregistrarea obiectului în Registrul de Stat a prejudiciat dreptul de autor sau drepturile conexe ale altor persoane, ea poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală.
    46. După finalizarea procedurii de înregistrare a obiectului, cererea şi materialele anexate la cerere, inclusiv materialele identificatoare, se păstrează în arhiva AGEPI pe întreaga perioadă de protecţie a drepturilor patrimoniale, stabilită prin lege.
    47. AGEPI asigură secretul conţinutului obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, înregistrate în Registrul de Stat. Pentru deteriorarea, pierderea operelor sau a materialelor identificatoare, precum şi pentru divulgarea secretului care se conţine în aceste materiale, AGEPI poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.