*HGC331/2011 Versiunea originala
ID intern unic:  342311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 331
din  05.05.2011
cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini
Publicat : 13.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 78-81     art Nr : 381
    În temeiul articolelor 27 şi 28 ale Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini, conform anexei nr.1;
    Lista statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova, conform anexei nr.2.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va informa misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova despre autorizarea lor de a elibera vize de intrare în Republica Moldova în temeiul invitaţiilor eliberate de către autoritatea competentă pentru străini.
    3. Se stabileşte că invitaţiile eliberate anterior punerii în aplicare a prezentei hotărîri sînt valabile în limitele termenului indicat în ele.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 22 ianuarie 2004 „Pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea de invitaţii cetăţenilor străini şi apatrizilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art. 160).

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                                  Alexei Roibu

    Nr. 331. Chişinău, 5 mai 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.331
din 5 mai 2011

REGULAMENTUL
privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de eliberare a invitaţiilor pentru străini (în continuare – Regulament) stabileşte modul de eliberare a invitaţiilor de către autoritatea competentă pentru străini, forma, conţinutul şi elementele de siguranţă ale acesteia.
    2. Invitaţia este un document oficial pe care autoritatea competentă pentru străini o eliberează la cererea persoanei fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova sau demersul persoanei juridice şi care constituie una dintre condiţiile de obţinere a vizei Republicii Moldova de către cetăţenii statelor menţionate în anexa nr.2 la prezenta Hotărîre.
    3. Invitaţia este document de strictă evidenţă, unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi este valabil în limitele termenului indicat, înscrierile fiind lizibile şi fără corectări.
    4. Invitaţia se semnează de către conducătorul autorităţii competente pentru străini sau persoana responsabilă, desemnată prin ordinul acestuia şi se autentifică prin aplicarea ştampilei cu diametrul de 29 mm.
    5. Dreptul de a invita străini îl au persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit de lege şi persoanele fizice cu domiciliu permanent sau temporar în Republica Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani, au capacitate de exerciţiu deplină, cu excepţia străinilor sosiţi la studii sau la tratament.
Capitolul II
Depunerea cererii pentru eliberarea invitaţiei
    6. Cererea persoanei fizice sau demersul persoanei juridice de eliberare a invitaţiei străinului, întocmite în 3 exemplare, se depune pentru luarea deciziei de către autoritatea competentă pentru străini.
    Modelul cererii şi demersului sînt aprobate prin ordinul conducătorului autorităţii competente pentru străini.
    Solicitarea invitaţiei în numele persoanei juridice poate fi efectuată şi de către un angajat împuternicit de administrator prin procură.
    7. În scopul obţinerii invitaţiei persoana fizică depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) cererea de forma stabilită, semnată de solicitant;
    2) copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului al cărui termen de valabilitate nu este mai puţin de şase luni;
    3) copia buletinului de identitate valabil al persoanei care invită;
    4) alte documente ce justifică scopul invitării.
    8. În scopul obţinerii invitaţiei persoana juridică depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) demersul de forma stabilită, semnat de administrator cu aplicarea ştampilei;
    2) copia certificatului de înregistrare;
    3) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept;
    4) copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului al cărui termen de valabilitate nu este mai puţin de şase luni;
    5) copia avizului favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru invitarea străinilor în Republica Moldova cu scopul de angajare în cîmpul muncii, după caz;
    6) copia confirmării dreptului de admitere la studii (eliberată de Ministerul Educaţiei), după caz;
    7) voucher turistic, programul turistic, după caz;
    8) procură, în cazul depunerii demersului de către un angajat împuternicit de către administrator, la care se anexează copia buletinului de identitate valabil al acestuia;
    9) alte documente ce justifică scopul invitării.
    9. În cerere se indică datele persoanei care invită: numele, prenumele şi patronimicul, cetăţenia, data şi locul naşterii, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (INDP), datele actului de identitate: tipul, seria, numărul, data eliberării şi termenul de valabilitate, domiciliul, numărul de telefon, fax, adresa electronică.
    10. În demers se indică datele persoanei juridice: tipul şi denumirea completă ale organizaţiei, întreprinderii sau instituţiei, numele, prenumele şi patronimicul conducătorului, numărul de înregistrare, numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO), adresa juridică, adresa oficiului (cu indicarea numerelor de telefon şi/sau fax, adresa electronică).
    11. Cererea şi demersul vor conţine date despre persoana care este invitată: numele, prenumele şi patronimicul, cetăţenia, data şi locul naşterii, sexul, reşedinţa, datele despre documentul de trecere a frontierei de stat a străinului: tipul, seria, numărul, data eliberării şi termenul de valabilitate, datele despre copiii minori care însoţesc persoana invitată, scopul călătoriei, tipul vizei, locul perfectării vizei, durata sejurului, date despre şederile anterioare.
    12. Cererea sau demersul se completează la calculator sau de mînă.
    13. La depunerea cererii sau demersului persoana care invită va fi informată despre regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi despre angajamentul de a suporta cheltuielile legate de şedere şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat.
Capitolul III
Examinarea cererii
    14. Funcţionarul autorităţii competente pentru străini recepţionează cererea, verifică plenitudinea şi corectitudinea actelor prezentate, introduce datele în Subsistemul informaţional al autorităţii competente pentru străini, verifică datele persoanei invitate pe evidenţele autorităţii, precum şi ale altor autorităţi în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea străinului în Republica Moldova.
    15. Cererile de eliberare a invitaţiilor se soluţionează în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau a demersului, iar în cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al invitatului, de starea gravă a sănătăţii unei rude apropiate sau de decesul acesteia − în termen de pînă la 3 zile lucrătoare.
    La cererea solicitantului, cererea sau demersul pot fi soluţionate în termen de trei, cinci sau zece zile lucrătoare.
    16. Demersurile depuse de către autorităţile publice centrale se soluţionează în termen de pînă la 3 zile lucrătoare.
    17. După efectuarea verificărilor, autoritatea competentă pentru străini emite una din următoarele decizii:
    1) de a elibera invitaţia,
    2) de a refuza eliberarea invitaţiei.
    18. Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind refuzul eliberării invitaţiei în cazul în care străinul:
    1) nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
    2) nu prezintă documente care justifică scopul intrării şi nu fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
    3) este inclus în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
    4) prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
    5) organizaţiile internaţionale ale căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că acesta finanţează, pregăteşte, sprijină în orice mod sau comite acte de terorism;
    6) există indicii că face parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
    7) există indicii să se presupună că a săvîrşit sau că a participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    8) a prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
    9) a încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
    10) a săvîrşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi are antecedente penale nestinse;
    11) a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori este implicat în traficul de fiinţe umane;
    12) a încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.
    19. Decizia privind refuzul eliberării invitaţiei se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
Capitolul IV
Perfectarea şi eliberarea invitaţiei
    20. Invitaţia se perfectează în limba de stat într-un singur exemplar şi se eliberează solicitantului sau reprezentantului contra semnătură pe verso-ul cererii sau demersului, pentru a fi transmisă străinului invitat.
    21. Pentru eliberarea invitaţiei, persoana care invită achită taxă de stat în conformitate cu Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 şi, după caz, tarife pentru serviciile de urgentare, stipulate în Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi tarifele la acestea, aprobat de Guvern.
    22. Invitaţia este valabilă 90 de zile de la data perfectării.
Capitolul V
Forma şi conţinutul invitaţiei
    23. Formularul invitaţiei se execută pe hîrtie de format A4, fon de nuanţă galbenă, cu semne de protecţie şi număr de strictă evidenţă. În partea de sus a invitaţiei este aplicată Stema de Stat.
    24. În invitaţie se indică: denumirea autorităţii competente pentru străini, seria, numărul, data eliberării, termenul de valabilitate, numele, prenumele şi patronimicul persoanei invitate, cetăţenia, data naşterii, sexul, datele documentului de trecere a frontierei de stat şi termenul de valabilitate al acestuia, scopul călătoriei, datele personale despre copiii minori, tipul vizei, locul perfectării vizei, intrarea în Republica Moldova şi punctul de trecere a frontierei, durata sejurului, datele despre persoana care invită.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.331
din  5 mai  2011
LISTA
statelor ai căror cetăţeni necesită invitaţii pentru perfectarea
vizei de intrare în Republica Moldova

    1. Republica Africa de   Sud
    2. Statul Islamic Afganistan
    3. Republica Algeriană Democratică şi Populară
    4. Republica Angola
    5. Antigua şi Barbuda
    6. Regatul Arabia Saudită
    7. Statul Bahrain
    8. Republica Populară Bangladesh
    9. Barbados
    10. Belize
    11. Republica Benin
    12. Regatul Bhutan
    13. Republica Botswana
    14. Burkina Faso
    15. Birmania/Myanmar
    16. Republica Burundi
    17. Regatul Cambodgia
    18. Republica Camerun
    19. Republica Capul Verde
    20. Republica Centrafricană
    21. Republica Ciad
    22. Republica Populară Chineză
    23. Republica Columbia
    24. Republica Federală Islamică a Comorilor
    25. Republica Congo
    26. Republica Democrată Congo
    27. Coasta de Fildeş
    28. Republica Populară Democratică Coreeană (Coreea de Nord)
    29. Republica Costa Rica
    30. Republica Cuba
    31. Republica Djibouti
    32. Uniunea Dominica
    33. Republica Dominicană
    34. Republica Arabă Egipt
    35. Emiratele Arabe Unite
    36. Eritreea
    37. Etiopia
    38. Republica Fiji
    39. Republica Filipine
    40. Republica Gaboneză
    41. Republica Gambia
    42. Republica Ghana
    43. Grenada
    44. Republica Guineea
    45. Republica Guineea-Bissau
    46. Republica Guineea Ecuatorială
    47. Republica Guyana
    48. Republica Haiti
    49. Republica India
    50. Republica Indonezia
    51. Regatul Haşemit al Iordaniei
    52. Republica Insulelor Marshall
    53. Insulele Solomon
    54. Republica  Islamică Iran
    55. Republica Irak
    56. Jamaica
    57. Republica Kenya
    58. Republica Kiribati
    59. Statul Kuwait
    60. Republica Democratică Laos
    61. Regatul Lesotho
    62. Republica Libaneză
    63. Republica Liberia
    64. Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă
    65. Republica Madagascar
    66. Republica Malawi
    67. Republica Maldive
    68. Republica Mali
    69. Republica Islamică Mauritania
    70. Republica Mauritius
    71. Statele Federale ale Microneziei
    72. Mongolia
    73. Regatul Maroc
    74. Republica Mozambic
    75. Republica Namibia
    76. Republica Nauru
    77. Republica Federală Democratică Nepal
    78. Republica Niger
    79. Republica Federală a Nigeriei
    80. Sultanatul Oman
    81. Republica Islamică Pakistan
    82. Republica Palau
    83. Republica Panama
    84. Papua Noua Guinee
    85. Statul Qatar
    86. Republica Rwanda
    87. Statul Independent Samoa
    88. Republica Democratică São Tome şi Principe
    89. Republica Senegal
    90. Republica Seychelles
    91. Sfîntul Kristofor şi Nevis
    92. Sfînta Lucia
    93. Sfîntul Vincenţiu şi Grenadine
    94. Republica Sierra Leone
    95. Republica Democratică Somalia
    96. Republica Democratică Socialistă Sri Lanka
    97. Republica Sudan
    98. Republica Surinam
    99. Regatul Swaziland
    100. Republica Arabă Siriană
    101. Republica Unită Tanzania
    102. Republica Democratică Timorul de Est/Timorul Oriental
    103. Regatul Thailanda
    104. Republica Togo
    105. Regatul Tonga
    106. Republica Trinidad-Tobago
    107. Republica Tunisiană
    108. Turkmenistan
    109. Tuvalu
    110. Republica Uganda
    111. Republica Vanuatu
    112. Republica Socialistă Vietnam
    113. Republica Yemen
    114. Republica Zambia
    115. Republica Zimbabwe