LPC37/2012
ID intern unic:  342591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 37
din  07.03.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 30.03.2012 în Monitorul Oficial Nr. 60-62     art Nr : 195
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Capitolul 8 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 58, art. 641), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. II. – La articolul 103 alineatul (1) punctul 6) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „notari,” se introduc cuvintele „de către executori judecătoreşti,”.
    Art. III. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (3), după cuvintele „instanţele judecătoreşti,” se introduc cuvintele „executorii judecătoreşti,”;
    la alineatul (4), după cuvîntul „penală” se introduc cuvintele „şi executorului judecătoresc”.
    2. La articolul 26 alineatul (5), cuvintele „sau instanţele de judecată” se substituie cu cuvintele „ , instanţele de judecată sau executorii judecătoreşti”.
    3. La articolul 28 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitaţie, întocmite de executorul judecătoresc şi confirmate de către instanţa de judecată, sau procesele-verbale de transmitere silită a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite de către executorul judecătoresc;”.
    4. La articolul 371 alineatul (1), după cuvîntul „vînzare” se introduce cuvîntul „/transmitere”, iar după cuvintele „hotărîrii judecătoreşti” se introduc cuvintele „ori actului executorului judecătoresc”.
    Art. IV. – La articolul 10 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 38–39, art. 280), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează după cum urmează:
    în partea introductivă, după cuvintele „notarii publici” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”;
    la litera a), după cuvintele „al notarilor publici” se introduc cuvintele „ , al executorilor judecătoreşti”, iar după cuvintele „de notar” se introduc cuvintele „ , de executor judecătoresc”.
    Art. V. – Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după cuvîntul „notarilor” se introduc cuvintele  „ , executorilor judecătoreşti”.
    2. La articolul 3 noţiunea „angajator”, după cuvintele „notar public” se introduc cuvintele „ , executor judecătoresc”.
    3. La articolul 24, după cuvintele „notarii publici” se introduc cuvintele  „ , executorii judecătoreşti”, iar după cuvintele „de notar” se introduc cuvintele „ , de executor judecătoresc”.
    4. Anexa nr. 1:
    la punctul 2 litera f), după cuvintele „notari publici” se introduc cuvintele „ , executori judecătoreşti”;
    la punctul 3, după cuvintele „notarii publici” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”.
    5. La anexa nr. 2 punctul 2, după cuvintele „Notarii publici” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”.
    Art. VI. – La articolul 270 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare,     alineatul (1) se completează după cum urmează:
    punctul 1) se completează cu litera е1) cu următorul cuprins:
    „е1) executori judecătoreşti;”
    la punctul 2), după cuvîntul „judecătorilor” se introduc cuvintele „ , executorilor judecătoreşti”.
    Art. VII. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 51:
    în titlu şi la alineatul (1), cuvintele „şi executorului judecătoresc” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „sau executorului judecătoresc” se exclud.
    2. La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „şi executorul judecătoresc” se exclud.
    3. La articolul 127 alineatul (2), după cuvintele „se efectuează de” se introduc cuvintele „executorii judecătoreşti, de”.
    4. La articolul 1272 alineatul (1), cuvintele „contul special al oficiului de executare” se substituie cu cuvintele „contul curent special al executorului judecătoresc”.
    5. La articolul 128 alineatul (1), după cuvintele „după caz,” se introduc cuvintele „la executorul judecătoresc ori”.
    6. Articolul 129 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Documentele executorii eliberate de instanţa de judecată prin care s-a dispus asigurarea probelor se pun în executare prin intermediul executorului judecătoresc.”
    7. La articolul 133 litera b), după cuvîntul „avocaţii,” se introduc cuvintele „executorii judecătoreşti,”.
    8. La articolul 247 alineatul (3), cuvintele „sau organul împuternicit cu executarea ei” se substituie cu textul „ , în baza procesului-verbal de constatare întocmit de executorul judecătoresc,”.
    9. La articolul 251 alineatul (1), cuvintele „organului de executare a hotărîrii” se substituie cu cuvintele „executorului judecătoresc”.
    10. La articolul 252 alineatul (1), cuvintele „organului de executare a hotărîrii” se substituie cu cuvintele „executorului judecătoresc”.
    11. La articolul 3184 alineatul (5), textul „oficiului de executare în condiţiile legislaţiei cu privire la executarea hotărîrilor cu caracter civil” se substituie cu textul „executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul agresorului”.
    12. Articolul 345:
    la litera f), cuvintele „organul de executare a actelor judecătoreşti” se substituie cu cuvintele „executorul judecătoresc”;
    articolul se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
    „m) rezultă din prevederile  art. 99 alin. (4) din Codul de executare.”
    13. La articolul 353 alineatul (3), cifrele „156” se substituie cu cifrele „159”.
    14. Articolul 354:
    la alineatul (2), cuvintele „organului de executare a actelor judecătoreşti” se substituie cu cuvintele „executorului judecătoresc desemnat de creditor”;
    la alineatul (3), cuvintele „organului de executare a actelor judecătoreşti” se substituie cu textul „executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului”.
    15. Articolul 435:
    la alineatul (3), textul „mărimea valorii acţiunii admise prin hotărîrea contestată” se substituie cu textul „cuantumul stabilit la art. 81 din Codul de executare”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Cauţiunea se depune pe contul executorului judecătoresc în conformitate cu prevederile art. 80 din Codul de executare. Confirmarea eliberată de executorul judecătoresc recurentului urmează să fie anexată la cererea de suspendare a executării hotărîrii atacate cu  recurs.”
    16. Articolul 438:
    la alineatul (21), textul „ , suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (23) cu următorul cuprins:
    „(23) În cazul în care se solicită suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs, cererea de recurs nu se restituie, completul din trei judecători urmînd să se pronunţe asupra demersului înaintat, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, în cel mult 10 zile de la depunerea cererii însoţite de confirmarea eliberată de executorul judecătoresc privind depunerea cauţiunii. Încheierea de suspendare se transmite  imediat recurentului.”
    17. La articolul 470 alineatul (7), textul „instanţei de la locul de executare a hotărîrii judecătoreşti străine.” se substituie cu textul „executorului judecătoresc desemnat de creditor. În cazul în care executorul judecătoresc nu a fost desemnat, se aplică prevederile art. 15 şi 30 din Codul de executare.”
    Art. VIII. – Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2004, nr. 233–236, art. 999), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 litera c), după cuvintele „instanţa de judecată” se introduc cuvintele „ , executorii judecătoreşti”.
    2. La articolul 22 alineatul (4), cuvîntul „vînzării” se substituie cu cuvîntul „urmăririi”.
    Art. IX. – Anexa nr. 5 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Compartimentul „Departamentul de executare” va avea următorul cuprins:
„Organele de probaţiune ale Departamentului
instituţiilor penitenciare
Funcţia
Grila de salarii, lei
Oficiul central de
probaţiune
Birourile de
probaţiune
Şef
1500–2250

Şef birou:   
în municipii   
în raioane
1400–2100
1300–1950

Şef secţie
1300–1950
1100–1650
Şef serviciu (sector)
1200–1800
1000–1500
Consultant
1000–1500

Consilier de probaţiune principal;
specialist principal

900–1400
850–1300

Consilier de probaţiune superior;
specialist coordonator

850–1300
800–1200

Consilier de probaţiune;
specialist

800–1200
750–1100”

    2. La punctul 1 din note, cuvintele „Executorii judecătoreşti, consilierii” se substituie cu cuvîntul „Consilierii”.
    Art. X. – Legea nr. 204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126–130, art. 603), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    Art. XI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 319 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 319. Neexecutarea obligaţiilor prevăzute
                            de Codul de executare
    (1) Acţiunile (inacţiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu îndeplinesc cerinţele executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea documentului executoriu
    se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
    (2) Neîndeplinirea obligaţiei de către părţile procedurii de executare de a comunica executorului judecătoresc schimbarea domiciliului sau a sediului, precum şi necomunicarea în termenele prevăzute de Codul de executare a informaţiilor solicitate de executorul judecătoresc în virtutea atribuţiilor sale
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
    (3) Efectuarea actelor de executare silită  de către altă persoană decît executorul judecătoresc
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale.”
    2. Articolul 421 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 421. Executorul judecătoresc
    (1) Contravenţiile menţionate la art. 318 şi 319 se constată de executorul judecătoresc.
    (2) Executorul judecătoresc este în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care îşi are sediul biroul său.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 37. Chişinău, 7 martie 2012.