LPM215/2012
ID intern unic:  342894
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 215
din  04.11.2011
cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
Publicat : 20.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 76-80     art Nr : 243     Data intrarii in vigoare : 01.07.2012
    MODIFICAT
   
LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege transpune Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 105 din 13 aprilie 2006, şi creează cadrul necesar de aplicare a Directivei 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligaţia operatorilor de transport de a comunica datele privind pasagerii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 261 din 6 august 2004.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul
    (1) Prezenta lege reglementează raporturile juridice, organizaţionale, administrative şi de altă natură, apărute în procesul de stabilire, întreţinere şi asigurare a regimurilor frontierei de stat.
    (2) Scopul prezentei legi este de a determina sistemul de control al frontierei de stat, regimurile frontierei de stat, zonei de frontieră şi ale punctelor de trecere pentru a asigura securitatea frontierei de stat pe uscat, pe apă şi în spaţiul aerian.
    (3) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra cetăţenilor Republicii Moldova, străinilor şi asupra persoanelor juridice.
    Articolul 2. Frontiera de stat a Republicii Moldova
    (1) Frontiera de stat a Republicii Moldova reprezintă linia naturală sau convenţională care marchează limitele externe ale teritoriului asupra căruia Republica Moldova îşi exercită suveranitatea exclusivă pe uscat, pe sectoarele acvatice, subterane, aeriene şi care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera de stat nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul. Pe fluvii şi pe celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine, respectîndu-se principiul dreptului internaţional, conform căruia frontiera de stat trece pe mijlocul şenalului navigabil principal, iar pe apele curgătoare nenavigabile, pe la mijlocul pînzei de арă.
    (2) Frontiera de stat se stabileşte şi se modifică prin lege organică, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, respectîndu-se principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
    Articolul 3. Noţiuni generale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni utilizate semnifică:
    act de călătorie – orice tip de document ce acordă dreptul pentru trecerea frontierei de stat persoanelor şi mijloacelor de transport, prevăzut de actele legislative în vigoare, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    apă de frontieră – porţiunea  de apă curgătoare sau stătătoare pe care trece linia frontierei de stat;
    consemn la frontieră – date introduse în Sistemul informațional integrat al Poliţiei de Frontieră cu privire la persoanele, mijloacele de transport şi documentele care se află în una din situaţiile prevăzute de lege şi care urmează să fie verificate în timpul efectuării controlului la trecerea frontierei de stat în vederea întreprinderii măsurilor ce se impun;
    [Art.3 noțiunea în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    control al frontierei – activitate desfăşurată la frontiera de stat, în conformitate şi în scopurile prezentei legi, ca răspuns, în exclusivitate, la o intenţie de a trece sau la un act de trecere a frontierei de stat şi care constă în supravegherea frontierei şi controlul trecerii frontierei;
    control în prima linie – control minim şi amănunţit al persoanelor, obiectelor pe care le deţin, precum și al mijloacelor de transport, efectuat la trecerea frontierei de stat;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    control în linia a doua – control suplimentar al persoanelor (inclusiv corporal), al documentelor, obiectelor pe care le deţin, precum şi al mijloacelor de transport, ce poate fi efectuat într-un loc special, separat de locul efectuării controlului în prima linie, conform actelor normative în vigoare;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    control la trecerea frontierei – control efectuat la punctele de trecere a frontierei de stat pentru a garanta că persoanele, inclusiv mijloacele lor de transport şi obiectele pe care le deţin, pot fi autorizate să intre pe sau să părăsească teritoriul Republicii Moldova;
    criminalitate transfrontalieră – activitate infracțională desfășurată de o persoană sau de mai multe persoane pe teritoriul a cel puțin două state, prin care se aduce un prejudiciu valorilor sociale apărate de normele juridice;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    culoar de frontieră – fîşie de teren situată de o parte şi de alta a frontierei de stat, stabilită în baza tratatelor încheiate de Republica Moldova cu statele vecine în scopul de marcare a frontierei de stat cu semne de frontieră;
    demarcare a frontierei de stat – desemnare, în conformitate cu materialele de delimitare, a liniei frontierei de stat în teren cu semne de frontieră stabilite;
    fîşie de protecţie a frontierei de stat – fîşie de teren, începînd de la linia frontierei de stat în interior, pentru întreţinerea în bune condiţii a frontierei de stat, de protejare a semnelor de frontieră şi de asigurare a controlului accesului în apropierea frontierei de stat;
    întreţinere a frontierei de stat – activitate de creare a condiţiilor necesare pentru menţinerea regimurilor frontierei de stat;
    mic trafic la frontieră – trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova şi a statelor vecine de către rezidenţi în zona de frontieră a unui stat care intenţionează să rămînă în zona de frontieră a celuilalt stat pe o perioadă de timp determinată, în conformitate cu acordurile bilaterale încheiate în acest sens;
    navigaţie – activitate legată de utilizarea navelor pe căile navigabile pentru transportarea încărcăturilor, pasagerilor şi bagajelor lor, a corespondenţei poştale, pentru remorcarea navelor şi a altor mijloace plutitoare, pentru efectuarea explorării, cercetării şi extragerii minereurilor, executarea lucrărilor de amenajare a şenalului, lucrărilor hidrotehnice, tehnice subacvatice şi a altor lucrări de acest gen, pentru efectuarea pilotajului şi a pilotajului prin gheţuri, a lucrărilor de salvare, pentru realizarea măsurilor de protecţie a obiectivelor acvatice, protejarea împotriva poluării şi inundaţiilor, pentru ranfluarea bunurilor scufundate, efectuarea cercetărilor ştiinţifice, a activităţilor de studiu, sportive, de agrement etc.;
    navigaţie de agrement – folosirea ambarcaţiunilor şi a altor mijloace plutitoare pe apele de frontieră pentru practicarea sportului sau în scopuri turistice;
    pază a frontierei de stat – parte integrantă a sistemului de stat de asigurare a securităţii Republicii Moldova, una din formele de apărare naţională;
    punct de trecere – orice loc organizat şi autorizat de Guvernul Republicii Moldova pentru trecerea frontierei de stat;
    regim al frontierei de stat – totalitate a regulilor de întreţinere şi trecere a frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, de trecere peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri în limitele fîşiei de protecţie a acesteia, precum şi de soluţionare a incidentelor la frontieră;
    regim al punctelor de trecere – reguli de intrare, şedere şi ieşire de către persoane şi/sau de mijloace de transport, precum şi reguli de desfăşurare a activităţilor economice şi de altă natură în punctele de trecere;
    regim al zonei de frontieră – reguli de intrare, şedere şi ieşire  a persoanelor şi a mijloacelor de transport, de evidenţă, întreţinere şi utilizare a mijloacelor plutitoare, de vînătoare, pescuit, păşunat şi agrement, de desfăşurare a activităţilor economice şi de altă natură în zona de frontieră şi în spaţiul acvatic de frontieră;
    securitate frontalieră – nivel de protecţie a intereselor individului, societăţii şi statului în zona de frontieră a Republicii Moldova;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    semn de frontieră – construcţie genistică pentru marcarea frontierei de stat în teren;
    spaţiu acvatic de frontieră – ansamblu total al apelor interne de frontieră şi al apelor de frontieră;
    supraveghere a frontierei – supraveghere a frontierei de stat între punctele de trecere şi supraveghere a punctelor de trecere în afara orelor fixe de program pentru a preveni evitarea controalelor de trecere a frontierei;
    tablou situaţional – interfaţă grafică destinată prezentării, în regim real de timp, a datelor şi a informaţiilor primite de la diferite autorităţi, senzori, platforme şi alte surse, care sînt distribuite altor autorităţi prin intermediul canalelor de comunicaţii şi informare în scopul conştientizării situaţiei şi sprijinirii capacităţii de reacţie de-a lungul frontierei şi în zona prefrontalieră;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    zonă de frontieră – teritoriu cu lăţimea de 10 km de la frontiera de stat către interior, de-a lungul frontierei pe uscat şi pe apele de frontieră;
    [Art.3 noțiunea în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
   
zonă prefrontalieră – regiune geografică situată în afara frontierei de stat a Republicii Moldova.
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    Articolul 4. Principiile controlului frontierei
    Republica Moldova, la organizarea controlului frontierei, se călăuzeşte de următoarele principii:
    a) asigurarea securităţii naţionale şi internaţionale;
    b) colaborarea multilaterală reciproc avantajoasă cu statele străine;
    c) respectul reciproc al suveranităţii, integrităţii teritoriale a statelor şi indestructibilităţii frontierelor de stat;
    d) inviolabilitatea frontierei de stat;
    e) soluţionarea amiabilă a incidentelor la frontieră;
    f) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Capitolul II
TRASAREA ŞI MARCAREA FRONTIEREI DE STAT
    Articolul 5. Trasarea şi marcarea frontierei de stat
    (1) Frontiera de stat se stabileşte în tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine în baza totalurilor activităţii comisiei mixte de demarcare a frontierei de stat şi se marchează în teren cu semne de frontieră clar vizibile. Tratatul privind trasarea şi marcarea frontierei de stat în teren se ratifică de către Parlament.
    (2) Frontiera de stat se trasează:
    a) pe uscat – pe liniile distinctive de  relief;
    b) pe sectoarele acvatice – pe linie dreaptă, frîntă sau curbă, de la un semn de frontieră la altul, precum urmează:
    - pe sectoarele navigabile – pe mijlocul rîului ori pe mijlocul braţului său, pe mijlocul şenalului navigabil principal sau pe talvegul rîului;
    - pe sectoarele nenavigabile – de regulă, pe axa care uneşte punctele de ieşire a frontierei de stat la malurile bazinului de apă sau pe mijlocul pînzei de apă a bazinului.
    (3) Frontiera de stat care trece pe apele de frontieră nu se modifică nici la schimbarea conturului malurilor lor sau a nivelului apei, nici la devierea albiei acestora într-o parte ori alta, dacă Republica Moldova şi statele vecine nu vor conveni altfel.
    (4) Pe podurile, construcţiile hidrotehnice care trec peste apele de  frontieră, frontiera de stat se trasează prin mijlocul acestor construcţii sau pe axa lor tehnologică, indiferent de trecerea frontierei de stat pe apă.
    Articolul 6. Semnele de frontieră şi fîşia de protecţie
                       a frontierei
    (1) Forma, dimensiunile, coloritul semnelor de frontieră şi modul de instalare a acestora se stabilesc de către Guvern în baza documentelor de demarcare.
    (2) Pentru stabilirea semnelor de frontieră se instituie culoarul de frontieră. Terenurile culoarului de frontieră fac parte din domeniul public al statului. Culoarul de frontieră şi lăţimea acestuia se convin prin tratate încheiate de către Republica Moldova cu statele vecine.
    (3) Fîşia de protecţie a frontierei de stat se stabileşte de la frontiera de stat în interior şi are o lăţime de 15 metri. În apele de frontieră sau în locurile din imediata apropiere a acestora, în zonele forestiere, precum şi acolo unde terenurile sînt mlăştinoase sau supuse erodărilor şi alunecărilor de teren, fîşia de protecţie a frontierei de stat poate fi stabilită de o lăţime mai mare. Fîşia de protecţie a frontierei de stat este proprietate a statului şi se acordă în folosinţă Poliţiei de Frontieră, pe un termen nelimitat, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Fîşia de protecţie a frontierei de stat se determină şi se marchează de către Poliţia de Frontieră. Pe fîşia de protecţie a frontierei de stat, Poliţia de Frontieră are dreptul să instaleze mijloace tehnice de supraveghere a frontierei.
Capitolul III
SISTEMUL DE CONTROL AL FRONTIEREI
    Articolul 7. Noţiunea sistemului de control
                        al frontierei
    (1) Sistemul de control al frontierei reprezintă totalitatea activităţilor de coordonare şi efectuare a supravegherii frontierei, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, şi a controlului trecerii frontierei, a activităţilor de schimb de informaţii, de cooperare în domeniul combaterii criminalităţii organizate transfrontaliere, de analiză şi constatare a ameninţărilor şi riscurilor. Sistemul de control al frontierei asigură menţinerea ordinii la frontiera de stat, în zona de frontieră şi la punctele de trecere pentru a efectua controlul persoanelor, mijloacelor de transport, al mărfurilor şi al altor bunuri, precum şi pentru a asigura securitatea frontalieră, inviolabilitatea frontierei de stat şi a infrastructurii acesteia.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (2) Controlul frontierei pe uscat şi pe apele de frontieră este efectuat de către Poliţia de Frontieră. În limitele stabilite de prevederile prezentei legi şi de alte acte legislative relevante, controlul frontierei poate fi efectuat în comun cu Serviciul Vamal.
    (3) Regulile suplimentare privind controlul frontierei se stabilesc de Guvern în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative. Regulile specifice privind controlul frontierei se stabilesc de Poliţia de Frontieră.
    (4) La executarea atribuţiilor de control al frontierei, în caz de necesitate, poliţiştii de frontieră au dreptul să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma de foc din dotare în conformitate cu actele normative în vigoare.
    (5) În scop de menţinere a securităţii statului şi a ordinii publice, poliţistul de frontieră poate transmite organelor securităţii statului sau organelor de drept datele cu caracter personal referitoare la pasageri şi altă informaţie pentru prelucrarea acesteia în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (6) Poliţia de Frontieră poate colecta date cu privire la persoanele şi mijloacele de transport supuse controlului la trecerea frontierei, care urmează a fi stocate direct în sistemele de evidenţă şi păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare. În acest scop pot fi folosite dispozitive tehnice şi alte date decît cele înregistrate.
    Articolul 8. Supravegherea frontierei
    (1) Supravegherea frontierei presupune monitorizarea prin mijloace statice sau dinamice a frontierei de stat pe segmentele dintre punctele de trecere în scop de prevenire, depistare, constatare şi cercetare a acţiunilor ilegale la frontiera de stat, precum şi de combatere a criminalităţii transfrontaliere, şi constă dintr-un complex de acţiuni operative şi de serviciu (pază, urmărire, observaţie şi control), coordonate şi planificate în timp, spaţiu şi conform scopului, care pot fi executate cu folosirea dispozitivelor electronice moderne şi a cîinilor de serviciu.
    (2) În scop de realizare a supravegherii frontierei sînt folosite unităţile fixe şi mobile, care îşi îndeplinesc atribuţiile prin patrulare sau prin prezenţa în locuri cu risc sporit. Efectivul şi metodele de activitate sînt adaptate riscurilor şi ameninţărilor existente sau previzibile.
    (3) Supravegherea frontierei este efectuată de o manieră care să prevină şi să descurajeze activitatea ilegală la frontiera de stat şi sustragerea de la control la punctele de trecere.
    (4) În baza tratatelor internaţionale poate fi autorizată patrularea în comun a frontierei de stat de către subdiviziunile naţionale de control al frontierei şi de cele ale statelor vecine.
    Articolul 9. Controlul la trecerea frontierei
    (1) Controlul la trecerea frontierei reprezintă un complex de măsuri efectuate de către Poliţia de Frontieră – pentru a autoriza trecerea frontierei de stat de persoane şi mijloace de transport, de către Serviciul Vamal – pentru a autoriza trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri şi de către alte organe de control stabilite de lege.
    (2) În scop de combatere a migraţiei ilegale, criminalităţii organizate, contrabandei, terorismului internaţional şi a altor infracţiuni,  poliţiştii de frontieră au dreptul să efectueze controlul mărfurilor şi al altor bunuri. Excepţie fac punctele de trecere unde aceste activităţi se efectuează de către organele vamale, în limitele competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.
    (3) În timpul desfăşurării controlului la trecerea frontierei se pot utiliza mijloace tehnice şi dispozitive necesare. De asemenea, la punctele de trecere, în zona de frontieră şi în alte sectoare de-a lungul frontierei de stat se pot instala aparate de înregistrare audio, video, fotografice şi alte mijloace de înregistrare. Informaţia obţinută cu ajutorul dispozitivelor tehnice şi electronice poate fi folosită numai în scop de serviciu.
    Articolul 10. Paza frontierei de stat
    (1) În caz de agresiune armată împotriva Republicii Moldova, Forţele Armate efectuează paza frontierei de stat în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la apărarea naţională.
    (2) Paza frontierei de stat în spaţiul aerian se efectuează de către Forţele Aeriene ale Armatei Naţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi constă în supravegherea spaţiului aerian, pe timp de pace şi în situaţii de criză, în scop de depistare a încălcărilor frontierei de stat în spaţiul aerian şi de reprimare a acestora. Colaborarea Poliţiei de Frontieră cu Forţele Aeriene ale Armatei Naţionale cuprinde schimbul reciproc de informaţii privind zborurile tuturor aeronavelor (aparatelor de zbor) la altitudini joase, precum şi zborurile planificate în zona de frontieră.
    (3) Efectuînd paza frontierei de stat, Forţele Aeriene ale Armatei Naţionale aplică, în modul stabilit de lege, armele şi tehnica de luptă asupra aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova.
Capitolul IV
REGIMUL FRONTIEREI DE STAT
Secţiunea 1
Regimul frontierei de stat, întreţinerea
frontierei de stat
    Articolul 11. Dispoziţii generale
    (1) Regimul frontierei de stat este format dintr-un ansamblu de reguli şi măsuri prevăzute de prezenta lege şi stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi din norme şi principii de drept internaţional referitoare la:
    a) întreţinerea frontierei de stat;
    b) trecerea peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, a mărfurilor şi a altor bunuri; decolarea şi aterizarea navelor aeriene; intrarea, aflarea şi ieşirea navelor şi a altor mijloace plutitoare în spaţiul acvatic de frontieră;
    [Art.11 al.(1), lit.b) modificată prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    c) desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură la frontiera de stat;
    d) soluţionarea incidentelor legate de încălcarea regimului frontierei de stat.
    (2) În porturile deschise traficului internaţional, suprafaţa acestora cu platforme, imobile şi instalaţii aferente reprezintă zona supusă regimului frontierei de stat.
    [Art.11 al.(2) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
   
(21) În aeroporturile deschise traficului internaţional, suprafaţa acestora cu platforme, imobile şi instalaţii aferente reprezintă zona supusă regimului punctului de trecere.
    [Art.11 al.(21) introdus prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (3) Regulile de construcţie, exploatare şi reparaţie a căilor de comunicaţie, inclusiv a celor electronice, a construcţiilor hidrotehnice, care traversează frontiera de stat pe uscat sau pe apele de frontieră se stabilesc de Guvern, respectîndu-se tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine.
    (4) Regimul frontierei de stat poate restricţiona activităţile care împiedică supravegherea frontierei sau tulbură ordinea şi securitatea la frontiera de stat, cum ar fi utilizarea armelor de foc şi a substanţelor explozibile, lucrările în imediata apropiere a frontierei de stat, vînătoarea şi pescuitul, păşunatul vitelor, iluminarea şi focul deschis. Drepturile, obligaţiile şi restricţiile regimului frontierei de stat neprevăzute de prezenta lege sau de tratatele internaţionale se stabilesc de Guvern.
    (5) Nu constituie încălcări ale regimului frontierei de stat trecerea forţată a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport pe uscat, intrarea neintenţionată în apele de frontieră a navelor şi a altor mijloace plutitoare, zborul forţat în spaţiul aerian al Republicii Moldova al aeronavelor şi al altor aparate de zbor, efectuate în următoarele cazuri de forţă majoră: accident, avarie, calamitate naturală, navigaţie în condiţii de gheaţă, necesitate de transportare a persoanelor salvate, acordarea de ajutor medical de urgenţă unor membri ai echipajului sau pasagerilor, precum şi în alte cazuri de forţă majoră.
    (6) În cazul apariţiei pericolului de răspîndire a unor boli infecţioase deosebit de periculoase pe teritoriul Republicii Moldova sau pe teritoriul altui stat, a altui eveniment care poate pune în pericol viaţa sau sănătatea populaţiei, prin decizia conducătorilor Poliţiei de Frontieră, ai Serviciului Vamal, precum şi ai altor organe de control stabilite de lege, după caz – a administraţiei porturilor şi aeroporturilor, traficul peste frontiera de stat poate fi limitat temporar sau suspendat. Autorităţile menţionate pot institui regim de carantină pentru persoane, animale, material semincer şi săditor, precum şi pentru alte produse. Autorităţile menţionate informează urgent toate punctele de trecere, organele interesate şi  statele vecine despre situaţia excepţională creată şi despre măsurile luate.
    Articolul 12. Întreţinerea frontierei de stat
    (1) Regulile de întreţinere a frontierei de stat se convin în tratatele  încheiate de Republica Moldova cu statele vecine. În acestea sînt specificate măsurile necesare pentru întreţinerea corespunzătoare a semnelor de frontieră, de verificare a lor, de întreţinere a culoarului de frontieră, de verificare, în comun cu statul vecin, a traseului frontierei de stat. Documentele cu rezultatele verificărilor în comun ale traseului frontierei de stat, care nu prevăd modificarea acesteia, se aprobă de Guvern.
    (2) Poliţia de Frontieră asigură curăţarea de vegetaţie a culoarului de frontieră şi a fîşiei de protecţie a frontierei de stat, paza, întreţinerea şi reparaţia semnelor de frontieră, înlocuirea acestora, conform prevederilor tratatelor încheiate de către Republica Moldova cu statele vecine. Activităţile menţionate se desfăşoară în termenele stabilite în tratatele respective.
Secţiunea a 2-a
Trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de
transport, trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor

şi a altor bunuri
    Articolul 13. Dispoziţii generale
    (1) Persoanele şi mijloacele de transport care intră sau ies în/din Republica Moldova pot trece frontiera de stat, iar mărfurile şi alte bunuri care urmează să fie introduse sau scoase din Republica Moldova pot fi transportate peste frontiera de stat doar prin punctele de trecere în timpul programului de lucru.
    (2) Procedura stabilită la alin. (1) nu se aplică navelor aeriene care traversează spaţiul aerian al Republicii Moldova fără escală.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), de către Poliţia de Frontieră pot fi permise excepţii de la obligaţia de a trece frontiera de stat doar prin punctele de trecere în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de alte acte legislative. De asemenea, pot fi permise excepţii de la obligaţia de a trece frontiera de stat doar prin punctele de trecere:
    a) în cazul navigaţiei de agrement;
    b) în cazul marinarilor care coboară pe ţărm în zona portului în care sînt ancorate navele lor sau în localităţile adiacente;
    c) pentru persoane sau grupuri de persoane, în cazul în care există o necesitate de natură deosebită şi care sînt în posesia documentelor de trecere a frontierei de stat şi nu există nici un conflict de interese legate de securitatea statului şi de ordinea publică;
    d) pentru persoane şi grupuri de persoane, în situaţii excepţionale.
    (4) În baza tratatelor încheiate de Republica Moldova cu statele vecine, frontiera de stat poate fi trecută prin punctele de mic trafic la frontieră, precum şi prin punctele de trecere comune instituite pe teritoriul unuia dintre state.
    Articolul 14. Particularităţile de trecere a frontierei
                         de stat
    (1) Navele şi alte mijloace plutitoare ale Republicii Moldova şi ale altor state navighează şi trec frontiera de stat pe apele de frontieră în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Aeronavele care sosesc în Republica Moldova şi care traversează frontiera de stat pentru a face escală vor naviga spre un aeroport deschis pentru traficul internaţional conform procedurii stabilite.
    (3) Încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi a altor bunuri şi îmbarcarea şi debarcarea persoanelor în/din trenuri, nave sau aeronave pe sectorul aflat între punctul de trecere şi frontiera de stat sînt interzise. Această interdicţie nu se aplică pentru salvarea vieţilor umane şi în situaţiile excepţionale.
    (4) Căpitanul navei, comandantul aeronavei, cetăţenii, în caz de trecere forţată a frontierei de stat, sînt obligaţi să comunice imediat despre aceasta la cea mai apropiată subdiviziune a Poliţiei de Frontieră şi să acţioneze conform indicaţiilor.
    Articolul 15. Condiţiile de trecere a frontierei de stat
    (1) Autorizarea trecerii  frontierei de stat constă în recunoaşterea legalităţii privind trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace  de transport, trecerea peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri.
    (2) Temei pentru autorizarea trecerii frontierei de stat servesc actele de călătorie valabile prevăzute de legislaţia cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, privind regimul străinilor în Republica Moldova, precum şi alte documente stabilite în actele normative.
    (3) Pot fi permise excepţii de la prevederile alin. (1) în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. În tratatele încheiate cu statele vecine poate fi stabilită o modalitate simplificată de trecere a frontierei de stat de către cetăţenii Republicii Moldova şi de către cetăţenii statelor vecine.
    (4) Autorizarea trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, trecerii peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri prevede efectuarea controlului la trecerea frontierei, a controlului vamal şi a altor tipuri de control instituite de lege.
    (5) În caz de apariţie a situaţiilor excepţionale, formaţiunile de salvare şi de recuperare ale altor state trec frontiera de stat, pentru a localiza şi lichida aceste situaţii, în condiţiile stabilite de Guvern şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (6) La trecerea frontierei, controlul trenurilor, garniturilor de tren şi al aeronavelor se efectuează în locuri special amenajate, iar al navelor se efectuează în porturi.
    Articolul 16. Circulaţia armelor şi muniţiilor
    (1) Introducerea pe şi scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor şi muniţiilor de către persoane fizice sau juridice sînt admise numai în baza unui permis sau autorizaţii speciale eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Însoţitorii delegaţiilor străine, la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie pot introduce, purta şi folosi pe teritoriul Republicii Moldova arme de apărare şi pază în conformitate cu legislaţia privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă.
    (3) Autorizarea trecerii frontierei de stat de către unităţile  şi subunităţile  militare ale Republicii Moldova sau ale altui stat, precum şi a armelor, muniţiilor, tehnicii de luptă şi a încărcăturilor militare, se efectuează în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi al legislaţiei cu privire la statutul forţei militare străine în Republica Moldova.
    Articolul 17. Condiţii specifice de intrare
                          în Republica Moldova
    (1) Poliţiştii de frontieră au dreptul să solicite justificarea scopului intrării străinilor în Republica Moldova, care sînt obligaţi să prezinte următoarele documente:
    [Art.17 al.(1) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    a) pentru călătorii de afaceri:
    - o invitaţie din partea unei întreprinderi, organizaţii sau a unei instituţii;
    - documente ce confirmă un interes economic (de exemplu: procură, contract de muncă, bilete  sau invitaţii de participare la expoziţii);
    b) pentru călătorii în scop de studiu sau alte tipuri de instruire:
    - un document ce atestă înscrierea la o instituţie de învăţămînt sau la alte forme de instruire;
    - carnet de student sau certificat privind frecventarea cursului;
    c) pentru călătorii turistice sau motive personale:
    - voucher turistic;
    - document justificativ privind cazarea la hotel, invitaţia din partea gazdei în care se va consemna adresa cazării invitatului;
    - confirmarea privind rezervarea locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător indicînd planurile călătoriei ce va fi întreprinsă;
    - biletul de întoarcere sau de circuit;
    d) pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice, ştiinţifice, culturale, sportive, cu ocazia unor evenimente religioase sau în alte scopuri: invitaţii, bilete de intrare, programe în care să fie înscris, acolo unde este posibil, numele organizaţiei-gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei;
    e) pentru călătoria în scopul îmbarcării la bordul navei, debarcării şi repatrierii membrului de echipaj – actul de identitate al personalului navigant.
    [Art.17 al.(2) abrogat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    Articolul 18. Efectuarea controlului la trecerea
                         frontierei
    (1) Controlul la trecerea frontierei se efectuează de către poliţiştii de frontieră în comun cu colaboratorii vamali.
    (2) În punctele de trecere portuare şi aeroportuare, reprezentanţii căpităniei portului, respectiv administraţiei aeroportului, acordă sprijin poliţiştilor de frontieră la efectuarea controlului la trecerea frontierei.
    [Art.18 al.(2) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (3) Controlul la trecerea frontierei este efectuat înainte de trecerea frontierei de stat sau imediat după traversarea acesteia. Pentru direcţia de ieşire din ţară, controlul la trecere se efectuează pînă la traversarea frontierei de stat, iar pentru direcţia de intrare în ţară, controlul la trecerea frontierei se efectuează pînă la traversarea frontierei de stat sau imediat după traversarea acesteia. Controlul la trecerea frontierei poate fi efectuat în alt mod, în conformitate cu prevederile tratatelor încheiate de Republica Moldova cu ţările vecine.
    (4) În temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, Guvernul poate stabili proceduri simplificate pentru trecerea frontierei de stat unor anumite categorii de persoane.
    (5) La identificarea persoanelor şi a transportului se utilizează Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al transporturilor. Identificarea biometrică a cetăţenilor Republicii Moldova care pleacă în statele membre ale Uniunii Europene se efectuează în baza datelor electronice ce se conţin în paşapoarte.
    Articolul 19. Poliţiştii de frontieră şi respectarea normelor
                          de etică la efectuarea controlului la trecerea
                          frontierei
    (1) Decizia de a autoriza trecerea persoanei peste frontiera de stat o iau poliţiştii de frontieră.
    (2) Poliţiştii de frontieră sînt profesionişti specializaţi şi instruiţi corespunzător.
    (3) Poliţiştii de frontieră poartă uniformă şi insigne sau ecusoane, care îi identifică.
    (4) Orice măsură întreprinsă în timpul controlului la trecerea frontierei va fi în concordanţă cu obiectivele urmărite de aceasta.
    (5) Controlul la trecerea frontierei este efectuat cu respectarea deplină a demnităţii umane, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, sex, religie, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, dizabilităţi, vîrstă.
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    Articolul 20. Controlul în prima linie
    [Art.20 titlul în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (1) La efectuarea controlului la trecerea frontierei, toate persoanele şi mijloacele de transport trebuie să fie supuse unui control în prima linie pentru stabilirea identităţii acestora în baza prezentării actelor de călătorie. Controalele în prima linie presupun verificarea, rapidă şi imediată, prin folosirea mijloacelor tehnice corespunzătoare şi prin consultarea, în bazele de date relevante, a informaţiilor cu privire la documentele furate, deţinute fără drept, pierdute sau anulate, a valabilităţii actelor de călătorie care îl autorizează pe posesorul legitim să traverseze frontiera de stat şi a prezenţei semnelor de falsificare sau contrafacere.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (2) Controlul în prima linie stabilit la alin. (1) constituie regula în cazul cetăţenilor Republicii Moldova și al mijloacelor de transport pe care le conduc. Pe parcursul efectuării controalelor în prima linie, poliţiştii de frontieră pot consulta bazele de date naţionale pentru a se asigura că acele persoane nu reprezintă o ameninţare reală, prezentă şi suficient de serioasă la adresa securităţii naţionale, ordinii și sănătății publice.
    [Art.20 al.(2) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (3) În caz de necesitate, pentru cetăţenii Republicii Moldova, controlul în prima linie va include şi controlul amănunţit, care constă în:
    a) cercetarea completă a actelor de călătorie în scopul depistării unor semne de falsificare sau contrafacere, precum şi a altor documente aflate în posesia persoanelor;
    b) examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire, precum şi a altor menţiuni ale autorităţilor străine aplicate în actele de călătorie ale persoanei;
    c) solicitarea informaţiei privind punctul de plecare şi de destinaţie, precum şi verificarea actelor însoţitoare care conferă dreptul de intrare sau de şedere într-un stat străin.
    [Art.20 al.(3) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (4) Pentru străini, controlul amănunţit la intrare include verificarea îndeplinirii condiţiilor de intrare şi, cînd este cazul, a documentelor care autorizează şederea şi exercitarea activităţilor profesionale. Controlul amănunţit include examinarea detaliată care să acopere următoarele aspecte:
    a) verificarea faptului că străinul întruneşte condiţiile de intrare şi şedere pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) cercetarea completă a actelor de călătorie cu scop de depistare a unor semne de falsificare sau contrafacere;
    c) examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire aplicate pe actele de călătorie ale persoanei pentru a verifica dacă nu s-a depăşit termenul legal de şedere în Republica Moldova, în acest scop fiind consultat Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră, aprobat de Guvern;
    d) verificarea punctului de plecare şi de destinaţie, a scopului intrării şi verificarea altor documente însoţitoare;
   e) verificarea faptului dacă persoana, mijlocul de transport şi obiectele pe care le transportă nu prezintă pericol pentru securitatea statului sau pentru ordinea publică. Această verificare presupune consultarea directă a informaţiilor şi consemnelor la frontieră referitoare la persoane şi, în caz de necesitate, la obiecte, introduse în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră şi în alte baze de date naţionale şi internaţionale, precum şi acţiunile care trebuie întreprinse, dacă este indicat, în urma unui consemn la frontieră.
    [Art.20 al.(4), lit.e) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (5) Pentru străini, controlul amănunţit la ieşire cuprinde următoarele aspecte:
    a) verificarea faptului dacă persoana este în posesia unui act de călătorie valabil pentru trecerea frontierei de stat;
    b) verificarea actelor de călătorie, inclusiv a vizei sau permisului legal de şedere, pentru depistarea unor semne de falsificare sau contrafacere;
    c) verificarea faptului dacă persoana nu este considerată a fi o ameninţare la adresa securităţii statului şi a ordinii publice;
    d) examinarea ştampilelor de intrare şi ieşire aplicate pe actele de călătorie ale persoanei la verificarea dacă nu a depăşit termenul legal de şedere în Republica Moldova, în acest scop fiind consultat Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră;
    e) consultarea consemnelor la frontieră cu privire la persoane şi obiecte, introduse în sistemele informaţionale automatizate naţionale şi internaţionale.
    [Art.20 al.(5), lit.e) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    Articolul 21. Controlul în linia a doua
    (1) Persoanele supuse controlului în linia a doua sînt informate cu privire la scopul şi procedura de efectuare a unui asemenea control. Aceste informaţii sînt disponibile în limbile de circulaţie internaţională şi în limba statului cu care Republica Moldova are frontiera de stat comună şi cuprind, de asemenea, menţiunea că persoana poate solicita să i se comunice numele şi numărul de identificare ale poliţistului de frontieră care efectuează acest control, denumirea punctului de trecere şi data la care a fost traversată frontiera de stat.
    [Art.21 al.(1) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (2) La decizia poliţistului de frontieră sau la cererea persoanei, controlul în linia a doua se efectuează într-o încăpere separată.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    Articolul 22. Controlul şi tranzitul persoanelor
                          fără documente
    (1) Persoanei care soseşte la punctul de trecere fără documente de identitate, se declară cetăţean al Republicii Moldova şi solicită intrarea în ţară i se autorizează trecerea frontierei de stat după identificarea acesteia. Dacă nu este posibilă identificarea persoanei în baza altor documente şi a datelor din sistemele informaţionale, aceasta este reţinută în condiţiile Codului contravenţional al Republicii Moldova. Persoanei i se autorizează trecerea frontierei de stat dacă se adevereşte faptul că aceasta deţine cetăţenia Republicii Moldova. În caz contrar, persoana este îndepărtată de pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legislaţiei privind regimul străinilor în Republica Moldova, fapt consemnat în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră. Condiţiile şi procedura de identificare a persoanei se stabilesc de Poliţia de Frontieră.
    (2) Persoanelor aflate în tranzit nu li se efectuează controlul actelor de călătorie dacă nu părăsesc zona de tranzit a aeroportului, cu excepţia situaţiilor deosebite ce impun efectuarea acestui control. Prevederile prezentului alineat se aplică şi în porturi, şi în transportul maritim.
    Articolul 23. Ştampilarea documentelor de trecere
                         a frontierei de stat
    (1) Documentele valabile de trecere a frontierei de stat ale străinilor se ştampilează sistematic la intrarea şi la ieşirea în/din Republica Moldova. Ştampilele de intrare şi de ieşire se aplică pe:
    a) documentele de trecere a frontierei de stat care conţin o viză valabilă şi care le permit străinilor să traverseze frontiera de stat;
    b) documentele de trecere a frontierei de stat care permit străinilor, nesupuşi cerinţei de a fi în posesia unei vize, să traverseze frontiera de stat.
    (2) Ştampilele nu se vor aplica pe:
    a) documentele de trecere a frontierei de stat ale şefilor de stat şi ale demnitarilor a căror sosire a fost anunţată oficial, anterior, prin intermediul canalelor diplomatice;
    b) licenţele piloţilor sau pe certificatele membrilor de echipaj al aeronavelor;
    c) documentele de călătorie ale marinarilor şi pe documentele de călătorie ale pasagerilor incluşi în lista de pasageri ai navelor care urmează un anumit itinerar, potrivit unui program stabilit în prealabil, care cuprinde activităţi turistice în diverse porturi şi care, în principiu, nu îmbarcă şi nu debarcă pasageri în decursul călătoriei;
    d) paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova;
    e) documentele de trecere a frontierei de stat pentru alte categorii de persoane stabilite de Guvern.
    (3) În scop de protecţie a securităţii şi vieţii private, la cererea străinului, se poate renunţa la aplicarea ştampilei dacă aceasta i-ar crea dificultăţi. În acest caz, intrarea sau ieşirea se înregistrează pe o foaie separată, unde se indică numele persoanei şi numărul paşaportului. Foaia se înmînează străinului. Faptul de neaplicare a ştampilei se consemnează în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră.
    (4) Cetăţenii Republicii Moldova şi străinii pentru care ştampilarea actelor de călătorie nu este obligatorie pot cere poliţiştilor de frontieră ştampilarea acestora.
    (5) Procedura de aplicare a ştampilei, modelul foii şi condiţiile şi procedura de eliberare a foii sînt stabilite de Poliţia de Frontieră.
    Articolul 24. Refuzul intrării şi ieşirii în/din
                         Republica Moldova
    (1) Persoanelor şi mijloacelor de transport care nu întrunesc condiţiile de intrare sau ieşire în/din Republica Moldova nu li se autorizează trecerea frontierei de stat.
    (2) Refuzul intrării sau ieşirii se dispune în conformitate cu legislaţia în vigoare şi se face în baza unei decizii luate de poliţistul de frontieră, care trebuie  să conţină motivele refuzului. Decizia argumentată se emite conform unui formular standard aprobat de Poliţia de Frontieră şi completat de poliţistul de frontieră care a luat respectiva decizie. Formularul standard completat se înmînează persoanei interesate. Poliţia de Frontieră ţine Registrul de evidenţă a persoanelor în privinţa cărora a fost emisă o decizie de refuz al intrării sau ieşirii în/din Republica Moldova.
    (3) Persoana căreia nu i s-a autorizat intrarea sau ieşirea în/din Republica Moldova are dreptul să conteste decizia în instanţa de judecată în modul stabilit de lege. În acest scop, persoanei i se oferă datele de contact ale Uniunii Avocaţilor care poate să ofere informaţii despre reprezentanţii săi competenţi să acţioneze în interesul persoanei.
    (4) Depunerea contestaţiei în instanţa de judecată nu suspendă executarea deciziei de refuz. Dacă instanţa de judecată anulează decizia de refuz, persoanei i se vor corecta orice modificări aplicate în actele de călătorie în legătură cu executarea deciziei de refuz, fiindu-i autorizată trecerea frontierei de stat.
    (5) Persoana căreia nu i-a fost autorizată trecerea frontierei de stat este obligată să părăsească imediat punctul de trecere, acest fapt consemnîndu-se în Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră şi în Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului.
    (6) Prevederile prezentului articol nu limitează aplicarea dispoziţiilor speciale privind dreptul la azil şi la protecţie internaţională.
Secţiunea a 3-a
Desfăşurarea activităţilor economice
şi de altă natură la frontiera de stat
    Articolul 25. Desfăşurarea activităţilor economice
                          şi de altă natură la frontiera de stat
    (1) Desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură la frontiera de stat, inclusiv folosirea apelor de frontieră, de către persoane fizice şi juridice autohtone şi ale statelor străine, efectuate la o distanţă de 15 metri de la frontiera de stat, precum şi legate de trecerea acesteia, nu trebuie:
    a) să dăuneze sănătăţii populaţiei, securităţii Republicii Moldova şi a altor state sau să conţină pericolul unui astfel de prejudiciu;
    b) să împiedice întreţinerea şi supravegherea frontierei.
    (2) Activităţile menţionate la alin. (1) se efectuează cu acordul Poliţiei de Frontieră, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu legislaţia în vigoare şi cu regulile de trecere a frontierei de stat. La obţinerea acordului vor fi coordonate locurile, după caz, timpul de trecere a frontierei de stat şi desfăşurarea activităţilor, numărul şi datele de identificare ale participanţilor, mijloacele de transport, mecanismele şi instrumentele de producţie.
    (3) Întreţinerea în stare corespunzătoare a apelor de frontieră şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea distrugerii intenţionate a malurilor acestora  se realizează conform prevederilor tratatelor încheiate de către Republica Moldova cu statele vecine.
    (4) Pe apele de frontieră navigabile, navele au dreptul să navigheze fără restricţii pe şenalul navigabil principal, indiferent de traseul frontierei de stat pe acesta. Altor mijloace de navigaţie li se permite să navigheze pe apele de frontieră numai pînă la frontiera de stat şi numai pe timp de zi. Pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă, acestea trebuie să fie acostate la malul propriu. Navigaţia în apele de frontieră a navelor militare se efectuează în baza principiilor unanim admise în practica internaţională şi în legislaţia în vigoare.
    (5) Toate mijloacele de navigaţie care navighează în apele de frontieră trebuie să dispună: navele – de pavilioane, de denumire sau de numere de înregistrare ale acestora; ambarcaţiunile – de pavilioane sau de simboluri ale drapelelor de stat la pupă sau la proră şi de numere de înregistrare ale acestora. Denumirile şi numerele trebuie să fie clar vizibile de pe ambele maluri. Pe timp de noapte, navele trebuie să-şi semnalizeze prezenţa cu lumini de navigaţie.
    (6) Regulile de exploatare şi întreţinere a podurilor, căilor ferate şi a drumurilor auto, a liniilor de telecomunicaţii, apelor care intersectează frontiera de stat ori au axă comună cu aceasta sînt stabilite prin tratate încheiate de Republica Moldova cu statele vecine.
    Articolul 26. Reguli specifice cu privire la pescuit,
                          vînătoare, silvicultură, exploatarea
                          subsolului şi la protecţia mediului
    (1) Pescuitul în apele de frontieră este permis pînă la frontiera de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Vînătoarea la frontiera de stat, pe culoarul de frontieră şi în fîşia de protecţie a frontierei de stat este interzisă. Tragerea cu arma şi urmărirea animalelor peste frontiera de stat sînt interzise.
    (3) Recoltarea produselor lemnoase în apropierea frontierei de stat se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă din cauza unor fenomene naturale sau cînd se efectuează tăierea pădurilor copacii cad peste frontiera de stat, Poliţia de Frontieră întreprinde măsuri pentru transportul acestora pe teritoriul statului de unde provin.
    (4) Lucrările de prospectare şi exploatare a subsolului se efectuează în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, la o distanţă de cel puţin 20 de metri de la frontiera de stat, cu excepţia lucrărilor de menţinere a şenalului navigabil.
 Secţiunea a 4-a
Soluţionarea incidentelor la frontiera de stat
    Articolul 27. Soluţionarea incidentelor la frontiera
                         de stat
    (1) Pentru asigurarea respectării regimului frontierei de stat şi pentru soluţionarea incidentelor la frontiera de stat, din cadrul Poliţiei de Frontieră şi al altor autorităţi se desemnează reprezentanţi de frontieră. Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră se aprobă de Guvern.
    (2) Modul de soluţionare a incidentelor de frontieră este stabilit de tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine, de prezenta lege şi de alte acte normative.
    (3) Problemele şi incidentele neaplanate de către reprezentanţii de frontieră se soluţionează pe cale diplomatică.
    (4) Reprezentanţii de frontieră pot fi incluşi în componenţa comisiilor interstatale a căror activitate este legată nemijlocit de frontiera de stat.
Capitolul V
REGIMUL ZONEI DE FRONTIERĂ
    Articolul 28. Dispoziţii generale
    (1) Regimul zonei de frontieră se instituie în zona de frontieră în scop de asigurare a supravegherii frontierei. Zona de frontieră se marchează prin semne şi panouri cu inscripţii informative.
    (2) Regimul zonei de frontieră include regulile de:
    a) intrare, şedere şi ieşire a persoanelor şi mijloacelor de transport;
    b) evidenţă, întreţinere şi utilizare a mijloacelor plutitoare;
    c) vînătoare, pescuit, păşunat şi agrement;
    d) desfăşurare a activităţilor economice şi de altă natură în zona de frontieră şi în spaţiul acvatic de frontieră.
    (3) Regulile specifice ale regimului zonei de frontieră se aprobă de Guvern în condiţiile prezentei legi.
    (4) În zona de frontieră, poliţiştii de frontieră se pot deplasa liber pe jos sau cu mijloace de transport din dotare.
    Articolul 29. Intrarea, şederea, ieşirea persoanelor
                         şi mijloacelor de transport în zona
                         de frontieră
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova şi străinii pot intra şi pot să se afle în zona de frontieră conform cerinţelor prevăzute la art. 30.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (2) În zona de frontieră şi în localităţile din apropierea acesteia, poliţiştii de frontieră au dreptul să controleze mijloacele de transport și actele de înmatriculare a acestora, persoanele și actele lor de identitate, bunurile transportate și documentele însoțitoare.
    [Art.29 al.(2) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    [Art.29 al.(3) abrogat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (4) Persoanelor care se deplasează sau desfăşoară diferite activităţi în zona de frontieră le este interzis:
    a) să tragă cu arma în direcţia frontierei de stat;
    b) să deterioreze sau să distrugă semnele de frontieră, instalaţiile ori mijloacele tehnice de supraveghere şi control al frontierei;
    c) să producă sau să extindă incendii în limita fîşiei de protecţie a frontierei de stat;
    d) să desfăşoare activităţi care pot polua apele, aerul sau solul în zona de frontieră, precum şi în apele de frontieră;
    e) să fixeze pe hîrtie sau pe alt suport imagini care să redea porţiuni din teritoriul statelor vecine;
    f) să facă schimb de obiecte sau corespondenţă peste frontiera de stat în alte puncte decît în cele destinate prin lege în acest scop;
    g) să poarte convorbiri neautorizate peste linia frontierei de stat.
    (5) Restricţiile prevăzute la alin. (4) lit. e)–g) se aplică doar în situaţia în care acestea sînt prevăzute în tratatele privind frontiera de stat încheiate de Republica Moldova cu statele vecine.
    (6) În temeiul unei decizii motivate, Poliţia de Frontieră poate limita temporar accesul în zona de frontieră, informînd despre aceasta autorităţile administraţiei publice şi persoanele interesate.
    Articolul 30. Autorizarea accesului în zona
                         de frontieră
    (1) Pentru autorizarea accesului în zona de frontieră, persoanele urmează să dispună de permis eliberat de Poliţia de Frontieră, însoţit de un act de identitate. Permisul nu este necesar pentru:
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    a) persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localităţile ale căror hotare se află în acea zonă;
    b) persoanele care călătoresc pe drumurile ce traversează zona de frontieră;
    c) angajaţii autorităţilor publice centrale şi locale care activează în zona de frontieră.
    (11) În fîşia de protecţie a frontierei de stat şi pe culoarul de frontieră, pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localităţile ale căror hotare se află în acea zonă, accesul este permis în baza documentelor de identitate valabile şi a informării prealabile (telefonice, verbale sau electronice) a subdiviziunii Poliţiei de Frontieră.
    [Art.30 al.(11) introdus prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (2) Poliţia de Frontieră eliberează permise permanente şi temporare. Permisul permanent se eliberează pe un termen de cel puţin un an pentru persoanele care activează permanent, precum şi pentru persoanele care dispun de imobile în zona de frontieră, însă nu dispun de viză de reşedinţă în acel loc. Permisul temporar se eliberează, pe o perioada de pînă la un an, persoanelor care solicită acces în zona de frontieră.
    (3) Poliţia de Frontieră are dreptul să refuze eliberarea permisului:
    a) dacă au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei;
    b) în caz de situaţii excepţionale apărute în zona de frontieră;
    c) dacă persoana are antecedente penale nestinse ori a încălcat anterior regimul frontierei de stat sau regimul zonei de frontieră.
    (4) Condiţiile şi procedura de anulare şi de retragere a permiselor de acces în zona de frontieră se stabilesc de şeful Departamentului Poliţiei de Frontieră.
    [Art.30 al.(4) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    Articolul 31. Evidenţa, întreţinerea şi utilizarea
                          mijloacelor plutitoare
    (1) Mijloacele plutitoare înmatriculate potrivit legislaţiei în vigoare, aflate în spaţiul acvatic de frontieră, staţionează în locurile stabilite de căpităniile de port sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul Poliţiei de Frontieră, luîndu-se măsuri de către posesorii acestora pentru a preveni utilizarea ilegală a lor.
    (2) Poliţia de Frontieră eliberează posesorilor de mijloace plutitoare permise de model stabilit. Ieşirea şi revenirea mijloacelor plutitoare din/în punctele de amplasare se efectuează cu înştiinţarea Poliţiei de Frontieră. Modelul permiselor şi regulile de aflare a mijloacelor plutitoare în zona de frontieră se aprobă de Poliţia de Frontieră.
    (3) În cazul navigaţiei de agrement, itinerarul şi regulile de deplasare în apele de frontieră se convin cu Poliţia de Frontieră.
    Articolul 32. Vînătoarea, pescuitul, păşunatul
                          şi agrementul în zona de frontieră
    (1) Vînătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe o adîncime de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior, este interzisă.
    [Art.32 al.(1) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (2) Vînătoarea în zona de frontieră pînă la limita prevăzută la alin. (1) se admite numai în perioada luminoasă a zilei, în baza avizului eliberat de Poliţia de Frontieră. Modul şi condiţiile de avizare a vînătorii de către Poliţia de Frontieră se stabilesc de Guvern.
    [Art.32 al.(2) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (3) Pescuitul în zona de frontieră este permis numai pe timp de zi, cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră, respectîndu-se regulile şi restricţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Păşunatul animalelor este permis, conform legislaţiei de mediu, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră, pe timp de zi – pînă la fîşia de protecţie a  frontierei de stat, iar pe timp de noapte – la cel puţin 500 metri faţă de aceasta.
    [Art.32 al.(4) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]

    (5) Activităţile sportive şi de agrement în apele de frontieră şi în apropierea acestora se pot desfăşura cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră.

    [Art.32 al.(5) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (6) În cazurile prevăzute la art. 30 alin. (3), activităţile menţionate la alin. (2)–(5) din prezentul articol pot fi temporar interzise de către Poliţia de Frontieră.
    [Art.32 al.(6) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    Articolul 33. Activităţi economice şi de altă natură
                          în zona de frontieră
    (1) Cu excepţia localităţilor, desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură în zona de frontieră se coordonează cu Poliţia de Frontieră.
    (2) Pentru autorizarea accesului în zona de frontieră se prezintă copia de pe certificatul de înregistrare ori de pe un alt act care atestă constituirea agentului economic sau a organizaţiei, copia de pe actul care permite desfăşurarea activităţii, lista lucrătorilor, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale acestora.
    (3) Autorizaţia poate fi anulată în cazul în care agentul sau angajaţii acestuia încalcă regulile regimului zonei de frontieră.
Capitolul VI
REGIMUL PUNCTELOR DE TRECERE
    Articolul 34. Dispoziţii generale
    Regimul punctelor de trecere este format din ansamblul regulilor şi măsurilor stabilite de lege, care include următoarele componente:
    a) instituirea punctelor de trecere şi regulile de desfăşurare a activităţilor economice şi de altă natură;
    b) regulile de intrare, şedere şi ieşire din punctele de trecere a persoanelor şi mijloacelor de transport.
    Articolul 35.  Instituirea punctelor de trecere
    (1) Decizia de deschidere sau închidere a punctelor de trecere se aprobă de Guvern, în conformitate cu tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine.
    (2) Deschiderea punctelor de trecere se efectuează după construcţia, înzestrarea şi darea în exploatare a construcţiilor, încăperilor şi edificiilor conform proiectului aprobat de către Poliţia de Frontieră în comun  cu Serviciul Vamal şi cu alte servicii competente. La elaborarea proiectelor trebuie să fie prevăzute încăperi şi edificii, necesare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei, a controlului vamal şi a altor tipuri de control.
    (3) Punctele de trecere trebuie să fie amenajate astfel încît să permită aplicarea eficientă, simplă şi la costuri reduse a controlului la trecerea frontierei.
    (4) Cheltuielile de construcţie şi amenajare a punctelor de trecere internaţionale şi interstatale sînt suportate de Guvern, iar a celor locale – de autorităţile administraţiei publice locale.
    (5) Lista punctelor de trecere, inclusiv a celor în care controlul la trecerea frontierei se efectuează de una din autorităţile responsabile de control, precum şi normele tehnice de înzestrare a lor se aprobă de Guvern. 
    (6) În punctele de trecere funcţionează, în comun, subdiviziunile Poliţiei de Frontieră şi ale Serviciului Vamal, precum şi alte organe de control stabilite prin lege, care efectuează controlul şi răspund, în limitele competenţei, de controlul la trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, a mărfurilor şi a altor bunuri, precum şi de desfăşurarea în bune condiţii a traficului acestora. Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal asigură coordonarea activităţii tuturor serviciilor în conformitate cu prezenta lege şi, în limitele competenţei lor, iau decizii definitive privind autorizarea sau neautorizarea trecerii frontierei de stat. Poliţia de Frontieră asigură regimul şi ordinea publică în punctele de trecere a frontierei de stat, controlul de securitate al pasagerilor, bagajelor, încărcăturilor, personalului aeronautic şi naval, precum şi protecţia zonelor de securitate cu acces limitat în cadrul aeroporturilor şi porturilor Republicii Moldova.
    [Art.35 al.(6) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (7) Administraţia gărilor, porturilor (cheiurilor), aeroporturilor (aerodromurilor), a altor întreprinderi şi organizaţii, prin care se autorizează trecerea frontierei de stat, atribuie, în mod gratuit, autorităţilor menţionate la alin. (6) încăperi necesare şi locuri special amenajate, inclusiv comodităţi, pentru îndeplinirea serviciului, asigură acoperirea cheltuielilor pentru serviciile publice de gospodărie comunală, reparaţii şi întreţinere, asigură facilităţi adecvate şi măsuri organizatorice, încît controalele la trecerea frontierei de stat să fie efectuate în conformitate cu prevederile prezentei legi. Punctele de trecere trebuie să fie dotate cu instalaţii care să permită diferenţierea dintre pasagerii curselor interne şi ceilalţi pasageri. Administraţiile specificate în prezentul alineat trebuie să prevadă pentru angajaţii Poliţiei de Frontieră, ai Serviciului Vamal şi ai altor organe de control, stabilite de lege, spaţii adecvate pentru birouri şi un număr suficient de parcări, precum şi accesul gratuit la facilităţile respective, dispozitive şi transport gratuit pentru realizarea sarcinilor lor în zona de competenţă a acestei administraţii, în timp util şi în mod gratuit să furnizeze informaţii necesare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat.
    [Art.35 al.(7) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (8) Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal aprobă Normele tehnologice de efectuare a controlului la punctul de trecere. În punctele de trecere situate în limitele gărilor şi porturilor, Normele tehnologice se coordonează cu administraţia acestora. Denumirea, suprafaţa, specificul de activitate şi orarul de funcţionare a punctului de trecere care nu este deschis 24 de ore se afişează la intrare într-un loc vizibil.
    (9) Orice activitate la punctele de trecere care nu contravine legislaţiei în vigoare, cu excepţia controlului la trecerea frontierei şi a controlului vamal, se efectuează cu acordul şefilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal, eliberîndu-se în acest scop permise. La punctele de trecere situate în gări, aeroporturi şi porturi, permisele de acces în zonele cu acces limitat se eliberează de către administraţia acestora, cu acordul şefilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal. Condiţiile de eliberare a permisului se aprobă de Guvern.
    [Art.35 al.(9) în redacția LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (10) Activitatea Poliţiei de Frontieră şi a Serviciului Vamal în aeroporturi nu trebuie să contravină prevederilor actelor normative ce reglementează facilitarea transporturilor aeriene şi securitatea  aeronautică.
    Articolul 36. Culoare de trecere a frontierei de stat
    (1) În scop de fluidizare a traficului la frontiera de stat, în punctele de trecere  se creează culoare separate. Culoarele vor fi diferenţiate prin intermediul indicatoarelor clar vizibile, inclusiv în situaţia în care se renunţă la folosirea culoarelor separate. Condiţiile de creare, categoriile de persoane şi regulile de trafic prin culoare se stabilesc de Guvern.
    (2) În cazul survenirii unui dezechilibru în trafic la un anumit punct de trecere, regulile aplicabile pentru folosirea diferitelor culoare pot fi suspendate de Poliţia de Frontieră şi de Serviciul Vamal pentru o perioadă de timp necesară eliminării acelui dezechilibru.
    Articolul 37. Regulile de intrare, şedere şi ieşire în/din
                         punctele de trecere a persoanelor şi mijloacelor
                         de transport
    (1) Regulile de intrare, şedere şi ieşire în/din punctele de trecere a persoanelor şi mijloacelor de transport se publică şi se expun pe panourile informaţionale din punctele de trecere. Regulile specifice de regim în cazul controalelor la frontieră pentru anumite tipuri de frontieră de stat, anumite categorii de persoane, mijloace de transport se aprobă de Guvern.
    (2) Intrarea în punctele de trecere a persoanelor, mijloacelor de transport, precum şi introducerea mărfurilor şi a altor bunuri se efectuează cu acordul  poliţistului de frontieră.
    (3) Ieşirea din punctele de trecere a persoanelor, mijloacelor de transport, precum şi scoaterea mărfurilor şi a altor bunuri se efectuează cu acordul poliţistului de frontieră şi al colaboratorului vamal după efectuarea controlului la trecerea frontierei şi al celui vamal.
    (4) Intrarea şi ieşirea navelor şi a altor mijloace plutitoare din porturi se efectuează cu acordul căpităniei portului şi al şefilor subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră, Serviciului Vamal, precum şi al altor organe de control stabilite prin lege.
    (5) În punctele de trecere, informaţia de serviciu şi orice alte informaţii de interes public trebuie să fie înregistrate manual sau electronic. Informaţia de interes public se expune pe panouri informaţionale.
    Articolul 38. Staţionarea în punctele de trecere
                         a persoanelor şi mijloacelor de transport
    (1) Locurile  şi  durata  de  staţionare în punctele de trecere a persoanelor şi mijloacelor de transport se stabilesc de poliţistii de frontieră şi de colaboratorii vamali, iar în cele situate în porturi şi aeroporturi – şi de administraţia acestora.
    (2) Circulaţia persoanelor şi mijloacelor de transport în punctele de trecere se efectuează cu acordul poliţistilor de frontieră şi al colaboratorilor vamali.
    (3) Accesul persoanelor la mijloacele de transport şi în încăperi, pe perioada efectuării controlului trecerii frontierei şi a altor tipuri de control, este limitat, iar în caz  de necesitate, este interzis.
    (4) Îmbarcarea/debarcarea pasagerilor, încărcarea/descărcarea bagajelor, corespondenţei, mărfurilor şi a altor bunuri în mijloace de transport se efectuează cu acordul poliţistului de frontieră, colaboratorului vamal şi al reprezentanţilor altor organe de control stabilite de lege, iar în porturi şi aeroporturi – şi cu acordul administraţiei acestora.
    (5) Conducătorul mijlocului de transport, precum şi alte persoane care traversează frontiera de stat sînt obligate să nu părăsească pista de control şi să nu schimbe locul de staţionare fără acordul poliţistului de frontieră ori al colaboratorului vamal.
    (6) Persoanele aflate în punctele de trecere sînt obligate:
    a) să dispună şi să prezinte, la solicitare, actele de călătorie valabile, precum şi alte documente necesare la trecerea frontierei de stat;
    b) să asigure, la solicitare, accesul poliţiştilor de frontieră şi al colaboratorilor vamali pentru controlul mijloacelor de transport, navelor, aeronavelor şi al documentelor de înmatriculare a acestora;
    c) să-i informeze pe poliţiştii de frontieră şi pe colaboratorii vamali despre posesia armelor, muniţiilor, substanţelor explozibile, substanțelor stupefiante şi psihotrope, radioactive şi alte bunuri pentru importul sau exportul cărora este necesar permis special;
    [Art.38 al.(6), lit.c) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    d) să prezinte, la solicitare, informaţia, în formă scrisă sau verbală, cu privire la necesitatea aflării în punctul de trecere, precum şi justificarea scopului călătoriei;
    e) să se deplaseze conform rîndului, semnelor informative şi instrucţiunilor poliţiştilor de frontieră;
    f) să îndeplinească alte cerinţe legale ale poliţiştilor de frontieră şi ale altor autorităţi competente.
    Articolul 39. Ordinea de trecere a frontierei de stat
    Persoanele şi mijloacele de transport sînt supuse controlului la trecerea frontierei de stat conform rîndului. Pot fi supuse controlului fără rînd următoarele categorii de persoane:
    a) minorii pînă la 3 ani şi persoanele care îi însoţesc;
    b) persoanele traumatizate sau bolnave care necesită asistenţă medicală urgentă, persoanele care le însoţesc, inclusiv lucrătorii medicali;
    c) posesorii paşapoartelor diplomatice;
    d) delegaţiile oficiale de stat sau departamentale, grupele organizate de copii şi turişti, dacă Poliţia de Frontieră a fost informată cu 24 de ore înainte de sosirea acestora;
    e) pietonii, cu excepţia celor de la punctele de trecere portuare şi aeroportuare, dacă în tratatele internaţionale nu este prevăzut altfel;
    f) persoanele care trec frontiera de stat cu autobuze de rută internaţională; automobilele de asistenţă medicală urgentă; automobilele care transportă animale sau persoanele care trec frontiera de stat cu bicicleta;
    g) persoanele care transportă mărfuri perisabile şi alte bunuri care necesită transportare în regim de urgenţă. Lista bunurilor este stabilită de Guvern;
    g1) agenţii economici autorizaţi;
    [Art.39 lit.g1) introdusă prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    h) persoanele care participă la operaţiuni de salvare sau căutare;
    i) alte persoane, în cazurile stabilite de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 40. Relaxarea controalelor la trecerea
                         frontierei
    (1) Controalele la trecerea frontierei pot fi obiectul unor relaxări produse de circumstanţe excepţionale şi neprevăzute. Drept circumstanţe excepţionale şi neprevăzute sînt considerate acele evenimente care provoacă o intensificare a traficului, încît timpul de aşteptare la punctul de trecere devine excesiv de îndelungat, iar resursele privind personalul au epuizat posibilităţile şi organizarea.
    (2) În caz de relaxare a controalelor la trecerea frontierei conform alin. (1), prioritare sînt controalele efectuate la trecerea frontierei la intrare. În caz de relaxare a controalelor la trecerea frontierei, se va efectua cel puţin controlul în prima linie.
    [Art.40 al.(2) modificat prin LP243 din 03.11.16, MO416-422/02.12.16 art.855]
    (3) Decizia de relaxare a controalelor la trecerea frontierei se ia de către şeful punctului de trecere. Relaxarea controalelor este temporară, adaptată circumstanţelor care au justificat-o şi se introduce gradual.
    (4) În cazul relaxării controalelor la trecerea frontierei, poliţistul de frontieră aplică ştampila pe documentele de călătorie în conformitate cu prevederile art. 23.
 Capitolul VII
MĂSURI DE ASIGURARE ÎN DOMENIUL
SUPRAVEGHERII ŞI CONTROLULUI LA
TRECEREA FRONTIEREI
    Articolul 41. Obligaţiile specifice ale transportatorilor
    (1) Transportatorii sînt obligaţi să transmită Poliţiei de Frontieră, pînă la începerea controlului la trecerea frontierei, informaţiile privind pasagerii pe care urmează să-i transporte, precum şi lista personalului care deserveşte ruta. Aceste informaţii trebuie să includă:
    a) numărul şi tipul documentului de călătorie;
    b) cetăţenia;
    c) numele, prenumele, patronimicul;
    d) data de naştere;
    e) punctul de trecere;
    f) codul transportului;
    g) ora de plecare şi ora de sosire a transportului;
    h) numărul total de persoane transportate;
    i) punctul iniţial de îmbarcare.
    (2) Modul şi condiţiile de transmitere şi procesare a informaţiei de către transportatori se stabilesc de Guvern.
    (3) Netransmiterea, transmiterea incompletă sau eronată a informaţiei prevăzute la alin. (1) de către transportatori atrag răspunderea contravenţională.
    (4) Transportatorul este obligat să distrugă informaţia colectată şi transmisă Poliţiei de Frontieră în decurs de 24 de ore după sosirea persoanei în Republica Moldova. După intrarea pasagerilor, Poliţia de Frontieră distruge datele în decurs de 24 de ore de la transmiterea lor, cu excepţia cazului în care aceste date vor fi necesare ulterior pentru a permite exercitarea atribuţiilor legale.
    Articolul 42. Răspunderea juridică
    Încălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului zonei de frontieră, regimului punctelor de trecere, precum şi a altor reguli stabilite de prezenta lege, de alte acte normative din domeniu, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 43. Prelucrarea datelor cu caracter
                         personal
    (1) La înregistrarea persoanelor care au trecut frontiera de stat sau procedura de identificare pot fi colectate şi păstrate următoarele date cu caracter personal:
    a) numele şi prenumele;
    b) data şi locul de naştere;
    c) domiciliul;
    d) cetăţenia;
    e) numărul documentului de călătorie şi valabilitatea acestuia;
    f) numărul de identificare a persoanei conform datelor documentului de călătorie;
    g) locul, timpul şi direcţia de trecere a frontierei de stat.
    (2) Datele colectate în conformitate cu alin. (1) se păstrează respectîndu-se legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
    (3) Autorităţile administraţiei publice care prelucrează date cu caracter personal în procesul controlului la trecerea frontierei iau, în conformitate cu legislaţia în vigoare, măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi a altor acţiuni ilicite.
    (4) Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal şi alte organe de control, stabilite prin lege, asigură subiecţilor de date cu caracter personal, gratuit, realizarea drepturilor pe care le deţin în calitate de subiecţi ai datelor cu caracter personal.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 44
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 45
    Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2012.
    Articolul 46
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 12, art. 107), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian  LUPU

    Nr. 215. Chişinău, 4 noiembrie 2011.