HGC244/2012
ID intern unic:  343009
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 244
din  19.04.2012
cu privire la reforma sistemului de întreţinere a drumurilor publice
Publicat : 27.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 82-84     art Nr : 280
    În temeiul lit. e) alin. (1) art.6 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare şi în scopul realizării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 77 din 21 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 82, art. 208), a Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, ratificat prin Legea nr. 79 din 21 aprilie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 82, art. 210), Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.85 din 1 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 30-31, art. 159), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind implementarea reformei sistemului de întreţinere a drumurilor publice, conform anexei nr.1.
    2. Se acceptă reorganizarea (fuziune prin absorbţie) a întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de stat specializate în întreţinerea drumurilor publice, asigurînd reducerea acestora de la 38 pînă la 12 unităţi, conform anexei nr.2
    3. Se recomandă Comitetului Executiv al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia să iniţieze reorganizarea prin fuziune a societăţilor pe acţiuni de întreţinere a drumurilor din administrarea acestora.
    4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va asigura transmiterea patrimoniului întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni absorbite către societăţile pe acţiuni absorbante, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 981), cu modificările şi completările ulterioare,  punctele 123-125, 127-142, 144-147, 149-152 şi 154-158 se exclud.
    6. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, semestrial, va prezenta Guvernului informaţia privind realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind implementarea reformei sistemului de întreţinere a drumurilor publice.
    7. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                Anatolie  Şalaru

    Nr. 244. Chişinău, 19 aprilie 2012


    anexa nr.1

    anexa nr.2