HGM287/2012
ID intern unic:  343126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 287
din  04.05.2012
cu privire la aprobarea modificărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 11.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 88-91     art Nr : 326
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                            Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                                  Veaceslav Negruţa
 
    Nr. 287. Chişinău, 4 mai 2012.


  Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.287
din 4 mai 2012
MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20 octombrie 2008 „Privind instituirea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 190-192, art. 1189), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 5 din Hotărîre, cifrele „50”, „784”  şi  „49”  se substituie, respectiv, cu cifrele „60”, „772” şi „51”;
    2) anexele  nr.  2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1183
din 20 octombrie 2008
STRUCTURA APARATULUI
Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor
de Origine Animală
    Conducerea
    Direcţia supraveghere sanitar-veterinară
    Direcţia trasabilitate şi siguranţa produselor de origine animală
    Direcţia analiza riscului şi coordonarea laboratoarelor
    Direcţia coordonarea posturilor de control sanitar-veterinar
    Direcţia finanţe şi contabilitate
    Direcţia administrare şi management intern
    Secţia resurse umane
    Serviciul juridic
    Serviciul audit intern”;
          „Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.1183
 din 20 octombrie 2008

POSTURILE DE CONTROL SANITAR-VETERINAR
al mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar de stat aflate în regim
de import, tranzit sau export din structura Agenţiei Sanitar-Veterinare
 şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (cu statut de secţie/serviciu)
Nr. d/o
Posturile de control sanitar-veterinar
 

Efectivul-limită
al medicilor
veterinari oficiali

1.
Postul de control sanitar-veterinar Briceni
4
2.
Postul de control sanitar-veterinar Criva, Briceni
4
3.
Postul de control sanitar-veterinar Cahul
2
4.
Postul de control sanitar-veterinar Giurgiuleşti, Cahul
5
5.
Postul de control sanitar-veterinar Căuşeni
2
6.
Postul de control sanitar-veterinar Leuşeni, Hînceşti
5
7.
Postul de control sanitar-veterinar Ocniţa
4
8.
Postul de control sanitar-veterinar Otaci, Ocniţa
4
9.
Postul de control sanitar-veterinar Tudora, Ştefan Vodă
4
10.
Postul de control sanitar-veterinar Ungheni
4
11.
Postul de control sanitar-veterinar Sculeni, Ungheni
4
12.
Postul de control sanitar-veterinar Chişinău
3
13.
Postul de control sanitar-veterinar Aerogara, Chişinău
4
14.
Postul de control sanitar-veterinar Bălţi
2
Total
51”.

    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 221-222, art. 1410), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 8 din Hotărîre va avea următorul cuprins:
    „8. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în număr de 374 de unităţi (din care personal auxiliar – 64 de unităţi), inclusiv 62 de unităţi ale aparatului central, 244 de unităţi ale direcţiilor/serviciilor de supraveghere fitosanitară şi control semincer şi 68 de unităţi ale posturilor fitosanitare pentru controlul producţiei de import.”;
    2) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.1402 din 9 decembrie 2008
STRUCTURA
Inspectoratului General de Supraveghere
Fitosanitară şi Control Semincer
    1. Conducerea
    Şef al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer
    Şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele fitosanitare
    Şef adjunct al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în problemele controlului semincer
    2. Direcţia carantină fitosanitară
    Secţia carantină internă
    Secţia carantină externă
    3. Direcţia protecţia plantelor
    Secţia control produse de uz fitosanitar
    Secţia control fitosanitar
    4. Direcţia control semincer
    5. Direcţia cereale, panificaţie şi tutun
    6. Direcţia administrativ-financiară
    Secţia finanţe şi contabilitate
    Serviciul administrativ
    7. Direcţia juridică, secretariat şi relaţii internaţionale
    8. Secţia resurse umane
    9. Subdiviziunile teritoriale:
    Direcţiile/Serviciile de supraveghere fitosanitară şi control semincer raionale/municipale
    Posturile fitosanitare pentru controlul producţiei de import (cu statut de secţie), conform următorului tabel:
Nr.
d/o

Posturile fitosanitare pentru controlul producţiei

de import
Efectivul-limită
1.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Briceni

5
2.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Criva, Briceni

4
3.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Giurgiuleşti-Galaţi, Cahul

4
4.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Giurgiuleşti-Port, Cahul

4
5.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Giurgiuleşti-Reni, Cahul

4
6.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Leuşeni, Hînceşti

5
7.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Otaci, Ocniţa

5
8.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Vălcineţ, Ocniţa

5
9.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Tudora, Ştefan Vodă

5
10.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Ungheni-Feroviar

4
11.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Ungheni-Sculeni, Ungheni

 
4
12.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Chişinău-Calea ferată şi Poşta

5
13.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Chişinău-Aeroport

5
14.

Postul fitosanitar pentru controlul producţiei de import Terminale Chişinău

9
Total
68”.