HGA289/2012
ID intern unic:  343206
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 289
din  07.05.2012
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului
pentru anii 2012-2015
Publicat : 18.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 93-98     art Nr : 330
    Abrogată prin HG164 din 05.03.14, MO60-65/14.03.14 art.182

    Pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, a angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, precum şi în scopul stabilirii cadrului de politici necesar planificării bugetare pe termen mediu (Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2013-2015), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015;
    vor asigura procesul de consultare a părţilor interesate referitor la proiectele actelor normative incluse în Planul nominalizat;
    vor prezenta trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, informaţia despre executarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, utilizînd Sistemul informaţional „Programul de activitate al Guvernului”, plasat la adresa http://raportare.gov.md;
    vor prezenta anual, pînă la 15 ianuarie, propuneri pentru revizuirea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015.
    3. Cancelaria de Stat va prezenta anual Guvernului, pînă la data de 30 ianuarie, raportul privind nivelul de realizare a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.179 din 23 martie 2011 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.46-52, art.212).
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Iurie Leancă
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                              Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                                 Eugen Carpov
    Viceprim-ministru                                                                 Mihail Moldovanu

    Nr. 289. Chişinău, 7 mai 2012.


    planul