LPC73/2012
ID intern unic:  343277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 73
din  12.04.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 332
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 71 alineatul (2) din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 47–48, art. 210), cu modificările ulterioare, textul „viaţa şi sănătatea copilului” se înlocuieşte cu textul „viaţa, sănătatea sau inviolabilitatea copilului”.
    Art. II. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 174 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Raportul sexual altul decît violul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele, comise asupra unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
    2. Articolul 175 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 175. Acţiuni perverse
    Acţiunile perverse săvîrşite faţă de o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 16 ani, constînd în exhibare, atingeri  indecente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei să participe ori să asiste la spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victimei a materialelor cu caracter pornografic, precum şi în alte acţiuni cu caracter sexual,
    se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
    3. După articolul 175 se introduce articolul 1751 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1751. Acostarea copiilor în scopuri sexuale
    Propunerea, inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare şi de comunicare, a unei întîlniri cu un copil în scopul săvîrşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o astfel de întîlnire, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.”
    4. La articolul 206 alineatul (3) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) săvîrşite asupra copilului care se află în îngrijirea, sub ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau la tratamentul făptuitorului;”.
    5. La articolul 2081, după cuvîntul „vinderea,” se introduce cuvîntul „procurarea,”.
    6. După articolul 2081 se introduce articolul 2082 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată
                              de un copil
    Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexuale prestate de către o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vîrsta de 18 ani se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
    Art. III. – La articolul 10 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6)  În cazul cînd un minor este victimă sau martor, se va acţiona pentru respectarea intereselor acestuia în orice fază a procesului penal.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 73. Chişinău, 12 aprilie 2012.