OMMPSFM42/1/2012
ID intern unic:  343317
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 42/1
din  13.03.2012
cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor
Publicat : 25.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 626
    MODIFICAT
   
OMSMPS163 din 12.10.17, MO383-388/03.11.17 art.1951
   
OMMPSF186 din 11.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1833
    OMMPSF140 din 02.10.15, MO275-280/275-280 art.1921
    OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495


    În legătură cu modificările parvenite la Legea nr. 102 - XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial, 2005, nr.95-97, art.444) şi întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1080 din 5 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor”, modificată prin Hotărîrea Guvernului nr.676 din 12.09.2011, Monitorul Oficial nr.152-155/747 din 16.09.2011, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de comun cu Ministerul Educaţiei emit următorul ORDIN:
    1. Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor (se anexează).
    2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă:
    va asigura agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă raionale, municipale, UTA Găgăuzia şi instituţiile de învăţămînt furnizori de  formare profesională a şomerilor, cu prezentele Norme  metodologice;
    va organiza seminare instructive zonale, după necesitate, cu specialiştii agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în domeniul organizării şi desfăşurării formării profesionale a şomerilor întru implementarea eficientă a prezentelor Norme metodologice
    3. Ministerul Educaţiei va asigura instituţiile de învăţămînt (furnizori de formare profesională a şomerilor) cu planuri de învăţămînt şi programe de studii cu termene reduse de instruire conform standardelor ocupaţionale şi  profesionale.
    4. Se abrogă Ordinul comun al Ministerului Economiei şi Comerţului nr.89 din 13.12.2007 şi Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.869 din 13.12.2007 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind  organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor”.
    5. Controlul îndeplinirii prezentului ordin se pune în seama dlui Ion Holban, director general  al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

    MINISTRUL MUNCII,                                             MINISTRUL EDUCAŢIEI
    PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI

    Valentina BULIGA                                                     Mihail ŞLEAHTIŢCHI

    Nr. 42/1. Chişinău, 13 martie 2012.                            Nr. 135. Chişinău, 13 martie 2012.

 Anexă
la Ordinul Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei
nr. 42/1 din 13 martie 2012
şi Ministerului Educaţiei
nr. 135 din 13 martie 2012
NORME METODOLOGICE
privind organizarea şi desfăşurarea formării
profesionale a şomerilor

Capitolul 1
Dispoziţii generale
    1. În conformitate cu Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (modificată prin  Legea nr.56 din 09.06.11, MO107-109/01.07.11, art.280) şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1080 din 5 septembrie 2003 “Despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor” (modificată prin HG nr.676 din 12.09.2011, MO nr.152-155/747 din 16.09.2011), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare – Agenţia Naţională) organizează cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare (în continuare – formare profesională),  pentru persoanele afectate de şomaj, întru sporirea competitivităţii acestora privind integrarea şi reintegrarea  lor profesională.
    2.(1) Agenția Națională propune Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei lista meseriilor/profesiilor pentru pregătirea șomerilor în învățămîntul profesional tehnic secundar și lista programelor de formare profesională pe specialităţi pentru formarea profesională a șomerilor care au absolvit învățămîntul profesional tehnic postsecundar și superior în modul următor:
    [Pct.2 subpct.(1) modificat prin OMMPSF140 din 02.10.15, MO275-280/275-280 art.1921]
    [Pct.2 subpct.(1) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    a) la cererea agenţilor economici care urmează a încadra şomerii;
    b) în baza rezultatelor sondajelor sau a studiilor de specialitate privind necesarul în specialişti de moment (pe o perioadă de pînă la un an) sau de perspectivă în profil teritorial;
    c) la cererea şomerilor care doresc să presteze o activitate autorizată.
    (2) Evaluarea analizei rezultatelor sondajelor sau a studiului menţionate la lit. b) se efectuează de către specialiştii Agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă raionale, municipale şi a UTA Găgăuzia (în continuare – Agenţii).
    3. Serviciile de formare profesională se organizează în vederea plasării în cîmpul muncii a unui număr cît mai mare din rîndul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
    4. Au acces la formarea profesională persoanele de la vîrsta de 16 ani, înregistrate la agenţiile teritoriale, care au sau nu o meserie (profesie) şi care nu pot fi angajate în muncă din lipsa locurilor corespunzătoare.
    Persoanele cu vîrsta de pînă la 18 ani, înregistrate la agenţiile teritoriale, care au sau nu o meserie (profesie) şi care nu pot fi angajate în muncă din lipsa locurilor corespunzătoare, nu au acces la domeniul de formare profesională „713 Electricitate și energie”, precum și la meseriile/profesiile, care, în funcţie de complexitatea acestora, necesită baza de studii liceale sau medii de cultură generală.
    La cursurile de formare profesională sînt trimişi, în mod prioritar, absolvenţii şcolilor-internat, copiii orfani, copiii rămaşi fără îngrijirea părintească şi cei aflaţi sub tutelă, copiii din familii cu mulţi copii, copiii din familii monoparentale, precum şi victimele violenţei în familie, victimele traficului de fiinţe umane, persoanele invalide, veteranii de toate categoriile şi persoanele eliberate din locuri de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială. 
    Şomerii pot beneficia de servicii de formare profesională gratuite o singură dată, în perioada deţinerii statutului de şomer.
    [Pct.4 modificat prin OMMPSF140 din 02.10.15, MO275-280/275-280 art.1921]
Capitolul 2
I. Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
de formare profesională
    5.(1) Cursurile de formare profesională a şomerilor se organizează de către Agenţia Naţională prin intermediul:
    instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Educaţiei;
    instituţiilor de învăţămînt şi centrelor de instruire ale altor ministere şi departamente, ale patronatelor şi sindicatelor;
    agenţilor economici cu proprietate de stat;
    societăţilor comerciale şi organizaţiilor necomerciale.
    Furnizorii de formare profesională trebuie sa fie autorizaţi conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Formarea profesională în cazurile prevăzute la pct.5 (1) se înfăptuieşte în baza contractelor, conform modelului stabilit (Anexa nr. 1), încheiate între Agenţia Naţională (Agenţii) şi instituţiile de învăţămînt, învingători ai procedurii de Achiziţii Publice. Învăţămîntul în instituţiile private se desfăşoară conform standardelor educaţionale de stat.
    În cazul în care lipseşte o concurenţă între instituţiile de învăţămînt pentru pregătirea la profesia/meseria respectivă în localitate, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contract direct de prestare a serviciilor de formare profesională cu instituţia respectivă.
    În cazul în care în localitate lipsesc instituţii de învăţământ furnizori de formare profesională, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot încheia contracte directe de prestare a serviciilor de formare profesionale cu instituţiile de învăţămînt din localitatea vecină.
    Pentru persoanele admise la formarea profesională ca urmare a cererii exprese a unităţilor economice, Agenţiile încheie contracte triple privind formarea profesională a şomerilor şi încadrarea în muncă după absolvirea cursurilor (anexa nr.6).
    (3) Organizarea unui curs de formare profesională se efectuează în următoarele condiţii:
    a) se respectă cerinţele prevăzute la pct. 2 pentru profesia, meseria, funcţia, ocupaţia sau activitatea în care se organizează cursul;
    b) să existe condiţii tehnico-materiale pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională, concretizate prin:
    spaţii de instruire bine amenajate şi dotate cu mijloace de învăţămînt şi materiale didactice;
    personal didactic cu o bună pregătire de specialitate şi pedagogică;
    locuri de practică adecvate pentru toţi participanţii la curs.
    6. Pentru participarea la procedura de achiziţii publice privind formarea profesională a şomerilor, instituţiile de învăţămînt întocmesc şi prezintă Agenţiei setul de materiale prevăzut în documentele de licitaţie în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice.
    Instituţiile de învăţămînt prezintă în setul de materiale suplimentar:
    a) planul de învăţămînt şi programele de pregătire teoretică şi practică la fiecare disciplină;
    b) devizele de cheltuieli pentru formarea profesională şi cazarea şomerilor în cămin (în cazul cînd instituţia dispune de cămin) (anexele nr. 2 şi 4);
    c) contractul cu privire la cazarea şomerilor îndreptaţi la cursurile de formare profesională (anexa nr.3), în cazurile cînd instituţiile de învăţămînt dispun de cămin;
    d) date despre cadrele didactice implicate în procesul de formare profesională a şomerilor (anexa nr.5).
    e)  contractele cu agenţii economici privind organizarea practicii de producţie.
    7. Denumirea profesiilor/meseriilor pentru care se organizează cursurile de formare profesională şi codul lor sînt în corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor elaborat în baza Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova.
    Lista meseriilor/profesiilor pentru pregătirea șomerilor în învățămîntul profesional tehnic secundar și a programelor de formare profesională pe specialităţi pentru formarea profesională a șomerilor care au absolvit învățămîntul profesional tehnic postsecundar și superior, precum și durata studiilor pe tipuri de cursuri se aprobă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei în funcţie de situaţia pe piaţa forţei de muncă.
    [Pct.7 modificat prin OMMPSF140 din 02.10.15, MO275-280/275-280 art.1921]
    [Pct.7 modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    8. (1) Durata cursului de formare profesională se stabileşte în mod diferenţiat în raport cu complexitatea meseriei sau a activităţii respective prin planurile şi programele de pregătire şi nu poate depăşi 9 luni
    (2) Pentru recalificarea unor persoane în profesii (meserii), programe de formare profesională la specialitate sau activităţi pentru care acestea au deja unele cunoştinţe şi deprinderi practice, durata pregătirii poate fi redusă de către organizatori pînă la jumătate din durata unui curs de calificare pentru meseria respectivă.
    [Pct.8 al.(2) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    9. Controlul modului de organizare şi desfăşurare a cursurilor de formare profesională se înfăptuieşte de către  specialiştii respectivi ai Agenţiei Naţionale (Agenţiilor).
II. Îndreptarea la cursurile de formare profesională
    10. Îndreptarea şomerilor la cursurile de formare profesională, se efectuează de către specialistul Agenţiei, care notifică aceasta în fişa de evidenţa a şomerului. La înscriere şomerii vor prezenta următoarele acte:
actele de studii;
    certificatul medical, din care să rezulte că starea sănătăţii şomerului îi va permite exercitarea meseriei respective;
    carnetul de muncă (pentru persoanele cu experienţă de muncă anterioară);
    rezultatele consultării de orientare profesională.
    Dosarul cu actele respective pentru fiecare persoană se păstrează la Agenţie.
    11. La cursurile de formare profesională sînt admişi şomerii care:
    au studii necesare pentru însuşirea cursului respectiv; pentru unele profesii (meserii) simple se  permite admiterea şi a unor persoane care nu au absolvit gimnaziul, dar posedă cunoştinţe minime necesare însuşirii profesiei (meseriei), activităţii sau ocupaţiei respective;
    sînt apţi de muncă pentru profesia (meseria), programa de formare profesională la specialitatea respectivă sau au recomandarea comisiei de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă pentru această meserie, în cazul unor persoane cu disabilităţi;
    îndeplinesc şi alte condiţii de selectare şi consiliere profesională, inclusiv efectuarea unor teste de aptitudini, dacă pentru practicarea profesiei (meseriei) sau a activităţii sînt stabilite asemenea condiţii.
    [Pct.11 modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    12.(1) Şomerii admişi la un curs de formare profesională încheie un contract cu Agenţia (anexa nr.7) cu eliberarea ulterioară a îndreptării la cursuri (anexa nr.8).
    (2) Şomerii înmatriculaţi la cursuri vor fi incluşi în registrul evidenţei şomerilor înmatriculaţi/absolviţi ai cursurilor de formare profesională ţinut pe suport electronic de către agenţiile teritoriale.
    (3)  Şomerilor înmatriculaţi la cursuri în alte localităţi li se achită cheltuielile de transport (tur-retur sau navetă), cheltuielile de cazare în căminele instituţiei de învăţămînt şi li se compensează parţial cheltuielile pentru cazare în cazul lipsei căminelor la instituţia de învăţămînt înmatriculat.
    (4) Persoanelor navetiste li se achită cheltuielile pentru transport în mărime ce nu depăşeşte costul mediu lunar stabilit pentru cazare în afara căminelor instituţiilor de învăţămînt stabilit conform ordinului anual al Agenţiei Naţionale.
    (5) Instituţia de învăţămînt înmatriculează şomerii conform îndreptării la cursuri (anexa nr.8) eliberate de Agenţie, care e valabilă timp de 2 luni de zile – perioada maximă de completare a grupelor de instruire.
    (6) Şomerilor care urmează cursuri de formare profesională şi nu beneficiază de ajutor de şomaj ori de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională li se acordă o bursă lunară neimpozabilă, pe perioada instruirii în baza cererii depuse.
    (7) Plata bursei încetează din următoarele motive:
    a) absolvire;
    b) exmatriculare;
    c) acordare a ajutorului de şomaj ori alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională;
    d) angajare în câmpul muncii;
    e) suspendare a studiilor;
    f) radiere din evidenţă;
    g) expirarea perioadei de instruire.
III.  Desfăşurarea pregătirii teoretice şi practice
A. Planurile şi programele de pregătire
    13.(1) Activitatea de formare profesională într-o profesie (meserie), programă de formare profesională la specialitate cuprinde pregătirea teoretică şi practică, care se desfăşoară pe baza planului de învăţămînt şi a programelor de studii (36 ore/săptămînă).
    [Pct.13 al.(1) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    (2) Pregătirea teoretică se desfăşoară alternativ cu pregătirea practică în funcţie de condiţiile existente.
    14. Planurile de învăţămînt şi programele de studii pentru cursurile de formare profesională se elaborează de către instituţiile de învăţămînt, se aprobă de către Ministerul Educaţiei şi se coordonează cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    15.(1) Planul de învăţămînt cuprinde disciplinele şi numărul orelor de pregătire (teoretică şi practică) pentru fiecare profesie (meserie), programă de formare profesională la specialitate.
    [Pct.15 al.(1) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    (2) Programa cuprinde temele de instruire teoretică şi pregătire practică respectiv la fiecare disciplină inclusă în planul de învăţămînt. Conţinutul programelor de formare profesională pentru profesii(meserii) se stabileşte la nivelul învăţămîntului secundar profesional, bazat pe standardele ocupaţionale şi aprobate la nivel naţional.
    (3) Programele de studii pot fi adoptate la necesităţile locale în limita a 15%, în plus sau în minus faţă de numărul total de ore prevăzute.
    (4) La planurile şi programele de formare profesională se anexează caracteristica de calificare a profesiei (meseriei), programei de formare profesională la specialitate.
    [Pct.15 al.(4) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
В. Pregătirea  teoretică şi practică
    16.(1) Cursurile se organizează în grupe constituite din 15-25 cursanţi. În unele cazuri, ca excepţie, se admite instruirea individuală sau a unui număr mai mic de 15 persoane.
    (2) În cazul în care unele grupe au un număr mic de cursanţi (cel puţin 3), se recomandă ca disciplinele comune pentru unele meserii, programe de formare profesională la specialitate să fie predate în comun prin comasarea grupelor.
    [Pct.16 al.(2) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    (3) Instituţiile de învăţămînt pot constitui grupe formate atît din şomeri îndreptaţi de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cît şi din persoane contractate de instituţii.
    17. Pentru fiecare curs teoretic şi practic instituţia de învăţămînt completează cîte un registru după modelul aprobat de Ministerul Educaţiei.
    18.(1) Şomerii care nu însuşesc programele de studiu, sau comit  încălcări grave ale Regulamentului de ordine internă al instituţiei de învăţămînt, sau numărul absenţelor depăşeşte 15% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire pot fi exmatriculaţi şi nu vor avea dreptul de a urma un alt curs gratuit. Cheltuielile pentru perioada respectivă de instruire, cazare şi bursă şomerul le va restitui din cont propriu Agenţiei, cu excepţia victimelor traficului de fiinţe umane şi cazurilor întemeiate (deces, boală ce nu permite exercitarea profesiei, graviditate, schimbarea locului de trai, plasarea în cîmpul muncii, serviciul militar, intrarea în vigoare a hotărîrii judecăţii, consecinţe ale calamităţilor  naturale).
    (2) Cursanţii care din motive de sănătate lipsesc mai mult de 15% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire se consideră suspendaţi, şi după însănătoşire pot repeta cursul respectiv sau pot urma un alt curs.
    (3) Cursanţilor prevăzuţi la alin. (2) li se încetează plata bursei pe perioada de suspendare a instruirii, fapt confirmat prin ordinul emis de instituţia de învăţămînt şi prezentat agenţiei.
    19. (1) Activitatea de instruire teoretică se realizează prin lecţii, expuneri, demonstraţii, lucrări practice şi de laborator. Reuşita cursanţilor se notează în registrul grupei.
    (2) Lecţia constituie forma de bază a activităţii de pregătire teoretică. Personalul didactic este obligat să folosească materialul didactic necesar în funcţie de conţinutul lecţiilor. Cursanţilor li se pot da spre rezolvare teme în timpul lecţiilor şi în afara lor.
    20.(1) Activitatea de instruire şi pregătire profesională se desfăşoară pe baza programului şi a orarului, prin care se stabilesc, pe cicluri şi săptămîni, zilele şi orele de instruire teoretică la fiecare obiect din plan şi zilele de pregătire practică; ora la care începe şi se încheie ziua de instruire practică se stabileşte în funcţie de programul de lucru al unităţilor economice la care se desfăşoară practica de producere.
    (2) Programul de pregătire şi orarul săptămînal se întocmesc şi se aprobă de către instituţia de învăţămînt.
    21. Numărul orelor de pregătire teoretică consecutive la o disciplină poate fi de maximum 4. Durata unei lecţii de pregătire este de 80 minute, urmată de o pauză de 5-10 minute. Durata zilei de instruire practică nu va depăşi 8(opt) ore.
    În timpul practicii de producţie pe profesii/meserii, programe de formare profesională la specialitate cursanţii vor lucra potrivit normelor specifice locului de muncă.
    [Pct.21 modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    22.(1) Pregătirea practică în atelierele agenţilor economici se efectuează de către maiştri sau alte persoane care conduc formaţiile de lucru, conform numărului de ore stabilit de programă.
    (2) Locurile de muncă pentru pregătirea practică la profesii (meserii), programe de formare profesională la specialitate se stabilesc luîndu-se  în consideraţie:
    executarea operaţiunilor sau a lucrărilor prevăzute în programa practică cu respectarea Normelor protecţiei muncii;
    gradarea complexităţii lucrărilor potrivit creşterii nivelului de pregătire;
    posibilitatea cursanţilor de a lucra independent, avînd de realizat lucrări cît mai variate;
    verificarea îndeplinirii practicii se efectuează de către responsabilul de curs sau de către o altă persoană desemnată de şeful instituţiei de învăţămînt.
    [Pct.22 al.(2) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    23.(1) Practica se efectuează în schimbul I şi schimbul II, dacă sînt asigurate condiţiile de pregătire.
    (2) În timpul practicii cursanţii vor folosi agenda instruirii practice şi practicei în producţie, în care zilnic se vor nota lucrările efectuate. Periodic cursanţii vor fi supuşi la probe practice de îndeplinire a unor operaţiuni sau lucrări, notate de către maiştri.
    (3) Cursanţii pot fi îndreptaţi pentru a urma practica de producţie la locul de trai, numai în cazuri excepţionale, la prezentarea contractului încheiat cu agentul economic.
    (4) Agenda instruirii practice şi practicei în producţie se semnează de responsabilii pentru practica de producţie ale unităţilor economice, iar în cazul urmării practicii la locul de trai şi de specialistul responsabil de formarea profesională a Agenţiei.
IV.Verificarea şi aprecierea cunoştinţelor
    24.(1) Verificarea cunoştinţelor şi a deprinderilor obţinute de cursanţi se face pe întregul parcurs al instruirii teoretice şi pregătirii practice. Verificarea pregătirii cursanţilor constă, în funcţie de specificul pregătirii, în examinări orale, lucrări  scrise şi lucrări practice. Pe durata unui curs se fac cel puţin două verificări.
    (2) Cursanţii care au lipsit motivat, pe durata care potrivit prezentelor Norme metodologice nu întrerupe pregătirea, vor fi examinaţi şi din materia parcursă în timpul absentării.
    25. Aprecierea cunoştinţelor şi a deprinderilor la cursurile de formare profesională se face cu notele de la 10 la 1 sau prin calificativul “admis”, “respins”. Notele se trec în catalog imediat după examinare şi se comunică cursantului.
    26. La cursurile de formare profesională promovarea la fiecare disciplină se face pe baza mediilor obţinute. Sînt declaraţi promovaţi la disciplinele respective cursanţii care obţin cel puţin media 5.
Cursanţii declaraţi respinşi nu se pot prezenta la examenul de calificare profesională dacă în termen de 10 zile de la absolvirea cursului, nu au promovat cu cel puţin media 5 obiectele respective.
V. Organizarea şi desfăşurarea examenelor
de calificare profesională
    27.(1) La examenul de calificare se prezintă toţi cursanţii care au parcurs integral tematica prevăzută în programele de studii şi au manifestat un comportament satisfăcător.
    Studiile se încheie cu eliberarea unui certificat de calificare ce oferă dreptul de a practica meseria obţinută.
    (2) Absolvirea cursurilor de formare profesională a şomerilor se efectuează printr-un examen de calificare care constă dintr-o probă teoretică şi una practică sau numai probă practică, organizate cu scopul de a evalua nivelul cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor cursanţilor în limitele caracteristicii de calificare. Proba teoretică se susţine în faţa comisiei de examinare numită de directorul instituţiei de învăţămînt. Proba practică se susţine la locurile de desfăşurare a practicii în producţie, în secţiile întreprinderilor, bazelor de practică, în atelierele şi laboratoarele scolii.
    (3) Comisia de examinare se compune din responsabilul cursului, reprezentantul Agenţiei Naţionale (Agenţiei), 1-3 specialişti dintre care unul va fi de la întreprinderea de ramură sau de la unitatea economică, în care vor fi repartizaţi absolvenţii.
    (4) Se admite primirea examenului de absolvire a cursurilor de pregătire profesională de către comisii independente, care dispun de statutul respectiv legalizat.
    (5) Lucrările, care se execută în cadrul probei practice şi durata acesteia se stabileşte din timp de către şeful atelierului în care s-a petrecut practica sau după caz, de către maistrul-instructor. Comisia de examinare verifică  agenda practicei de producţie a cursantului şi referinţa.
    (6) Cursanţii care îşi fac studiile la meserii/profesii, programe de formare profesională la specialitate îmbinate susţin proba practică de calificare la ambele meserii (profesii).
    [Pct.27 al.(6) modificat prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]
    (7) Aprecierea cunoştinţelor practice se face de către comisia de examinare prin note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5 şi se consemnează în procesul verbal al comisiei de calificare.
    Persoanelor  care n-au susţinut examenul de calificare li se permite să susţină repetat examenul în termen de 10 zile din data primei examinări.
    Şomerii care la reexaminare nu se promovează din motivul neînsuşirii programelor de studii nu mai pot urma un alt curs de formare profesională gratuit.
    28. Desfăşurarea examenului teoretic de calificare se petrece astfel: se stabilesc subiectele din materia cuprinsă în programe, se susţin aceste subiecte în scris sau oral, ori ambele; se corectează lucrările de către examinator şi se propun comisiei de examinare spre evaluare. Proba orală se susţine în faţa comisiei şi se desfăşoară pe bază de bilet cu 3-5 întrebări sau, după caz, sub formă de interviu.
    29. Examenele de calificare se desfăşoară în încăperi special amenajate cu material didactic-ilustrativ, aparate, unelte, dispozitive necesare etc.
    30. Decizia comisiei de examinare de a conferi cursanţilor categorii de calificare şi nota la examenul de calificare se fixează în procesul-verbal al examenului de calificare, semnat de toţi membrii comisiei (anexa nr.9). Nivelul de calificare al cursanților nu va depăși categoria de calificare III
    [Pct.30 modificat prin OMMPSF140 din 02.10.15, MO275-280/275-280 art.1921]
VI. Documentele de evidenţă a activităţii de formare
profesională şi a eliberării actelor de studii
    31. Pentru evidenţa activităţii de formare profesională se folosesc următoarele documente:
    registrul evidenţei şomerilor inmatriculaţi/absolviţi ai cursurilor de formare profesională, care se păstrează la Agenţie pe suport electronic;
    registrul pentru instruirea teoretică  se completează de către conducătorul grupei de cursanţi şi se păstrează la instituţia de învăţămînt;
    registrul pentru pregătirea practică a cursanţilor se întocmeşte de către instituţia de învăţămînt şi se înmînează persoanei responsabile de activitatea practică;
    procesele verbale cu rezultatele obţinute la examenul de calificare;
    registrul de evidenţă a certificatelor de calificare primite şi a celor eliberate absolvenţilor (formularul tipizat  al Ministerului Educaţiei).
    32. Procesele verbale ale examenelor de calificare şi documentele tipizate se completează conform instrucţiunilor în vigoare şi se păstrează în arhiva instituţiei de învăţămînt timp de 75 ani, cu excepţia registrelor care se păstrează timp de 5 ani.
VII. Eliberarea certificatelor despre absolvirea
cursurilor de formare profesională
    33. Eliberarea certificatelor despre absolvirea cursurilor de formare profesională se efectuează potrivit normelor stabilite de Ministerul Educaţiei. Certificatele de calificare sînt imprimate-tip, cu regim special şi se eliberează numai pe baza datelor din catalogul grupei şi procesul-verbal al comisiei de calificare. Ele se semnează de către conducătorul instituţiei de învăţămînt şi  preşedintele comisiei de calificare.
    34. Certificatele de calificare se completează cu pastă de culoare întunecată, citeţ şi fără corectări. Numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări şi trebuie să corespundă cu datele înscrise în actele de identitate ale cursantului.
    35.(1) Certificatul de calificare se eliberează şomerilor gratuit în termen de cel mult 30 zile de la susţinerea examenului de calificare;  absolventul va semna despre primire în registrul de evidenţă pentru primirea şi eliberarea actelor de studii.
    (2) Formularele certificatelor despre absolvirea cursurilor de formare profesională se păstrează în dulap metalic. Registrele şi alte documente de evidenţă se păstrează în dulapuri încuiate, care prezintă siguranţă.
    (3) Registrele de evidenţă se numerotează, se şnuruiesc, se parafează şi se certifică pentru conţinut de către directorul instituţiei de învăţămînt.
    36. În cazul pierderii certificatului de calificare se eliberează duplicatul lui, contraplată, aprobat de directorul instituţiei de învăţămînt.
Pentru eliberarea duplicatului tehnica lucrărilor este aceeaşi ca la eliberarea actelor originale.
Capitolul 3
Cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a şomerilor
    37. Cheltuielile pentru formarea profesională a şomerilor sînt suportate de Fondul de şomaj.
    În aceste cheltuieli se includ:
    salarizarea cadrelor didactice, a muncitorilor calificaţi şi a specialiştilor instituţiilor de învăţămînt implicaţi în procesul de instruire;
    salarizarea membrilor comisiilor de calificare pentru evaluarea absolvenţilor;
    remunerarea specialiştilor unităţilor economice, care nemijlocit instruiesc şi sînt responsabili de practica de producere a şomerilor;
    cheltuielile de amortizare sau arendare a încăperilor şi a utilajului pentru instruirea teoretică şi practică, costul serviciilor comunale, materialelor şi instrumentelor necesare pentru instruire;
    cheltuielile de transport şi cazare a şomerilor îndreptaţi la cursuri în alte localităţi;
    alte cheltuieli legate nemijlocit de organizarea formării profesionale, prevăzute în contractele de colaborare dintre Agenţie şi instituţia de învăţămînt;
    cheltuielile pentru achitarea bursei.
    Cheltuielile de transport tur-retur sau navetă constituie plata achitată pentru drumul parcurs de la domiciliul şomerului pînă la localitatea amplasării instituţiei de învăţămînt.
    Calcularea şi achitarea cheltuielilor de transport tur-retur şi navetist se efectuează în baza cotoarelor sau ordinului de înmatriculare, certificatului despre frecventarea lecţiilor eliberat de instituţia de învăţământ, tarifelor-plafonate în transportul auto de călătorie pe rute suburbane şi interurbane (pentru un pasager-kilometru) aprobate prin ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor ţinînd cont de distanţele de la domiciliul şomerului pînă la localitatea amplasării instituţiei de învăţămînt. Cheltuielile de transport navetist nu vor depăşi limitele prevăzute în pct. 12 (4) al prezentelor Norme.
    Cheltuielile pentru calcularea transportului navetist pentru fracţiuni de lună se calculează prin raportarea cuantumului lunar stabilit la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile efectiv frecventate la lecţii de către şomer din luna respectivă.
    Transportul navetist pentru fracţiunile de luni de la începutul şi sfîrşitul cursului se achită ca o lună integral, dar nu mai mult de cuantumul stabilit lunar, în cazul în care şomerul a frecventat toate zilele lucrătoare din lunile respective. Dacă cheltuielile respective sunt mai mici de cît cuantumul stabilit lunar, se achită plata efectiv calculată.
    Cheltuielile pentru cazarea şomerilor înmatriculaţi la cursurile de formare profesională în căminul instituţiei de învăţămînt sînt suportate de agenţii şi achitate direct instituţiilor de învăţămînt în baza contractului între agenţie şi instituţia de învăţămînt (anexa nr.3).
    Cheltuielile pentru cazarea şomerilor înmatriculaţi la cursurile de formare profesională la instituţiile de învăţămînt ce nu deţin cămine sunt parţial compensate de agenţii şi achitate direct şomerului în baza ordinelor eliberate de instituţiile de învăţămînt (ordinul cu privire la înmatriculare/absolvire şi cu privire la repartizarea la practica de producere). Mărimea lunară aferentă compensării cheltuielilor de cazare a şomerilor pe perioada instruirii este stabilită anual de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi nu va depăşi limita minimă pentru cazare prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.
    38. Cheltuielile pentru acordarea bursei stipulate în pct.37 al prezentelor Norme metodologice constituie plata pentru acoperirea cheltuielilor aferente procesului de instruire a şomerilor.
    Cheltuielile pentru bursă sînt neimpozabile şi se acordă lunar pe perioada instruirii în cuantum de 10 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent la data stabilirii plăţii.
    Bursa se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în drept pe întreaga perioadă a lunii respective.
    Bursa pentru fracţiunile de luni de la începutul şi sfîrşitul cursului de formare profesională se calculează prin raportarea cuantumului lunar stabilit la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul primit se înmulţeşte cu numărul de zile din luna pentru care şomerul beneficiază de bursă.
    Evidenţa beneficiarilor şi ordinele privind acordarea şi încetarea plăţii bursei sînt ţinute pe suport electronic în registrul beneficiarilor de bursă pe perioada formării profesionale şi cartea de ordine a agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.
Capitolul 4
Personalul de predare, instruire şi îndrumare a
activităţii de formare profesională a şomerilor
    39.(1) Personalul de specialitate care realizează activitatea de pregătire teoretică constă din cadre didactice cu o bună pregătire profesională şi experienţă în domeniu.
    (2) Practica de producţie efectuată la instituţiile de învăţămînt şi la unităţile economice se asigură de către maiştrii – instructori ai instituţiilor respective.
    (3) Organizatorul de curs are următoarele sarcini:
    perfectarea corectă a documentaţiei pentru organizarea cursului şi selectarea cadrelor didactice;
    asigurarea cu mijloace audiovizuale şi materiale didactice necesare;
    respectarea programului de desfăşurare şi orarul zilnic al cursului;
    respectarea contractelor cu unităţile economice în care se desfăşoară practica de producţie.
    40. Anexele nr.1–9 sînt părţi inseparabile ale prezentelor Norme metodologice.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin OMMPSF162 din 16.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1495]

   
anexa nr.10
    [Anexa nr.10 în redacția OMSMPS163 din 12.10.17, MO383-388/03.11.17 art.1951]
    [Anexa nr.10 în redacția OMMPSF186 din 11.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1833]
    [Anexa nr.10 introdusă prin OMMPSF140 din 02.10.15, MO275-280/275-280 art.1921]