LPC61/2012
ID intern unic:  343351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  30.03.2012
pentru completarea Legii Serviciului Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 345
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28 litera a), după cuvîntul „concedierea” se introduc cuvintele „sau demisia”.
    2. După articolul 28 se introduce articolul 281 cu următorul cuprins:
    „Articolul 281.  Demisia
    Colaboratorul Serviciului are dreptul la demisie – desfacere a contractului individual de muncă din proprie iniţiativă, în conformitate cu prevederile Codului muncii.”
     3. La articolul 29, alineatul (1) se completează cu literele g), h), şi i) cu următorul cuprins:
    „g) în legătură cu transferarea colaboratorului, în conformitate cu prevederile Codului muncii;
    h) la atingerea limitei de vîrstă de aflare în serviciu;
    i) în cazul aplicării pedepsei penale prin hotărîre a instanţei de judecată, care exclude posibilitatea continuării serviciului prin contract, de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr. 61. Chişinău, 30 martie 2012.