LPM120/2012
ID intern unic:  343359
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 120
din  25.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 353
    MODIFICAT
    RMO142 din 10.07.12, MO142/10.07.12, pag.13

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 24 punctul 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    Art. II. – Articolul 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art. 33), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    punctul 5:
    la alineatele 1 şi 5, sintagma „ , Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude;
    la punctul 6, textul „sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se exclude.
    Art. III. – În cuprinsul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne  nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. IV. – În cuprinsul Legii instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81,   art. 199), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. V. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007,) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 131 alineatul (1), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,” se exclude.
    2. Articolul 1531 se abrogă.
    3. Articolul 241:
    la alineatul (1), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Sînt în drept să examineze cauzele privind încălcările fiscale şi să aplice sancţiuni fiscale, în numele autorităţilor abilitate, conducerea organului fiscal, ministrul afacerilor interne, şeful şi şeful adjunct al Departamentului poliţie, şefii şi şefii adjuncţi ai direcţiei şi ai secţiilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.”
    [Art.V pct.3 modificat prin RMO142 din 10.07.12, MO142/10.07.12, pag.13]
    4. La articolul 245 alineatul (1), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”.
    5. La articolul 251 alineatul (2), sintagma „organelor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „organelor de urmărire penală conform competenţei”.
    Art. VI. – La articolul 30 alineatul (1) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei,” se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne,”.
    Art. VII. – La punctul 19 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. VIII. – În cuprinsul Legii nr. 1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 144–145, art.1056), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. IX. – La articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68– 71, art. 505), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. X.  – La articolul 6 alineatul (5) litera j) şi la articolul 7 alineatul (11) din Legea nr. 539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1163), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. XI. – La articolul 2 al Legii nr. 914-XV din 15 martie 2002 pentru ratificarea Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 43–45, art. 281), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XII. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.  91–94, art.  668), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul legii, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”, cuvintele „în organele Centrului” se substituie cu cuvintele „în cadrul Centrului”, iar cuvintele „colaboratorul Centrului” se substituie cu cuvintele „angajatul Centrului”.
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1. Centrul Naţional Anticorupţie
    (1) Centrul Naţional Anticorupţie (denumit în continuare  Centru) este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional.
    (2) Centrul este persoană juridică de drept public, finanţat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de alte atribute necesare.
    (3) Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistenţă şi nu sprijină niciun partid politic.
    (4) Centrul este independent în activitatea sa şi se supune doar legii. Centrul dispune de independenţă organizaţională, funcţională şi operaţională în condiţiile stabilite de lege.”
    3. La articolul 2 alineatul (2), după cuvintele „statutul funcţionarului public,” se introduce textul „ale Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,”.
    4. Articolul 3 se completează cu literele a1), a2) şi a3) cu următorul cuprins:
    „a1) independenţei;
    a2) imparţialităţii;
    a3) aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupţiei faţă de cele de combatere;”.
    5. Articolul 4 se abrogă.
    6. Articolul 5 alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul „preîntîmpinarea” se substituie cu cuvîntul „prevenirea”, cuvintele „economico-financiare şi fiscale” se substituie cu cuvintele „de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional”;
    litera c) se completează în final cu textul „ , în condiţiile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”;
    la litera d), după cuvîntul „Guvernului” se introduc cuvintele „ , precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament,”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) asigurarea desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin instruire şi consultare, monitorizare şi analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupţie, precum şi coordonarea elaborării şi executării planurilor de  integritate.”
    7. Articolul 6:
    la litera b), cuvîntul „operative” se substituie cu cuvîntul „speciale”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să întreprindă acţiuni de prevenire şi combatere a corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, date în competenţa sa, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului,  precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, cu respectarea principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia;”
    litera j) se abrogă;
    litera k) se abrogă;
    articolul se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    „o) să prezinte anual Parlamentului şi Guvernului, pînă la data de 31 martie, raportul privind desfăşurarea activităţii sale. Raportul anual se publică pe pagina web a Centrului cu o lună înainte de a fi transmis Parlamentului şi Guvernului.  În caz de necesitate, Parlamentul sau Guvernul poate cere prezentarea unor rapoarte suplimentare privind activitatea Centrului.”
    8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 7. Drepturile Centrului
    În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, Centrul are dreptul:
    a) să întreprindă acţiuni speciale de investigaţii în condiţiile Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii;
    b)  să efectueze urmărirea penală în condiţiile Codului de procedură penală;
    c) să dispună de izolator de urmărire penală în condiţiile legii;
    d) să întocmească procese-verbale privind contravenţiile ce ţin de competenţa sa;
    e) să solicite, avînd autorizaţia conducătorului subdiviziunii specializate, şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de prevenire şi analiză a actelor de corupţie şi a celor conexe, precum şi de examinare a cererii sau a comunicării despre contravenţiile sau infracţiunile ce ţin de competenţa sa, înregistrate în modul stabilit;
    f) să efectueze expertize criminalistice şi de altă natură, precum şi cercetări ce ţin de competenţa sa, să solicite autorităţilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de stat antrenarea de specialişti şi experţi la verificări sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;
    g) să  efectueze fotografierea, înregistrarea audio şi video, dactiloscopia şi înregistrarea persoanelor reţinute sau  ţinute sub arest, conform  legislaţiei;
    h) să iniţieze acţiuni  de citare în faţa instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia;
    i) să participe la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ vizînd prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, a celor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional;
    j) să solicite şi să primească din partea autorităţilor publice suportul informaţional şi consultativ necesar pentru efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament;
    k) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au  favorizat comiterea de infracţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    l) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanţelor în care s-au comis infracţiunile, precum şi pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală  şi judecată.”
    9. În titlul capitolului III, cuvintele „ . Atribuţiile directorului Centrului” se exclud.
    10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Organizarea activităţii Centrului
    (1) Centrul este un organ unitar, centralizat şi ierarhic, constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale.
    (2) Centrul este independent în elaborarea programului de activitate şi în exercitarea funcţiilor sale.
    (3) Structura şi efectivul-limită ale Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activitate se aprobă de către Parlament la propunerea directorului Centrului.
    (4) Centrul şi subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale şi de alte atribute necesare.
    (5) Subdiviziunile teritoriale sînt conduse de şefi, numiţi în funcţie în bază de concurs de directorul Centrului. Concursul se organizează şi se desfăşoară în modul stabilit de Parlament.
    (6) Şef de subdiviziune teritorială poate fi numită persoana care are o vechime în muncă în organele de drept de cel puţin 5 ani şi posedă calităţile profesionale şi organizatorice necesare.”
    11. Legea se completează cu articolul 81 cu următorul cuprins:
     „Articolul 81. Numirea şi eliberarea din funcţie a
                           directorului Centrului
    (1) Centrul este condus de un director. Directorul Centrului (denumit în continuare  director) este numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv.
    (2) Funcţia de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată.
    (3) Candidatul la funcţia de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numuri şi imunităţi a Parlamentului.
    (4) Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
    b) are capacitate deplină de exerciţiu;
    c) are studii superioare juridice;
    d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
    e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
    f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
    g) nu are antecedente penale;
    h) cunoaşte limba de stat;
    i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.
    (5) La data numirii în funcţie, directorul depune în faţa Parlamentului următorul jurămînt:
    „Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin, să apăr ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale societăţii şi ale cetăţenilor Republicii Moldova de a trăi şi de a se dezvolta într-un mediu liber de corupţie.”
    (6) Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului.
    (7) Mandatul directorului încetează în caz de:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate;
    c) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    d) imposibilitate a exercitării mai mult de 2 luni consecutiv a atribuţiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătăţii, constatată prin examen medical;
    e) atingere a plafonului de vîrstă;
    f) pronunţarea unei sentinţe definitive de condamnare;
    g) nedepunere a declaraţiei de interese personale şi a declaraţiei de venituri şi proprietăţi în modul şi în termenele prevăzute de lege;
    h) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    i) deces;
    j) revocare.
    (8) Temeiurile prevăzute la alin. (7) lit. a)–i) se constată în şedinţa plenară a Parlamentului, în baza raportului Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului.
    (9) Revocarea din funcţie a directorului ca urmare  a necorespunderii cu cerinţele de numire în funcţie sau obţinerii unui rezultat negativ la testarea integrităţii profesionale, în condiţiile prevăzute la art.121, se adoptă de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la iniţiativa a cel puţin 15 deputaţi.
    (10) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament la propunerea directorului. Activitatea directorului adjunct încetează în condiţiile alin. (8) şi (9). Revocarea din funcţie a directorului adjunct se adoptă de Parlament la iniţiativa directorului.”
    12. Articolul 9:
    alineatul (1) devine alineat unic;
    la litera b), cuvintele „şefilor de subdiviziuni din aparatul central” se substituie cu cuvintele „şefilor de subdiviziuni din aparatul central şi teritoriale”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) participă la şedinţele Guvernului şi ale Parlamentului, în baza invitaţiei sau la cerere atunci cînd examinarea unor probleme prezintă interes pentru Centru;”
    la litera d), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) elaborează proiectul bugetului Centrului pentru anul următor şi îl înaintează Parlamentului spre aprobare;”
    la litera g), cuvintele „prezentei legi” se substituie cu cuvîntul „legii”;
    la litera l), cuvintele „şi altor acte normative” se exclud;
    alineatul (2) se abrogă.
    13. Legea se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
    „Articolul 91. Colegiul Centrului
    (1) Conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului. Din componenţa Colegiului Centrului fac parte: directorul, adjuncţii lui, şefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcţie), procurorul anticorupţie, preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este şi reprezentant al fracţiunii de opoziţie, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Centrului, un reprezentant al societăţii civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului Civil.
    (2) Colegiul Centrului se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau, după caz, în şedinţe extraordinare, care pot fi convocate la propunerea membrilor săi.
    (3) Atribuţiile Colegiului Centrului sînt:
    a) aprobarea Regulamentului de activitate  al Colegiului Centrului, avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil;
    b) aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a Centrului;
    c) aprobarea indicatorilor de performanţă în activitatea Centrului;
    d) aprobarea planurilor de activitate şi aprecierea periodică a rezultatelor  activităţii Centrului;
    e) emiterea avizului asupra raportului de activitate a Centrului, care se anexează la raport;
    f) aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul  Centrului, avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil;
    g) elaborarea recomandărilor cu privire la modul de organizare a activităţii Centrului;
    h) exercitarea altor atribuţii prevăzute de prezenta lege.”
    14. La articolul 11 alineatul (1), după cuvintele „angajată în funcţie” se introduc cuvintele „prin concurs”.
    15. Articolul 12:
    la alineatul (1), cuvintele „apţi după calităţile individuale şi profesionale, cu” se substituie cu cuvintele „care posedă limba de stat, sînt apţi după calităţile individuale şi profesionale, au”, iar alineatul se completează în final cu textul: „Pentru funcţionarii publici şi angajaţii Centrului, cu excepţia efectivului de subofiţeri, este obligatorie posedarea studiilor superioare corespunzătoare activităţii subdiviziunii în care urmează a fi angajaţi.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Nu poate fi angajată într-o funcţie pentru care se conferă grad special persoana în vîrstă de peste 40 de ani.”
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (5), după cuvintele „control special” se introduce textul „ , o testare a aptitudinilor psihologice pentru exercitarea atribuţiilor şi o testare la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI  din  12 decembrie 2008”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după exprimarea în scris a acordului cu privire la:
    a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă în conformitate cu prevederile art.121 din prezenta lege;
    b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare exercitării atribuţiilor;
    c) testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).”
    16. Legea se completează cu articolele 121 şi 122  cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Testarea integrităţii profesionale
    (1) Testarea integrităţii profesionale reprezintă o metodă de verificare periodică a modului de respectare a obligaţiilor profesionale sau de conduită de către angajaţii Centrului, precum şi de identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor care determină angajatul Centrului să comită acte de corupţie, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional ori să admită influenţe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, constînd în crearea situaţiilor virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate.
    (2) Testarea integrităţii profesionale este efectuată de Serviciul de Informaţii şi Securitate cu autorizarea procurorului.
    (3) Rezultatul testării integrităţii profesionale se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina comportamentul angajatului Centrului manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (9). Rezultatul testării integrităţii profesionale a directorului şi a adjuncţilor săi se remite comisiei parlamentare de profil, care va examina comportamentul manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi va decide asupra existenţei motivului de revocare din funcţie.
    (4) Materialele care fixează comportamentul angajaţilor Centrului pe parcursul desfăşurării testului de integritate profesională se păstrează:
    a) în cazul rezultatului pozitiv al testului de integritate profesională – pînă la constatarea rezultatului testului de către Colegiul disciplinar;
    b) în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională – pînă la rămînerea irevocabilă a hotărîrii instanţei de judecată, dacă decizia Colegiului disciplinar este contestată, sau pînă la expirarea termenului de prescripţie de contestare în instanţa de judecată.
    Articolul 122. Monitorizarea stilului de viaţă
    (1) Monitorizarea stilului de viaţă al angajatului Centrului se efectuează de către subdiviziunea de securitate internă a Centrului pentru identificarea corespunderii:
    a) nivelului de trai al angajatului Centrului cu nivelul legal de remunerare a acestuia şi a persoanelor împreună cu care duce un trai comun;
    b) conduitei angajatului Centrului cu exigenţele de conduită ireproşabilă, stabilite în Codul de conduită al angajatului Centrului, aprobat de Parlament.
    (2) Procedura de desfăşurare a monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se stabileşte prin act departamental al Centrului.
    (3) Rezultatul monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina materialele prezentate şi, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (8).”
    17. La articolul 14 alineatul (2), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    18. La articolul 15 alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    19. Articolul 16:
    la alineatul (1), după cuvîntul „considerare” se introduc cuvintele „concluziile comisiei speciale, creată prin ordinul directorului, referitoare la”, iar după cuvîntul „profesională” – cuvintele „ale angajatului”;
    la alineatul (2), cuvintele „ , la propunerea Prim-ministrului” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Prin derogare de la prevederile alin. (6), pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, gradul special ulterior poate fi acordat, prin decizie a directorului, înainte de termen,  la expirarea a nu mai puţin de jumătate din termenul de vechime stabilit pentru gradul special propus spre acordare, iar gradul mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută poate fi acordat la expirarea unui termen şi jumătate în gradul precedent. Gradul special ulterior sau gradul special mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută poate fi acordat înainte de termen numai o dată în întreaga perioadă de aflare în serviciul pentru care se prevăd grade speciale.”
    20. Articolul 17:
    la alineatul (3), cuvintele „dacă, în conformitate cu prezenta lege, nu poate fi acordat un grad special mai înalt” se exclud;
    la alineatul (4), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    21. La articolul 18 alineatul (1), cuvintele „la opera de asigurare a securităţii economice a Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „la diminuarea corupţiei în Republica Moldova”.
    22. La articolul 19, alineatul (4) se completează în final cu textul „ , cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (61)”.
    23. Articolul 20:
    la alineatul (1), cifrele „45”, „50”, „55” şi „60”  se substituie, respectiv, cu cifrele „50”, „55”, „60” şi „65”;
    alineatul (3) se abrogă.
    24. La articolul 21:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) în privinţa căruia există concluzia negativă a comisiei de acordare a gradelor speciale;”
    la litera c), cuvintele „dosarului penal” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „cauzei penale”, iar cuvintele „absolvirii de răspundere” se substituie cu cuvintele  „înlăturării răspunderii penale”.
    25. Articolul 22 se abrogă.
    26. Articolul 24:
    alineatul (1):
    la litera e), cuvîntul „cetăţeanului” se substituie cu cuvîntul „persoanei”;
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să consemneze în registrul special ţinut de subdiviziunea de securitate internă încercările terţilor de a-l influenţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să informeze în scris directorul.”
    la alineatul (3) litera a), cuvîntul „centrale” se exclude.
    27. La articolul 25 alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    28. La articolul 27, cuvintele „materială, administrativă şi” se substituie cu cuvintele „civilă, contravenţională sau”.
    29. Articolul 30  se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, angajatului Centrului i se poate acorda gradul special ulterior înainte de termen sau un grad mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută, în condiţiile stabilite la art. 16 alin. (61).”
    30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 31. Răspunderea disciplinară
    (1) Încălcarea obligaţiilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei profesionale a angajaţilor Centrului se examinează de către Colegiul disciplinar.
    (2) Colegiul disciplinar este constituit din:
    a) un reprezentant al subdiviziunii securitate internă;
    b) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane;
    c) un reprezentant al sindicatului Centrului;
    d) un reprezentant al serviciului juridic al Centrului;
    e)  doi reprezentanţi ai Consiliului Civil;
    f) un reprezentant al mediului academic.
    (3) Colegiul disciplinar îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de director. Colegiul disciplinar raportează semestrial directorului despre activitatea sa.
    (4) Colegiul disciplinar intentează procedura disciplinară la cererea directorului, a subdiviziunii securitate internă sau a şefului direct al angajatului Centrului.
    (5) În timpul examinării cauzei disciplinare, participarea angajatului Centrului în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară este obligatorie. Dacă angajatul lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate să decidă examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.
    (6) Angajatul Centrului în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară are dreptul ori i se poate solicita să dea explicaţii în faţa Colegiului disciplinar personal sau asistat de un avocat.
    (7) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin al directorului, în baza deciziei majorităţii membrilor Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la  constatarea faptei, dar nu mai tîrziu de un an de la comiterea ei.
    (8) Pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale, angajatului Centrului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) retrogradare în grad special ori în funcţie;
    d) preîntîmpinare asupra corespunderii parţiale serviciului;
    e) eliberare din serviciu.
    (9) În cazul în care cauza disciplinară s-a intentat în legătură cu faptele, circumstanţele constatate ca urmare a testării integrităţii profesionale, efectuată în conformitate cu art. 121, Colegiul disciplinar propune ca sancţiune eliberarea din serviciu.”
    31. Articolul 32 alineatul (2):
    la litera f), cuvîntul „organului” se substituie cu cuvîntul „subdiviziunii”, iar în final se introduc cuvintele „în cadrul subdiviziunii Centrului”;
    alineatul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) în cazul constatării circumstanţelor prevăzute la art. 121;”.
    32. Articolul 34 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Urmărirea penală a angajaţilor Centrului se exercită de către procuror. Urmărirea penală a directorului şi a adjuncţilor lui poate fi pornită numai de către Procurorul General, cu informarea Parlamentului.”
    33. La articolul 38:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Protecţia socială a funcţionarului public angajat în cadrul Centrului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul decesului angajatului în exerciţiul funcţiunii, familia lui şi persoanele întreţinute de el primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcţie în organele Centrului. Minorilor care au fost întreţinuţi de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcţie, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.”
    articolul se completează cu alineatele (7), (8) şi (9) cu următorul cuprins:
    „(7) Angajatul Centrului neasigurat cu locuinţă de serviciu are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care nu poate depăşi salariul lui de funcţie.
    (8) Angajatul Centrului are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport folosit în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    (9) Angajatul Centrului are dreptul la prestaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d)–g) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.”
    34. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 40. Retribuirea muncii angajaţilor Centrului
    (1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, angajatul primeşte salariu lunar, raţie alimentară şi echipament.
    (2) Salariul lunar al angajatului Centrului se constituie din salariul funcţiei, sporul pentru grad special, suplimentul la salariu, calculat în procente, pentru vechimea în muncă, pentru muncă în condiţii deosebite, din alte plăţi, sporuri şi recompense stabilite de legislaţie.
    (3) Angajaţii Centrului beneficiază gratuit de raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Parlament.”
    35. La articolul 41, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) concediu suplimentar:
    de 2 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de pînă la 5 ani;
    de 5 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de la 5 ani la 10 ani;
    de 10 zile – pentru vechimea în muncă în cadrul Centrului de la 10 la 15 ani;
    de 15 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de peste 15 ani;”.
    36. La articolul 42:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Activitatea Centrului este supusă monitorizării din partea societăţii, supravegherii parlamentare şi controlului autorităţii judiciare în limitele competenţelor stabilite.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Controlul şi supravegherea modului în care angajaţii Centrului în exerciţiul funcţiunii respectă legea este exercitat de procuratură în condiţiile legii.”
    Art. XIII. – La articolul 10 alineatul (1) punctul 1) din Legea nr. 1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 51), cu modificările ulterioare, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) Centrul Naţional Anticorupţie;”.
    Art. XIV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul codului, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    2. Articolul 269 va avea următorul cuprins:
    „Aticolul 269. Competenţa organului de urmărire penală
                            al Centrului Naţional Anticorupţie
    (1) Organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie efectuează urmărirea penală în privinţa infracţiunilor prevăzute la art. 243, 279 şi 324–335 din Codul penal.
    (2) Organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie efectuează, sub conducerea procurorului, urmărirea penală în privinţa infracţiunilor date în competenţa sa, indiferent de calitatea subiectului acestora, cu excepţia infracţiunilor şi persoanelor prevăzute la art. 270 alin. (1) pct. 1) lit. a) şi h) şi pct. 2)–4).”
    3. La articolul 270 alineatul (1) punctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) infracţiunilor săvîrşite de directorul, adjuncţii şi angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie.”
    Art. XV. – La articolul 372 alineatul (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XVI. – La articolul 85 alineatul (1) litera g) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XVII. – La articolul 285 alineatul (5) din Codul de executare al Republicii Moldova  nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art.704), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. XVIII. – La articolul 4 din Legea nr. 15-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 122), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XIX. – La articolul 2 din Legea nr. 16-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 124), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XX. – La articolul 2 din Legea nr. 17-XV din 17 februarie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36–38, art. 126), cu modificările  ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXI. – În cuprinsul Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art.148), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXII. – Legea nr. 333-XVI din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 195–198, art. 918), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    2. La articolul 6 alineatul (1), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXIII. – La articolele 2 şi 4 din Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103–106, art. 451), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXIV. – Legea nr. 165-XVI din 13 iulie 2007 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională şi finanţarea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126, art. 532) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 subalineatul 5 litera a), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma  „Centrului Naţional Anticorupţie”
    2. La articolul 3, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXV. – Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (2), după sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor” se introduce textul „din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie”.
    2.  La articolul 131:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor funcţionează ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, în baza prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de activitate al serviciului, aprobat de  Colegiul Centrului.”
    la alineatele (5) şi (6), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXVI. – La articolul 58 alineatul (1) din Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127–130, art.  496), cu modificările ulterioare, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie;”.
    Art. XXVII. – În cuprinsul Legii nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103–105, art. 391), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXVIII. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 400 alineatul (1), textul „art. 273 pct. 1)–4), 6)–13), art. 274, art. 277 alin. (1), (4), (5), (7), art. 283, art. 284 alin. (1)–(3), art. 285, 286” se substituie cu textul „art. 272, art. 273 pct. 5),  art. 274 alin. (1) şi (5), art. 277, art. 282–286, 293, 2931, 295”, iar după textul „338–343” se introduce textul „ , art. 349 alin. (1), 350,”.
    2. Articolul 401 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 401. Centrul Naţional Anticorupţie
    (1) Contravenţiile prevăzute la art.264, 3131, 3132, 314, 3141 şi 315 se examinează de Centrul Naţional Anticorupţie. Contravenţia prevăzută la art. 2911 se examinează de organul de specialitate al Centrului care a depistat această contravenţie.
    (2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, directorii adjuncţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia şi adjuncţii lor.”
    Art. XXIX. – La articolul 29 alineatul (2) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXX. – La articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 litera a) şi la articolul  7 din Legea nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57–58, art. 161), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXXI. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 20-XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11–12, art. 17), textul „ , Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „şi Serviciul de Informaţii şi Securitate”.
    Art. XXXII. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după poziţia „Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate” se introduce poziţia „Director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXXIII. – La articolul 22 alineatul (2) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), cu modificările ulterioare, sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”.
    Art. XXXIV. – În cuprinsul Legii nr. 59 din 29 martie 2012  privind activitatea specială de investigaţii,  sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”.
    Art. XXXV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 octombrie 2012, cu excepţia prevederilor alineatelor (4) şi (8) din prezentul articol, care vor intra în vigoare la data publicării.
    (2) Centrul Naţional Anticorupţie se creează prin reorganizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, fiind succesorul de drepturi al acestuia.
    (3) În termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Centrul Naţional Anticorupţie va asigura transmiterea, conform competenţei stabilite, a dosarelor penale şi a dosarelor speciale de investigaţii din gestiune.
    (4) Pentru realizarea prevederilor alineatului (3) al prezentului articol, Centrul Naţional Anticorupţie va crea, cu cel puţin o lună înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, comisii speciale din reprezentanţi ai organelor interesate pentru a organiza transmiterea dosarelor.  Dosarele speciale de investigaţii vor fi transmise sub supravegerea procurorilor special desemnaţi de Procurorul General.
    (5) Transmiterea dosarelor penale şi a dosarelor speciale de investigaţii se va realiza prin acte de predare-primire, care vor conţine informaţii privind toate actele procedurale întocmite
    (6) Dosarele penale, care conţin acte procedurale contestate la procurorul ierarhic superior sau la judecătorul de instrucţie, după examinare se remit Centrului Naţional Anticorupţie, care va asigura transmiterea lor după competenţă în termen de cel mult 10 zile.
    (7) Cauzele privind contravenţiile constatate de centru pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi soluţionate de centru în modul stabilit de lege.
    (8) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului va organiza un concurs pentru selectarea candidatului la funcţia de director al Centrului Naţional Anticorupţie.
    (9) În termen de 2 luni după numirea în funcţie, directorul Centrului Naţional Anticorupţie va prezenta Parlamentului spre aprobare Codul de conduită al angajatului centrului, structura şi efectivul-limită ale centrului, numărul, reşedinţa şi raza de activitate a subdiviziunilor teritoriale.
    (10) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, cu modificările operate inclusiv prin prezenta lege, dîndu-le capitolelor, articolelor şi alineatelor o nouă numerotare şi corectînd, după caz, toate trimiterile la articole şi la alineate.
    (11) Pînă la ajustarea legislaţiei în vigoare la prevederile prezentei legi, actele normative ce reglementează activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Liliana  PALIHOVICI

    Nr. 120. Chişinău, 25 mai 2012.