HGM330/2012
ID intern unic:  343406
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 330
din  28.05.2012
cu privire la crearea şi administrarea portalului
guvernamental unic al serviciilor publice
Publicat : 01.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 104-108     art Nr : 370
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărării textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, iar cuvintele „Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicații speciale” se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului “e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425), art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 467 din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), cu modificările ulterioare, precum şi pentru realizarea pct. 8 şi 9 din Planul de acţiuni pe anul 2012 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 44 din 26 ianuarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 25-28, art.65), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează portalul guvernamental al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ca platformă unică (proprietate a statului) pe care se vor regăsi informaţii despre serviciile publice prestate în mod tradiţional şi serviciile publice electronice ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, inclusiv ale structurilor subordonate acestora.
    2. În sensul prezentei hotărîri, servicii publice, inclusiv servicii publice prestate în mod electronic, semnifică totalitatea activităţilor şi acţiunilor de interes public (inclusiv adoptarea deciziilor) efectuate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv instituţiile publice şi întreprinderile de stat subordonate) în vederea exercitării atribuţiilor lor faţă de persoanele fizice şi juridice, pentru asigurarea mecanismului de realizare a îndatoririlor, drepturilor şi intereselor legitime ale celor din urmă.
    3. Se desemnează:
    a) Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică în calitate de posesor al portalului guvernamental unic al serviciilor publice;
    b) Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în calitate de operator tehnico-tehnologic al portalului guvernamental unic al serviciilor publice;
    c) ministerele şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv structurile subordonate acestora) în calitate de responsabili de calitatea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei plasate pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice.
    4. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv structurile subordonate acestora):
    a) vor actualiza pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice informaţia referitoare la serviciile publice prestate pînă la intrarea în vigoare a modificărilor în legislaţie;
    b) vor desemna persoane responsabile de actualizarea informaţiilor pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice;
    c) vor integra serviciile publice electronice noi, inclusiv cele în curs de dezvoltare, în portalul guvernamental unic al serviciilor publice, utilizînd posibilităţile oferite de acesta;
    d) în termen de 3 luni, vor aproba planuri de integrare a serviciilor publice electronice existente  în  portalul guvernamental unic al serviciilor publice, care vor fi coordonate cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică;
    e) în termen de 3 ani, vor integra, din mijloacele financiare proprii, serviciile publice electronice existente, conform planurilor de integrare aprobate.
    5. Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică:
    a) va asigura funcţionarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice conform mijloacelor financiare bugetare, precum şi al altor surse de finanţare prevăzute de legislaţia în vigoare;
    b) va acorda autorităţilor menţionate la pct. 4 suport metodologic pentru actualizarea informaţiei şi integrarea serviciilor electronice în portalul guvernamental unic al serviciilor publice;
    c) în termen de 3 luni, va elabora cadrul normativ pentru realizarea acţiunilor prevăzute la pct. 4 lit. a), c) d) şi e);
    d) va realiza de sine stătător sau va delega, pe baze contractuale, validarea conturilor de utilizator ale persoanelor fizice pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice.
    6. Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică:
    a) va elabora criterii de calitate pentru serviciile prestate, care vor fi aprobate de Cancelaria de Stat;
    b) va asigura platforma tehnico-tehnologică pentru găzduirea portalului guvernamental unic al serviciilor publice conform mijloacelor financiare alocate în acest scop şi potrivit criteriilor de calitate a serviciilor prestate;
    c) va asigura disponibilitatea portalului guvernamental unic al serviciilor publice, inclusiv securitatea, mijloacele de copiere de rezervă şi restabilirea în caz de dezastru;
    d) va valida, la necesitate, conturile de utilizator ale persoanelor fizice pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Nr. 330. Chişinău, 28 mai 2012.