LPM59/2012
ID intern unic:  343452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 59
din  29.03.2012
privind activitatea specială de investigaţii
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 373     Data intrarii in vigoare : 08.12.2012
    MODIFICAT
   
LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19
    LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18
    LP80 din 05.05.17, МО162-170/26.05.17 art.284
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306
    LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie” prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12



    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea şi domeniul de reglementare a activităţii speciale
                        de investigaţii
    (1) Activitatea specială de investigaţii reprezintă o procedură cu caracter secret şi/sau public, efectuată de autorităţile competente, cu sau fără utilizarea echipamentelor tehnice speciale, în scopul culegerii de informaţii necesare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, asigurarea securităţii statului, ordinii publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.
    (2) Prezenta lege reglementează măsurile speciale de investigaţii, modalitatea de dispunere şi de efectuare a acestora, precum şi efectuarea controlului asupra legalităţii lor.
    Articolul 2. Sarcinile activităţii speciale de investigaţii
    Sarcinile activităţii speciale de investigaţii sînt:
    a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infracţiunilor şi identificarea persoanelor care le organizează şi/sau le comit;
    b) descoperirea şi cercetarea infracţiunilor;
    c) căutarea persoanelor dispărute fără urmă ori a celor care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei;
    c1) depistarea bunurilor provenite din activităţi ilegale şi colectarea probelor privind aceste bunuri;
    [Art.2 lit.c1) introdusă prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
    d) colectarea de informaţii despre posibile evenimente şi/sau acţiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului.
    Articolul 3. Principiile activităţii speciale de investigaţii
    Activitatea specială de investigaţii se bazează pe principiile:
    a) legalităţii;
    b) respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei;
    c) oportunităţii şi inofensivităţii;
    d) îmbinării metodelor publice şi secrete;
    e) cooperării cu alte autorităţi de stat;
    f) deideologizării şi nepărtinităţii.
    Articolul 4. Activitatea specială de investigaţii şi drepturile omului
    (1) Orice persoană supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul să fie informată, după efectuarea acesteia, de către procuror sau de către judecătorul de  instrucţie care a autorizat măsura dacă aceasta nu a atras dispunerea unei alte măsuri speciale de investigaţii.
    (2) Orice persoană supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul la repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin încălcarea prezentei legi.
    (3) Înfăptuirea măsurii speciale de investigaţii pentru realizarea altor scopuri şi sarcini decît cele prevăzute de prezenta lege nu se admite.
    (4) Activitatea  specială de investigaţii exercitată cu  încălcarea prezentei legi atrage răspunderea prevăzută de lege.
    (5) Orice informaţie, orice probă care au fost acumulate cu încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului sînt nule şi se consideră inexistente.
    Articolul 5. Protecţia datelor cu caracter personal  în procesul exercitării
                       activităţii speciale de investigaţii
    (1) Persoanele care au acces la datele cu caracter personal ale persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii sînt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor respective în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP87 din 28.04.16, MO156/07.06.16 art.306]
    (2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosar al altor persoane decît cele care investighează dosarul special este interzis, cu excepţia conducătorului subdiviziunii specializate a organului respectiv, în limitele competenţei, şi a procurorului care a autorizat măsura specială de investigaţii sau a solicitat autorizarea acesteia de către judecătorul de instrucţie, precum şi cu excepţia judecătorului de instrucţie care a autorizat măsura specială de investigaţii.
Capitolul II
SUBIECŢII CARE EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA
SPECIALĂ DE INVESTIGAŢII
    Articolul 6. Subiecţii care efectuează activitatea specială de investigaţii
   (1) Activitatea specială de investigaţii se efectuează de către ofiţerii de investigaţii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciului Vamal şi Administrației Naționale a Penitenciarelor.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (2) Se interzice efectuarea măsurilor speciale de investigaţii de către alte autorităţi decît cele prevăzute la alin. (1).
    (3) Ofiţerul de investigaţii care efectuează activitatea specială de investigaţii îşi realizează sarcinile în  mod independent, cu excepţia cazului cînd acţiunea specială de investigaţii este dispusă şi coordonată sau este condusă în cadrul procesului penal de către procuror sau de către ofiţerul de urmărire penală, în interacţiune sau în conlucrare cu colaboratorii confidenţiali.
    Articolul 7. Competenţa autorităţilor ale căror subdiviziuni specializate
                       efectuează activitatea specială de investigaţii
    (1) În scopul organizării şi realizării activităţii speciale de investigaţii, autorităţile ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigaţii au competenţa de:
    a) a crea sisteme informaţionale pentru a asigura realizarea sarcinilor activităţii speciale de investigaţii;
    b) a încheia acorduri cu privire la folosirea încăperilor de serviciu, a locuinţelor, a mijloacelor de transport, a bunurilor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, unităţilor militare, precum şi a altor bunuri ale persoanelor fizice şi juridice;
    c) a confecţiona şi a folosi, în cadrul efectuării măsurilor speciale de investigaţii, acte care codifică identitatea persoanelor cu funcţii de răspundere, a subdiviziunilor, organizaţiilor, încăperilor şi mijloacelor de transport, precum şi identitatea colaboratorilor confidenţiali;
    d) a achiziţiona mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de înregistrare video şi audio, de fotografiat, alte mijloace tehnice moderne pentru obţinerea în secret a informaţiei;
    e) a înfiinţa, în modul stabilit de lege, întreprinderi, organizaţii şi subdiviziuni în vederea soluţionării sarcinilor prevăzute de prezenta lege.
    (2) Competenţele specificate la alin. (1) lit. c) şi d) revin numai subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.
    (3) Subdiviziunile specializate ale autorităţilor care efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei lor, au dreptul să colecteze informaţiile necesare ce caracterizează persoanele supuse verificării privind:
    a) accesul la informaţiile ce constituie secret de stat;
    b) admiterea la muncă la obiectivele care prezintă un pericol sporit pentru viaţa şi sănătatea oamenilor;
    c) admiterea la organizarea şi desfăşurarea unor măsuri speciale de investigaţii sau accesul la materialele primite pe parcursul executării acestor măsuri;
    d) stabilirea sau  întreţinerea relaţiilor de colaborare la organizarea şi desfăşurarea măsurilor speciale de investigaţii;
    e) examinarea de către organul de licențiere a cererii de eliberare a licenţei pentru activitatea particulară de detectiv şi/sau  de pază;
    [Art.7 al.(3), lit.e) modificată prin LP80 din 05.05.17, МО162-170/26.05.17 art.284]
    f) asigurarea securităţii interne.
    Articolul 8. Conducătorii subdiviziunilor specializate ale autorităţilor
                       care efectuează activitateaspecială de investigaţii
    (1) Conducătorul subdiviziunii specializate a autorităţii care efectuează activitatea specială de investigaţii, denumită în continuare subdiviziune specializată, repartizează actele prin care se dispune efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, coordonează activitatea ofiţerilor de investigaţii din subordine şi exercită controlul departamental asupra lor.
    (2) Conducătorul subdiviziunii specializate autorizează măsurile prevăzute la art. 18 alin. (1) pct. 3) şi exercită controlul asupra executării lor.
    (3) Conducătorul subdiviziunii specializate poartă răspundere pentru organizarea activităţii şi pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia.
    (4) În cazul efectuării activităţii speciale de investigaţii de către conducătorul subdiviziunii specializate, asupra acestuia se răsfrîng drepturile şi obligaţiile ofiţerului de investigaţii.
    (5) În exercitarea funcţiilor administrative, conducătorul subdiviziunii specializate dă indicaţii care sînt obligatorii pentru ofiţerii de investigaţii.
    Articolul 9. Ofiţerul de investigaţii
    (1) Ofiţerul de investigaţii este persoana împuternicită care, în numele statului, efectuează măsurile speciale de investigaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) La efectuarea măsurilor speciale de investigaţii în cadrul procesului penal, ofiţerul de investigaţii se supune indicaţiilor scrise ale procurorului sau ale ofiţerului de urmărire penală.
    (3) Identitatea ofiţerilor de investigaţii din cadrul subdiviziunilor specializate, care efectuează măsuri speciale de investigaţii şi activează în calitate de investigatori sub acoperire, constituie secret de stat şi poate fi dezvăluită numai cu acordul scris al acestor ofiţeri şi în conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat.
    (4) Ofiţerul de investigaţii poartă răspundere pentru realizarea nemijlocită a măsurii speciale de investigaţii pe care o efectuează.
    (5) Ofiţerii de investigații pot fi detaşaţi la procuraturile specializate în condițiile legii.
    [Art.9 al.(5) introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    (6) Ofiţerii de investigații pasibili de detaşare se selectează în mod individual, în baza unor criterii stabilite de regulamentul de activitate al procuraturii specializate, de către procurorul-şef al procuraturii specializate. Detaşarea se face cu acordul scris al ofiţerului de investigații selectat, prin ordinul comun al Procurorului General şi al conducătorului autorității în care activează ofițerul de investigații detaşat.
    [Art.9 al.(6)
introdus prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 10.  Grupul de ofiţeri de investigaţii
    (1) În cazul unor măsuri complexe, grupul de ofiţeri de investigaţii poate fi constituit:
    a) de către procuror, în baza ordonanţei, în cazul cînd măsura a fost autorizată de către acesta sau autorizarea a fost solicitată de la judecătorul de instrucţie;
    b) de către conducătorul subdiviziunii specializate, cu includerea ofiţerilor de investigaţii din cadrul aceleiaşi subdiviziuni specializate, sau de către conducătorul autorităţii a cărei subdiviziune specializată efectuează activitatea specială de investigaţii, cu includerea ofiţerilor de investigaţii din cadrul diferitelor subdiviziuni specializate, în cazul cînd măsura a fost autorizată de către conducătorul subdiviziunii specializate.
    (2) La momentul constituirii grupului ce efectuează activitatea specială de investigaţii, persoanele specificate la alin. (1) îl numesc pe unul din ofiţerii de investigaţii conducător al grupului, care coordonează activitatea ofiţerilor de investigaţii din cadrul acestuia.
    Articolul 11. Obligaţiile ofiţerului de investigaţii
    Ofiţerul de investigaţii are următoarele obligaţii:
    a) să respecte drepturile şi interesele legitime ale persoanei;
    b) să întreprindă, în limitele competenţei, toate măsurile în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor omului, protecţiei tuturor formelor de proprietate ocrotite de lege pentru asigurarea securităţii statului şi a ordinii publice;
    c) să execute ordonanţele ofiţerului de urmărire penală, indicaţiile scrise sau ordonanţele procurorului şi încheierile instanţei de judecată;
    d) să informeze alte autorităţi care efectuează activitatea specială de investigaţii despre faptele ilicite devenite cunoscute, ce ţin de competenţa acestor autorităţi, şi să le acorde ajutorul necesar;
    e) să respecte regulile de conspiraţie la exercitarea activităţii speciale de investigaţii;
    f) să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ce au devenit cunoscute în timpul efectuării măsurii speciale de investigaţii;
    g) să respecte proporţionalitatea dintre dreptul lezat şi necesitatea măsurii ce se efectuează.
    Articolul 12. Drepturile ofiţerului de investigaţii
    (1) Ofiţerul de investigaţii are următoarele drepturi:
    a) să efectueze măsurile speciale de investigaţii potrivit competenţei şi în limitele legii;
    b) să stabilească relaţii cu persoanele care şi-au dat consimţămîntul de a colabora, în mod confidenţial, cu subdiviziunile specializate;
    c) să utilizeze sistemele informaţionale ce asigură realizarea sarcinilor activităţii speciale de investigaţii;
    d) să folosească, pe parcursul efectuării măsurilor speciale de investigaţii, în bază de contract sau prin acord scris, încăperile de serviciu, locuinţele, mijloacele de transport, bunurile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, unităţilor militare, precum şi alte bunuri ale persoanelor fizice şi juridice;
    e) să  fie instruit iniţial şi continuu.
    (2) Ofiţerul de investigaţii este independent în stabilirea tehnicilor aplicate, a modalităţii şi a tacticii de efectuare a măsurii speciale de investigaţii.
    (3) Ofiţerul de investigaţii are dreptul să refuze executarea indicaţiilor scrise ale procurorului, ale ofiţerului de urmărire penală dacă acestea sînt ilegale sau dacă există circumstanţe reale ce pun în pericol viaţa şi sănătatea ofiţerului. Refuzul de a executa indicaţiile scrise se adresează procurorului ierarhic superior.
    Articolul 13. Răspunderea ofiţerului de investigaţii
    Ofiţerul de investigaţii răspunde disciplinar, contravenţional sau penal pentru faptele ilegale săvîrşite în timpul efectuării măsurii speciale de investigaţii.
    Articolul 14. Împuternicirile procurorului în cadrul activităţii speciale
                          de investigaţii
    În cadrul activităţii speciale de investigaţii, procurorul are următoarele competenţe:
    a) autorizează măsurile speciale de investigaţii care, potrivit prezentei legi, urmează a fi autorizate de procuror;
    b) coordonează sau conduce măsurile speciale de investigaţii efectuate în cadrul unui proces penal pe care le-a autorizat sau asupra cărora a solicitat autorizarea judecătorului de instrucţie;
    c) controlează legalitatea efectuării măsurilor speciale de investigaţii, precum şi rezultatele măsurilor speciale de investigaţii pe care le-a autorizat sau asupra cărora a solicitat autorizarea judecătorului de instrucţie;
    d) examinează contestaţiile asupra legalităţii măsurilor speciale de investigaţii efectuate de ofiţerul de investigaţii;
    e) solicită conducătorului subdiviziunii specializate desemnarea ofiţerilor de investigaţii în grupul de ofiţeri de investigaţii;
    f) în cadrul urmăririi penale, solicită conducătorului subdiviziunii specializate efectuarea de măsuri speciale de investigaţii concrete.
    Articolul 15. Colaboratorii confidenţiali
    (1) Colaboratorii confidenţiali sînt persoane care, printr-un acord scris sau verbal, se obligă să ofere ofiţerului de investigaţii informaţii, să participe la pregătirea şi efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, precum şi să contribuie într-un alt mod, neinterzis de lege, la activităţile speciale de investigaţii.
    (2)  Antrenarea colaboratorilor confidenţiali la efectuarea măsurilor speciale de investigaţii  poate fi realizată cu titlu oneros sau gratuit.
    (3)  Ofiţerii de investigaţii, după caz, pot încheia acorduri cu colaboratorii confidenţiali în numele autorităţii ale cărei subdiviziuni efectuează activitatea specială de investigaţii.
    (4)  Colaboratorii confidenţiali sînt obligaţi să păstreze secretul informaţiilor ce le-au devenit cunoscute în timpul efectuării măsurilor speciale de investigaţii şi să prezinte informaţii veridice.
    (5)  În scopul asigurării securităţii colaboratorilor confidenţiali, a membrilor familiilor şi a rudelor acestora, se permite efectuarea de măsuri speciale de investigaţii în vederea protecţiei lor în modul stabilit de lege. Informaţia despre colaboratorul confidenţial poate fi făcută publică doar cu acordul scris al acestuia.
    (6)  Ofiţerilor de investigaţii li se interzice să antreneze în activitatea specială de investigaţii, în calitate de colaboratori confidenţiali, deputaţi, judecători, procurori, ofiţeri de urmărire penală şi avocaţi.
    (7)  Activitatea colaboratorilor confidenţiali se află sub controlul conducătorilor autorităţilor ale căror subdiviziuni efectuează activitatea specială de investigaţii şi al conducătorilor subdiviziunilor specializate respective.
    Articolul 16. Asistenţa acordată  subiecţilor activităţii speciale de investigaţii
    (1) Persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate, sînt obligate să acorde asistenţă subdiviziunilor specializate, să pună imediat la dispoziţia acestora informaţiile solicitate, precum şi, în măsura posibilităţilor, bunuri mobile şi imobile, alte obiecte şi documente necesare pentru realizarea măsurilor speciale de investigaţii.
    (2) Persoanele juridice prestatoare de servicii poştale şi de comunicaţii electronice sînt obligate să asigure echipamentele şi condiţiile tehnice necesare pentru înfăptuirea de către subdiviziunile specializate a măsurilor speciale de investigaţii, precum şi să întreprindă acţiuni pentru păstrarea confidenţialităţii conţinutului, metodelor şi tacticii acestor măsuri.
    Articolul 17. Garanţiile şi protecţia socială  a ofiţerilor de investigaţii
    (1) Asupra ofiţerilor de investigaţii se extind garanţiile protecţiei juridice şi sociale a colaboratorilor autorităţilor în care sînt încadraţi.
    (2) Nimeni nu are dreptul să intervină în acţiunile legitime ale ofiţerilor de investigaţii, cu excepţia persoanelor nemijlocit împuternicite prin lege.
Capitolul III
MĂSURILE SPECIALE DE INVESTIGAŢII
Secţiunea 1
Procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigaţii
    Articolul 18. Măsurile speciale de investigaţii
    (1) Pentru realizarea sarcinilor prevăzute de prezenta lege pot fi efectuate următoarele măsuri speciale de investigaţii:
    1) cu autorizarea judecătorul de instrucţie, la demersul procurorului:
    a) cercetarea domiciliului şi/sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat;
    b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea;
    c) interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi imaginilor;
    d) reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale;
    e) monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice;
    f) monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară;
    g) documentarea cu ajutorul metodelor şi  mijloacelor tehnice, precum şi localizarea sau urmărirea prin sistem de poziţionare globală  (GPS) ori prin alte mijloace tehnice;
    h) colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice;
    2) cu autorizarea procurorului:
    a) identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic;
    b) urmărirea vizuală;
    c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate;
    d) investigaţia sub acoperire;
    e) supravegherea transfrontalieră;
    f) livrarea controlată;
    g) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată;
    h) cercetarea obiectelor şi documentelor;
    i) achiziţia de control;
    3) cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate:
    a) chestionarea;
    b) culegerea informaţiei despre persoane şi fapte;
    c)  identificarea persoanei.
    (2) Lista măsurilor specificate la alin. (1) este exhaustivă şi poate fi modificată sau completată doar prin lege.
    (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 1), precum şi cele prevăzute la alin. (1) pct. 2) lit. c), e), şi f) se efectuează numai în cadrul unui proces penal, conform Codului de procedură penală al Republicii Moldova. Celelalte măsuri prevăzute la alin. (1) pct. 2) se efectuează atît în cadrul unui proces penal, cît şi în afara acestuia. Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 3) se efectuează în afara procesului penal.
    (31) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 1) lit. c), g) şi h), precum şi cele prevăzute la alin. (1) pct. 2) pot fi efectuate în afara unui proces penal, în cadrul testului de integritate profesională, cu autorizarea judecătorului, în condiţiile Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.18 al.(31) introdus prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    (4) Măsura specială de investigaţii prevăzută la alin. (1) pct. 2) lit. c) se efectuează doar de către subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Centrului Naţional Anticorupţie.
    (5) În procesul efectuării măsurilor speciale de investigaţii se face uz de sisteme informaţionale, de aparate de înregistrare video şi audio, de aparate de fotografiat şi de filmat, de alte mijloace tehnice, dacă acestea au fost autorizate în modul stabilit de lege.
    (6) Organizarea, metodele efectuării măsurilor speciale de investigaţii, procedurile interne de autorizare, regulile de întocmire a proceselor-verbale cu privire la gestionarea, păstrarea  şi distrugerea materialelor obţinute, măsurile de asigurare a integrităţii şi confidenţialităţii acestora şi a confidenţialităţii activităţilor speciale de investigaţii, regulile de înfăptuire a operaţiunilor sub acoperire şi cu privire la conducerea şi gestionarea activităţii efectuate sub acoperire, modul de înregistrare a dosarelor speciale, precum şi utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii, sînt stabilite printr-un regulament comun al autorităţilor care efectuează activitate specială de investigaţii de comun acord cu Procuratura Generală.
    Articolul 19. Temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii
    (1) Temeiurile pentru  efectuarea măsurilor speciale de investigaţii sînt:
    1) circumstanţele neclare în legătură cu pornirea urmăririi penale;
    2) informaţiile, devenite cunoscute, privind:
    a) fapta prejudiciabilă în curs de pregătire, de comitere sau comisă, precum şi persoanele care o pregătesc, o comit ori au comis-o;
    b) persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori care se eschivează de la executarea pedepsei penale;
    c) persoanele dispărute fără urmă şi necesitatea stabilirii identităţii cadavrelor neidentificate;
    d) circumstanţele care pun  în pericol ordinea publică, securitatea militară, economică, ecologică sau de altă natură a statului;
    e) circumstanţele ce pun în pericol securitatea investigatorului sub acoperire sau a membrilor familiei acestuia;
    3) actele procesuale ale ofiţerului de urmărire penală, ale procurorului sau ale judecătorului de instrucţie în cauzele penale aflate în procedura acestora;
    4) interpelările organizaţiilor internaţionale şi ale autorităţilor de drept ale altor state  în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    5) raportul ofiţerului de investigaţii privind circumstanţele ce pun în pericol securitatea proprie, a familiei sale şi a persoanelor apropiate lui.
    (2) Măsurile speciale de investigaţii se autorizează şi se înfăptuiesc în cazul cînd sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) realizarea scopului procesului penal este imposibilă pe altă cale ori există un pericol pentru securitatea statului; şi
    b) măsura specială de investigaţii este proporţională cu restrîngerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
    Articolul 20. Procedura autorizării măsurilor speciale de investigaţii
    (1) Măsurile speciale de investigaţii specificate la art. 18  alin. (1) pct. 1) se autorizează în condiţiile Codului de procedură penală al Republicii Moldova.
    (2) Măsurile speciale de investigaţii specificate la art. 18  alin. (1) pct. 2) se autorizează de către procuror din oficiu sau la demersul ofiţerului de urmărire penală, al ofiţerului de investigaţii sau al conducătorului  subdiviziunii specializate  în cadrul unui dosar special format şi înregistrat. În ordonanţa procurorului se va indica:
    a) măsura concretă autorizată;
    b) perioada pentru care a fost autorizată măsura;
    c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi activităţile pe care acesta le va desfăşura;
    d) numele, prenumele, numărul de identificare al persoanei supuse măsurii speciale de investigaţii sau datele de identificare ale acesteia, dacă sînt cunoscute;
    e) motivul efectuării măsurii speciale de investigaţii;
    f) informaţia cu privire la aparatele tehnice necesare pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii.
    (3) Măsurile prevăzute la art. 18  alin. (1) pct. 3) se dispun prin rezoluţie de către conducătorul subdiviziunii specializate din oficiu, precum şi la solicitarea ofiţerului de investigaţii, ofiţerului de urmărire penală sau a procurorului.
    (4) Măsurile speciale de investigaţii autorizate trebuie să înceapă la data indicată în actul de dispunere sau cel tîrziu la data expirării termenului pentru care a fost autorizată.
    (5) Ofiţerul de investigaţii care efectuează măsurile speciale de investigaţii, în termen de o lună de la data dispunerii măsurilor sau în termenul stabilit în actul de dispunere, va informa printr-un raport procurorul sau, după caz, conducătorul subdiviziunii specializate care a autorizat măsura specială de investigaţii despre rezultatele obţinute la implementarea măsurilor speciale de investigaţii.
    (6) Dacă, în cadrul examinării raportului, procurorul sau  conducătorul subdiviziunii specializate constată că nu sînt respectate condiţiile de efectuare a măsurii speciale de investigaţii sau că, prin măsura dispusă, se încalcă disproporţionat ori în mod vădit drepturile şi interesele legitime ale persoanelor, el dispune încetarea acesteia.
    (7) Măsura specială de investigaţii se dispune pe o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii întemeiate pînă la 6 luni. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigaţii nu poate depăşi termenul de 30 de zile. În cazul în care termenul de autorizare a efectuării măsurii speciale de investigaţii a fost prelungit pînă la 6 luni, se interzice autorizarea repetată a măsurii speciale de investigaţii pe acelaşi temei şi asupra aceluiaşi subiect, cu excepţia cazurilor de utilizare a investigatorilor sub acoperire sau de apariţie a circumstanţelor noi, precum şi a cazurilor de cercetare a faptelor legate de investigarea crimelor organizate şi a finanţării terorismului.
    (8) Procurorul sau, după caz, conducătorul subdiviziunii specializate va dispune încetarea măsurii speciale de investigaţii înainte de expirarea termenului pentru care aceasta a fost autorizată imediat ce au dispărut temeiurile şi motivele ce au justificat autorizarea ei.
    (9) În cazul în care temeiuri pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii nu mai există, ofiţerul de investigaţii solicită procurorului sau, după caz, conducătorului subdiviziunii specializate încetarea imediată a acestor măsuri.
    Articolul 21. Dosarul special
     (1) La efectuarea măsurii speciale de investigaţii, ofiţerul de investigaţii este obligat să formeze dosar special în care include toate materialele acumulate. Formarea dosarului este  supusă înregistrării obligatorii.
    (2) Dosarul special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor şi libertăţilor omului prevăzute de lege.
    (3) Categoriile dosarelor speciale, modul de gestionare, de încetare şi de nimicire a acestora sînt stabilite prin acte normative departamentale ale autorităţilor ale căror subdiviziuni specializate efectuează activitatea specială de investigaţii.
    (4) Prin derogare de la alin. (3), dosarele speciale care conţin secret de stat se nimicesc după desecretizarea acestora conform Legii cu privire la secretul de stat.
    (5) Fiecare dosar special va include un borderou al persoanelor care au luat cunoştinţă de materialele dosarului, în care se înscrie:
    a)  numele şi prenumele persoanei;
    b) funcţia persoanei;
    c) ziua, luna, anul şi ora aducerii la cunoştinţă a materialelor dosarului şi ziua, luna, anul şi ora finalizării acesteia;
    d) semnătura persoanei.
    Articolul 22. Consemnarea activităţii speciale de investigaţii
    (1) Ofiţerul de investigaţii care efectuează măsura specială de investigaţii întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare măsură autorizată de  judecătorul de instrucţie sau de procuror, în care consemnează:
    a) locul şi data efectuării măsurii, precum şi ora începerii şi finalizării acesteia;
    b) funcţia, numele şi prenumele subiectului care întocmeşte procesul-verbal;
    c) numele, prenumele şi statutul persoanelor care au participat la efectuarea măsurilor şi, după caz, adresele acestora, obiecţiile şi explicaţiile lor, cu excepţia datelor privind colaboratorii confidenţiali;
    d) descrierea detaliată a faptelor constatate, precum şi a acţiunilor întreprinse în cadrul efectuării măsurii;
    e) menţiunea privind fotografierea, filmarea, înregistrarea audio, utilizarea mijloacelor tehnice, condiţiile şi modalităţile de aplicare a acestora, obiectele faţă de care au fost aplicate aceste mijloace, precum şi rezultatele obţinute.
    (2) La procesul-verbal se anexează, în plic sigilat, purtătorul material de informaţii care conţine rezultatele  măsurilor speciale de investigaţii.
    (3) Procesul-verbal şi purtătorul material de informaţii se anexează la dosarul special, format în condiţiile prezentei legi.
    (4) La încetarea măsurii speciale de investigaţii sau la solicitarea procurorului, ofiţerul de investigaţii care a efectuat măsura transmite acestuia procesul-verbal, la care se anexează toate materialele acumulate în cadrul efectuării măsurii speciale de investigaţii autorizate. Procurorul examinează şi se pronunţă, prin ordonanţă, asupra legalităţii  implementării măsurii  efectuate.
    (5) În cazul în care constată că măsura specială de investigaţii s-a efectuat cu încălcarea vădită a drepturilor şi libertăţilor omului sau că ofiţerul de investigaţii a acţionat cu depăşirea prevederilor ordonanţei de autorizare, procurorul declară nulă măsura întreprinsă şi dispune, prin ordonanţă, nimicirea imediată a purtătorului material de informaţii şi a materialelor acumulate pe parcursul efectuării măsurii speciale de investigaţii. Ordonanţa procurorului poate fi atacată la procurorul ierarhic superior.
    (6) În cazul în care se constată, prin ordonanţă, legalitatea efectuării măsurii speciale de investigaţii, procurorul informează persoanele care au fost supuse măsurii speciale de investigaţii.
    (7) Din momentul informării, prevăzută la alin. (6), persoana supusă măsurii speciale de investigaţii are dreptul să ia cunoştinţă de procesul-verbal privind efectuarea măsurii speciale de investigaţii şi de ordonanţa procurorului cu privire la legalitatea măsurii efectuate.
    (8) Măsurile speciale de investigaţii autorizate de către conducătorul subdiviziunii specializate se consemnează într-un raport şi se prezintă acestuia.
    Articolul 23. Accesul la sistemele informaţionale
    Ofiţerii de investigaţii, în limitele dosarului special, au acces gratuit, inclusiv prin intermediul platformei de interoperabilitate, la datele sistemelor informaţionale, cu excepţiile prevăzute de legile respective.
    [Art.23 modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    Articolul 24. Utilizarea rezultatelor măsurilor speciale de investigaţii
    (1) Rezultatele măsurilor speciale de investigaţii pot servi drept temei  pentru efectuarea altor măsuri speciale de investigaţii în scopul prevenirii criminalităţii şi asigurării securităţii statului, ordinii publice, precum şi în calitate de probe dacă au fost efectuate în cadrul unei cauze penale.
    (2) Informaţia despre forţele (cu excepţia persoanelor care acordă sprijin autorităţilor ce efectuează măsuri speciale de investigaţii), mijloacele, sursele, metodele, planurile şi rezultatele activităţii speciale de investigaţii, precum şi despre organizarea şi tactica  desfăşurării măsurilor speciale de investigaţii, care constituie secret de  stat, poate fi desecretizată numai în conformitate cu legislaţia.
    (3) În cazul în care ofiţerul de investigaţii constată o bănuială rezonabilă cu privire la săvîrşirea sau la pregătirea săvîrşirii unei infracţiuni, el transmite imediat, prin raport, toate materialele organului de urmărire penală.
    (4) Utilizarea rezultatelor unei măsuri speciale de investigaţii specificate la art. 18 alin. (1) pct. 2) din cadrul unui dosar special într-un alt dosar special se efectuează doar cu autorizarea procurorului care a autorizat măsura iniţială.
    Articolul 25. Confidenţialitatea datelor cu privire la măsurile speciale
                         de investigaţii
    (1) Toate datele acumulate în timpul efectuării măsurii speciale de investigaţii constituie informaţie oficială cu accesibilitate limitată sau secret de stat.
    (2) Orice divulgare a datelor specificate la alin. (1) atrage răspunderea prevăzută de lege.
    Articolul 26. Procedura de contestare a măsurilor speciale de investigaţii
                         efectuate în afara urmăririi penale
    (1) Ordonanţa procurorului prin care a fost autorizată măsura specială de investigaţii sau prin care s-a constatat legalitatea efectuării ei se contestă la procurorul ierarhic superior de către:
    a) ofiţerul de investigaţii care a solicitat autorizarea măsurii speciale de investigaţii şi/sau care a efectuat măsura specială de investigaţii;
    b) persoana căreia, prin efectuarea măsurii speciale de investigaţii, i s-au încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale.
    (2) Persoanele menţionate la alin. (1) sînt în drept să atace ordonanţa cu privire la:
    a) refuzul procurorului de a autoriza măsura specială de investigaţii;
    b)  legalitatea implementării măsurii speciale de investigaţii;
    c) declararea nulă a rezultatelor măsurilor speciale de investigaţii.
    (3) Cererea de contestare se adresează procurorului ierarhic superior în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţă a ordonanţei şi se depune direct acestuia sau procurorului care a emis actul contestat. În cazul cînd cererea de contestare a fost depusă procurorului care a emis actul contestat, acesta este obligat ca, în termen de 48 de ore de la primirea ei, să o înainteze procurorului ierarhic superior, însoţită de explicaţiile sale, de procesul-verbal privind efectuarea măsurilor speciale de investigaţii şi de materialele acumulate în legătură cu efectuarea acesteia, după caz.
    (4) Pentru a asigura examinarea cererii de contestare, ofiţerul de investigaţii sau conducătorul subdiviziunii specializate va pune la dispoziţia procurorului ierarhic superior materialele necesare în legătură cu cererea de contestare, cu excepţia datelor despre persoanele care au contribuit în mod substanţial la efectuarea măsurii speciale de investigaţii.
    (5) Procurorul ierarhic superior examinează cererea de contestare în termen de 5 zile şi dispune:
    a) anularea ordonanţei procurorului, cu indicarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către acesta; sau
    b) menţinerea ordonanţei în vigoare.
    (6) Ordonanţa procurorului ierarhic superior este irevocabilă.
    (7) Măsurile speciale de investigaţii autorizate de către conducătorul subdiviziunii specializate se contestă la conducătorul autorităţii a cărei subdiviziune efectuează activitatea specială de investigaţii.
Secţiunea a 2-a
Definirea măsurilor speciale de investigaţii
    Articolul 27. Măsurile speciale de investigaţii ce se efectuează doar în cadrul
                         urmăririi penale
    Măsurile speciale de investigaţii ce se autorizează doar în cadrul urmăririi penale se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova.
    Articolul 28. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem
                         de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem
                         informatic
    (1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaţii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic constă în solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicaţii, al unui mijloc de telecomunicaţii ori al unui punct de acces la un sistem informatic sau de a oferi informaţii despre faptul că un anumit mijloc de comunicaţii sau un anumit punct de acces la un sistem informatic este folosit sau este activ ori a fost folosit sau a fost activ la o anumită dată.
    (2) Ordonanţa de dispunere a măsurii speciale de investigaţii, pe lîngă elementele prevăzute la art. 20 alin. (2), va mai conţine:
    a) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune sau care ţine la control informaţiile specificate la alin. (1);
    b) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utilizatorului, în cazul cînd sînt cunoscute, motivarea îndeplinirii condiţiilor de dispunere a măsurii speciale de investigaţii;
    c) menţiunea cu privire la obligaţia persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica imediat, în condiţii de confidenţialitate, informaţiile solicitate.
    Articolul 29. Urmărirea vizuală
    Urmărirea vizuală reprezintă relevarea şi fixarea acţiunilor persoanei, a unor imobile, a mijloacelor de transport şi a altor obiecte.
    Articolul 30. Investigaţia sub acoperire
    (1) Investigaţia sub acoperire se autorizează pe perioada necesară descoperirii faptului existenţei infracţiunii.
    (2) Investigaţia sub acoperire se dispune prin ordonanţă, în care se va indica:
    a) măsura specială de investigaţii autorizată;
    b) perioada pentru care a fost autorizată măsura specială de investigaţii;
    c) identitatea atribuită investigatorului sub acoperire, precum şi activităţile pe care acesta le va desfăşura;
    d) persoana sau persoanele supuse măsurii speciale de investigaţii ori datele de identificare ale acestora dacă sînt cunoscute.
    (3) În cazul în care apreciază necesitatea folosirii investigatorului sub acoperire, a dispozitivelor tehnice pentru obţinerea fotografiilor ori a înregistrărilor audio sau video, procurorul sesizează judecătorul de instrucţie în vederea emiterii unei încheieri pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii.
    (4) Investigatorii sub acoperire sînt angajaţi, special desemnaţi în acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie, Administrației Naționale a Penitenciarelor ori sînt persoane antrenate pentru efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii concrete. Investigatorii sub acoperire efectuează măsura specială de investigaţii pe durata perioadei determinate în ordonanţa procurorului.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (5) Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii pe care le pune, în totalitate, la dispoziţia procurorului care a autorizat măsura specială de investigaţii.
    (6) Investigatorului sub acoperire i se interzice să provoace comiterea de infracţiuni.
    (7) Autorităţile publice pot folosi sau pot pune la dispoziţia investigatorului sub acoperire orice înscrisuri sau obiecte necesare pentru efectuarea măsurii speciale de investigaţii autorizate. Persoana care foloseşte sau pune la dispoziţie înscrisurile sau obiectele nu poartă răspundere pentru aceasta.
    (8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiaţi ca martori în cadrul procesului penal. Pentru motive întemeiate, investigatorul sub acoperire poate fi audiat în condiţiile Legii cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal.
    Articolul 31. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată
    Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparată constă în depistarea, ridicarea fizică şi conservarea suportului material de informaţie (obiecte, substanţe) în scopul comparării acestor mostre cu materialele de care deja dispun subdiviziunile specializate sau în scopul depistării ulterioare a obiectelor identice cu obiectele ce prezintă interes special.
    Articolul 32. Cercetarea obiectelor şi documentelor
    (1) Cercetarea obiectelor şi documentelor constă în aprecierea acestora, din punct de vedere ştiinţific, pentru a depista semnele activităţii criminale, în studierea conţinutului, în contrapunerea cu alte obiecte şi acte necesare pentru determinarea realităţii obiective.
    (2) Cercetarea obiectelor şi documentelor se efectuează de către ofiţerii de investigaţii cu participarea, după caz, a specialistului care posedă cunoştinţe necesare pentru studierea lor.
    Articolul 33. Achiziţia de control
    Achiziţia de control constă în cumpărarea de servicii sau bunuri aflate în circulaţie liberă, limitată sau interzisă, în scopul efectuării unor constatări tehnico-ştiinţifice sau expertize judiciare ori în scopul investigării unei infracţiuni sau identificării făptuitorilor care au săvîrşit această infracţiune
    Articolul 34. Chestionarea
    Chestionarea constă în comunicarea nemijlocită a ofiţerului de investigaţii şi a altor persoane împuternicite de către acesta cu persoanele care posedă sau care dispun de informaţii despre fapte, evenimente, circumstanţe sau persoane care prezintă interes.
    Articolul 35. Culegerea informaţiei despre persoane şi fapte
    Culegerea informaţiei despre persoane şi fapte constă în dobîndirea informaţiei despre persoane fizice şi juridice, despre faptele, evenimentele, circumstanţele care prezintă interes prin studierea nemijlocită a documentelor, a materialelor, a bazelor de date, prin întocmirea de solicitări adresate persoanelor fizice şi juridice care posedă sau care dispun de informaţia nominalizată.
    Articolul 36.  Identificarea persoanei
    Identificarea persoanei constă în stabilirea persoanei după semnalmentele statice (amprente digitale, componenţa sîngelui şi a salivei, urme de miros şi urme lăsate la locul infracţiunii) şi dinamice (mers, gesticulare, mimică etc.), precum şi prin intermediul fotorobotului şi al altor metode ce dau posibilitate de a stabili persoana cu o probabilitate sporită.
Capitolul IV
ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII
SPECIALE DE INVESTIGAŢII
    Articolul 37. Finanţarea activităţii speciale de investigaţii
    (1) Autorităţilor ale căror subdiviziuni specializate sînt împuternicite cu efectuarea activităţii speciale de investigaţii li se alocă de la bugetul de stat mijloace financiare în scopul realizării prezentei legi.
    (2) Controlul asupra utilizării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigaţii este exercitat de către conducătorii autorităţilor respective, precum şi de către un reprezentant al Ministerului Finanţelor special împuternicit, conform regulilor speciale aprobate de Guvern.
Capitolul V
CONTROLUL ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII
SPECIALE DE INVESTIGAŢII
    Articolul 38. Controlul parlamentar
    (1) Controlul parlamentar asupra activităţii speciale de investigaţii este exercitat de către Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică.
    (2) Autorităţile care efectuează activitatea specială de investigaţii sînt obligate să prezinte Procurorului General, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor, un raport cu privire la activitatea specială de investigaţii, care va cuprinde:
    a) numărul de măsuri speciale de investigaţii autorizate;
    b) numărul de măsuri speciale  de investigaţii anulate;
    c) rezultatele măsurilor speciale de investigaţii.
    (3) Procurorul General, în baza rapoartelor prezentate şi în baza informaţiei de care dispune procuratura, prezintă Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică raportul final al activităţii speciale de investigaţii pînă la data de 15 februarie a fiecărui an.
    (4) Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică poate solicita, în limitele competenţei, orice informaţie suplimentară cu privire la activitatea specială de investigaţii, cu excepţia dosarelor speciale, dacă consideră că raportul prezentat este incomplet.
    Articolul 39. Controlul exercitat de procuror
    (1) Controlul asupra executării prezentei legi se efectuează de către procurorii ierarhic superiori.
    (2) Controlul se efectuează în baza plîngerilor depuse de către persoanele ale căror drepturi şi interese legitime se presupune că au fost încălcate sau din oficiu în cazul cînd activitatea specială de investigaţii a fost autorizată de procuror ori autorizarea a fost solicitată de către judecătorul de instrucţie.
    (3) Procurorii ierarhic superiori care efectuează controlul au drept de acces la informaţiile ce constituie secret de stat în modul stabilit de lege.
    (4) Activitatea colaboratorilor confidenţiali se află sub controlul Procurorului General sau al unui procuror special împuternicit prin ordinul Procurorului General.
    Articolul 40. Controlul departamental
    (1) Controlul departamental asupra activităţii ofiţerilor de investigaţii se realizează de către conducătorul organului ce efectuează activitatea specială de investigaţii.
    (2) Conducătorul organului ce efectuează activitatea specială de investigaţii exercită controlul prin solicitarea la control a dosarelor speciale.
    Articolul 41. Coordonarea activităţii speciale de investigaţii
    (1) Activitatea specială de investigaţii este coordonată de către Consiliul de coordonare, constituit pe lîngă Procurorul General.
    (2) Din componenţa Consiliului de coordonare fac parte Procurorul General, care este, concomitent, şi preşedintele Consiliului, şi conducătorii subdiviziunilor specializate. Consiliul de coordonare îşi exercită activitatea în baza regulamentului aprobat de către Procurorul General.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul  42
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi,va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Măsurile speciale de investigaţii aflate în proces de implementare vor fi efectuate, pînă la încetarea acestora, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova şi ale Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care, conform Legii nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii, au activat în cadrul subdiviziunilor specializate vor continua să activeze în calitate de ofiţeri de investigaţii.
    (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativă de investigaţii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11–13, art. 38), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 59. Chişinău, 29 martie 2012.