HGC349/2012
ID intern unic:  343470
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 349
din  29.05.2012
cu privire la modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la
Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 392
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008  „Cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.179), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 1
 la Hotărîrea Guvernului nr. 128
 din 8 februarie 2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor
    BARBĂNEAGRA Victor  -  viceministru al finanţelor, preşedinte al Consiliului 
                                                 consultativ
    TONU Natalia                   -  şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii
                                                 şi auditului în sectorul corporativ, şef al Secţiei
                                                 reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ,
                                                 Ministerul Finanţelor, secretar al Consiliului
                                                 consultativ
    BAJEREAN Eudochia       -  doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei
    BEJENARU Andrei           -  şef al Direcţiei reglementarea evidenţei contabile
                                                 a Departamentului buget, finanţe şi contabilitate,
                                                 Banca Naţională a Moldovei 
    BUCUR Vasile                  - doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei
    CECHINA Ecaterina         - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei
    FOALEA Lidia                  - şef al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi
                                                auditului în sectorul corporativ, Ministerul
                                                Finanţelor
    GRAUR Anatol                  - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei
    GRABAROVSCHI
    Ludmila                              - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei
    NEDERIŢA
    Alexandru                          -  doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei
    NEGARĂ Ghenadie          -  director al societăţii de audit „Afex Service” SRL
    RATCOV Maria                -  director al societăţii de audit „Modern Audit” SRL
    ŞPAC Galina                     -  şef al Secţiei metodologia administrării impozitelor
                                                 directe a Direcţiei metodologia administrării fiscale,
                                                 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă
                                                 Ministerul Finanţelor
    ŢIRIULNICOVA
    Natalia                               - doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei
    ŢURCANU Viorel            -  doctor habilitat în economie, profesor universitar,
                                                Academia de Studii Economice a Moldovei
    VÎRTOSU Artur               -  manager raportare şi bugetare, ÎM „Efes Vitanta
                                                 Moldova Brewery” SA
    ZLATINA Natalia             -  doctor în economie, conferenţiar universitar,
                                                 Academia de Studii Economice a Moldovei”;
    2) anexa nr. 2:
    a) la punctul 5 alineatul şapte, sintagma „ministere, alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale” se substituie cu sintagma „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale”;
    b) la punctul 12 alineatul doi, cuvîntul „entităţii” se exclude;
    c) punctul 15 va avea următorul cuprins:
    „15. Organizarea activităţii Consiliului consultativ se pune în sarcina preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Consiliului consultativ (în continuare – secretar). În funcţia de secretar al Consiliului este desemnat un funcţionar public din cadrul Ministerului Finanţelor.”;
    d) punctul 16 se exclude;
    e) la punctul 21, sintagma „şi a voturilor prezentate de către membrii care nu sînt prezenţi în şedinţă prin buletinul de vot, aprobat de Ministerul Finanţelor” se exclude;
    f) punctul 22 va avea următorul cuprins:
    „22. În cazul în care membrul Consiliului consultativ nu poate participa la şedinţa Consiliului din motive obiective, cum ar fi: aflarea în concediu de odihnă sau medical, în caz de deplasare în interes de serviciu, activitate într-o altă localitate, acesta prezintă propuneri în scris asupra problemelor care urmează a fi examinate preşedintelui sau secretarului Consiliului consultativ pînă la începerea şedinţei Consiliului.”;
    g) la punctul  23, sintagma „ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale” se substituie cu sintagma „autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale”;
    h) la punctul 24, sintagma „Ordinea de zi, materialele şedinţei curente şi buletinul de vot” se substituie cu sintagma „Ordinea de zi şi materialele şedinţei”;
    i) punctul 31:
    la alineatul patru, cuvintele „şi care au prezentat buletinul de vot;” se exclud;
    la alineatul şapte, cuvintele „prezentate în buletinele de vot” se exclud;
    3) în anexa nr.3 unde se indică data întocmirii cifra „200__” se substituie cu cifra „20___”.

    PRIM-MINISTRU                                            Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 349. Chişinău, 29 mai 2012