HGM403/2012
ID intern unic:  343576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 403
din  13.06.2012
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 443
    MODIFICAT
   
HG395 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.484
    HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223
    HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.441 din 21 iulie 2009 „Cu privire la efectivul-limită al Serviciului Fiscal de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.118-120, art.508).

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 403. Chişinău, 13 iunie 2012.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 403
din 13 iunie 2012
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 16 din Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.51-52, art.562), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Serviciului Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţiei financiare”.
    [Pct.2 abrogat prin HG395 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.484]
    3. La punctul 14 din Regulamentul-tip al direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.757 din 5 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.112-118, art.924), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul trei se exclude;
    la alineatul cinci, sintagma „subdiviziunea teritorială a Serviciului Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”.
    4. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 56 va avea următorul cuprins:
    „56. Inspecţia financiară”.
    5. La punctul 11 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.162), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Serviciul Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor”.
     [Pct.6 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    7. În punctul 66 din Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.929 din 15 august 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.1008), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul „Controlul” se substituie cu sintagma „Inspectarea (controlul) financiară”, iar sintagma „Serviciului control financiar şi revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţiei financiare”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului Serviciului Vamal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) denumirea hotărîrii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Cu privire la aprobarea efectivului-limită şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal”;
    2) în hotărîre:
    la punctul 1, alineatul doi se exclude;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită în ansamblu pentru organele vamale în număr de 1728 de unităţi, dintre care pentru aparatul central al Serviciului Vamal în număr de 333 de unităţi, inclusiv personal auxiliar – în număr de 6 unităţi şi pentru birourile vamale în număr de 1395 de unităţi, inclusiv personal auxiliar – în număr de 42 unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform prevederilor legislaţiei în vigoare.”;
    3) anexa nr. 1 se exclude;
    4) anexa nr.3:
    denumirea anexei va avea următorul cuprins:
„REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal”;
    punctul 8:
    alineatul unu se completează cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii a directorului general, se efectuează de către ministrul finanţelor.”;
    la alineatul doi subalineatul patru, cuvintele „structura birourilor” se substituie cu cuvintele „schemele de încadrare ale birourilor”;
    punctul 11:
    la alineatul unu, cuvintele „şi efectivul-limită” se exclud, cuvîntul „Serviciul” se substituie cu cuvîntul „Serviciului”, iar cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvintele „ministrul finanţelor”;
    la alineatul doi, sintagma „Structura organizatorică şi” se exclude, sintagma „către Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma „ministrul finanţelor”, iar sintagma  „către Serviciul” se substituie cu sintagma „directorul general al Serviciului”;
    punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Actele oficiale
    a) Corespondenţa Serviciului Vamal este semnată de către directorul general, care este în drept să delege prin ordin această atribuţie persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul  Serviciului.
    b) Semnăturile pe actele oficiale ale Serviciului Vamal sînt aplicate de către directorul general sau  persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul  Serviciului Vamal, abilitate cu acest drept prin ordinul directorului general în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, sub formă de semnătură digitală.”;
    5) anexa nr. 31  va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului
nr.4 din 2 ianuarie 2007
LISTA
întreprinderilor de stat monitorizate de Serviciul Vamal
    Întreprinderea de Stat „Vamservinform”.
    9. Hotărîrea Guvernului  nr. 1265  din  14 noiembrie 2008 „Cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova), 2008, nr.208-209, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în  hotărîre:
    punctul 1:
    la alineatul trei, după cuvîntul „structura” se introduce cuvîntul „organizatorică”;
    la alineatul şase, sintagma „de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma „coordonate de Ministerul Finanţelor”;
    la alineatul opt, cuvintele „nominală a” se exclud;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită pentru Ministerul Finanţelor în număr de 536 de unităţi, inclusiv personalul din cadrul Direcţiei gestiune, patrimoniu şi logistică – în număr de 30 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.”;
    se completează cu un nou subpunct, 21,  cu următorul cuprins:
    „21. Se stabileşte că trezoreriile teritoriale sînt parte componentă a Ministerului Finanţelor, cu toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţie. Coordonarea metodologică, organizarea şi coordonarea activităţii trezoreriilor teritoriale se asigură de către Trezoreria de Stat.”;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Conducerea Ministerului Finanţelor este exercitată de către ministrul finanţelor, asistat de trei viceminiştri.
    În cadrul Ministerului Finanţelor funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.”;
    2) anexa nr.1
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Ministerul Finanţelor (în continuare – Ministerul) este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. Ministerul dispune de conturi bancare şi trezoreriale, de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, precum şi de alte ştampile şi anteturi.”.
    punctul 5:
    primul alineat va avea următorul cuprins:
     „5. Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii:”;
    la subpunctul 6), cuvintele  „domeniul bugetar-fiscal” se substituie cu cuvintele „domeniile bugetar, fiscal şi vamal”;
    se completează  cu subpunctul, 71), cu următorul cuprins:
    „71) reglementarea şi sinteza în domeniile de activitate specifice Ministerului: bugetar, fiscal, vamal, datorie de stat, contabilitate publică, achiziţii publice, reglementări contabile şi control financiar public intern.”;
    la subpunctul 8), cuvîntul „financiar” se substituie cu cuvintele „finanţelor publice”;
    punctul 6:
    la subpunctul 2), după cuvintele „sistemul fiscal” se introduc cuvintele „sistemul vamal”;
    subpunctul 10) va avea următorul cuprins:
    „10) organizează şi asigură executarea de casă prin sistemul trezorerial a bugetului de stat, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;”;
    subpunctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) organizează şi asigură evidenţa contabilă a operaţiunilor în procesul executării de casă a bugetului de stat, a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală prin intermediul sistemului trezorerial al Ministerului şi întocmeşte rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;”;
    la subpunctul 12), cuvintele „plăţi, încasate” se substituie cu cuvîntul „încasări”, iar în final se introduce textul „asigură transferul mijloacelor  încasate în Contul Unic Trezorerial la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”;
    la subpunctul 14), cuvintele „asigură lichiditatea acestuia” se substituie cu cuvintele „gestionează riscul de lichiditate a acestuia”;
    subpunctul 18) va avea următorul cuprins:
    „18) recepţionează şi generalizează rapoartele privind executarea bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, recepţionează rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi întocmeşte raportul privind executarea bugetului public naţional”;
    la subpunctul 41, cuvintele „şi la evaluarea ofertelor” se substituie cu cuvintele „şi la examinarea propunerilor de proiecte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale”;
    se completează  cu subpunctele 511) şi 512) cu următorul cuprins:
    „511) elaborează şi promovează propuneri ce ţin de reglementarea procesului de acordare a indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni;
    512) elaborează şi promovează cadrul normativ ce reglementează alocarea din bugetul de stat autorităţilor administraţiei publice locale a mijloacelor financiare pentru acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni şi pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice;”;
    subpunctul 52 se exclude;
    subpunctul 62) va avea următorul cuprins:
    „62) asigură extinderea cadrului legal prin iniţierea, negocierea/renegocierea, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;”;
    la subpunctul 63), cuvintele „realizează obiectivele strategiei de dezvoltare a” se substituie cu cuvintele „monitorizează politicile în domeniul”;
    subpunctul 67) se exclude;
    subpunctul 69):
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) efectuarea monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a  întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    b) efectuarea analizei situaţiilor financiare ale întreprinderilor cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv determinarea obligaţiilor întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat faţă de bugetul public naţional;”;
    litera c) se exclude;
    subpunctul 70) va avea următorul cuprins:
    „70) asigură, prin intermediul organelor Serviciului Fiscal de Stat:
    a) administrarea fiscală;
    b) executarea silită a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;
    c) prevenirea, depistarea şi contracararea încălcărilor ce ţin de repatrierea mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi a serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe;
    d) crearea, administrarea şi dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat al Serviciului Fiscal de Stat;
    e) implementarea modalităţii de prezentare a declaraţiilor dărilor de seamă fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;”;
    subpunctele 71), 72) şi 73) se exclud;
    subpunctul 74) va avea următorul cuprins:
    „74) asigură, prin intermediul Inspecţiei financiare, inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ ce reglementează utilizarea resurselor bugetului public naţional; a granturilor şi a mijloacelor oferite autorităţilor publice centrale şi locale de către donatorii interni şi externi; a procedurilor de achiziţie publică; a respectării disciplinei preţurilor şi tarifelor reglementate de stat; a activităţii economico-financiare a entităţii privind gestionarea conformă a activelor materiale şi nemateriale şi a mijloacelor financiare; a raportării datoriei publice.”;
    la subpunctele 78) şi 80), cuvîntul „financiar” se substituie cu cuvintele „finanţelor publice”;
    subpunctul 81) va avea următorul cuprins:
    „81)  efectuează analiza şi monitorizează evoluţia cheltuielilor de personal în sectorul bugetar;”;
    subpunctul 82) va avea următorul cuprins:
    „82)  efectuează analiza şi monitorizarea  numărului angajaţilor în sectorul bugetar;”;
    punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Conducerea Ministerului este exercitată de către ministrul finanţelor, numit în/şi eliberat din funcţie conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la Guvern şi Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    Ministrul este asistat în activitatea sa de conducere de trei viceminiştri, numiţi în/şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului. Viceminiştrii exercită atribuţiile delegate de către ministrul finanţelor.
    În cazul absenţei temporare a ministrului finanţelor, acesta desemnează un viceministru care să exercite aceste atribuţii, cu informarea Primului ministru.”;
    punctul 9:
    la litera e), cuvintele „şi fişele postului pentru funcţiile publice” se substituie cu textul „ , fişele postului pentru funcţiile publice, precum şi obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii ale:
    funcţionarilor publici ai Ministerului;
    şefului Serviciului de control şi verificare a activităţii de audit – la propunerea Consiliului de supraveghere a activităţii de audit;
    şefului şi şefilor adjuncţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
    directorului şi directorilor adjuncţi ai Inspecţiei financiare;
    directorului general al Serviciului Vamal;
    directorului şi directorilor adjuncţi ai Agenţiei Achiziţii Publice;”;
    se completează cu o nouă literă, f1), cu următorul cuprins:
    „f1) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual al Ministerului şi al Direcţiei gestiune, patrimoniu şi logistică, în condiţiile legislaţiei muncii;”;
    la litera g), cuvintele  „managerul-şef al” se substituie cu cuvintele „administratorul”;
    litera i) se exclude;
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) aprobă statul de personal şi schema de încadrare a Ministerului, schema de încadrare a Direcţiei gestiune, patrimoniu şi logistică, structura şi schemele de încadrare ale instituţiilor subordonate Ministerului şi este abilitat cu dreptul de a efectua modificări la acestea, în limita efectivului aprobat de Guvern;”;
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale viceminiştrilor, conducătorilor de subdiviziuni din cadrul Ministerului, conducătorului Direcţiei gestiune, patrimoniu şi logistică, conducătorilor instituţiilor subordonate Ministerului se stabilesc prin fişa postului şi pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora.”;
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Pe lîngă ministrul finanţelor funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului.
    Componenţa nominală şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului se aprobă prin ordinul ministrului.
    Colegiul activează în calitate de organ consultativ permanent. Deciziile Colegiului se pun în aplicare prin ordinul ministrului finanţelor.”;
    punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Semnăturile pe actele oficiale ale Ministerului sînt aplicate de ministru, viceminiştri şi persoane cu funcţii de răspundere, abilitate cu acest drept prin ordinul ministrului. Semnăturile pe actele Ministerului pot fi în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, sub formă de semnătură digitală. ”;
    punctele 13 şi 14 se exclud;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1265
din 14 noiembrie 2008
STRUCTURA
organizatorică a Ministerului Finanţelor
    Conducerea
    Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)
    Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media
    Direcţia audit intern
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia generală sinteză bugetară
    Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă
    Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială
    Direcţia finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului
    Direcţia finanţele autorităţilor publice
    Direcţia finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice
    Direcţia analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar
    Direcţia generală datorii publice
    Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală
    Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ
    Direcţia monitoring şi analiză financiară
    Direcţia cooperare internaţională
    Direcţia de armonizare a controlului financiar public intern
    Direcţia juridică
    Direcţia managementul resurselor umane
    Direcţia documentare şi arhivare
    Direcţia economie şi finanţe
    Trezoreria de Stat (cu statut de direcţie generală)”;
    4) la anexa nr.3, după cuvintele „Anenii Noi”, „Bălţi”, „Briceni”, „Cahul”, „Călăraşi”, „Cantemir”, „Căuşeni”, „Chişinău – bugetul de stat”, „Chişinău – bugetul municipiului”, „Cimişlia”, „Comrat”, „Criuleni”, „Donduşeni”, „Drochia”, „Edineţ”, „Făleşti”, „Floreşti”, „Glodeni”, „Hînceşti”, „Ialoveni”, „Leova”,  „Nisporeni”, „Ocniţa”, „Orhei”, „Rezina”, „Rîşcani”, „Sîngerei”, „Şoldăneşti”, „Soroca”, „Ştefan Vodă”, „Străşeni”, „Taraclia”, „Teleneşti”, şi „Ungheni” se introduc cuvintele „(cu statut de direcţie)”, după cuvintele „Basarabeasca”, „Ceadîr-Lunga” şi „Coşniţa” se introduc cuvintele „(cu statut de secţie), iar după cuvîntul „Vulcăneşti” se introduc cuvintele„(cu statut de serviciu)”;
    5) la anexa nr.4, poziţia „Serviciul Control Financiar şi Revizie” se substituie  cu poziţia „Inspecţia financiară”;
    6) la anexa nr.5 titlul va avea următorul cuprins:
„LISTA
subdiviziunilor coordonate de Ministerul Finanţelor”;
    7) anexa nr.6 se completează cu o nouă poziţie cu următorul cuprins: „Societatea pe Acţiuni „Loteria Naţională a Moldovei”;
    8) la anexa nr.7 poziţiile cinci, şase, şapte şi opt, cuvîntul „director” se substituie cu cuvîntul  „şef”.
   [Pct.10 abrogat prin HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223]
    11. Hotărîrea Guvernului nr.1026 din 2 noiembrie 2010 „Cu privire la optimizarea activităţii de control (inspectare) financiar a organului abilitat din subordinea Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.221-222, art.1151), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) denumirea hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară”;
    2) pe tot parcursul hotărîrii, sintagma „Serviciul control financiar şi revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”, la cazul gramatical respectiv;
    3) punctul 1 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „1. Se stabileşte efectivul-limită pentru Inspecţia financiară în număr de 135 de unităţi, inclusiv personalul auxiliar – în număr de 9 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.”;
    4) anexa nr. 1
    la punctul 5 subpunctul 1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ ce reglementează utilizarea resurselor bugetului public naţional, a granturilor şi a mijloacelor oferite autorităţilor publice centrale şi locale de către donatorii interni şi externi, a procedurilor de achiziţie publică, a respectării disciplinei preţurilor şi tarifelor reglementate de stat, a activităţii economico-financiare a entităţii privind gestionarea conformă a activelor materiale şi nemateriale şi a mijloacelor financiare, a raportării datoriei publice.”;
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Sfera de aplicare
    În exercitarea funcţiilor sale, Inspecţia financiară efectuează inspectări financiare la autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile subordonate acestora, la întreprinderile de stat şi municipale, la societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte, precum şi la persoanele afiliate, la alte persoane fizice şi juridice, care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniul public.”;
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Conducerea Inspecţiei financiare
    Conducerea Inspecţiei financiare este exercitată de către directorul Inspecţiei financiare, asistat în activitatea sa de conducere de doi directori adjuncţi.
    Numirea în funcţii, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, a directorului şi a directorilor adjuncţi ai Inspecţiei financiare, se efectuează de către ministrul finanţelor.”;
    punctul 12:
    litera e) se completează în final cu sintagma „ , precum şi obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici”;
    se completează cu o nouă literă, i1), cu următorul cuprins:
    „i1) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici din cadrul Inspecţiei financiare, angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual al Inspecţiei financiare, în condiţiile legislaţiei muncii;”;
    litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) aprobă statul de personal;”;
    punctul 14 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Schema de încadrare pentru Inspecţia financiară se aprobă de ministrul finanţelor.”.
    12. La capitolul II secţiunea a II-a compartimentul b) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial, 2011, nr.238-242, art.1100), punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Inspecţia financiară”.
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371) se modifică după cum urmează:
    1) punctul 4 al hotărîrii:
    sintagma „Serviciul Control Financiar şi Revizie”, în ambele cazuri, se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”;
    la poziţia cinci din tabel coloana trei, cuvintele „controlor-revizor” se substituie cu sintagma „inspector”;
    2) în anexa nr. 2, sintagma „Serviciului Control Financiar şi Revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţiei financiare”.