*HGO245/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  343726
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 245
din  19.04.2012
cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat
Publicat : 27.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 82-84     art Nr : 281
    În temeiul prevederilor art.16 din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605) şi art.22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat.
    2. Se aprobă:
    Componenţa nominală a Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat, conform anexei nr.2;
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile deţinute a unor membri ai Consiliului, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr

    Nr. 245. Chişinău, 19 aprilie 2012.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.245
din  19 aprilie 2012
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat
    FILAT Vladimir              -   Prim-ministru, preşedinte al Consiliului Naţional
    LAZĂR Valeriu              -   viceprim-ministru, ministru al economiei,
                                               vicepreşedinte al  Consiliului Naţional
    NEGRUŢA Veaceslav    -    ministru al finanţelor
    ROIBU Alexei                -    ministru al afacerilor interne
    MARINUŢA Vitalie       -    ministru al apărării
    EFRIM Oleg                   -    ministru al justiţiei
    RĂDUCAN Marcel        -    ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    BUMACOV Vasile         -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    ŞALARU Anatol             -    ministru al transporturilor şi infra-structurii drumurilor
    ŞALARU Gheorghe        -    ministru al mediului
    ŞLEAHTIŢCHI Mihail    -    ministru al educaţiei
    FOCŞA Boris                 -    ministru al culturii
    BULIGA Valentina          -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    USATÎI Andrei                -    ministru al sănătăţii
    CEBANU Ion                  -    ministru al tineretului şi sportului
    FILIP Pavel                     -    ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    BODIU Victor                 -    Secretar general al Guvernului
    DUCA Gheorghe             -    preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    COPACI Tudor               -   director general al Agenţiei Proprietăţii Publice
    CUCU Gheorghe             -    preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    DUMITRAŞ Ludmila       -   director general al Agenţiei Turismului
    OJOG Constantin             -   director al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare  Rurală
    BUDEANSCHI Dumitru  -    consultant, Centrul Analitic Independent „EXPERT GRUP”
    URSU Dumitru                 -    preşedinte al Asociaţiei Băncilor din Moldova
    ARMAŞU Dinu                -    preşedinte al Asociaţiei Investitorilor Străini
    CERESCU Leonid           -    preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului
                                                 din Republica Moldova

     Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.245
din 19 aprilie 2012
REGULAMENTUL
Consiliului Naţional pentru parteneriatul public-privat
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat (în continuare – Consiliu), este un organ consultativ, fără personalitate juridică, instituit pentru consolidarea eforturilor în organizarea eficientă a parteneriatului public-privat.
    2. Funcţia de bază a Consiliului constă în evaluarea politicii statului pentru definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare a parteneriatului public-privat în Republica Moldova.
    3. Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe lîngă Guvern, în baza Legii nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, prezentului regulament şi a altor acte normative în vigoare.
II. ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE CONSILIULUI
    4. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    1) definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare a parteneriatului public-privat şi monitorizarea realizării acestuia;
    2) evaluarea politicii statului în domeniul parteneriatului public-privat, promovarea şi elaborarea recomandărilor în vederea îmbunătăţirii acestuia;
    3) contribuirea la crearea unui climat favorabil privind mobilizarea investiţiilor private şi atragerii acestora în proiectele de parteneriat public-privat de interes naţional;
    4) coordonarea proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional;
    5) evaluarea performanţelor parteneriatului public-privat;
    6) facilitarea colaborării interinstituţionale în domeniul parteneriatului public-privat;
    7) înaintarea recomandărilor şi propunerilor privind elaborarea actelor legislative şi normative, care au drept scop stabilirea şi promovarea priorităţilor în domeniu.
III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI
    5. Consiliul este condus de preşedinte. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedintele Consiliului.
    6. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Consiliului;
    b) prezidează şedinţele Consiliului;
    c) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, organizaţiile internaţionale şi societatea civilă.
    7. În cadrul Consiliului activează Biroul permanent, din care fac parte preşedintele, vicepreşedintele şi 3 membri ai acestuia, aleşi la prima şedinţă a Consiliului cu votul majorităţii membrilor Consiliului. Biroul permanent se convoacă trimestrial sau la cererea preşedintelui.
    8. Biroul permanent exercită următoarele atribuţii:
    a) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
    b) întocmeşte şi propune proiectul ordinii de zi a şedinţei;
    c) propune crearea grupurilor de lucru şi coordonează activitatea acestora;
    d) desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea rapoartelor asupra problemelor de pe ordinea de zi a şedinţei.
    9. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de Agenţia Proprietăţii Publice prin intermediul Direcţiei parteneriat public-privat din cadrul căreia se va desemna şi secretarul Consiliului.
    10. Secretarul nu are calitate de membru al Consiliului şi nu are drept de vot.
    11. Secretarul are următoarele competenţe:
    a) pregăteşte seturile de materiale necesare pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului şi asigură desfăşurarea acestora;
    b) asigură accesul informaţional public la ordinea de zi a şedinţei Consiliului, transparenţa proceselor-verbale şi rapoartelor.
    12. Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare, o data în semestru, sau în şedinţe extraordinare, la decizia Biroului permanent, cu o notificare prealabilă a membrilor Consiliului, în termen de 3 zile calendaristice.
    13. Şedinţele se consideră deliberative, dacă la ele participă 2/3 din membrii Consiliului.
    14. Membrii Consiliului au următoarele obligaţiuni:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    b) să participe la şedinţele Consiliului;
    c) să informeze, după caz, managerii instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului.
    15. Proiectul ordinei de zi a şedinţei este adus la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea acesteia.
    16. Orice membru al Consiliului poate înainta propuneri pentru suplinirea ordinei de zi a şedinţei, care vor fi prezentate în scris secretarului Consiliului, fiind însoţite de materiale analitice aferente. Aceste propuneri pot fi incluse pe ordinea de zi la decizia Consiliului.
    17. Şedinţele Consiliului sînt publice. În funcţie de tematica supusă dezbaterii, la şedinţele Consiliului pot participa în calitate de invitaţi, fără drept de vot, reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, societăţii civile şi alte persoane interesate.
    18. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de preşedintele Consiliului şi secretarul Consiliului.
    19. Deciziile Consiliului se adoptă prin simpla majoritate de voturi ale membrilor prezenţi. Membrii Consiliului care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, anexată la decizie şi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
    20. Păstrarea şi arhivarea deciziilor Consiliului, a proceselor-verbale, precum şi a materialelor relevante sînt asigurate de secretarul Consiliului.
    21. Ordinea de zi, deciziile şi rapoartele Consiliului sînt aduse la cunoştinţa publicului prin intermediul paginilor web ale Ministerului Economiei şi Agenţiei Proprietăţii Publice.
    22. Deciziile Consiliului se transmit cu titlu consultativ Guvernului.