LPC111/2012
ID intern unic:  343739
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  17.05.2012
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 26.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 130     art Nr : 426
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 2 al Legii nr. 171-XIII  din  6 iulie 1994  cu privire la secretul comercial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art. 126), cu modificările ulterioare, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) să nu constituie secret de stat şi să nu fie protejate de dreptul de autor, de drepturile conexe şi de brevetul de invenţie;”.
     Art. II. – La articolul 20 al Legii nr.286-XIII din 16 noiembrie 1994 cu privire la biblioteci (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 47), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Publicaţiile menţionate la art. 19 alin. (1) şi (2), reţinute de organele vamale ale Republicii Moldova, intră în colecţiile Bibliotecii Naţionale.”
    Art. III. – Codul fiscal nr. 1163-XIII  din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 28, textul „drepturi de autor” se înlocuieşte cu textul „drept de autor şi drepturi conexe”.
    2. La articolul 103 alineatul (1) punctul 7), textul „precum şi obţinerea drepturilor de autor” se înlocuieşte cu textul „precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe”.
    Art. IV. – La articolul 4 al Legii nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Utilizarea în calitate de material publicitar a obiectelor protejate de dreptul de autor şi/sau de drepturile conexe se admite numai în baza contractului încheiat între titularul dreptului de autor şi producătorul (difuzorul) de publicitate.”
    Art. V. – La articolul 12 alineatul (3) din Legea culturii nr. 413-XIV din  27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83–86, art. 401), cu modificările ulterioare, textul „dreptul de autor şi drepturile conexe,” se exclude.
    Art. VI. – La articolul 6 alineatul (2) din Legea nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 70–72, art. 511), cu modificările ulterioare, cuvîntul „multiplicarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „reproducerea”.
    Art. VII. – Legea nr. 1350-XIV din 2 noiembrie 2000 cu privire la activitatea arhitecturală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 21–24, art. 77), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 17:
    titlul articolului va fi:
    “Articolul 17. Drepturile patrimoniale asupra
                           operei arhitecturale”;
    alineatul (1) se abrogă;
    la alineatul (2), textul „se reglementează prin Legea nr. 293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe” se înlocuieşte cu textul „se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare  privind dreptul de autor şi drepturile conexe”;
    la alineatul (4), litera c) se completează în final cu textul „ , cu excepţia obiectelor amplasate permanent în locuri publice”.
    2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Drepturile morale ale arhitectului
    Drepturile morale ale arhitectului se protejează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe.”
    Art. VIII. – La articolul 54 alineatul (1) punctul 2) din Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 139–140, art. 1082), cu modificările ulterioare, textul „datorată conform drepturilor de autor” se înlocuieşte cu textul „care rezultă din valorificarea obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe”.
    Art. IX. – La articolul 8 al Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 174–176, art. 1331), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi se completează după cum urmează:
    la litera c), după textul  „contracte de creaţie” se introduce textul  „ , inclusiv contracte de autor,”;
    la litera e), textul „cuantumul onorariilor pentru artişti şi alţi lucrători de creaţie” se înlocuieşte cu textul „cuantumul onorariilor pentru interpreţi şi alt personal de creaţie, precum şi să negocieze remuneraţia de autor pentru aceştia cu organizaţiile de gestiune colectivă”;
    la litera j), textul „alte drepturi de autor şi să le utilizeze în mod exclusiv” se înlocuieşte cu textul „precum şi să dispună de dreptul de autor şi/sau de drepturi conexe şi să le valorifice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”.
    Art. X. – Legea nr. 1459-XV din 14 noiembrie 2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 11–13, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), textul „Legea nr.293-XIII  din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe” se înlocuieşte cu textul „legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe”.
    2. La articolul 4 alineatul (1), literele a) şi e) se abrogă.
    3. La articolul 11:
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „şi exemplarele de opere  şi fonograme  specificate la alin. (3)” se exclude.
    4. Articolul 17 se abrogă.
    Art. XI. – Legea nr. 386-XV din 25 noiembrie 2004 cu privire la cinematografie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la noţiunea „film”, textul „difuzarea pe casete video, compact discuri, DVD-uri şi pe orice alt suport” se înlocuieşte cu textul „fixarea şi distribuirea pe orice suport material”;
    noţiunea „tirajarea filmului” se înlocuieşte cu noţiunea „reproducerea filmului” cu următorul cuprins:
    „reproducerea filmului – realizarea unuia ori a mai multor exemplare de film, prin orice mijloc sau sub orice formă, inclusiv prin imprimare pe suporturi materiale sau electronice;”
    noţiunea „distribuirea filmului” va avea următorul cuprins:
    „distribuirea filmului – punerea în circulaţie, prin vînzare sau prin orice alt mod de transmitere în proprietate, cu titlu oneros ori gratuit, precum şi oferirea publică, a originalului ori a copiilor filmului;”
noţiunea „demonstrarea filmului” va avea următorul cuprins:
    „demonstrarea filmului – expunerea originalului sau a copiei filmului, prin intermediul mijloacelor de proiecţie a imaginii unei opere, pe ecran ori în alt mod similar (cu excepţia comunicării prin eter sau prin cablu), în care filmul sau copia acestuia sînt expuse într-un loc public ori în orice alt loc din care poate fi perceput de persoane care nu fac parte din cercul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor apropiaţi;”
    articolul se completează cu noţiunea „comunicarea publică a filmului” cu următorul cuprins:
    „comunicarea publică a filmului – transmiterea prin eter, inclusiv prin satelit (teleradiodifuziune), prin cablu sau prin alte mijloace a filmului, astfel încît să fie posibilă perceperea  lui de către persoane care nu fac parte din cercul obişnuit al unei familii sau al cunoscuţilor apropiaţi.”
    în cuprinsul articolului, cuvîntul „tirajarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „reproducerea”.
    2. La articolul 3 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) apărarea dreptului de autor al titularilor de drepturi asupra filmelor pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotare.”
    3. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.
    Art. XII. – La articolul 18 alineatul (2) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, textul „organizaţiile de administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe” se înlocuieşte cu textul „organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr. 111. Chişinău, 17 mai  2012