HGM469/2012
ID intern unic:  343838
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 469
din  26.06.2012
privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 514
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    În scopul realizării acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar, prevăzute de Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului (se anexează).
    2. Se stabileşte că cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 469. Chişinău, 26 iunie 2012.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.469
din 26 iunie 2012

Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare ” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1) la punctul 51, cifra „2011” se substituie cu cifra „2012”;
    2) anexa nr. 3:
    la punctul 8:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) spor pentru vechime în muncă în condiţii deosebite stabilit:
    medicilor din Consiliul republican de expertiză medicală a vitalităţii, pentru primii trei ani de muncă şi pentru fiecare doi ani următori de muncă, în mărime de pînă la 10% din salariul de funcţie, totodată, cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 30 la sută din salariul de funcţie;
    personalului din subdiviziunile care combat infecţii extrem de periculoase, indiferent de postul pe care îl ocupă, în mărime de 10% din salariul de funcţie pentru fiecare an lucrat, totodată, cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 40 la sută din salariul de funcţie;
    medicilor şi personalului medical mediu al centrelor de transfuzie a sîngelui, pentru munca prestată în condiţii de risc major pentru sănătate, în mărime de 10 la sută din salariul tarifar (de funcţie) pentru fiecare an de muncă, totodată, cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 40 la sută din salariu;
    medicilor epidemiologi şi bacteriologi, asistenţilor medicilor epidemiologi şi felcerilor-laboranţi din laboratorul bacteriologic, antrenaţi în Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, pentru munca prestată în condiţii de risc major pentru sănătate, legată de combaterea maladiilor contagioase şi extrem de periculoase, precum şi medicilor şi asistenţilor medicali antrenaţi nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA –  în mărime de 15% din salariul de funcţie pentru fiecare an lucrat. Cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 100% din salariul de funcţie;
    altui personal antrenat nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA –  în mărime de 10% din salariul de funcţie pentru fiecare an lucrat. Cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 60% din salariul de funcţie;”;
    litera d) în final se completează cu cuvintele „ , iar pentru personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară, subordonat direcţiei/secţiei raionale (municipale) de asistenţă socială  – în mărime de 30%.”;
    la tabelul nr.4:
    poziţia „Şef serviciu de îngrijire socială la domiciliu, şef serviciu de asistenţă socială comunitară” va avea următorul cuprins: „Şef serviciu: îngrijire socială la domiciliu, asistenţă socială comunitară, asistenţă personală”;
    poziţia „Lucrător social” se completează cu cuvintele „ , asistent personal”;
    notele se completează cu un nou punct, 5, cu următorul cuprins:
    „5. Pentru asistenţii sociali supervizori se stabileşte categoria 14 de salarizare.”;
    3) anexa nr.4:
    punctul 7 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Pentru personalul cu funcţii de conducere şi specialiştii din instituţiile de cultură, specificaţi în tabelele nr.2 şi nr.3 la prezenta anexă, pentru formarea fondului de premiere şi acordare de ajutor material se vor aloca două fonduri de salarizare, calculat în modul expus anterior.”;
    la tabelul nr.1 compartimentul III, punctul 2 din note, în final, se completează cu cuvintele „şi în instituţiile care au în subordine filiale.”;
    la tabelul nr.5, compartimentul „Instituţii naţionale” se completează cu sintagma „Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova”;
    4) anexele nr.18 şi nr.19 vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.18
la Hotărîrea Guvernului nr.381
din 13 aprilie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare
şi de asistenţă socială

 
 
    Categoria

de salarizare

 

Salariile tarifare şi salariile de funcţie, lei

 

pentru medici şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de transfuzie a sîngelui

(k= 1,30)

pentru medici, farmacişti şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic, pentru personalul medical din instituţiile de învăţămînt şi de asistenţă socială

(k= 1,10)

pentru personalul medical din alte instituţii medico-sanitare, pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere din instituţiile de asistenţă socială

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile sanitare şi de asistenţă socială

(k= 1,0)

1
x
x
x
800
2
x
x
x
810
3
x
x
x
815
4
x
x
x
820
5
x
908
825
825
6
1079
913
830
830
7
1086
919
835
835
8
1092
924
840
840
9
1099
930
845
845
10
1118
946
860
860
11
1138
963
875
875
12
1157
979
890
890
13
1177
996
905
905
14
1203
1018
925
925
15
1235
1045
950
950
16
1274
1078
980
980
17
1326
1122
1020
1020
18
1391
1177
1070
1070
19
1456
1232
1120
1120
20
1521
1287
1170
1170

Anexa nr.19
a Hotărîrea Guvernului nr.381
din 13 aprilie 2006

Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile de  învăţămînt, cultură,
artă, sport şi din alte domenii din sfera socială
 
 
 Categoria

de salarizare

Salariile tarifare şi salariile de funcţie, lei

 

pentru metodiştii centrelor metodice

pentru personalul artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul culturii, inclusiv cu funcţii de conducere

(k= 1,10)

pentru personalul de profil din domeniul sportului (cu excepţia cadrelor didactice din şcolile sportive), din organele de informare în masă, din alte domenii ale sferei sociale

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile din domeniul învăţămîntului, culturii, artei, sportului, din alte domenii ale sferei sociale, inclusiv din autorităţile administraţiei publice

(k= 1,0)

1
x
x
x
800
2
x
x
x
810
3
x
x
x
815
4
x
x
x
820
5
x
908
825
825
6
x
913
830
830
7
x
919
835
835
8
x
924
840
840
9
x
930
845
845
10
x
946
860
860
11
x
963
875
875
12
x
979
890
890
13
1086
996
905
905
14
1110
1018
925
925
15
1140
1045
950
950
16
1176
1078
980
980
17
1224
1122
1020
1020
18
1284
1177
1070
1070
19
x
1232
1120
1120
20
x
1287
1170
1170
21
x
x
1210
1210
22
x
x
1270
1270”

     [Pct.2 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    3. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9, alineatul trei, în final, se completează cu cuvintele „ , iar de la 1 octombrie 2012 – 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie.”;
    2) la punctul 17, sintagma „ , în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” se exclude;
    3) la anexa nr.7, poziţia „Şef Serviciu de Stat” cu grila de salarii „2000-2750” se exclude;
    4) anexa nr.14 se completează cu un nou punct, 63, cu următorul cuprins:
     „63 Militarilor organelor apărării naţionale, efectivului de trupă şi corpului de comandă al Ministerului Afacerilor Interne, al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei antrenaţi în activităţi de investigaţie operativă şi în lucrul cu agentura li se stabileşte o indemnizaţie lunară în mărime de pînă la 50% din salariul de funcţie.”
    4. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 9 alineatul doi, cifra „2011” se substituie cu  cifra „2012”;
    2) la anexa nr.7 punctul 3, cifrele „4,0; 5,2; 6,5; 7,8; 6,0” se substituie, respectiv, cu cifrele „5,0; 6,5; 8,1; 9,8; 7,5”;
    3) anexa nr.8  va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr.755
din 3 iulie 2006

Salariile de funcţie
pentru angajaţii din unităţile bugetare specializate în servicii
pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială
şi din Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Categoria
de salarizare
Salariul de funcţie, lei
1
800
2
810
3
815
4
820
5
825
6
830
7
835
8
840
9
845
10
860
11
875
12
890
13
905
14
925
15
950
16
980
17
1020
18
1070
19
1120
20
1170
21
1210
22
1270”
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 august 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    din denumirea tabelului nr.1, sintagma „şi Casei Centrale a Armatei” se exclude;
    se completează cu un nou tabel, nr.4, cu următorul cuprins:

 „Tabelul nr.4
Categoriile de salarizare
pentru personalul de conducere, specialiştii  şi funcţionarii
Centrului de Cultură şi Istorie Militară

Funcţia
Categoria de salarizare
Şef Centru
20
Şef adjunct
18;19
Şef secţie
17;18
Contabil-şef
15-17
Cercetător ştiinţific superior
17
Cercetător ştiinţific
15
Şef serviciu (grupă)
13-15
Şef: gospodărie, depozit; inspector superior
9;10
Contabil, contabil-casier
12;13
Secretar-dactilograf, secretar al conducătorului
9
Administrator
7”;
    2) la anexa nr.6, notele se completează cu un nou punct, 4, cu următorul cuprins:
    „4. Salariile de funcţie pentru persoanele civile încadrate temporar în funcţii militare, în cazul în care funcţiile militare nu sînt completate de militari ai Departamentului dotări  din subordinea Ministerului Apărării, se stabilesc în mărimile corespunzătoare categoriilor de salarizare, după cum urmează:
    specialist principal – 16;
    specialist – 14.”
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 8 alineatul doi, cifra „2011” se substituie cu cifra „2012”;
    2) anexa nr.3  va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1062
din 15 septembrie 2006

Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice
Categoria
de salarizare
Salariul de funcţie, lei
1
800
2
810
3
815
4
820
5
825
6
830
7
835
8
840
9
845
10
860
11
875
12
890
13
905
14
925
15
950
16
980
17
1020
18
1070
19
1120
20
1170
21
1210
22
1270”
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare,   se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11 alineatul doi, cifra „2011” se substituie cu cifra „2012”;
    2) anexa nr.1 se completează cu poziţia „Director general” cu categoria  de salarizare „22”;
    nota se exclude;
    3)  anexa nr.12  va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.12
la Hotărîrea Guvernului nr.1108
din 25 septembrie 2006

Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale
Reţelei tarifare unice

Categoria
de salarizare
Salariul de funcţie, lei
1
800
2
810
3
815
4
820
5
825
6
830
7
835
8
840
9
845
10
860
11
875
12
890
13
905
14
925
15
950
16
980
17
1020
18
1070
19
1120
20
1170
21
1210
22
1270”
    8. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările ulterioare,   se modifică după cum urmează:
    1)  la punctul 7 alineatul doi, cifra „2011” se substituie cu cifra „ 2012”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1258
din 1noiembrie 2006

Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice
Categoria

de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
800
2
810
3
815
4
820
5
825
6
830
7
835
8
840
9
845
10
860
11
875
12
890
13
905
14
925
15
950
16
980
17
1020
18
1070
19
1120
20
1170
21
1210
22
1270”
    9. Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1)  la punctul 17 alineatul doi, cifra „2011” se substituie cu cifra „2012”;
    2) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.47
din 12 ianuarie 2007
Salariile de funcţie
pentru personalul din organizaţiile de drept public
 din sfera ştiinţei şi inovării
 
 
 Categoria
de salarizare
Salariul de funcţie, lei
 

pentru cercetătorii ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de conducere, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,50)

pentru personalul de specialitate, inclusuv cu funcţii de conducere, din organizaţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,0)
1
x
x
800
2
x
x
810
3
x
x
815
4
x
x
820
5
x
x
825
6
x
x
830
7
x
x
835
8
x
x
840
9
x
x
845
10
1290
x
860
11
1313
x
875
12
1335
890
890
13
1358
905
905
14
1388
925
925
15
1425
950
950
16
1470
980
980
17
1530
1020
1020
18
1605
1070
1070
19
1680
1120
1120
20
1755
1170
1170
21
1815
1210
1210
22
1905
x
1270
23
2025
x
x
24
2175
x
x”
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 122 din  7 februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 10, cifra „2011” se substituie cu cifra „2012”;
    2) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.122
din 7 februarie 2007
Salariile de funcţie
pentru personalul instituţiilor de expertiză judiciară
 
 
 
 
Categoria
de salarizare

Salariul de funcţie, lei

 

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza medico-legală

(k= 1,50)

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza psihiatrico-legală şi pentru cei din secţiile de anatomie patologică

(k= 1,30)

pentru experţii judiciari din Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei

(k= 1,20)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de expertiză judiciară

(k= 1,0)
1
x
x
x
800
2
x
x
x
810
3
x
x
x
815
4
x
x
x
820
5
x
x
x
825
6
1245
1079
x
830
7
1253
1086
x
835
8
1260
1092
x
840
9
1268
1099
x
845
10
1290
1118
x
860
11
1313
1138
x
875
12
1335
1157
x
890
13
1358
1177
x
905
14
1388
1203
1110
925
15
1425
1235
1140
950
16
1470
1274
1176
980
17
1530
1326
1224
1020
18
1605
1391
1284
1070
19
1680
1456
1344
1120
20
1755
1521
1404
1170
21
x
x
1452
1210
22
x
x
1524
1270”
    11. Regulamentul cu privire la asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 253 din  20 aprilie 2012 „Privind asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.85-87, art.295),  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 7:
    subpunctul 5) în final se completează cu cuvintele „ , iar de la 1 octombrie 2012 – 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie.”;
    ultima propoziţie a subpunctului  9) se exclude;
    2) la punctul 8, textul „ , iar militarilor organelor apărării naţionale, efectivului de trupă şi corpului de comandă al Ministerului Afacerilor Interne, al Departamentului Instituţiilor Penitenciare, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei antrenaţi în activităţi de investigaţie operativă şi în lucrul cu agentura – o indemnizaţie lunară în mărime de pînă la 50% din salariul de funcţie” se exclude.
    12. Punctul 11 din Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371), se completează cu un nou subpunct, 7), cu următorul cuprins:
    „7) în cazul în care o funcţie de conducere (şef direcţie în cadrul direcţiei generale, şef secţie în cadrul direcţiei, şef secţie, şef serviciu) dintr-o subdiviziune structurală a unei autorităţi publice este suplinită de contabilul-şef, nivelul de salarizare se stabileşte pe gradul de salarizare superior prevăzut pentru una din funcţiile respective.”
    13. Completările operate în anexa nr.3 punctul 8 litera d) şi în anexa nr.4 punctul 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 se vor pune în aplicare cu începere de la 1 octombrie 2012.